Elva Vallavalitsuse hanked (sh lõppenud) on alates lihthanke piirmäärast kättesaadavad Riigihangete registrist.

Alla lihthanke piirmäära (nn väikehanked) jäävad hanked avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel ja teistes infokanalites.

Vaata ka:

Rõngu kogukonnakeskuse põhiprojekti ekspertiis

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Rõngu kogukonnakeskuse põhiprojekti ekspertiisi teostamiseks. Ekspertiisi tellimise eesmärgiks on projekti vastavus ehitusseadustikule ja määrusele „Nõuded ehitusprojektile". Ekspertiis tuleb teostada lähtuvalt majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusest nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile". Lisaks on hankija huvides viia miinimumini võimalikud eesseisvad vaidlused ehitajatega projekti teostatavuse osas ning vähendada/ minimaliseerida muudatuste tegemise vajadust ehitajate poolt. Rõngu kogukonnakeskuse ehitamine on tellija jaoks suurobjekt, mistõttu on tellijale äärmiselt oluline, et ekspertiis oleks võimalikult kvaliteetne ning koostöö ekspertiisi teostajaga sujuv. Telllija jaoks on oluline hinna ja kvaliteedi suhe, mistõttu hindab tellija pakkumusi odavaima hinna alusel, kuid võtab hindamisel arvesse ka varasemaid laitmatuid töösuhteid töövõtjatega.

Tööd tuleb teostada hiljemalt kolme nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest. Pakkumust ootame hiljemalt 16.11.2020 kell 10.00 aadressil cetlin.keskkula@elva.ee

Rõngu kogukonnakeskuse projekt: https://elvakov.sharepoint.com/:f:/g/EkjbmapukmlOsUi6eJFTfEIBnWz5nD7_jzw6jyS3D9cVcA?e=KkuSCo

Noorma külas, Kooli elamu rekonstueerimine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva vallas, Noorma külas asuva Kooli elamu rekonstrueerimis-remonttöödele. Täiendav informatsioon tehnilises kirjelduses. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-postile terje.korss@elva.ee hiljemalt 16.11.2020.a. kell 09.00. Kohtumine läbirääkimisteks leiab aset 09.11.2020.a. kell 13.00 vallamajas, Kesk 32, Elva linn.

Lisainfo korral pöörduda Elva valla vallavaraseptsialisti poole  (tel: 53020888, e-post: terje.korss@elva.ee)

Tehniline kirjeldus

Asendiplaan

NB! Läbirääkimistel lisandus - palume arvestada pakkumuse koostamisel lisatöö: 100l boiler pesuruumi ja sundventilatsioon pesuruumidest majast välja (niiskusanduri ja taimeriga väljatõmme).

Palupera-Miti-Puka tee mustkatte alla viimine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva vallas asuva Palupera-Miti-Puka teelõigu pindamiseks. Täiendav informatsioon tehnilises kirjelduses. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 04.11.2020 kell 10.00. 

Lisainfo korral pöörduda Elva valla taristuspetsialisti poole. Kontakti leiate vallamajandusosakonna lehelt. 

Tehniline kirjeldus

Kasutusest väljalangenud hoonete lammutamise projekteerimine

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumist Elva valla kasutusest väljalangenud munitsipaalomandis olevate ehitiste lammutuse projekteerimiseks. Pakkumus tuleb esitada e-postile cetlin.keskkula@elva.ee hiljemalt 27.10.2020 kell 10.00.

Täiendava info korral palume pöörduda Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna juhataja Hegri Naruski poole (hegri.narusk@elva.ee; tel: 5129072). 

Tehniline kirjeldus