« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 20.02.2018

Elva Vallavalitsuse 20.02.2018 istungil otsustati:

algatada

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine.

anda

toetus Puhja piirkonna õpilastele (vastavalt nimekirjale) kokku 164.82 eurot sõidukulude hüvitamiseks jaanuaris 2018;

Puhja Lasteaed Pääsusilm töötajatele põhipuhkust 2018 kalendriaasta eest 35 kalendripäeva;

luba Mõisanurme külas Taavitse katastriüksuse jagamiseks ning Kivi ja Taavitse katastriüksuse omavaheliste piiride muutmiseks ning määrata uutele katastriüksustele aadress ja sihtotstarve järgmiselt:
Taavitse maaüksuse hoonestatud osa aadressiks Elva vald Mõisanurme küla  Taavitse ja sihtotstarbeks maatulundusmaa. 
Kivi maaüksuse hoonestatud osa aadressiks Elva vald Mõisanurme küla Kivi ja sihtotstarbeks elamumaa.

hoonestamata maaüksuse aadressiks Elva vald Mõisanurme küla Kivipõllu ja sihtotstarbeks maatulundusmaa;

ehitusluba Elva vallas Aakre külas Koidu kinnistul ehitise püstitamiseks.

kasutusluba Mäeselja külas Sääniku kinnistul asuvale külamajale.

projekteerimistingimused Elva vallas Urmi külas Vambola kinnistul rajatise püstitamiseks;.

arutati

Elva valla põhimääruse eelnõud.

eraldada

ja maksta tegevustoetust MTÜ-le Segakoor AVE 368.00 eurot 2018. aasta tegevustoetuse arvelt.

toetus MTÜ-le Eesti Straussi Ühing 620 eurot  „Uusaasta tervituskontsert" korraldamise eest.

jagada

kinnistu Elva vallas Puhja alevikus Saare tee 9 ning määrata aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
hoonestatud maaüksuse nimeks Saare tee 9 ning sihtotstarbeks elamumaa;
hoonestamata maaüksusele nimeks Saare tee 9a ning sihtotstarbeks elamumaa.

Elva vallas Mõisanurme külas Tõnise kinnistu ning määrata aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:
hoonestatud maaüksuse nimeks Tõnise ja sihtotstarbeks elamumaa; 
hoonestamata maaüksuse nimeks Tõnisepõllu ja sihtotstarbeks maatulundusmaa;

sõlmida

sotsiaaleluruumi üürileping tähtajaga üks aasta;

vabastada

Elva valla korraldatud jäätmeveoga liitumisest talveperioodiks 36 jäätmevaldajat.

volitada

Eva Kuslapit esindama Elva valda MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku üldkoosolekul.

Salle Ritso
vallasekretär