Elva Vallavalitsuse istungi 10.07.2018 ja 17.07.2018 kokkuvõtted

Elva Vallavalitsuse istungil 10.07.2018 otsustati:

anda

kasutusluba Järvekülas Vilsi kinnistul valminud üksikelamule;

MTÜ'le Iseseisev Elu otsustuskorras tasuta kasutada korteriomand nr 8, Aia 1 korterelamus, avalikest huvidest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks;

välja reklaamiluba MTÜ-le EHHF reklaami eksponeerimiseks sissesõidul Elva linna, Vellavere teel, paigaldatuna teekoridori kohale kahe posti vahele. Reklaami eksponeerimise aeg: 29.07.2018 – 06.08.2018;

toetust sõidukulutuste hüvitamiseks 2018. a. juunikuu sõidupiletite alusel väljaspool Elva valla endise Puhja valla haldusterritooriumi piire õppivatele õpilastele kokku 116,74 eurot vastavalt nimekirjale;

välja reklaami paigaldamise luba Prisma Net OÜ-le Elvas, Verevi järve riietevahetuskabiinil. Reklaami eksponeerimise aeg: alates 10.07.2018 – 05.12.2019;

välja reklaamiluba MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Elva Tartu mnt 27c ja Tartu mnt vahelisel alal, Kesk tn ja Tartu mnt vahelisel alal, Puiestee 1 (Postimaja) garaaži seinal (kokkuleppel omanikuga). Reklaami eksponeerimise aeg: 13.07.2018 – 29.07.2018.

eraldada

Elva valla 2018 a eelarve reservfondist SA Puhja Valla Arendus tegevuskulude katteks 7500 eurot:

1. sihtasutuse töötajate lahkumishüvitiste (maksude) kulude katteks 2000 eurot;

2. MTÜ-ga Elukas sõlmitud lepingu arve maksmise kulude katteks 5500 eurot.

kinnitada

riigihanke nr 198599 tulemused ja sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga OilTerm OÜ hankeleping maksumusega 46,83 eurosenti/liiter ehk 0,4683 eurot/liiter, millele lisandub käibemaks;

riigihanke nr 198534 tulemused ja sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga AS Eesti Teed hankeleping maksumusega 195 738,64 eurot, millele lisandub käibemaks;

riigihanke nr 198755 tulemused ja sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga OÜ MELIOR-M hankeleping maksumusega 99 430,03 eurot, millele lisandub käibemaks.

kehtestada

Elva valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu (edaspidi tegevuskulu) arvestuslik maksumus aastas ühe lapse kohta on 2018. eelarveaastaks järgmiselt:

1. Aakre Lasteaed-Algkoolis 5535,15 eurot;

2. Elva Lasteaias Murumuna 3845,15 eurot;

3. Elva Lasteaias Õnneseen 3699,03 eurot;

4. Elva Lasteaias Järve 3599,28 eurot;

5. Konguta Kooli lasteaia osas 4550,74 eurot;

6. Puhja Lasteaias Pääsusilm 3853,66 eurot;

7. Rannu Lasteaias 4557,60 eurot;

8. Rõngu Lasteaias Pihlakobar 3375,53 eurot;

9. Valguta Lasteaed-Algkoolis 4790,87 eurot.

lubada

Rannu Rahvamajal korraldada Rannu alevikus, Rannu Rahvamaja pargis ja ümberkaudsetes külades 14. juulil 2018 kell 10:00-24:00 avalik üritus „Rannu kandi kohvikute päev." Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Liis Jaamets, telefon +3725165815, e-posti aadress liis.jaamets@rannu.ee.

nimetada

Rõngu Lasteaed Pihlakobar direktori ametikohale Marge Jaasi-Tamm alates 1. augustist 2018.

moodustada

Puhja Lasteaias Pääsusilm alates 1. septembrist 2018. a sobitusrühm nimega „Meelespea" asukohaga Nooruse tn 6 õppehoones.

 

Elva Vallavalitsuse istungil 17.07.2018 otsustati:

anda

toetust sõidukulutuste hüvitamiseks 2018. a juunikuu sõidupiletite alusel väljaspool Elva valla endise Puhja valla haldusterritooriumi piire õppivatele õpilastele kokku 37,15 eurot vastavalt lisas toodud nimekirjale;

ehitusluba elamu abihoone püstitamiseks Härjanurme külas Sibula kinnistul;

ehitusluba Elva Keskväljaku rajamiseks;

ehitusluba Lapetukme külas, Arja kinnistul üksikelamu püstitamiseks vastavalt ehitusprojektile;

eraldada

tegevustoetus MTÜ-le Kobilu Külaselts summas 200 eurot;

Elva valla 2018. a eelarvest EELK Puhja kogudusele toetust 45000 eurot sihtotstarbeliselt Puhja kiriku välisfassaadi, uste ja akende restaureerimiseks.

korraldada

avalik konkurss Elva Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks.

kinnitada

hanke "Elva valla ohtlikus seisundis olevate puude eemaldamine ja hooldus" tulemused ja sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga Roheline Ruum OÜ hankeleping maksumusega 2920,00 eurot, millele lisandub käibemaks.

nõustuda

ettepanekuga vabastada Uno Kodu Elva Muusikakooli direktori ametikohalt alates 21.08.2018.

sõlmida

Õunakese Perehoid OÜ-ga lapsehoiuteenuse osutamise leping (lisa 1) tähtajaga 11.07.2018. a kuni 31.08.2019. a, kohamaksumusega Elva vallale 2018. aastal 210 eurot kalendrikuus ühe lapse koha eest.

 

Margit Kiin

vallasekretäri asendajaElva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!