Detailplaneeringud

Elva linnas ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallas varasemalt kehtestatud detailplaneeringutega saab tutvuda

planeeringute andmekogus.

Andmekogu on täiendamisel ja ei sisalda kõiki kehtestatud detailplaneeringuid, lisainfot küsi planeeringuspetsialistilt Maarika Uprus, tel 730 9898, 5271860 või maarika.uprus@elva.ee.

 

Algatatud detailplaneeringud

Vastuvõetud detailplaneeringud

Kehtestatud detailplaneeringud

Lõpetatud detailplaneeringu menetlused

 

 

Algatatud detailplaneeringud:

Elva linnas Valga mnt 47 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 20.10.2020 korraldusega nr 2-3/667  Elva linnas Valga mnt 47 kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on kinnistu jagamine elamukruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Algatatud detailplaneering on kooskõlas Elva linnas üldplaneeringuga, maakasutuse juhtotstarve on väikeelamu maa. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin

 

Elva linnas Palu tee 9a kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 1.09.2020 korraldusega nr 2-3/563 Elva linnas Palu tee 9a kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks. Algatatud detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga kuid teeb ettepaneku muuta alal kehtivat detailplaneeringut. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin. Planeeritaval alal kehtib Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsusega nr 26 kehtestatud „Elva linnas Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmine" Kehtiva detailplaneringuga tutvu planeeringute admekogus.

 

Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavolikogu algatas 24.08.2020 otsusega nr 1-3/186 Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on olemasolevale hoonestusele lisaks ehitusõiguse määramine miljööteraapia keskuse teenindamiseks vajaliku hoonestuse (kuni 2 hoonet) püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku ca 465 m2 Algatatud detailplaneeringuga tehakse ettepanek Elva linna üldplaneeringu muutmiseks planeeritava ala ulatuses. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin  , algatamise eelse eskiislahendusega siin ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnanguga siin . Planeeritaval alal asub ehitismälestis Oskar Alliku villa, muinsuskaitse eritingimustega tutvu siin.

Elva Vallavalitsuse 8.09.2020 korraldusega nr 2-3/584 välja antud detailplaneeringu lähteseisukohtadega tutvu siin.

Detailplaneeringu lähteseisukohtadele esitasid ettepanekuid Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet ja Rahandusministeerium. Vallavalitsus täiendas ettepanekute alusel lähteseisukohti 27.10.2020 korraldusega 682. Täiendatud lähteseisukohtadega tutvu siin.

 

Kalme külas Mesika tn 32 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 02.06.2020 korraldusega nr 360 Kalme külas Mesika tn 32 kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine elamu püstitamiseks.Kinnistul on kehtiv detailplaneering, mille kohaselt on krundi kasutamise sihtotstarve üldmaa ning krundil puudub ehitusõigus. Algatatud detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva detailplaneeringu muutmiseks Mesika 32 kinnistu osas. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin ja lähteseisukohtadega siin.

Planeeringualal Rõngu Vallavolikogu 23.10.2007 otsusega nr 27 kehtestatud Käärdi kinnistu detailplaneeringuga tutvu planeeringute andmekogus.

 

 

Elva linnas J. Kärneri tn 18, J. Kärneri tn 18c ja Jaan Kärneri tänav T6 kinnistute detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 7.04.2020 korraldusega nr 249 Elva linnas J. Kärneri 18, 18c ja Jaan Kärneri tänav T6 kinnistute detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu ala ümberkruntimine,  kahe elamukrundi moodustamine ja loodavale hooneta elamukrundile üksikelamu püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Detailplaneeringu alale juurdepääsu, parkimise ja haljastuse põhimõtete määramine. Planeeringuala, suurusega ca 4400 m2 asub Üle-Raudtee asumis.Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.  

