« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 30.01.2018

Elva Vallavalitsuse 30.01.2018 istungil otsustati

Anda välja ehitusload

Ulila tööstuspargi tehnovõrkude ja teede rajamiseks aadressil Elva vald Ulila alevikus:

kvartalisisese tänava ning sellelt lähtuvatele ligipääsude detailplaneeringuga kehtestavatele kinnistutele ning  jalg- ja kergliiklustee ja planeeringuala sademeveekraavide rajamiseks;

Ulila tööstuspargi soojusvarustuse tänavatorustiku rajamiseks alates Puidu katlamaja kinnistust kuni tööstuspargi kinnistute piirideni;

veevarustuse, kanalisatsiooni, tuletõrjeveevarustuse ja sademeveesüsteemi välisvõrkude rajamiseks;

elektrivälisvõrgu ja elektripaigaldiste rajamiseks;

siderajatise rajamiseks.

Anda välja kasutusload

Elva linnas Vaikne 19 rekonstrueeritud üksikelamule;

Elva linnas Vapramäe 16 püstitatud üksikelamule.

Kanda üle tegevustoetused

SA-le Elva Kultuur igakuiselt 13000 eurot pangalaenu põhiosa tasumiseks ja 10750 eurot tegevuskulude katteks;

MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Elva ühekordselt 2668,00 eurot 2018.aasta tegevustoetuse arvelt.

Sõlmida

MTÜ-ga Avatud Hellenurme Noortekeskus käsundusleping tähtajaga viis aastat noorsootöö, huvihariduse ja avatud internetipunkti töö korraldamiseks Hellenurme piirkonnas.

 

Salle Ritso

vallasekretär