« Tagasi

Vallavolikogu koguneb järgmisele istungile 9. märtsil

Vallavolikogu koguneb istungile 9. märtsil, päevakorras on 10 otsuse eelnõu ja 1 määruse eelnõu.

Istung algab vallavanema ülevaatega vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tööst.

Seejärel teeb ettekande Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Sulev Valner, kes tutvustab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uuendamist, mis sai alguse 2019. aastal. Teemakohase artikli leiab siit.

Kinnisasjade omandamine. Volikogu arutab eelnõu, mille järgi ostab vald eraisikult kolm maaüksust, mis on vajalikud kergliiklustee rajamiseks Hellenurme külas Hellenurme-Päidla tee ääres. Kolme maaüksuse kogupindala on 1640 m2 ja ostuhind kokku 1000 eurot.

Kinnisasjade võõrandamise otsused. Kavas on võõrandada kolm kinnistut. Enampakkumise teel võõrandatakse tootmismaa sihtotstarbega kinnistu Rannu alevikus, Ringtee tn 15. Kinnistu suurus on 2507 m2. Kinnistul asub puurkaev, mis ei ole kasutuses asula ühisveevärgis. Teine enampakkumise teel võõrandatav kinnistu on üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksus Elva linnas, Nõmme tn 19a. Kinnistu suurus on 2299 m2. Mõlema kinnistu puhul määrab enampakkumise viisi ja alghinna vallavalitsus.

Vald võõrandab otsustuskorras kinnistu Puhja alevikus, aadressiga Reku tee 3, millel asub Puhja endine vallamaja. Kinnistu võõrandatakse OÜ-le Maja Ehitus 24 hinnaga 50 000 eurot otsustuskorras, kuna senised enampakkumised ei ole tulemuseni viinud.

Volikogu määrab kaks kohanime ühissõidukipeatustele. Rõngu piirkonnas Aakre külas on aastaid kasutuses olnud nimetus Hiiemäe bussipeatus, kuid nimetuse määramisel puudus õiguslik alus. Volikogu otsus võimaldab kanda peatuse nime ühistranspordi registrisse. Konguta piirkonnas Poole külas on kolm peatust, millel on nimetus Poolemõisa. Kaks asub Elva-Puhja maanteel ja üks Poolemõisa-Annikoru teel. Maanteeameti ettepanekul saab Poolemõisa-Annikoru teel asuv peatus nimetuse Kasemäe.

Volikogu arutab eelnõu, millega antakse arvamus geoloogilise uuringuloa taotluse kohta. Raudsepa Karjäär OÜ taotleb Keskkonnaametilt geoloogilise uuringu luba Tartu maakonnas Elva vallas Vahessaare külas asuvale eramaale Raudsepa katastriüksusele (katastritunnus 33101:003:0123). Uuringuruumi nimetus on Põrgumäe XI uuringuruum, mille teenindusala pindala on 3,86 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku või kuni 15 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m.

Põrgumäe XI uuringuruumi geoloogilise uuringu eesmärk on ehitustöödeks ja teedeehituseks vajaliku kruusa ja liiva aktiivse tarbevaru mahu, kvaliteedi ja kaevetingimuste selgitamine Põrgumäe VII kruusakarjääri lamamis ning karjääriga piirneval alal. Eelnõu järgi antakse luba uurimiseks, kuna sisuliselt on tegemist olemasoleva kaeveala laiendusalaga, kus varude uurimine on põhjendatud.

Volikogu muudab vallavalitsuse hallatava asutuse Rannu Lasteaed nimetust. Lastevanemate ja lasteaia juhtkonna koostöös on leitud uus lasteasutusele sobiv nimetus – Rannu Lasteaed Naerupesa.

Volikogu otsustab üldplaneeringut muutva detailplaneeringu lõpetamise. Rannu Vallavolikogu algatas 24.01.2017 detailplaneeringu Ristiku ja Luhaneeme kinnistute osas. Eesmärk oli ehitusõiguse laiendamine. Planeeringuala asus olulises osas Võrtsjärve ehituskeeluvööndis ja eesmärk oli vööndit vähendada ehitusõiguse saamiseks. Kuna 2019. aasta lõpus muudeti Võrtsjärve ehituskeeluvööndit, siis langes ära vajadus detailplaneeringu koostamiseks, sest ehitusõigust on võimalik anda projekteerimistingimuste alusel. Omanik taotles 24.01.2020 planeeringu lõpetamist ja lõpetamise pädevus on volikogul, kuna tegemist on detailplaneeringuga, mis muudaks üldplaneeringut.

Hoonestusõiguse seadmine vallale kuuluvale kinnistule. Eelnõu eesmärk on seada vallale kuuluva Kentsi paisjärve kinnistule hoonestusõigus valla sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport kasuks, et taastada Kentsi paisjärv ja arendada see välja puhke- ja turismi piirkonnaks. Hoonestusõigus antakse 20 aastaks tasuta. SA Elva Kultuur ja Sport (90013420) üks põhikirjaline ülesanne on majandada, hallata, arendada ja rajada kultuuri-, spordi- ja turismiehitisi ning leida selleks ka välisvahendeid.

Ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosseisu muutmine. Jaanuaris valiti komisjonile uus esimees Madis Ess ja aseesimees Vambola Sipelgas. Komisjoni esimehe esildisel tehakse kooseisus muudatused. Komisjoni liige August Vesteri asemele tuleb komisjoni koosseisu Jaanus Lauri. Peale selle on esitatud komisjoni liikmeks Rein Abel.

Istungile esitatud eelnõudega saab tutvuda dokumendiregistris.

Volikogu istungil toimuvat saab vaadata Elva valla Youtube'i keskkonnas.

Lisainfo:
Maano Koemets, vallavolikogu esimees
maano.koemets@elva.ee või tel 5342 5242