 

 

Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 31.03.2020 korraldusega nr 232 Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu, eesmärgiga jagada planeeringuala elamukruntideks ja määrata kruntidele ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks. Planeeringuala, suurusega ca 4,5 ha asub Peedu asumis, planeering algatatakse üldplaneeringus määratud väikeelamute maa juhtostarbega alal. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

Elva linnas H. Raudsepa tn 3 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 03.12.2019 korraldusega nr 812 Elva linnas H. Raudsepa tn 3 kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus ühe ridaelamu püstitamiseks.Planeeringuala, suurusega ca 4000m² asub Verevi järve läheduses, maakasutuse juhtotstarbega väikeelamu maa. Kinnistul on kehtiv detailplaneering, mille kohaselt võib krundile ehitada üksikelamu.  Algatatud planeeringuga tehakse ettepanek kehtiva detailplaneeringu muutmiseks H. Raudsepa tn 3 krundi osas. Detailplaneeringu koostamine on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, mille kohaselt võib piirkonda ehitada nii üksik-, kaksik- kui ridaelamuid. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ja algatamise taotlust illustreeriva joonisega siin.

Planeeringualal Elva Linnavolikogu 25.06.2012 otsusega nr 26 kehtestatud H. Raudsepa tn 3 kinnistu detailplaneeringuga tutvu planeeringute andmekogus.

 

 

Elva linnas Vambola tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 17.04.2018 korraldusega nr 580 algatati Elva linnas Vambola 5 krundi detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on osaliselt muuta kehtivat detailplaneeringut krundi hoonestusala ja ehitusõiguse osas. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsusega nr 26 kehtestatud detailplaneering "Elva linnas Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmine". Vambola 5 krundi sihtotstarve on 100% elamumaa, krunt on hoonestatud üksikelamu ja kõrvalhoonega. Planeeringuala suurus on ca 2200 m², ala hõlmab Vambola tn 5 krunti ja krundi ulatuses Vambola tänavat. Tutvu planeeringu lähteseisukohtadega siin

 
 
 

Vastuvõetud detailplaneeringud:

Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu vastuvõtmine

Elva Vallavolikogu 24.08.2020 otsusega nr 1-3/185 võeti vastu Verevi järve rannaala detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 10. septembrist kuni 10. oktoobrini 2020. Avalik arutelu korraldatakse 5. novembril 2020 algusega kell 18.00 Elva Vallavolikogu saalis (Kesk 32 Elva linn). Detailplaneeringu eesmärk on Verevi järve rannaalal supelranna väljaarendamine ja ehitusõiguse määramine avalikkusele suunatud mitme funktsiooniga hoone ehitamiseks Tartu mnt 16 krundil.

Tutvu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega siin:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

detailplaneeringu põhijoonis

KSH aruanne

 

Detailplaneeringu ja KSH varasema menetlusmaterjaliga tutvu siin:

Verevi järve rannaala detailplaneeringu koostamine ja KSH algatati Elva Vallavolikogu 18.06.2018 otsusega nr 70.

KSH väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda siin.  Detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda siin.

Detailplaneeringu eskiislahendus oli tutvumiseks avalikul väljapanekul 9. maist kuni 22. maini 2019. 23. mail toimus vallavalitsuses eskiislahendust tutvustav avalik arutelu, protokolliga on võimalik tutvuda siin.

OÜ Rakendusgeoloogia poolt detailplaneeringualal koostatud ehitusgeoloogilise uuringu aruandega tutvu siin.

Verevi järve rannaalal 2019 suvel teostatud taimestiku inventuuri aruandega tutvu siin.

Koostatav detailplaneering teeb ettepaneku Elva linna üldplaneeringu ja alal kehtiva detailplaneeringu muutmiseks. Rannaalal kehtib Elva Linnavolikogu 30.11.2011 otsusega nr 36 kehtestatud Tartu mnt 16 maaüksuse detailplaneering, mille põhijoonisega saab tutvuda siin.

Elva Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 180 anti avalikul väljapanekul esitatud arvamuste kohta seisukohad, tutvu korralduse lisaga siin.

