« Tagasi

Esmaspäeval toimub vallavolikogu istung

Esmaspäeval, 30. septembril algusega kell 16 toimub Elva vallavolikogu istung.

Päevakorras on 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine. Elva valla 2019. aasta II lisaeelarve on koostatud vajadusest võtta eelarvesse 2019. aastal laekunud sihtotstarbelised summad ja korrigeerida kulude iseloomust ja raamatupidamislikust kajastamisest lähtuvalt kuluartiklite muudatusi. Eelarvesse lülitatakse põhivara müügi tulu (endine sotsiaalkorter), millest laekuv tulu suunatakse teiste sotsiaalpindade remondiks. Põhitegevuse tulud suurenevad 112 755 euro võrra ja kulud 347 484 eurot. Investeerimistegevuse suurim muutus on Elva spordihoone ehituse üleandmine SA-le Elva Kultuur ja Sport.

Volikogu arutab esimesel lugemisel valla arengukava-eelarvestrateegia muutmise eelnõu. Elva valla arengukava eelarvestrateegia koostati 2018. aastal ning see jõustus 1. jaanuaril 2019. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine toimub igal aastal ja selle käigus hinnatakse muutmisvajadust nii arengukava kui ka eelarvestrateegia osas. Ülevaatamisel on selgunud, et kõik Elva valla arengukavas toodud põhieesmärgid ja alameesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed ja nende täitmine toimub vastavalt eelarvestrateegiale ja iga-aastasele eelarvele. 2019. aasta eelarve täitmise ajal on hangete käigus selgunud mitmete investeeringute tegelikud maksumused ja ka nende investeeringute elluviimise tegelikud tähtajad. Seega toimuvad muudatused just eelarvestrateegia osas, mitte arengukavas. Esimene lugemine tähendab seda, et peale volikogus arutamist võetakse vastu otsus suunata eelnõu avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku ajal saab iga huvitatud isik esitada eelnõule ettepanekuid.

Volikogu laual on otsuse eelnõu, millega delegeeritakse Elva Vallavalitsusele õigus ja kohustus lahendada Noorsootöö seaduses sätestatud valla ülesandeid. Peamiselt puudutab see noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava iga-aastast koostamist, muutmist ja ülevaatamist.

Volikogus on arutlusel eelnõu, millega tühistatakse ühinenud omavalitsuste määrused. Määruste kehtetuks tunnistamise vajadus tuleneb sellest, et Elva Vallavolikogu või Elva Vallavalitsus on vastu võtnud õigusakte, mis juba reguleerivad teatud valdkondi kogu valla territooriumil või ei ole varasem määrus enam asjakohane (nt on muutunud seadus ning ära on langenud õiguslikud alused).

Volikogu arutab revisjonikomisjoni poolt esitatud eelnõu, millega tühistatakse 07.11.2017 volikogu otsustest isikliku sõiduauto kasutamise eest määratud hüvitised vallavolikogu esimehele, abivallavanematele ja vallavanemale. Eelnõu kohaselt tuleb hüvitist maksta sõidupäeviku alusel ja kuni 335 eurot kuus.

Volikogu arutab vallavalitsuse liikme Airi Mahla vabastamist vallavalitsuse koosseisust ja tema asemel Toomas Pauri nimetamist vallavalitsuse liikmeks.

Istungile on kutsutud ka sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ja finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp, kes tutvustavad volinikele oma töövaldkonda ja vastavad küsimustele.

Volikogu istungeid puudutavate materjalidega on võimalik tutvuda SIIN. Istungi ülekannet saab kella 16st vaadata Elva valla Youtube'i kanalil.