7. jaanuaril toimus vallavalitsuses Peedu ravikodu rajamisega seotud koosolek

Esmaspäeval, 7. jaanuaril toimus Elva Vallavalitsuses koosolek, kus MTÜ Oskar Alliku kodu esindajad Anne Daniel-Karlsen ja Ants Johanson selgitasid miljööteraapiakeskuse täpsemat sisu ja eesmärki. Elva Vallavalitsusest selgitasid planeeringuprotsessi arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. Koosolekule olid kutsutud kõne all oleva kinnisti piirinaabrid.

Miljööteraapiakeskust soovitakse rajada Peedule, Vapramäe 9 // 11 // 13 kinnistule. Elva Vallavalitsusele on esitatud taotlus detailplaneeringu algatamiseks. Vallavalitsus on välja kuulutanud pakkumuskutse, millega otsitakse antud kinnistule planeerijat, et koostada detailplaneering (pakkumuskutsega saate tutvuda SIIN) ning saada planeeringu koostamise hinnapakkumus. Tähtaeg on 18. jaanuar.

Detailplaneeringu koostamisel on mitu eesmärki

Detailplaneeringu koostamise käigus lahendatakse erinevaid ülesandeid, üks neist ülesannetest on krundi sihtotstarbe määramine, samuti hoone või hoonete ehitusõiguse määramine, arhitektuursete tingimuste seadmine jms. Enne detailplaneeringu algatamist tuleb koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning arvestada muinsuskaitse eritingimustega.

Kinnistul asub praegu kaks elamut, olemasolevate hoonete alune pind on kokku 280 m2 ning hooned vajavad renoveerimist. Planeeritavate hoonete alune pind on kokku 800 m2.

Esmaspäevasel koosolekul selgitas Anne Daniel-Karlsen põhjalikult, missugune näeb välja miljööteraapiakeskuse päev, millised tegevused on lastel ning andis keskuse sisu osas vastuseid.

Tõstatunud murekohad ja vastused

Koosolekul tõid kinnistu naabrid välja erinevad mured ja küsimused, millest teeme siinkohal lühikese kokkuvõtte.

Elanike peamised murekohad olid:

  1. uuriti, mis saab siis, kui hoonestus saab valmis, kuid MTÜ-l puudub edasise tegevuse osas rahastus. Inimesed tundsid huvi, kuidas hakatakse ravikodu edaspidi rahastama. MTÜ esindaja ütles, et neil ei ole praegu kindlaid garantiisid, kuidas nad tegelevad edasise tegevuse rahastamise leidmisega;
  2. samuti küsiti, et kui ravikodu osas siiski jätkusuutlikku rahastust ei leita ja kinnistu peaks minema kunagi tulevikus müüki, järgmisele omanikule, siis missugused funktsioonid võivad sellele kinnistule tekkida? Nende küsimuste osas ei andnud MTÜ selget vastust, sest praegu ei ole rahastajatega konkreetseid kokkuleppeid, kuid ministeeriumitega käivad sel teemal läbirääkimised;
  3. väljendati kartust, et miljööteraapiakeskuse rajamisega võib piirkonnas tõusta liikluskoormus ja müratase. Inimesed ei soovi kaotada rahulikku ja vaikset elukeskkonda, milles nad praegu elavad;
  4. toodi välja, et kinnistule soovitakse praeguse seisuga ehitada piirkonda sobimatus mahus hooned. Arvati, et tolles piirkonnas väljakujunenud hoonestuse ehk miljöö mõttes on kavandatavad hooned liiga suured;
  5. samuti toodi välja, et uute suurte hoonetega rikutakse olemasoleva arhitektuurimälestise miljöö;
  6. murekohana väljendati, et praegu kinnistul olevate renoveerimist vajavate hoonete osas ei ole kindlust, kas need tehakse korda (Oskar Alliku villa ja kõrvalhoone); Oskar Alliku kodu MTÜ-l on plaanis need hooned renoveerida tulevikus.
  7. toodi ka välja, et praegu on räägitud, et miljööteraapiakeskuses hakkavad elama kuni 10 last. Koosolekul küsiti, miks on tarvis 10 lapse jaoks ehitada nii suured hooned. Anne Daniel-Karlsen vastas, et seesugune on nende kontseptsioon;
  8. kuna ravikodu kommunikatsioonis on räägitud ka kompetentsikeskusest, siis uuriti koosolekul, millega on tegemist. Anne Daniel-Karlsen vastas, et see on oskusteabe vahendamine kohapeal. Inimeste hirm oli, et tegemist võib siiski olla avaliku asutusega, kus hakatakse tulevikus ka konverentse korraldama, mis tõstab liikluskoormust veelgi.

Ravikodu kohta saab lähemalt lugeda selle koduleheküljelt: https://peedukodu.ee/, oma küsimustega ravikodu osas võib pöörduda e-aadressil info@peedukodu.ee.

Mis saab pärast detailplaneeringu pakkumuste saabumist?

Pärast seda, kui Elva Vallavalitsuseni on jõudnud pakkumused detailplaneeringu koostamiseks, sõlmitakse Elva Vallavalitsuse, planeerija ja MTÜ Oskar Alliku kodu vahel leping detailplaneeringu koostamiseks, finantseerimiseks ja planeeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks.

Kuna tegemist on üldplaneeringut muutma detailplaneeringuga, siis ei saa Elva Vallavalitsus planeerimisseaduse järgi anda detailplaneeringu tellimisõigust üle huvitatud isikule ehk MTÜ-le.

Sõlmitava lepingu järgi on detailplaneeringu tellija Elva Vallavalitsus, koostatava planeeringu ja vajalike lisauuringute ning planeerimiskohaste rajatiste väljaehitamise rahastaja on MTÜ Oskar Alliku kodu. Vastavasisulise lepingu koostamist alustatakse siis, kui on selgunud detailplaneeringu hinnapakkumised.

Kui vajalik materjal on kokku kogutud, koostab Elva Vallavalitsus detailplaneeringu algatamise eelnõu, mis saadetakse vallavolikogule, kes otsustab, kas Elva linna üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut algatatakse või mitte.Elva vald soovib 2021. aasta lõpuks koguda miljon aktiivset kilomeetrit

Elva linna Pika tänava ehitusblogi

Elva valla üldplaneeringu blogi

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!