19. veebruaril 2020 toimunud avaliku arutelu protokolliga tutvu siin.  ja avalikul väljapanekul olnud detailplaneeringuga siin:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

detailplaneeringu põhijoonis

Detailplaneeringuga kavandatava tegevuse rakendumisega kaasneda võivaid mõjusid selgitab, kirjeldab ja hindab KSH aruanne. Käsitletud on kavandatava tegevuse mõju vee-, maismaa- ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ning määratud leevendavad meetmed. Tutvu avalikul väljapanekul olnud KSH aruande eelnõuga: KSH aruande eelnõu

 

Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 220 võeti vastu Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 8. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2018. Planeeringu eesmärk on maaüksuse kruntideks jagamine, sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Tutvu detailplaneeringuga:

Mesika 8a detailplaneeringu seletuskiri

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 1

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 2

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 3

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 4

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 5

Mesika 8a detailplaneeringu KSH eelhinnang

Mesika tn 8a avaliku väljapaneku jooksul esitati planeeringu kohta arvamus, mis puudutab planeeringuala liikluslahendust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimus 27. veebruaril 2018 algusega kell 16.00 Elva matkakeskuses aadressil Pargi tn 2 Elva linn. Vallavalitsus korraldas 27. veebruaril 2018 avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu, et arutada planeeringuala liikluslahenduse muudatusi. Kaaluti võimalusi planeeringualale kolme loodava elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Mesika tänavalt ning kaheksa elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Kadaka tänavalt. Arutati olemasoleva Mesika tänava rekonstrueerimise ja kergliiklustee rajamise võimalusi. Lepiti kokku, et arendaja ja vallavalitsus arutavad koos juurdepääsuteede rajamise ja rahastamise võimalusi, seni planeeringu koostamisega ei jätkata. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.

 

Elva vallas Hellenurme külas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine

Palupera Vallavolikogu 19.09.2017 otsusega nr 38 võeti vastu Hellenurme külas asuvate Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneering. Planeeringu avalik väljapanek toimus 16. oktoobrist 2017 kuni 17. novembrini 2017. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 7. detsembril 2017. Detailplaneeringu eesmärk on määrata planeeringualale ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30-kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30-kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks. Alal kehtib Palupera valla üldplaneering, millega on planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks määratud tootmismaa, ühiskondlike ehitiste maa ning elamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks ühiskondlike ehitiste maaks ja tootmismaaks.

8. mail 2018 saadeti Elva Vallavolikogule ja volikogu komisjonidele arupärimine, milles anti teada, et piirkonna elanikud ei ole rahul hooldekeskuse laienemisplaanidega. Elanikud tunnevad muret, et võrreldes külaelanike arvuga on planeeritav hoolealuste kasv (60 elanikuga kaks korpust) liiga suur. Elva Vallavalitsus otsustas, et detailplaneeringule koostatakse sotsiaalsete mõjude analüüs ning detailplaneeringut täiendatakse analüüsi tulemuste ja leevendavate meetmetega. Sotsiaalsete mõjude analüüsi tutvustav avalik arutelu toimus Hellenurme teenuskeskuses 15. septembril 2020.

Tutvu Palupera Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringuga siin:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu situatsiooniskeem

detailplaneeringu tugiplaan

detailplaneeringu põhijoonis

detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaan

detailplaneeringu illustratsioon

Palupera valla üldplaneeringu muutmise ettepanek

detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused

KSH eelhinnang

 

Lisamaterjalid (august 2020):

uuendatud planeeringu seletuskiri

sotsiaalsete mõjude hindamise lähteülesanne

huvitatud isiku poolt tellitud sotsiaalsete mõjude hinnang

ekspertarvamus

sotsiaalsete mõjude hindamise avaliku arutelu protokoll

 

Kehtestatud detailplaneeringud:

Rõngu alevikus Kiriku parkla krundi detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 31.03.2020 korraldusega nr 2-3/233 kehtestati Rõngu alevikus Kiriku parkla krundi detailplaneering.

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Kiriku parkla detailplaneeringu seletuskiri

Kiriku parkla detailplaneeringu situatsioonijoonis 1

Kiriku parkla detailplaneeringu funktsionaalsed seosed joonis 2

Kiriku parkla detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis 3

Kiriku parkla detailplaneeringu põhijoonis 4

Kiriku parkla detailplaneeringu tehnovõrgud joonis 5

Kiriku parkla detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis

 

 

Elva linnas Jaani tn 12 krundi detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 24.03.2020 korraldusega nr 2-3/214 kehtestati Elva linnas Jaani tn 12 krundi detailplaneering.

