Vallavolikogu 28. septembri istungi kokkuvõte

Elva vallavolikogu XXXIV istung toimus 28. septembril Elva vallamajas. Päevakorras oli viis otsuse ja neli määruse eelnõu. Istungil osales 28 volikogu liiget.

Esimeses päevakorrapunktis andis vallavanem Toomas Järveoja ülevaate valla rahvastiku seisust, arendusprojektide realiseerumisest ja tutvustas valdkondade põhiselt vallavalitsuse ja allasutuste tööd.

Volikogu otsustas suunata avalikule väljapanekule Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatused. Uuendatud on arengukava seirenäitajate tabelit ja põhitekstis on tehtud väikesemahulisi täpsustavaid muudatusi. Eelarvestrateegiale lisandub üks aasta ja eelarvestrateegia kehtib peale vastuvõtmist aastatel 2020–2024. Eelarvestrateegiat on korrigeeritud täpsustunud andmete ja investeeringuobjektide täpsustunud maksumustega. Avalik väljapanek toimub valla veebilehel 1.–18. oktoobril (vt SIIT). Arengukava-eelarvestrateegia vastuvõtmine on planeeritud 9. novembri istungile.

Volikogu kinnitas 2020. aasta kolmanda lisaeelarve. III lisaeelarve on koostatud vajadusest lisada eelarvesse riiklike õigusaktidega eraldatud, projektipõhiselt laekunud ja muud sihtsummad ning teha eelarves muudatusi seoses kulude raamatupidamisliku ümberklassifitseerimisega kuluartiklite vahel. Investeerimistegevuse kulude eelarve suureneb riigilt taotletavast täiendavast investeeringutoetusest (770 000 eurot) ja juhtumipõhiselt eraldatud toetusest (738 963 eurot Elva linnas Pikale tänavale ja 100 000 Elva linnas Valga mnt-le) tehtavate investeeringute võrra. Täiendavat investeeringutoetust (770 000 eurot) taotletakse Elva valla erinevatele piirkondadele proportsioonis seal elavate inimeste arvuga järgmistele objektidele: Elva piirkonnale 304 000 eurot täiendavalt Pika tänava renoveerimiseks ja teede remondiks; Konguta piirkonnale 76 000 eurot Konguta rahvamaja remondiks (I etapp); Rannu piirkonnale 85 000 eurot Rannu aleviku sademevee trasside ehituseks; Palupera piirkonnale 30 000 eurot Palupera-Miti tee mustkatte ehituseks; Rõngu piirkonnale 156 000 eurot Rõngu kogukonnakeskuse ehituseks ja Puhja piirkonnale 119 000 eurot Puhja seltsimaja välisfassaadi uuendamiseks.

Volikogu muutis sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda. Elva valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras on kokku 15 muudatust. Parandused viivad sotsiaalhoolekande korra kooskõlla muutunud õigusaktidega. Samuti tehakse parandusi sõnastuses ja sisus. 

Muudeti Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise korda. Täpsustati toetuse taotlemise, projektide hindamise ning projektitoetuste reservist raha eraldamise korraldust. Projektitoetuse taotlemise korra alusel on isikutel võimalik taotleda toetust ürituste korraldamiseks, rahvariiete soetamiseks ja ka investeeringuprojekti omaosaluse kaasfinantseerimiseks. Tegemist on väga eripalgeliste projektidega ning kehtivas määruses puudus vajalik paindlikkus hindamisel. Kuna toetuseid makstakse valla eelarvest, siis on oluline ka kontroll vahendite kasutamise üle. Üle 1000 euro suuruse toetuse saajad peavad edaspidi lisama lõpparuandesse ka kuludokumendid. Täiendava toetusmeetmena lisandub kultuurilooliste ehitiste remontimise eeltööde toetus, mille eesmärk on kaasa aidata väärtuslike ehitiste omanike püüdlustele nende hoidmisel ja parandamisel.

Volikogu otsustas sõlmida koostöölepingu sihtasutusega Tartu 2024, millega võetakse rahalised kohustused. 29. aprillil 2019. aastal sõlmisid Tartu linn ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsust lepingu koostöö tegemiseks Tartu linna kandideerimisel 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks ning kultuuripealinna programmi elluviimiseks tiitli võitmisel. Tartu linn tegutseb kultuuripealinna ettevalmistamisel sihtasutuse Tartu 2024 kaudu. Istungil tegi ettekande sihtasutuse projektijuht Annela Laaneots. Käesoleva koostöölepinguga on loodud võimalus, et Elva vald osaleb aktiivselt projekti tegevustes. Viie aasta jooksul on Elva valla osalustasu kokku 103 000 eurot.

MTÜ Elva Suusaklubi saab 15 aastaks võimaluse tasuta kasutada Elva vallale kuuluvat kinnistut Mäe tn 1b Otepää linnas. Kinnistul asuv hoone on olnud suusaklubi kasutuses alates 2002. aastast. Tegemist on lepingu pikendamisega. Suusaklubi on kohustatud hoonet korras hoidma ja tegema ka edaspidi vajalikke investeeringuid hoone säilimiseks. Kinnistu tasuta kasutamine on omavalitsuse toetus noorsportlastele treeningute korraldamiseks selleks kõige sobivamas asukohas.

MTÜ Elva DGC kasutab alates 2017. aastast vallale kuuluvaid ja Elva linnas asuvaid kinnistuid Peedu tee 38, Kullese tn 5 ja Mahlamäe tn 27, mis kokku moodustavad 18-rajalise Elva Discgolfi pargi. Ühing on teinud kolme aasta jooksul kõik lubatud tööd kettagolfi pargi rajamisel. Volikogu andis loa pikendada tasuta kasutamise lepingut kuni 2035. aastani.

Volikogu andis loa võõrandada hoonestatud kinnisasi Elva linnas. Elva linnas Kesk 22 kinnistul asub 1-korruseline, kahe korteriga elamu. Vallavalitsus on elamispindade inventuuri järel jõudnud seisukohale, et salvkaevuga, kanalisatsioonita elamu on täielikult amortiseerunud. Samuti ei sobi sellisel kujul hoone visuaalselt linna peatänava ja uuendatud linnasüdame hoonestusse. Võõrandamine toimub avaliku enampakkumise korras. Alghinna määrab vallavalitsus.

Volikogu otsustas muuta valla valimiskomisjoni koosseisu. Vallasekretäri ettepanekul nimetatakse valimiskomisjoni liikmeks infospetsialist Triinu Paas, senine komisjoni liige Triin Ojasoo jääb asendusliikmeks.

Päevakorrapunktis „muu info" arutati Peedu ravikodu detailplaneeringu algatamise otsuse peale esitatud halduskaebuse osas kohtule vastamist. Volikogu liikmed Tõnu Aigro ja Vahur Jaakma informeerisid volikogu algatusest moodustada volikogu ajutine komisjon, mis tegeleks Elva valla, aga konkreetsemalt Elva linnas asuva Verevi järve seisundi probleemidega.

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järele vaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas.