« Tagasi

Projektitoetuste korra avalik konsultatsioon

Elva Vallavalitsus suunab projektitoetuste korra eelnõu avalikule konsultatsioonile. Projektitoetuste korra eelnõu on leitav SIIT.  Kuna projektitoetuste kord puudutab väga paljusid aktiivseid inimesi, siis oleme teie tagasiside eest tänulikud. Küsimused ja ettepanekud Elva valla projektitoetuste korra kohta on oodatud  hiljemalt 7. mail kell 12 aadressil karmen.moont@elva.ee.

Korda on arutatud kultuuri- ja spordikomisjonis ning aprillikuu Külade Kärajatel. Kord läheb arutamisele veelkord kultuurikomisjoni ning ka haridus- ja noorsootöökomisjoni. Elva Vallavalitsuse plaan on suunata Elva valla projektitoetuste kord otsustamiseks maikuu volikogu istungile.

Kokkuvõte projektitoetuste korra eelnõust

Elva Vallavalitsus on töötanud välja eelnõu projektitoetuste rahastamiseks, mille eesmärgiks on propageerida Elva valda kui rikkalike traditsioonidega kultuuri- ja spordivalda, mitmekesistada erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevusi, toetada Elva valla aktiivsete elanike omaalgatust ning väärtustada vabariiklike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamist vallas.  See kord ei reguleeri tegevustoetuste eraldamist erinevatele vabaühendustele (taoline kord on plaanis välja töötada). Lisaks on selle korra alusel võimalik küsida kaasfinantseerimist erinevatele valla elukeskkonda arendavatele projektidele ehk nn investeeringutoetust.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november, erandjuhtudel on võimalik esitada taotlus ka muul ajal. Taotlus peab sisaldama 1) andmeid taotleja kohta; 2) projekti nime; 3) projekti eesmärki; 4) projekti ajalist kestvust, toimumise aega, perioodi; 5) projekti toimumiskohta; 6) projekti kirjeldust; 7) projekti eeldatavat kasulikkust Elva vallale; 8) eeldatavat projektis osalejate arvu ja sihtgrupi kirjeldust; 9) projekti eelarvet (sh omaosalust) ning infot kaasrahastajate kohta; 10) valla eelarvest taotletavat summat; 11) projekti teavitusplaani; 12) andmeid projekti, ürituse või tegevuse eest vastutaja(te) ning partnerite kohta; 13) taotleja pangarekvisiite; 14) toetuse eeldatavat väljamakse kuupäeva; 15) muud vormil nõutud andmeid.

Taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Komisjon hindab projekti  100 punkti süsteemis. Toetuse saamiseks peab projekt hindamisel saama vähemalt 60 punkti. Projekti hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest: 1) projekti eesmärk ja kirjeldus (kuni 30 punkti); 2) eeldatav kasulikkus Elva vallale (kuni 20 punkti); 3) projekti eelarve ning info kaasrahastajate kohta (kuni 30 punkti); 4) eeldatav osalejate arv ja sihtgrupi kirjeldus (kuni 10 punkti); 5) ürituse teavitusplaan (kuni 10 punkti). Projektile on võimalik lisada kuni 10 boonuspunkti kui projektil on vähemalt 5 aastane traditsioon või projekt on vabariikliku või rahvusvahelise mõõtmega.

 

Toetust antakse projektidele, mis on suunatud kultuuri, spordi-, tervise-, sotsiaal-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö ja külaliikumise arengule; mis arendavad piirkondlikku tegevust; mille raames korraldatakse vallasiseseid, maakondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi sündmusi; mis on suunatud Elva valla kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks.

 

Toetust ei eraldata investeeringuteks, ehitamiseks, remondiks ja halduskuludeks, v.a investeeringuprojektide toetus; inventari soetamiseks, v.a investeeringuprojektide toetus; trahvide, kohtukulude, viiviste ja erisoodustusmaksude tasumiseks; rahvusvaheliste reiside sõidukuludeks; taotluse esitamiseks tähtajaks toimunud üritusteks ja projektideks.

 

Eraldi on planeeritud kehtestada esindusürituse toetus. Esindusüritus on suursündmus, mis toimub regulaarselt, omab üleriigilist või rahvusvahelist mõõdet, on oluline Elva valla tutvustamise ja maine seisukohast ning aitab kaasa Elva valla arengule. Esindusürituse taotlus tuleb esitada 1. oktoobriks ning esindusürituste nimekirja kinnitab Elva vallavolikogu kultuurikomisjon 1. novembriks. Esindusürituste nimekirjast välja jäänud sündmuste toetuse taotlused lisab vallavalitsus ülejäänud taotlustele ning vallavalitsuse moodustatud komisjon hindab neid teiste taotlustega võrdsetel alustel.

 

Vallavalitsus otsustab pärast vallavolikogu poolt Elva valla aastaeelarve vastuvõtmist projektitoetuste reservi suuruse ning projektitoetuseks rahaliste eralduste jaotuse arvestades komisjonis antud punktisummat projektidele. Vallavalitsusel on õigus vähendada taotletud toetuse suurust.

 

Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga sihtfinantseerimise lepingu ning toetuse saaja esitab vallavalitsusele hiljemalt kuu aja jooksul pärast projekti lõppemist vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta.