Detailplaneeringud

Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu lähteseisukohtade avalikustamine

Elva Vallavolikogu algatas 28.01.2019 otsusega nr 101 Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärgiks on krundile kuue korteriga ridaelamu ehitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Algatatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Rukki tn 2a krundi osas Rõngu valla üldplaneeringuga määratud väikeelamumaa juhtotstarve korterelamumaaks ning loobutakse nõudest, et korterelamute püstitamiseks vajaliku krundi suuruseks on vähemalt 4000 m². Planeeringala suurus on ca 4900 m², ala hõlmab Rukki 2a krunti ning osaliselt Kadaka ja Rukki tänavate maad. Tutvu detailplaneeringualaga siin. Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju väljaselgitamiseks koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnanguga saab tutvuda siin.

Detailplaneeringule on koostatud lähteseisukohad, mis esitati ettepanekute saamiseks asjakohastele asutustele ja isikutele. Maa-amet andis 27.02.2019 kirjaga teada, et Maa-ametil ettepanekud ja vastuväited lähteseisukohtadele puuduvad. Keskkonnaamet andis 05.03.2019 kirjaga teada, et Keskkonnaametil ettepanekud lähteseisukohtade täiendamiseks puuduvad. Lähteseisukohtade alusel hakatakse koostama detailplaneeringu lahendust. Tutvu lähteseisukohtadega siin.

 

Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Elva Vallavalitsus võttis 08.01.2019 korraldusega nr 18 vastu Rõngu alevikus Valga mnt 2, 4 ja 6a kinnistute detailplaneeringu, mille avalik väljapanek toimub 25. jaanuarist 2019 kuni 07. veebruarini 2019 Elva Vallavalitsuses (Kesk 32 Elva linn) ja Rõngu teenuskeskuses (Valga mnt 9 Rõngu alevik). 

Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata planeeringualal moodustatava krundi sihtotstarve, tehnovõrkude ja rajatiste asukohad, liikluskorraldus ja parkimine ning täiendav ehitusõigus Rõngu Pagar OÜ tegevusega seotud ettevõtluse laiendamiseks. Planeering näeb ette liita Valga mnt 2, 4 ja 6a üheks krundiks.

Tutvu planeeringuga siin:

Valga mnt 2, 4 ja 6a kinnistute detailplaneeringu seletuskiri

Valga mnt 2, 4 ja 6a kinnistute detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Valga mnt 2, 4 ja 6a kinnistute detailplaneeringu põhijoonis

Valga mnt 2,3 ja 6a kinnistute detailplaneeringu tehvovõrkude joonis

 

Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Elva Vallavolikogu 18.06.2018 otsusega nr 70 algatati Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Tutvu planeeritava ala asukohaskeemiga siin.  

Detailpaneeringu eesmärgiks on luua võimalused supelranna väljaarendamiseks koos rannahoone-ujula ja supelranna teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamisega. Algatatav detailplaneering muudab alal kehtivat Tartu mnt 16 maaüksuse detailplaneeringut ning teeb ettepaneku Elva linna üldplaneeringu muutmiseks (Verevi järve kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks). 

Verevi järve rannaalal Elva Linnavolikogu 30.11.2011 otsusega nr 36 kehtestatud Tartu mnt 16 maaüksuse detailplaneeringu põhijoonisega saab tutvuda siin.

Detailplaneeringule on koostatud lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus, mis esitati ettepanekute saamiseks asjaomastele asutustele ja isikutele. Elva Vallavalitsus vaatas laekunud ettepanekud läbi ning andis 11.12.2018 korraldusega nr 1347 seisukohad, mille aluses täiendati lähteseisukohti ja KSH väljatöötamise kavatsust. Koostatud lähteseisukohtade alusel on valminud detailplaneeringu eskiis.  Nimetatud dokumentide alusel hakatakse koostama detailplaneeringu lahendust ja KSH aruannet.

Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin

Tutvu detailplaneeringu eskiislahendusega siin

Tutvu KSH väljatöötamise kavatsusega siin

Tutvu lähteseisukohtadele ja KSH väljatöötamise kavatsusele laekunud ettepanekutega siin.

Tutvu OÜ Rakendusgeoloogia poolt planeeringualale koostatud ehitusgeoloogilise uuringu aruandega siin.

 

Elva linnas Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu vastuvõtmine

Elva Vallavalitsus võttis 22.01.2019 korraldusega nr 85 vastu Elva linnas Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu, mille avalik väljapanek toimus 7. veebruarist 2019 kuni 20. veebruarini 2019 Elva Vallavalitsuses (Kesk 32 Elva linn). Detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus arvamusi ei esitatud, mistõttu detailplaneeringu avaliku arutelu korraldamine ei ole vajalik.

Detaiplaneeringu eesmärgiks on krundile ehitusõiguse määramine ühe kahekorruselise elamu (või ühe kaksikelamu) ja kuni kahe abihoone püstitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind kokku 350 m². Parkimise, juurdepääsutee, tehnovõrkude ja haljastuse lahenduse koostamine. 

Tutvu planeeringuga siin:

Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu seletuskiri

Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu situatsioonskeem

Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu tugiplaan

Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu kontaktvööndi analüüs

Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu põhijoonis tehnovõrkudega

 

 

Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 1127 algatati Kurelaane külas keskkonnajaama detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga rajada Elva jäätmejaama ja Jäätmejaama kruntidele jäätmete liigiti kogumise, sortimise ja taaskasutuse edendamiseks keskkonnajaam. Kavandatavas keskkonnajaamas soovitakse elanikele luua võimalused kodumajapidamises tekkivate liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks, et edendada jäätmete taaskasutust. Planeeringuala paikneb Elva reoveepuhastusjaama naabruses, suurusega ca 1,4 ha, maakasutuse juhtotstarbega jäätmekäitluse maa. Algatatav detailplaneering on Konguta valla üldplaneeringuga kooskõlas. Kavandatava tegevusega kaasneda võivate mõjude leevendamisega seonduvad küsimused lahendatakse detailplaneeringu koostamise käigus detailplaneeringus keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmisega (turvatud ja piirdeaiaga territoorium, kontrollitud nõrgvee kogumine, kõvakattega plats, jäätmemehutite õige paigutus ja valik, planeeritud töökorraldus), mistõttu ei ole eraldi keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Rõngu alevikus Kiriku parkla krundi detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 992 algatati Rõngu alevikus Kiriku parkla krundi detailplaneering. Taotluse detailplaneeringu algatamiseks tegi MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeselt, kes soovib saada krundile  ehitusõigust päästeteenistuse hoone ja parkla rajamiseks koos vajalike  tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee lahendusega. Planeeringuala, suurusega ca 3000 m² asub Rõngu aleviku maanteede ristumiskoha läheduses Viljandi-Rõngu tugimaantee ääres. Algatatav detailplaneering on kooskõlas Rõngu valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritava ala juhtotstarbeks keskuse maa, ehk valla keskust tähistav segaehitusala, kus on tihedalt põimunud elamud, ärid, jms keskusesse sobivad maakasutused. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 28.08.2018 korraldusega nr 964 algatati Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada Supelranna tn 19//21//23 kinnistul aadressiga Supelranna 19 asuva haiglahoone laiendamise võimalikkus. Detailplaneeringu algatamiseks tegi taotluse Tartumaa Tervisekeskus OÜ, kes soovib rajada hoone laiendamise teel tervisekeskuse. Tutvu taotlust illustreerivate joonistega siin. Liiklus- ja parkimislahenduse andmiseks kaasatakse planeeringualasse Supelranna tänava lõigud - Tartu mnt ristist kuni Supelranna 15 kinnistuni ning Supelranna tn T1 katastriüksus. Planeeringualasse kaasatakse naaberkinnistu, aadressiga Supelranna tn 17. Planeeringuala suurus on ca 1,3 ha. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

Detailplaneeringut koostab Skepast&Puhkim OÜ, kes on detsembris 2018 esitanud Elva Vallavalitsusele detailplaneeringu eskiisi ja esialgse seletuskirja, mille alusel hakatakse koostama planeeringulahendust.

Tutvu eskiisjoonisega siin ja seletuskirjaga siin.

 

Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 28.08.2018 korraldusega nr 950 algatati Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada Palu tee 28a kinnistu kaheks elamukrundiks jagamine ning jagatavatele kruntidele väikeelamute ehitamise võimalikkus. Määratakse liikluskorralduse põhimõtted, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude asukohad ning parkimine. Planeeringuala suurus on ca 1 ha ning hõlmab Palu tee 28a kinnistut ning kinnistu ulatuses Palu tee lõiku. Algatatav detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, Palu tee 28a maaksutuse juhtotstarveteks on väikeelamu maa-ala ja roheala. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsus 25.09.2018 korraldusega nr 1023 kehtestati Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus on 1 ha ja see hõlmab Raini kinnistut. Detailplaneeringuga antakse krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe kõrvalhoone püstitamiseks. Krundile juurdepääsu tagamiseks rajatakse mahasõit Vapramäe-Vellavere kõrvalmaanteelt nr 22153. Vee- ja kanalisatsioonivarustus ning soojavarustus rajatakse lokaalsena. Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Konguta valla üldplaneeringuga.

Tutvu planeeringuga siin:

Raini kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Raini kinnistu detailplaneeringu situatsiooniskeem

Raini kinnistu detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Raini kinnistu detailplaneeringu põhijoonis

Raini kinnistu detailplaneeringu illustratsioon

 

Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 1057 kehtestati Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering. Planeeringuala suuruseks on 1,2 ha, ala hõlmab Kaevu tee 3 kinnistut, Kaevu teed ja Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme riigitee ristmikku. Planeeringuga antakse Kaevu tee 3 krundile ehitusõigus piirkonna soojavarustust tagava katlamaja-hakkelao ja katlamaja teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks.Juurdepääsuks krundile rajatakse mahasõit Kaevu teelt ning liikluskorralduse paremaks tagamiseks rekonstrueeritakse Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme riigitee ristmik. Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Puhja valla üldplaneeringuga.

