« Tagasi

Vallavolikogu 28. septembri istungi eelinfo

Elva vallavolikogu XXXIV istung toimub 28. septembril kell 16 Elva vallamajas. Istungi päevakorras on viis otsuse ja neli määruse eelnõu.

Volikogu arutab Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatusi. Arengukava ja eelarvestrateegia on omavalitsuse tegevuse alusdokument ja see vaadatakse igal aastal üle. Dokumendi üle vaatamisel  selgus, et kõik Elva valla arengukavas toodud põhieesmärgid ja alameesmärgid on jätkuvalt päevakajalised ja nende täitmine toimub vastavalt eelarvestrateegiale ja iga-aastasele eelarvele. Uuendatud on seirenäitajate tabelit 2019. aasta andmetega, mis on 2020. aasta septembri seisuga kättesaadavad. Eelarvestrateegiale lisandub üks aasta ja vastuvõetav eelarvestrateegia kehtib aastatel 2020–2024. Eelarvestrateegiat on korrigeeritud täpsustunud andmete ja investeeringuobjektide täpsustunud maksumustega. Eelnõu on volikogus esimesel lugemisel ja peale seda avalikustatakse see valla veebilehel. Arengukava-eelarvestrateegia vastuvõtmine on planeeritud 9. novembri istungile.

Volikogule on kinnitamiseks esitatud 2020. aasta kolmas lisaeelarve. Elva valla 2020. aasta III lisaeelarve on koostatud vajadusest lisada eelarvesse riiklike õigusaktidega eraldatud, projektipõhiselt laekunud ja muud sihtsummad ning teha eelarves muudatusi seoses kulude raamatupidamisliku ümberklassifitseerimisega kuluartiklite vahel. Oluline on märkida muudatus investeeringutes. Investeerimistegevuse kulude eelarve suureneb riigilt taotletavast täiendavast investeeringutoetusest (770 000 eurot) ja juhtumipõhiselt eraldatud toetusest (738 963 eurot Elva linnas Pikale tänavale ja 100 000 Elva linnas Valga mnt-le) tehtavate investeeringute võrra. Täiendavat investeeringutoetust (770 000 eurot) taotletakse Elva valla erinevatele piirkondadele proportsioonis seal elavate inimeste arvuga järgmistele objektidele: Elva piirkonnale 304 000 eurot täiendavalt Pika tänava renoveerimiseks ja teede remondiks; Konguta piirkonnale 76 000 eurot Konguta rahvamaja remondiks (I etapp); Rannu piirkonnale 85 000 eurot Rannu aleviku sademevee trasside ehituseks; Palupera piirkonnale 30 000 eurot Palupera-Miti tee mustkatte ehituseks; Rõngu piirkonnale 156 000 eurot Rõngu kogukonnakeskuse ehituseks ja Puhja piirkonnale 119 000 eurot Puhja seltsimaja välisfassaadi uuendamiseks.

Volikogu arutab sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda. Elva valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmise eelnõus on kokku 15 muudatust. Parandused viivad sotsiaalhoolekande korra kooskõlla muutunud õigusaktidega. Samuti tehakse parandusi sõnastuses ja ka sisus.  

Vallavalitsus on esitanud ettepaneku muuta Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise korda. Määruse muutmisega täpsustatakse toetuse taotlemise, projektide hindamise ning projektitoetuste reservist raha eraldamise korda. Projektitoetuse taotlemise korra alusel on isikutel võimalik taotleda toetust ürituste korraldamiseks, rahvariiete soetamiseks ja ka investeeringuprojekti omaosaluse kaasfinantseerimiseks. Tegemist on väga eripalgeliste projektidega ning kehtivas määruses sätestatud taotluses esitatavaid andmeid ning projektide hindamise süsteemi on vajalik täpsustada, et oleks võimalik projekte hinnata ühtsetel alustel. Täiendava toetusmeetmena lisandub kultuurilooliste ehitiste remontimise eeltööde toetus.

Volikogu otsustab koostöölepingu sõlmimise üle sihtasutusega Tartu 2024, millega võetakse rahalised kohustused. 29. aprillil 2019. aastal sõlmisid Tartu linn ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsust lepingu koostöö tegemiseks Tartu linna kandideerimisel 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks ning kultuuripealinna programmi elluviimiseks tiitli võitmisel. Koostöölepinguga lubas Tartu linn kaasata omavalitsusi programmi elluviimisse. Tartu linn on kultuuripealinna tegevuste ettevalmistamiseks, kultuuriprogrammi väljatöötamiseks ja elluviimise korraldamiseks asutanud sihtasutuse Tartu 2024 ning edaspidi tegutseb Tartu linn kultuuripealinna ettevalmistamisel sihtasutuse Tartu 2024 kaudu. Käesoleva koostöölepinguga täpsustatakse omavalitsuste panust kultuuripealinna programmi ettevalmistamises ja rahastamises. Elva vald on aktiivselt kaasatud projekti tegevustesse ning viie aasta jooksul on meie osalustasu kokku 103 000 eurot.

Kahe otsuse puhul tuleb arutlusele tasuta üürilepingu pikendamine.

MTÜ Elva Suusaklubi kasutab tasuta Elva vallale kuuluvat kinnistut Mäe tn 1b Otepää linnas alates 2002. aastast. Kuna leping oli sõlmitud 20 aastaks ja hakkab lõppema, siis pikendab vald ühingu soovil tasuta kasutamise lepingut kuni 2035. aastani. Üürnik on kohustatud hoonet korras hoidma ja tegema ka edaspidi vajalikud investeeringud hoone säilimiseks.

MTÜ Elva DGC kasutab alates 2017. aastast vallale kuuluvaid ja Elva linnas asuvaid kinnistuid Peedu tee 38, Kullese tn 5 ja Mahlamäe tn 27, mis kokku moodustavad 18-rajalise Elva discgolfi pargi. Ühing on teinud kõik lubatud tööd kettagolfi pargi rajamisel ning soovib pikendada tasuta kasutuslepingut. Eelnõu järgi pikendatakse tasuta kasutamise lepingut kuni 2035. aastani.

Vald võõrandab hoonestatud kinnisasja Elva linnas. Elva linnas Kesk 22 kinnistul asub 1-korruseline, kahe korteriga elamu. Vallavalitsus on elamispindade inventuuri järel jõudnud seisukohale, et salvkaevuga, kanalisatsioonita elamu on täielikult amortiseerunud. Samuti ei sobi sellisel kujul hoone visuaalselt linna peatänava ja uuendatud linnasüdame hoonestusse. Seega ei ole otstarbekas hoonet rekonstrueerida, kuna see vajab suurt investeeringut. Võõrandamine toimub avaliku enampakkumise korras. Alghinna määrab vallavalitsus.

Volikogu otsustab muudatused valla valimiskomisjoni koosseisus. Vallasekretäri ettepanekul nimetatakse valimiskomisjoni liikmeks infospetsialist Triinu Paas, senine komisjoni liige Triin Ojasoo jääb asendusliikmeks.

Istungile esitatud eelnõudega saab tutvuda dokumendiregistris.

Volikogu istung on avalik. Istungil toimuvat saab vaadata otseülekandena Elva valla Youtube-i keskkonnas ja  VOLIS-keskkonnas.

Lisainfo:
Maano Koemets, vallavolikogu esimees
maano.koemets@elva.ee