« Tagasi

Vallavolikogu 15. juuni istungi eelinfo

Elva Vallavolikogu istung toimub 15. juunil kell 16 Elva kultuurikeskuse saalis. Päevakorras on viis otsuse eelnõu ja  kolm määruse eelnõu.

Istung algab vallavanema ülevaatega vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tööst. Seejärel teevad volikogu komisjonide esimehed ülevaate nende juhitud komisjonide tööst ja koosolekutel arutatud teemadest ja eelnõudest.

Volikogu päevakorras on Elva valla 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Majandusaasta aruanne annab põhjaliku ülevaate vallavalitsuse tegevustest ja finantsmajanduslikust olukorrast 2019. majandusaastal. Aruande on koostanud vallavalitsus lähtuvalt tegelikust eelarve ja eesmärkide täitmisest möödunud majandusaastal. Aruanne kajastab kõiki tegevusvaldkondi, millega vald tegeleb. Majandusaasta aruande kohustusliku lisana on selle juures vandeaudiitori aruanne, milles antakse sõltumatu hinnang majandusaasta aruandele ja valla tegevusele. Revisjonikomisjon lisab aruandele oma seisukoha.

Volikogu kinnitab II lisaeelarve ja muudatused põhieelarves. Elva valla 2020. aasta II lisaeelarve on koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud summasid. Muudatused on seotud pandeemiast tingitud tulude vähenemisega, seetõttu vähendatakse personalikulusid ja lisatakse eelarvesse eriolukorrast tulenevaid täiendavaid kulusid. II lisaeelarve maht on 565 871 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 565 871 euro võrra ja kulud vähenevad 94 132 eurot. Lisaeelarve põhitegevuse tulem on 660 003, mis suunatakse investeerimistegevuse eelarvesse. Tegemist on Vabariigi valitsuse toetusfondi eraldatud summaga, mis on ette nähtud teede ja tänavate korrashoiuks. Täiendavad teetööd on juba kavandamisel kõigis valla piirkondades.

Volikogu täpsustab tunnustamiste korda. Volikogu muudab Elva valla tunnustusavalduste korras tunnustamiseks esitamise tähtaegu, et tähtajad oleks rohkem ühel kuupäeval. See kergendab nii tunnustamiseks esitamise kui ka tunnustamise otsustajate tööd.

Muudatused tegevustoetuste taotlemise korras tagavad parema kontrolli toetuste üle. Tegevustoetuste määrust täiendatakse lausega „Lapsevanem või lapse eestkostja peab olema kinnitanud lapse spordiklubis osalemise". See tähendab, et edaspidi annab lapsevanem või lapse eestkostja eraldi kinnituse oma lapse osalemise kohta spordiklubi treeningutel. Kinnituse saab anda Elva valla Spoku keskkonnas ja haridus- ja kultuuriosakonnas kohapeal. Sellisel juhul on spordiklubile pearaha maksmine kontrollitud ja läbipaistev. Määruse § 12 lõiget 1 muudetakse järgmiselt „Taotlus koos nõutud lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt Elva valla e-teenuste keskkonnas Spoku või e-posti teel hiljemalt 1. novembriks". Eelistatud on taotluse esitamine elektrooniliselt Spoku keskkonnas, mis võimaldab automatiseeritult kontrollida nt spordiklubis käiva lapse rahvastikuregistrijärgset elukohta. Seda näeb üksnes vastava valdkonna ametnik. Määruse muudatust on arutatud spordikomisjoni ja spordiklubide eestvedajate 19.05.2020 ühiskoosolekul.

Elva vald taotleb riigilt tasuta maad lasteaia parkla ehitamiseks Rõngu alevikus. Rõngu lasteaial puudub parkla. Seni on kasutatud katlamaja maad, kuid seoses katlamaja rekonstrueerimisega kaob see võimalus ära. Lasteaia naabruses, Aia tn 2a, on riigile kuuluv maatükk, millest ligikaudu 2000 m2 suurust osa taotleb vald munitsipaalomandisse eesmärgiga sinna rajada lasteaia klientidele ja töötajatele parkla.

Enampakkumise korras müüakse vallale mittevajalik kinnistu Lossimäe külas. Elva vald võõrandab enampakkumisel Lossimäe külas asuva Mädaka kinnistu. Kinnistu suurus on 756 m2 ja kinnistul asub amortiseerunud saunahoone. Maatüki sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Vallal ei ole seda kinnistut vaja oma tegevuseks, peale selle puudub kinnistule avalik juurdepääsutee.

Elva vald annab arvamuse geoloogilise uuringuloa taotlusele. Keskkonnaameti menetluses on geoloogilise uuringuloa taotlus Purtsi külas asuvale Kurejärve karjääri maaüksusele. Kurejärve karjääris on eelnevalt kaevandamistöid tehtud, tegemist on kasutuses olnud karjääriga. Maaüksus kuulub riigile, kuid riik on enampakkumise korras võõrandanud uuringuloa saamise õiguse, mille omandas OÜ Makita Karjäärid. Keskkonnaameti uuringuloa andmise eelnõu nõustub uuringuloa andmisega 2 aastaks, mille käigus lubatakse puurida vajalik arv puurauke ja teha kaeveid, et kindlaks teha maavara jääkvaru. Eelnõu kohaselt volikogu nõustub uuringute läbiviimisega.

Volikogu arutab hoonestusõiguse seadmist vallale kuuluvale kinnistule. Hoonestusõigus antakse tasuta ja otsustuskorras 20 aastaks vallale kuuluvale sihtasutusele Elva Kultuur ja Sport. Eesmärk on seada vallale kuuluvale Kentsi paisjärve kinnistule hoonestusõigus, et taastada Kentsi paisjärv ja arendada see välja puhke- ja turismi piirkonnaks. Sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport üks põhikirjaline ülesanne on majandada, hallata, arendada ja rajada kultuuri-, spordi- ja turismiehitisi. Kentsi paisjärve puhastamise tööd käivad, selle käigus eemaldatakse järve põhjast sete. Setete eemaldamisega paraneb oluliselt järve ökoloogiline seisund. Taastamistööde lõpus on veekogu taastunud ja loodud sobivad tingimused kavandatavate jätkutegevuste tarbeks. Samaaegselt paisjärve taastamisega saab alustada paisjärve ümber infrastruktuuri ja muude väikevormide rajamist. Seda on mõistlik teha sihtasutuse kaudu, kes tegevusi eest veab ja projektidele ka lisavahendeid otsib.

 

Istungile esitatud eelnõudega saab tutvuda dokumendiregistris.

Volikogu istung on avalik, kuid arvestades Covid-19 viiruseohtu soovitame huvilistel istungit kohapeale vaatama mitte tulla. Istungil toimuvat saab vaadata otseülekandena Elva valla Youtube-i keskkonnas ja  VOLIS-keskkonnas.