Meeldetuletus: lammutustoetust saab taotleda 20. augustini

Tuletame meelde, et 20. augustini on võimalik esitada taotlusi lammutustoetuse taotlemiseks. 

Lammutustoetus on Elva valla eelarvest makstav ühekordne rahaline toetus avalikus ruumis asuvate oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamiseks. Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel või füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.

Abikõlbulikud kulud on:
1) ehitise lammutamise projekteerimine;
2) ehitise lammutamine;
3) ehitise lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimine.

Lammutustoetust makstakse summas, mis moodustab kuni 50% põhjendatud abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogusumma. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja poolt esitatud odavamast hinnapakkumusest. Vallavalitsusel on õigus võtta alternatiivseid hinnapakkumusi ja lähtuda toetuse määramisel nendest.

Toetus makstakse välja pärast taotluse kohaste tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist. Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul toetuse kasutamise sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest arvates.

Rohkem teavet toetuse kohta leiad määrusest Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise kord

Lammutustoetuse taotluste vastuvõtt toimub SPOKU kaudu. Taotluste vastuvõtt on avatud kuni 20. augustini 2020.