Detailplaneeringud

 

Algatatud detailplaneeringud:

Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 14.05.2019 korraldusega nr 428 Eva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus koolieelse lasteasutuse hoone ehitamiseks. Planeeringuala, suurusega ca 1,6 ha asub Elva linna ja Käärdi aleviku piirialal, maakasutuse juhtotstarbega ühiskondliku hoone maa. Algatatav detailplaneering on Elva linna üldplaneeringuga kooskõlas. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Elva Vallavolikogu algatas 28.01.2019 otsusega nr 101 Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). KSH eelhinnanguga saab tutvuda siin. Detailplaneeringu eesmärgiks on krundile ridaelamu ehitamiseks ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude, juurdepääsude ja parkimise ning haljastuse lahenduse koostamine. Algatatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Rõngu valla üldplaneeringut. 

Elva Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 17. maist 2019 kuni 17. juunini 2019. Eskiislahendusega saab tutvuda Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas ja siin:

Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu eskiisi seletuskiri

Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu situatsioonijoonis

Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu funktsionaalsed seosed

Rukki tn 2a krundi detailplaneering, olemasolev olukord

Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu eskiisjoonis

Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu tehnovõrgud

 

Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek 

Koostamisel oleva Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiislahendus on tutvumiseks avalikul väljapanekul 9. maist kuni 22. maini

23. mail kell 18 toimub vallavalitsuse saalis (Kesk 32, Elva linn) eskiislahendust tutvustav arutelu. Eskiisi tutvustab maastikuarhitekt-planeerija Heiki Kalberg ning teostamisel olevat mõjude hindamist keskkonnaekspert Tanel Esperk. Ootame kõiki huvilisi tutvuma detailplaneeringu eskiislahendusega ning osalema seda tutvustaval arutelul.

Detailplaneeringuga kavandatakse randa mitmefunktsiooniline rannahoone, mis koondab rannas osutatavad teenused (rannavalve, tualetid, toitlustus, rannainventari hoiustamine. Hoone kavandatakse aastaringse kasutusega (spaa, veekeskus vms). Planeeringuga on kavas parandada liiklus- ja parkimiskorraldust, mis ei ole suvisel ajal piisavalt koordineeritud. Tänavatelt sademevete Verevi järve valgumise vältimiseks luuakse lahendus. Kuna Verevi järv on koos ümbritseva planeeringualaga looduskaitse all, teostatakse alal keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda siin.  Detailplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda siin.

Detailplaneeringu eskiisiga on võimalik tutvuda Elva Vallavalitsuse arengu ja -planeeringuosakonnas ja siin:

Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisi seletuskiri

Verevi järve rannaala detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Verevi järve rannaala detailplaneeringu eskiisjoonis

Planeeringualal on OÜ Rakendusgeoloogia poolt koostatud koostatud ehitusgeoloogilise uuring, tutvu aruandega siin.

Koostatav detailplaneering teeb ettepaneku Elva linna üldplaneeringu ja alal kehtiva detailplaneeringu muutmiseks. Rannaalal kehtib Elva Linnavolikogu 30.11.2011 otsusega nr 36 kehtestatud Tartu mnt 16 maaüksuse detailplaneering, mille põhijoonisega saab tutvuda siin.

 

 

Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldusega nr 1127 algatati Kurelaane külas keskkonnajaama detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga rajada Elva jäätmejaama ja Jäätmejaama kruntidele jäätmete liigiti kogumise, sortimise ja taaskasutuse edendamiseks keskkonnajaam. Kavandatavas keskkonnajaamas soovitakse elanikele luua võimalused kodumajapidamises tekkivate liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks, et edendada jäätmete taaskasutust. Planeeringuala paikneb Elva reoveepuhastusjaama naabruses, suurusega ca 1,4 ha, maakasutuse juhtotstarbega jäätmekäitluse maa. Algatatav detailplaneering on Konguta valla üldplaneeringuga kooskõlas. Kavandatava tegevusega kaasneda võivate mõjude leevendamisega seonduvad küsimused lahendatakse detailplaneeringu koostamise käigus detailplaneeringus keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmisega (turvatud ja piirdeaiaga territoorium, kontrollitud nõrgvee kogumine, kõvakattega plats, jäätmemehutite õige paigutus ja valik, planeeritud töökorraldus), mistõttu ei ole eraldi keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Rõngu alevikus Kiriku parkla krundi detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 11.09.2018 korraldusega nr 992 algatati Rõngu alevikus Kiriku parkla krundi detailplaneering. Taotluse detailplaneeringu algatamiseks tegi MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeselt, kes soovib saada krundile  ehitusõigust päästeteenistuse hoone ja parkla rajamiseks koos vajalike  tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee lahendusega. Planeeringuala, suurusega ca 3000 m² asub Rõngu aleviku maanteede ristumiskoha läheduses Viljandi-Rõngu tugimaantee ääres. Algatatav detailplaneering on kooskõlas Rõngu valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritava ala juhtotstarbeks keskuse maa, ehk valla keskust tähistav segaehitusala, kus on tihedalt põimunud elamud, ärid, jms keskusesse sobivad maakasutused. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Vambola tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 17.04.2018 korraldusega nr 580 algatati Elva linnas Vambola 5 krundi detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on osaliselt muuta kehtivat detailplaneeringut krundi hoonestusala ja ehitusõiguse osas. Alal kehtib Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsusega nr 26 kehtestatud detailplaneering "Elva linnas Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmine". Vambola 5 krundi sihtotstarve on 100% elamumaa, krunt on hoonestatud üksikelamu ja kõrvalhoonega. Planeeringuala suurus on ca 2200 m², ala hõlmab Vambola tn 5 krunti ja krundi ulatuses Vambola tänavat. Tutvu planeeringu lähteseisukohtadega siin

 

Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsuse 28.08.2018 korraldusega nr 950 algatati Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada Palu tee 28a kinnistu kaheks elamukrundiks jagamine ning jagatavatele kruntidele väikeelamute ehitamise võimalikkus. Määratakse liikluskorralduse põhimõtted, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude asukohad ning parkimine. Planeeringuala suurus on ca 1 ha ning hõlmab Palu tee 28a kinnistut ning kinnistu ulatuses Palu tee lõiku. Algatatav detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, Palu tee 28a maaksutuse juhtotstarveteks on väikeelamu maa-ala ja roheala. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Vastuvõetud detailplaneeringud:

Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala (nn tervisekeskuse) detailplaneeringu vastuvõtmine

Elva Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 370 võeti vastu Elva linnas Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10. maist 2019 kuni 23. maini 2019 Elva Vallavalitsuses (Kesk tn 32 Elva linn). Igal isikul on õigus detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul esitada planeeringu kohta arvamusi. Kirjalikud arvamused palume esitada vallavalitsusele elva@elva.ee.

Detailplaneeringu avalik arutelu korraldatakse 30. mail 2019 kell 16.00 Elva Vallavalitsuse saalis (Kesk tn 32 Elva linn).

Planeeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada Supelranna tn 19//21//23 kinnistul aadressiga Supelranna 19 asuva haiglahoone laiendamise võimalikkus. Detailplaneeringust huvitatud isikuks on Tartumaa Tervisekeskus OÜ, kes soovib rajada hoone laiendamise teel tervisekeskuse. Liiklus- ja parkimislahenduse korrastamiseks on kaasatud planeeringualasse Supelranna tänava lõigud - Tartu mnt ristist kuni Supelranna 15 kinnistuni ning Supelranna tn T1 katastriüksus. Planeeringualasse on kaasatud ka naaberkinnistu, aadressiga Supelranna tn 17, et moodustada planeeritava alaga ühtne tervik. Supelranna tn 17 krundile täiendavat ehitusõigust ei määrata.

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Tervisekeskuse detailplaneeringu seletuskiri

Tervisekeskuse detailplaneeringu situatsiooniskeem

Tervisekeskuse detailplaneeringu kontaktvööndiskeem

Tervisekeskuse detailplaneeringu tugijoonis 

Tervisekeskuse detailplaneeringu põhijoonis

Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 220 võeti vastu Käärdi alevikus Mesika tn 8a detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule 8. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2018. Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jagamine, sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine. Tutvu detailplaneeringuga:

Mesika 8a detailplaneeringu seletuskiri

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 1

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 2

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 3

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 4

Mesika 8a detailplaneeringu joonis 5

Mesika 8a detailplaneeringu KSH eelhinnang

Mesika tn 8a avaliku väljapaneku jooksul esitati planeeringu kohta arvamus, mis puudutab planeeringuala liikluslahendust. Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimus 27. veebruaril 2018 algusega kell 16.00 Elva matkakeskuses aadressil Pargi tn 2 Elva linn. Vallavalitsus korraldas 27. veebruaril 2018 avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu, et arutada planeeringuala liikluslahenduse muudatusi. Kaaluti võimalusi planeeringualale kolme loodava elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Mesika tänavalt ning kaheksa elamukrundi juurdepääsu kavandamiseks Kadaka tänavalt. Arutati olemasoleva Mesika tänava rekonstrueerimise ja kergliiklustee rajamise võimalusi. Lepiti kokku, et arendaja ja vallavalitsus arutavad koos juurdepääsuteede rajamise ja rahastamise võimalusi, seni planeeringu koostamisega ei jätkata. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.

