Vallavolikogu komisjonid

Elva Vallavolikogu on moodustanud üheksa alalist komisjoni ja ühe ajutise komisjoni, mis on oma tegevuse lõpetanud

 

Arengu- ja planeeringukomisjon
Ülesanded: valla areng, arengukava koostamine, planeerimistegevus, maakorraldus, avatud valitsemine, ühtne inforuum, infotehnoloogia ja e-teenuste arendamine

Ettevõtlus- ja turismikomisjon
Ülesanded: ettevõtlus, ettevõtluskeskkond, turism, kohaturundus, mainekujundus

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Ülesanded: haridus, kaasav haridus, huviharidus ja -tegevus, laste- ja noorsootöö, elukestev õpe

Kultuurikomisjon
Ülesanded: kultuur, külaliikumine, kogukondade tegevus, rahvamajad, raamatukogud, loomemajandus, kultuurimälestised ja kultuuripärand

Majanduskomisjon
Ülesanded: keskkonnakorraldus, haljastus, heakord, turvalisus, liikluskorraldus, valla- ja ühistransport, teede ehitus ja hooldus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus, internetiühendus, elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika, soojamajandus

Rahanduskomisjon
Ülesanded: eelarvestrateegia, eelarve, kaasav eelarve, vallavara valitsemine, kasutamine ja käsutamine

Revisjonikomisjon
Ülesanded: vallavalitsuse, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning Elva valla valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, vallavara kasutamise sihipärasuse ning vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine

Sotsiaal- ja tervisekomisjon
Ülesanded: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, eakate päevakeskused, terviseedendus ja tervishoid

Spordikomisjon
Ülesanded: spordi- ja vabaajataristu, noortesport ja spordisündmused

Ajutine põhimääruskomisjon (tööperiood 07.11.2017-29.06.2018)

Ülesanded: põhimääruse eelnõu ja omavalitsuste ühinemisest tulenevate muude volikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine

 

Vaata komisjonide esimeeste ja aseesimeeste kontakte SIIT.