Terviseamet teatab: Elva valla ühisveevärkide joogivesi vastab kvaliteedi nõuetele

Terviseamet (edaspidi amet) teostab riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas vastavalt rahvatervise seaduse § 4 lg 3 ja veeseaduse (edaspidi VeeS) § 250 lg 3 ning tulenevalt § 92 lg 1 p 3 kogub ja töötleb andmeid joogivee ja suplusvee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta.

Elva valla haldusterritooriumil oli 2019. aasta lõpu seisuga 19 ühisveevärki.

 1. Elva linna ühisveevärk, neli puurkaevu, Jaani tn puurkaev (katastri number 6881), Puiestee tn puurkaev (katastri number 6682), Nooruse tn puurkaev nr 1 (katastri number 24500) ja Nooruse tn puurkaev nr 2 (katastri number 24501);
 2. Rõngu aleviku ühisveevärk, kaks puurkaevu (katastri numbrid 6863, 6855);
 3. Valguta küla veevärk, üks puurkaev (katastri number 6784);
 4. Teedla küla ühisveevärk, üks puurkaev (katastri number 19068);
 5. Aakre küla ühisveevärk, üks puurkaev (katastri number 9372);
 6. Palupera küla ühisveevärk, üks puurkaev (katastri number 12072);
 7. Hellenurme küla ühisveevärk, üks puurkaev (katastri number 12084);
 8. Annikoru küla ühisveevärk, üks puurkaev (katastri number 6820);
 9. Konguta küla ühisveevärk, üks puurkaev (katastri number 14931);
 10. Mälgi küla ühisveevärk, üks puurkaev (katastri number 54075);
 11. Puhja aleviku Kellani ühisveevärk, üks puurkaev (katastri number 7046);
 12. Rämsi küla ühisveevärk, joogivee üks puurkaev (katastri number 7047);
 13. Ulila aleviku ühisveevärk, üks puurkaev (katastri number 25500);

Ülaltoodud veevärkide käitleja on AS Emajõe Veevärk.

 1. Waide motelli veevärk, üks puurkaev (katastri number 7883), joogivee käitleja on Waide Motell OÜ.
 2. AS Rõngu Mahl ühisveevärk, üks puurkaev (katastri number 6852), joogivee käitleja on Rõngu Mahl AS.
 3. Uderna Hooldekodu veevärk, üks puurkaev (katastri number 6832), joogivee käitleja on Uderna Hooldekodu SA.
 4. Lõuna Eesti Hooldekeskuse ühisveevärk, üks puurkaev (katastri number 24154), joogivee käitleja on MTÜ Hellenurme Mõis.
 5. Puhja asula elamute ühisveevärk, üks puurkaev (katastri number 7045), joogivee käitleja on Peat Mill OÜ.
 6. Valguta lasteaed-algkooli veevärk, üks puurkaev (katastri number 6767), joogivee käitleja on Elva Vallavalitsus.

Joogivee kvaliteeti kontrollivad regulaarselt joogivee käitlejad ning pisteliselt Terviseamet.

Kõikidele ühisveevärkidele on paigaldatud veetöötlusseadmed.

Rämsi küla ja Ulila aleviku põhjavees on fluoriidi sisaldus kõrgem, võrreldes lubatuga (1,7 ja 2,3 mg/l) ning lisaks veetöötlusseadmetele on paigaldatud pöördosmoosi seadmed.

Elva valla ühisveevärkides joogivesi vastab sotsiaalministri 24.09.2019 määrusega nr 61"Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.

Terviseameti Lõuna regionaalosakond on 15.01.2019 (nr 9.2-5/10074-4) kooskõlastanud Elva valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030.

Elva vallas on üks ametlik supluskoht – Verevi järve supluskoht. Suplusvee laboratoorsete analüüside tulemused vastasid Vabariigi Valitsuse 3. oktoobri 2019. a määruse nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale" nõuetele. Suplusvee kvaliteedi klass oli väga hea.

Küsimustega joogivee kvaliteedi kohta saab pöörduda veekäitlejate ja Terviseameti poole:

 • AS Emajõe Veevärk, tel 731 1840, e-post: evv@evv.ee, Sõbra 56, 51013 Tartu;
 • Waide Motell OÜ, tel 730 3605, e-post: kontor@waide.ee, Käo küla, Elva vald, 61006 Tartu maakond;
 • Uderna Hooldekodu SA, tel 734 9918, e-post: udernahk@hot.ee, Uderna küla, Elva vald, 61016 Tartu maakond;
 • MTÜ Hellenurme Mõis, tel 766 6777, 766 6788, e-post: info@hooldekodu.ee, Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartu maakond;
 • Rõngu Mahl AS, tel 745 9487, e-post: info@mahl.ee, Tehase 4, Rõngu alevik, Elva vald, 61001 Tartu maakond;
 • Peat Mill OÜ, tel 730 3688, e-post: info@peatmill.ee, Järvaküla, Elva vald, 61304 Tartu maakond.

Terviseameti Lõuna regionaalosakond, tel 5828 5347, e-post: vaino.ratasepp@terviseamet.ee, Põllu 1a, Tartu.

Analüüside tulemustega saab tutvuda joogivee terviseohutuse infosüsteemis (VTI) https://vti.sm.ee/ ja Terviseameti kodulehel, kus VTI kaudu avalikustatakse vee kvaliteedi andmed.