Tutvu planeeringuga siin:

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu seletuskiri

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu asukohaskeem

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu tugijoonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu põhijoonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu tehnovõrkude ja kitsenduste joonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu illustratsioon

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

 

Elva linnas Vambola tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 17.04.2018 korraldusega nr 580 algatati Elva linnas Vambola 5 krundi detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on osaliselt muuta kehtivat detailplaneeringut krundi hoonestusala ja ehitusõiguse osas. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsusega nr 26 kehtestatud detailplaneering "Elva linnas Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmine". Vambola 5 krundi sihtotstarve on 100% elamumaa, krunt on hoonestatud üksikelamu ja kõrvalhoonega. Planeeringuala suurus on ca 2200 m², ala hõlmab Vambola tn 5 krunti ja krundi ulatuses Vambola tänavat. Tutvu planeeringu lähteseisukohtadega siin

 

Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 220 võeti vastu Käärdi aleviku Mesika tn 8a detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 8. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2018. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Tutvu detailplaneeringuga:

Mesika 8a detailplaneeringu seletuskiri

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 1

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 2

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 3

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 4

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 5

Mesika 8a detailplaneeringu KSH eelhinnang

Mesika tn 8a avaliku väljapaneku jooksul esitati planeeringu kohta arvamus, mis puudutab planeeringuala liikluslahendust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimus 27. veebruaril 2018 algusega kell 16.00 Elva matkakeskuses aadressil Pargi tn 2 Elva linn. Vallavalitsus korraldas 27. veebruaril 2018 avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu, et arutada planeeringuala liikluslahenduse muudatusi. Kaaluti võimalusi planeeringualale kolme loodava elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Mesika tänavalt ning kaheksa elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Kadaka tänavalt. Arutati olemasoleva Mesika tänava rekonstrueerimise ja kergliiklustee rajamise võimalusi. Lepiti kokku, et arendaja ja vallavalitsus arutavad koos juurdepääsuteede rajamise ja rahastamise võimalusi, seni planeeringu koostamisega ei jätkata. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.

 

Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

Elva Vallavolikogu 13.02.2018 otsusega nr 46 võeti vastu Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneering. Avalik väljapanek toimus 01. märtsist 2018 kuni 30. märtsini 2018 Elva Vallavalitsuses (Kesk tn 32, Elva linn) ning Rannu teenuskeskuses (Vallapalu küla, Elva vald). 

Järve tee 1 kinnistu suurus on 21248 m², maa sihtotstarve 100% maatulundusmaa, planeeringualal hoonestus puudub. Planeeringu eesmärgiks on Järve tee 1 kinnistu jagamine üheks elamukrundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee rajamine, üldplaneeringuga määratud haljasalade maa juhtotstarbe osaline muutmine ning ettepaneku tegemine Ubesoo oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks rajatava ehitise ulatuses. Planeeringu avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud planeeringu kohta arvamusi, mistõttu vallavalitsus planeeringu avalikku arutelu ei korraldanud. Planeering esitati heakskiidu saamiseks Rahandusministeeriumile, kuna tegemist on üldplaneeeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringuga.

 

Tutvu detailplaneeringuga:

Järve tee 1 detailplaneeringu seletuskiri 

Järve tee 1 detailplaneeringu joonis 1

Järve tee 1 detailplaneeringu joonis 2

Järve tee 1 detailplaneeringu joonis 3

Järve tee 1 detailplaneeringu joonis 4

Järve tee 1 detailplaneeringu illustratsioon

 

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine:

Elva Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldusega nr 514 otsustati lõpetada Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu menetlus. Planeeringu koostamine algatati Elva Linnavalitsuse 11.02.2009 korraldusega nr 76 Tartu mnt 26 kinnistu omaniku taotluse alusel. Koostamise eesmärgiks oli Tartu mnt 26 kinnistu kaheks elamukrundiks jagamine ning jagamise käigus tekkivale krundile ehitusõiguse saamine üksikelamu püstitamiseks. Planeeringu algatamisest on möödunud üheksa aastat, huvitatud isik ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitanud.

 

Elva Vallavalitsuse 17.04.2018 korraldusega nr 573 otsustati lõpetada Elva linnas Käo tee 86 krundi detailplaneeringu menetluse. Planeeringu koostamine algatati 2006, planeeringut ei ole vastu võetud. Planeeringu algatamist taotles Käo tee 86 kinnistu omanik, kelle sooviks oli jagada krunt neljaks elamukrundiks ja määrata kruntidele ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks. Planeeringu menetlus lõpetati Käo tee 86 kinnistu omaniku avalduse alusel.
 

Elva Vallavalitsus lõpetas 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/168 Käärdi alevikus Kaseküla tn 5 detailplaneeringu menetluse. Planeeringu eesmärk oli maa-ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukohad ning liikluskorraldus. Menetlus lõpetati maaomanike taotluse alusel.

 
 

Detailplaneeringud

Elva linna piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Konguta piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Palupera piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Puhja piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin

Rannu piirkonna üldplaneering ja detailplaneeringuid puudutav info on leitav siin

Rõngu piirkonna detailplaneeringutega saad tutvuda siin