Jäätmemajandus

Toetus jäätmemaja ja autoparkla ehitamiseks

 

Elva Vallavolikogu võttis 22. aprillil 2019 vastu korra, mille alusel saavad korteriühistud taotleda toetust autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks.

Toetuse eesmärk on autode parkimiseks võimaluste loomine, jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega elukeskkonna parandamine ja avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine.

Toetuse suurus on jäätmemajade ehitamisel kuni 50% kogumaksumusest. Toetuse suurus autoparkla ehitamisel on kuni 50% ehituse kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui on autoparkla killustikaluse rajamise ja äärekivide paigaldamise maksumus.

Toetust saavad taotleda enne 2015. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kuue või enama korteriomandiga korteriühistud või mitu kõrvuti asetsevat korteriühistut, millel on kokku vähemalt kuus korterit. Korteriühistul ei tohi olla riiklike ega kohalike maksude võlgnevusi (va ajatatud võlgnevused).

Taotlusi on võimalik esitada kuni toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite lõppemiseni.

Korteriühistule autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise kord

Taotluse vormi leiad SIIT. Elektroonselt on taotlust võimalik esitada SIIN.

 

Korraldatud jäätmevedu 

 

1. oktoobrist 2018 teostab Elva vallas korraldatud jäätmeveo raames segaolmejäätmete veoteenust AS Keskkonnateenused. 

AS Eesti Keskkonnateenused Lõuna regiooni klienditeenindus
Tähe 108, 51013
Avatud E-R 9.00-17.00
Tel: 738 6700 ja üleeestiline infotelefoni lühinumber 1919
e-post:  info@keskkonnateenused.ee  või
tartu@keskkonnateenused.ee
Koduleht www.keskkonnateenused.ee

Korraldatud jäätmeveoga on liidetud kõik jäätmevaldajad, olgu selleks korteriühistu, eramaja, suvila või ettevõte. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:

  • segaolmejäätmed,
  • papp ja paber,
  • biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed.

Elva valla korraldatud jäätmeveo hinnakiri on leitav siit
 

Leping

Teavitusega koos saatis AS Keskkonnateenused kõikidele jäätmevaldajate registrisse kantud jäätmevaldajatele (kinnistuomanikele) kahes eksemplaris olemasoleva kliendilepingu juurde kuuluva korraldatud jäätmeveo lepingu lisa.

Märkige lepingu lisasse oma kontaktandmed ja saatke üks eksemplar lepingu lisast piirkondliku klienditeeninduse aadressile Tähe 108, 51013 Tartu või digiallkirjastatuna tartu@keskkonnateenused.ee.

Kui teil puudub allkirjastatud leping, siis võtke ühendust AS Keskkonnateenused klienditeenindusega lepingu vormistamiseks või edastage andmed kodulehe kaudu siin.

Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et lepingule reageerimata jätmine ei vabasta jäätmeveost. Veoga liitumine ja teenuse eest tasumine on kohustuslik jäätmekäitluslepingust olenemata, on siiski soovitav leping sõlmida. Jäätmekäitlusleping võimaldab täpsustada selliseid jäätmeveo üksikasju nagu prügiveo sagedus ja aeg, mahutite suurused, lisateenuste tellimine ning teenuse eest maksmise tingimused.

Erandjuhul võib jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Põhjendatud taotlus koos tõenditega tuleb esitada vallavalitsusele. Vabastamine toimub väga erandkorras ning taotluses tuleb jäätmevaldajal need erakorralised asjaolud põhjendada ja tõendada. Enne otsuse tegemist kontrollib vallavalitsus esitatud tõendeid ja asjaolusid ning kaalub, kas vabastada või mitte. Vabastus on tähtajaline ning lõpeb korraldusega antud tähtaja möödumisel.

1) Avaldus Elva valla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks või esita avaldus elektroonselt SPOKU keskkonnas

2) Ühise kogumismahuti kasutamise taotlus või esita taotlus elektroonselt SPOKU keskkonnas.

 

Jäätmeseadus sätestab, et vabastuse saanud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita 20. jaanuariks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Vaata ka Elva valla jäätmehoolduseeskiri


Jäätmevaldajate üle peetakse arvestust vallavalitsuse poolt peetavas jäätmevaldajate registris, vedaja teostab vedusid registriandmete alusel. Jäätmevaldajana kantakse registrisse üldjuhul kinnistu omanik ning tema kontaktaadressiks rahvastikuregistris olev aadress. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib kontaktaadressiks muud aadressi, tuleb sellest informeerida vallavalitsus. 

Vaata ka: Elva linna jäätmekava 2014-2020