« Tagasi

Valminud on Elva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu

Elva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu on 18. juunist 18. juulini avalikul väljapanekul. Avalikud arutelud toimuvad augustikuus igas valla piirkonnas eraldi.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 18. juunist 18. juulini 2021 Elva linnaraamatukogus (Tartu mnt 3, Elva linn), Rõngu raamatukogus (Valga mnt 6a, Rõngu alevik), Hellenurme raamatukogus (Vallamaja, Hellenurme küla), Puhja teenuskeskuses (Elva tee 1, Puhja alevik), Konguta  rahvamajas (Annikoru küla), Rannu teenuskeskuses (Elva tee 7, Rannu alevik). Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu ning seonduvate materjalidega on võimalik tutvuda ka Elva valla veebilehel üldplaneeringu blogis: https://uldplaneering.elva.ee/uritused/.

Üldplaneeringu koostamine on avalik protsesse ja igaüks võib selle koostamises kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Arvamused palume esitada eelnõu avaliku väljapaneku ajal vallavalitsuse e-aadressil elva@elva.ee.

Avalikud arutelud

Avalikule väljapanekule järgnevad üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud valla erinevates piirkondades.  Aruteludel tutvustatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, KSH aruannet, esitatud ettepanekuid ja arvamusi. Igas piirkonnas käsitletakse eelkõige selle piirkonna teemasid, probleeme ja ettepanekuid, kuid aruteludele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad üldplaneeringu koostamises kaasa lüüa.

Avalikud arutelud toimuvad järgmistes piirkondades:

  • 12.08.2021 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30 Elva linn) kell 18;
  • 16.08.2021 Rõngu Rahvamajas (Valga mnt 12 Rõngu alevik) kell 18;
  • 17.08.2021 Hellenurme teenuskeskuses (Vallamaja Hellenurme küla) kell 18;
  • 18.08.2021 Puhja Seltsimajas (Viljandi tee 24 Puhja alevik) kell 18;
  • 19.08.2021 Konguta Rahvamajas (Annikoru küla) kell 18;
  • 24.08.2021 Rannu Rahvamajas (Elva tee 7 Rannu alevik) kell 18.

Pärast avaliku väljapaneku ja avalike arutelude toimumist täiendatakse ettepanekute alusel üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu ning hakatakse koostama üldplaneeringu põhilahendust. Põhilahenduse tutvustamiseks korraldatakse avalik väljapanek ja arutelud, millest teavitatakse täiendavalt eraldi.

Üldplaneering seab pikaajalisi eesmärke

Elva vallavolikogu algatas Elva valla üldplaneeringu ja KSH aruande koostamise 27. augustil 2018. Koostatav üldplaneering on valla ruumilise arengu kavandamise alusdokument, mille abil on võimalik seada arengu pikaajalisi eesmärke. Peamine eesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja eelarvestrateegiaga. Üldplaneeringu teemadekäsitlus lähtub planeerimisseaduses sätestatud ülesannetest, millele esitatakse lahendus lähtudes kohalikest vajadustest.

Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi väljakujunenud asustusstruktuuris, vaid keskendutakse peamiselt ruumikvaliteedi parandamisele, looduskauni elukeskkonna säilitamisele ja edasiarendamisele läbi asjakohaste tingimuste määramise. Asustuse suunamiseks eristatakse tiheasustusalad, maakasutuse juhtotstarbed ja erinevad väärtuslikud alad.  Hajaasustuses on eesmärk säilitada olemasolev maalisele piirkonnale iseloomulik asustus, tiheasustusaladel luua võimalused kompaktsuse tõstmiseks. 

Üldplaneeringu koostamisega samal ajal toimub keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruande eelnõu selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab mõjude leevendusmeetmed ja suunised edaspidiseks. Keskkonnamõju hindab Alkranel OÜ, juhtekspert on Alar Noorvee.

Üldplaneeringu eelnõu koosneb seletuskirjast ja kaardimaterjalist, mis moodustavad tervikliku planeeringulahenduse. Üldplaneeringu koostaja on AB Artes Terrae OÜ, volitatud maastikuarhitekt-ekspert Heiki Kalberg. Üldplaneeringu koostamist korraldab Elva vallavalitsus.

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!