« Tagasi

Vallavolikogu 1. märtsi istungi eelinfo

Elva vallavolikogu XXXVIII istung toimub 1. märtsil kell 16 veebikeskkonnas Volis. Istungi päevakorras on kolm otsuse eelnõu. Neli päevakorrapunkti on ettekanded erinevatest teemadest.

Elva valla esindajate muutmine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul ja volikogus. Elva valla esindajad on liidu üldkoosolekul praegu Toomas Järveoja, Mikk Järv, Marika Saar, Peeter Laasik ja nende asendajateks on Maano Koemets, Lea Tuvikene, Heiki Hansen ja Vahur Vuks. Liidu volikogus on esindaja Maano Koemets ja Toomas Järveoja ning asendusliikmed Peeter Laasik ja Marika Saar. Seoses Toomas Järveoja asumisega Riigikogu liikmeks, valiti 01.02.2021 Elva vallavanemaks Heiki Hansen. Esindajate nimetamisel üldkoosolekule on aluseks põhimõte, et esindatud on nii volikogu kui ka vallavalitsus. Reformierakonna fraktsioon on esitanud Toomas Järveoja asemel esindajaks liidu üldkoosolekul Heiki Hanseni ja asendusliikmeks Kertu Vuksi ning liidu volikogu liikmeks Heiki Hanseni.

Aktsiaseltsile Emajõe Veevärk garantii andmine. Eelnõu eesmärk on lubada vallavalitsusel anda AS-le Emajõe Veevärk välja garantiikiri investeeringuprojekti „Mälgi küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja reovee juhtimine Annikoru reoveepuhastisse" omaosaluse tagamiseks summas 128 263 eurot. Mälgi küla vee- ja kanalisatsioonisüsteem vajab rekonstrueerimist juba kaua aega. Emajõe Veevärk esitab Mälgi küla torustiku rekonstrueerimise projekti KIK-i taotlusvooru, mille tähtaeg on 1. märts. Taotluse juures peab olema ka omavalitsuse garantii omaosaluse tasumiseks. Kuna praegu käib Kentsi paisjärve taastamine koos sinna kuuluva puhkealaga, on vajalik sellegi tarbeks vee- ja kanalisatsiooniühenduste rajamine, mida saab ühendada Mälgi küla projektiga. Projekti abikõlblik osa maksumus on 292 751 eurot, millest omaosalus moodustab 102 462,85 eurot, mitteabikõlbliku osa (veetorustiku vedamine Kentsi puhkealale) maksumus on 25 800 eurot. Kokku on valla garanteeritav omaosalus 128 262,85 eurot. Projekti kogumaksumus on 318 551 eurot. Vastavalt Emajõe Veevärgi aktsionäride lepingu punktile 3.6. emiteeritakse taristu investeeringuteks tehtud investeeringu summast 10% väärtuses aktsiaid ja 90% arvestatakse ülekursina. Sellise tehingu korral emiteeritakse Elva vallale 498 aktsiat, mis suurendab Elva valla osalust aktsiaseltsis ca 0,4% võrra. Praegu on Elva valla omandis 26 457 aktsiat, mis teeb osaluseks 38,5%. Juhul, kui projekt ei saa KIK-st rahastust, lõpeb garantiikirja kehtivus.

Elva Soojus OÜ-le laenu garanteerimine. Rannu aleviku kaugküttesüsteeme arendab välja OÜ Elva Soojus (100% Elva vallale kuuluv ettevõte). OÜ Elva Soojus on taotlenud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) toetust kaugküttesüsteemide investeeringuteks Rannu alevikus. Toetuse suurus on 591 000 eurot. OÜ Elva Soojus on korraldanud hanked katlamaja ja soojatrasside ehituseks. Hanke tulemusel maksavad katlamaja ja soojatrassid 1 215 000 eurot (ilma km-ta). Investeeringu teostamiseks vajab OÜ Elva Soojus peale KIK-i toetuse ka pangalaenu. Pankade tingimus laenu andmiseks on garantiikirja olemasolu. Arvestades hanke tulemusi ja KIK-i toetussummat, on vajalik pangalaenu garantiikirja suurus 500 000 eurot. Pangalaenu garantiikiri antakse ajaks, kui Rannu katlamaja on valmis. Seejärel hindab pank varad ümber ning vallapoolne garantii lõpeb. Otsuse eelnõu järgi antakse vallavalitsusele luba garanteerida OÜ Elva Soojuse võetavat laenu 500 000 euro ulatuses Rannu aleviku kaugküttesüsteemide väljaehitamiseks.

Vallavalitsus teeb ülevaate ühinemislepingu täitmisest. Elva vald on moodustatud 2016. aasta detsembris sõlmitud ühinemislepingu alusel. Ühinemislepingu kehtivus lõpeb 2021. aasta oktoobris toimuvate volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamisel. Abivallavanem Kertu Vuks annab istungil ülevaate ühinemislepingus võetud kohustuste täitmisest.

Tartumaa Ühistranspordikeskus tutvustab projekti "Sotsiaaltranspordi korraldusmudelite testimine". Projekt on suunatud erivajadusega inimeste transpordiks. Elva vald osaleb projektis ja seetõttu tutvustab ühistranspordikeskuse projektijuht Aarne Suits volikogule projekti eesmärki, tegevusi ning selle maksumust.

Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus tegevusülevaade. Sihtasutuse juhataja Esta Tamm tutvustab Elva Laste- ja Perekeskust, selle eelarvet, tegevussuundi ning teenuseid ja vastab volikogu liikmete küsimustele.

Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Heiki Hansen teeb istungil ülevaate vallavalitsuse, osakondade ja valla asutuste tööst.

Istungile esitatud eelnõudega ja materjalidega saab tutvuda SIIN.    

Volikogu istung on avalik. Istungil toimuvat saab vaadata otseülekandena Elva valla Youtube-i keskkonnas ja  VOLIS-keskkonnas.Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!