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Jaani 12 detailplaneeringu seletuskiri

Jaani 12 detailplaneeringu situatsiooni joonis 1

Jaani 12 detailplaneeringu funktsionaalsed seosed joonis 2

Jaani 12 detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis 3

Jaani 12 detailplaneeringu põhijoonis 4

Jaani 12 detailplaneeringu tehnovõrgud joonis 5

Jaani 12 detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis

 

Elva linnas Järve tn 9 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 03.03.2020 korraldusega nr 2-3/172 kehtestati Elva linnas Järve tn 9 kinnistu detailplaneering. .

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Järve 9 detailplaneeringu seletuskiri

Järve 9 detailplaneeringu situatsiooni joonis 1

Järve 9 detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis 2

Järve 9 detailplaneeringu kontaktala joonis 3

Järve 9 detailplaneeringu põhijoonis 4

Järve 9 detailplaneeringu tehnovõrgud joonis 5

Järve 9 detailplaneeringu lahendust illustreeriv joonis 6

 

 

Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsus 18.02.2020 korraldusega nr 2-3/141 kehtestati Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneering. .

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Kadaka 10 detailplaneeringu seletuskiri

Kadaka 10 detailplaneeringu funktsionaalsed seosed - joonis 1

Kadaka 10 detailplaneeringu olemasolev olukord - joonis 2

Kadaka 10 detailplaneeringu põhijoonis - joonis 3

Kadaka 10 detailplaneeringu tehnovõrgud - joonis 4

Kadaka 10 detailplaneeringut illustreeriv joonis 1 

Kadaka 10 detailplaneeringut illustreeriv joonis 2

Kadaka 10 detailplaneeringut illustreeriv joonis 3

 

 

Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavolikogu 16.12.2019 otsusega nr 1-3/158 kehtestati Käärdi alevikus Rõngu valla üldplaneeringut muutev Rukki tn 2a krundi detailplaneering. Üldplaneeringu muudatusettepanek on näidatud detailplaneeringu seletuskirja punktis 4.3.

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Rukki 2a krundi detailplaneeringu seletuskiri

Rukki 2a krundi detailplaneeringu situatsioonijoonis

Rukki 2a krundi detailplaneeringu joonis funktsionaalsed seosed

Rukki 2a krundi detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Rukki 2a krundi detailplaneeringu põhijoonis

Rukki 2a krundi detailplaneeringu tehnovõrkude joonis

Rukki 2a krundi detailplaneeringu illustratsioon

 

 

Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 28.08.2018 korraldusega nr 2-3/964 algatati Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneering (Tervisekeskuse detailplaneering). Detailplaneeringu eesmärk on aadressil Supelranna tn 19 asuva olemasoleva haiglahoone laiendamise teel tervisekeskuse rajamine, planeeringuala tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra, liikluskorralduse ja parkimise põhimõtete määramine.

Elva Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 370 võeti detailplaneering vastu. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 10. maist 2019 kuni 23. maini 2019 Elva Vallavalitsuses (Kesk tn 32 Elva linn). Avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta arvamusi kavandatava hoone kõrguse, liikluskorralduse ja naaberkinnistutele avalduda võivate negatiivsete mõjude kohta.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 30. mail 2019. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.  Arutelu tulemusena jõuti kokkuleppele, et detailplaneeringu lahendust muudetakse ning korrigeeritud detailplaneeringu tutvustamiseks korraldatakse täiendav avalik väljapanek ja arutelu.

Elva Vallavalitsuse 02.07.2019 korraldusega nr 550 anti esitatud arvamustele seisukohad ning otsustati korraldada muudetud detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu. Avalik väljapanek toimus 18. juulist kuni 31. juulini 2019. Avaliku väljapaneku jooksul esitati detailplaneeringu muudatuste kohta 2 kirjalikku arvamust, milles oldi vastu ka muudetud detailplaneeringu lahendusele. Avalik arutelu toimus 1. augustil 2019 kell 18.00, kus arutati laekunud arvamusi ja püüti leida kompromissi. Tutvu arutelu protokolliga siin.   Arvamuse esitajad jäid oma seisukoha juurde ning leidsid, et detailplaneeringualale ei ole võimalik kaasaegset tervisekeskust rajada ning detailplaneeringu koostamine tuleb lõpetada. Vallavalitsus esitas detaiplaneeringu, Elva Vallavalitsuse 27.08.2019 korraldusega nr 641 antud seisukohad ning esitatud arvamused Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonnale läbivaatamiseks ning heakskiitmiseks. Rahandusministeerium andis detailplaneeringule heakskiidu 17.09.2019 kirjaga nr 14-11/503-2.

