11. novembril toimub Elva Vallavolikogu istung

Elva Vallavolikogu koguneb istungile 11. novembril kell 16. Päevakorras on kokku 13 punkti. Peale vallavanema ülevaadet vallavalitsuse tööst tutvustavad oma osakondade tegevust haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning vallakantselei juht Salle Ritso.  

Päevakorras on volikogu majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimised, kuna senine komisjoni esimees Toomas Paur asus septembrist tööle palgalise vallavalitsuse liikmena ja ei ole enam volikogu liige. Valimised korraldatakse istungi ajal ning komisjoni esimehe kandidaate võivad esitada volikogu liikmed ja fraktsioonid.

Kuna 2019. aasta on lõppemas, siis oktoobris esitas vallavalitsus volikogule 2020. aasta eelarve projekti. Seekord läheb eelnõu volikogu istungile esimesele lugemisele. Volikogu komisjonides on eelnõu tutvustatud ja selgitatud. Volikogu otsustab, kas suunata eelnõu teisele lugemisele.

Vallaeelarve ja arendamise aluseks on arengukava ja eelarvestrateegia. Arengukava ja eelarvestrateegia tuleb igal aastal üle vaadata ja eelnõu on vallavalitsuse poolt ettevalmistatud vastuvõtmiseks. Eelnevalt on kõik volikogu komisjonid eelnõuga tutvunud ning sellele on esitatud kolm muudatus-täiendusettepanekut, mida vallavalitsus toetab. 

Volikogu päevakorras on Aakre küla soojusmajanduse arenguid määrav kava, milles on toodud erinevad soojusmajanduse korrastamise variandid. Kava on läbinud ka avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu.

Vallavalitsus on ettevalmistanud eelnõu, mille alusel muudetakse hoonestusõiguse seadmise lepingut SA-ga Elva Haigla. Hoonestusõigus antakse ka OÜ-le Tartumaa Tervisekeskus, kes kavandab kinnistule perearstikeskuse rajamist.

Volikogu päevakorras on otsuse eelnõu, millega muudetakse vallajuhtide (vallavanem, volikogu esimees, abivallavanemad) isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamise korda. Seatakse sisse tingimus, et hüvitamine toimub ainult sõidupäeviku alusel. 

Elva vallale kuuluvad ruumid endises Palupera vallamajas määratakse sotsiaaleluruumideks. Ruumid olid enne raamatukogu käsutuses, mis kolis sama maja esimesele korrusele. Ruumid on remonditud ja uued elanikud asuvad seal elama lähiajal.

Vallavalitsus on esitanud volikogule kaks otsuse eelnõu vallale kuuluva kinnisvara võõrandamise otsustamiseks. Puhja alevikus paiknev endine Puhja vallamaja ei ole enam vallale vajalik vara, hetkel seisab see kasutuseta. Võõrandamiseks korraldatakse avalik enampakkumine. Elva linnas võõrandatakse Väike-Tähe tänaval asuv maatükk Väike-Tähe T2, mida eraldiseisvana kasutada ei ole võimalik, kuna tegemist on maaribaga. Maatüki müügiks korraldatakse samuti avalik enampakkumine.

Volikogu otsusega taotleb Elva vald riigilt maatükki Käärdi alevikus, mis on vajalik Mesika tänava kergliiklustee rajamiseks. Otsuse alusel tehakse riigile taotlus.

Volikogu päevakorras on Elva vallavara valitsemise korra muutmine. Täpsemalt on eelnõu eesmärk täiendada vallavara valitsemise korda nii, et vallavalitsusel oleks edaspidi õigus anda vallavara tasuta avalikku kasutusse mittetulunduslikul eesmärgil kuni kümneks aastaks. Seni oli piirang viieks aastaks. Eesmärk on lihtsustada ja kiirendada nende taotluste menetlemist, mis laekuvad mittetulundusühingutelt ja sihtasutustelt ning kus ei ole tegemist erahuvidega.

Istungi materjalidega saate tutvuda SIIN, istungit on selle toimumise ajal võimalik jälgida ka Elva valla Youtube'i kanalil, SIINElva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!