 

Kehtestatud detailplaneeringud:

Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 23.04.2019 korraldusega nr 367 kehtestati Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6a kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringuga antakse kruntidele täiendav ehitusõigus Rõngu Pagar OÜ tegevusega seotud ettevõtluse laiendamiseks. Korrastatakse olemasolevat liiklusskeemi ja parkimislahendust ning antakse tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Planeering näeb ette liita Valga mnt 2, 4 ja 6a üheks krundiks.

Tutvu planeeringuga siin:

Rõngu alevikus Valga mnt 2, Valga mnt 4 ja Valga mnt 6 kinnistute detailplaneering

 

Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavolikogu 22.04.2019 otsusega nr 121 kehtestati Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneering. Kehtestatud detailplaneeringuga muudetakse Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringut, muudatus kajastub detailplaneeringu põhijoonisel. Järve tee 1 kinnistu jagatakse kaheks krundiks. Määratud ehitusõiguse alusel on krundile (Pos1) lubatud püstitada 1 elamu ja kuni 3 abihoonet. Krundile (Pos2) ehitusõigust ei määrata.

Tutvu detailplaneeringuga siin:

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu situatsiooniskeem

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu kontaktvööndi joonis

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu põhijoonis koos tehnovõrkude ja üldplaneeringu muudatusettepanekuga

Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu illustratsioon

 

Elva linnas Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 16.04.2019 korraldusega nr 341 kehtestati Elva linnas Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 3850 m² ja see hõlmab Mahlamäe tn 17b krunti ning osaliselt Mahlamäe tänavat. Planeeringuala asub Mahlamäe asumis, aedlinna stiilis väikeelamute piirkonnas, kus peamiseks maakasutuse otstarbeks on elamumaa. Määratud ehitusõiguse alusel võib krundile püstitada ühe üksikelamu või ühe kaksikelamu ning ühe kõrvalhoone. Hoonete suurimaks ehitisealuseks pinnaks on lubatud kokku 350 m². Juurdepääs krundile tagatakse Mahlamäe tänavalt ning parkimine lahendatakse krundisiseselt. Krunt on ettenähtud ühendada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Elva valla üldplaneeringuga.

Tutvu planeeringuga siin:

Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu seletuskiri

Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu situatsioonskeem

Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu tugiplaan

Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu kontaktvööndi analüüs

Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu põhijoonis tehnovõrkudega

 

Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi kehtestamine

Elva Vallavalitsuse 02.10.2018 korraldusega nr 1057 kehtestati Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering. 

Tutvu planeeringuga siin:

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu seletuskiri

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu asukohaskeem

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu tugijoonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu põhijoonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu tehnovõrkude ja kitsenduste joonis

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu illustratsioon

Kaevu tee 3 krundi detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel

 
 

Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Elva Vallavalitsus 25.09.2018 korraldusega nr 1023 kehtestati Vellavere külas Raini kinnistu detailplaneering. 

Tutvu planeeringuga siin:

Raini kinnistu detailplaneeringu seletuskiri

Raini kinnistu detailplaneeringu situatsiooniskeem

Raini kinnistu detailplaneeringu olemasoleva olukorra joonis

Raini kinnistu detailplaneeringu põhijoonis

Raini kinnistu detailplaneeringu illustratsioon

Elva linnas ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallas varasemalt kehtestatud detailplaneeringute kohta küsi infot planeeringuspetsialistilt Maarika Uprus, tel 730 9898, 5271860 või maarika.uprus@elva.ee.

 

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine:

Elva Vallavalitsus lõpetas 27.03.2018 korraldusega nr 2-3/514 Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu menetluse. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 17.04.2018 korraldusega nr 2-3/573 Elva linnas Käo tee 86 krundi detailplaneeringu menetluse. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/168 Käärdi alevikus Kaseküla tn 5 detailplaneeringu menetluse.