Elva Vallavalitsus kaalus, kas kehtestada detailplaneering, mis on Rahandusministeeriumi poolt heaks kiidetud, kuid mille osas on jäänud vaidlusküsimus planeeringuala piirinaabritega. Või teha enne detailplaneeringu kehtestamise üle otsustamist detailplaneeringus muudatusi ja täpsustusi ehitusõiguse ja sademevee lahenduse osas. 03.10.2019 toimus Elva Vallavalitsuses koosolek, milles osalesid arvamusi esitanud isikud ja detailplaneeringust huvitatud isik Tartumaa Tervisekeskus OÜ. Tulles vastu arvamusi esitanud isikutele, lepiti kokku detailplaneeringu ehitusõiguse muudatuses (loobutakse laiendatava hooneosa neljandast korrusest), sademevee lahenduse täpsustamises ning detailplaneeringu elluviimisel haljastus- ja tugimüüriprojekti koostamisel koostöö osas.

Elva Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 716 otsustati viia muudatused ja täpsustused detailplaneeringusse, tutvustada detailplaneeringut arvamusi esitanud esikutele ning korraldada enne kehtestamise üle otsustamist detailplaneeringut tutvustav väljapanek. Detailplaneering oli avalikul tutvustamisel kuni selle kehtestamiseni ja kehtestati Elva Vallavalitsuse 22.10.2019 korraldusega nr 2-3/748. Tutvu detailplaneeringuga siin: 

Tervisekeskuse detailplaneeringu seletuskiri

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 1 (situatsioon)

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 2 (kontaktvöönd)

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 3 (tugijoonis)

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 4 (põhijoonis)

Tervisekeskuse detailplaneeringu joonis 5 (tehnovõrgud)

 
 

 

Elva linnas Palu tee 28a detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 03.09.2019 korraldusega nr 647 kehtestati Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneering.

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu situatsioonijoonis

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu kontaktvööndi joonis

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu põhijoonis

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu tehnovõrkude joonis

Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu illustratsioon

 

 

Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 03.09.2019 korraldusega nr 644 kehtestati Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneering.

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Keskkonnajaama detailplaneeringu seletuskiri

Keskkonnajaama detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Keskkonnajaama detailplaneeringu põhijoonis koos tehnovõrkudega 

Keskkonnajaama detailplaneeringu illustratiivsed vaated

 

 

Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 367 kehtestati Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6a kinnistute detailplaneering. 

Tutvu planeeringuga siin:

Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6 kinnistute detailplaneering

 

 

Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavolikogu 22.04.2019 otsusega nr 121 kehtestati Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneering. 

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu situatsiooniskeem

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu kontaktvööndi joonis

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu põhijoonis koos tehnovõrkude ja üldplaneeringu muudatusettepanekuga

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu illustratsioon

 

 

Elva linnas Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu kehtestamine

 

 

Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 1057 kehtestati Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering. 

Tutvu planeeringuga siin:

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu seletuskiri

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu asukohaskeem

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu tugijoonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu põhijoonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu tehnovõrkude ja kitsenduste joonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu illustratsioon

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

 
 
 

Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsus 25.09.2018 korraldusega nr 1023 kehtestati Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneering. 

Tutvu planeeringuga siin:

Raini kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Raini kinnistu detailplaneeringu situatsiooniskeem

Raini kinnistu detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Raini kinnistu detailplaneeringu põhijoonis

Raini kinnistu detailplaneeringu illustratsioon

 

 

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine:

Elva Vallavalitsus lõpetas 27.03.2018 korraldusega nr 2-3/514 Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 17.04.2018 korraldusega nr 2-3/573 Elva linnas Käo tee 86 krundi detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/168 Käärdi alevikus Kaseküla tn 5 detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavolikogu lõpetas 09.03.2020 otsusega nr 1-3/176 Järvekülas Ristiku ja Luhaneeme kinnistute detailplaneeringu koostamise.