« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 10.04.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 10.04.2018 otsustati:

esitada

volikogule eelnõu „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

anda

Rõngu Lasteaed Pihlakobar töötajatele 2018. kalendriaasta eest pikem põhipuhkus;

Aakre Lasteaed-Algkooli töötajatele 2018. kalendriaasta eest pikem põhipuhkus;
sõiduauto Skoda Fabia valdus Rõngu Lasteaialt Pihlakobar üle Elva Vallavalitsusele.

anda luba

MTÜ-le Uula Külaseltsile paigaldamiseks Leader programmi meetme 2.1. "Külaelanike sportimisvõimaluste parandamine" raames projektitaotlusega soetatavad vabaõhutrenažöörid Elva vallale kuuluvale maa-alale;

Prisma NET OÜ-le Elvas Kirde 1c maa-alale reklaamikanduri paigaldamiseks ja reklaami eksponeerimiseks;

MTÜ-le Peedu Jooksuselts spordiürituste korraldamiseks:

„Elva Mägedejooks" 06.05.2018 kell 12.00-15.00 Elva lauluväljaku piirkonnas ja Elva parkmetsas suusahüppemäe piirkonnas;

„Elva Järvede Jooks" 15.07.2018 kell 12:00 – 16:00 Tartumaa Tervisespordikeskuse territooriumil ja seda ümbritsevas metsas. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Ain Kaare, telefon +37253319562, ain.kaare@gmail.com.

algatada

Elva vallas Tännassilma külas Kaevu tee 3 krundi detailplaneering

muuta

SA Rõngu Hooldusravikeskuse ruumide kasutamise lepingut

kinnitada

koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus 2018. aastaks

munitsipaalhuvikoolides õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2018. aastaks

munitsipaalüldhariduskoolides õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2018. aastaks

pikendada

sotsiaaleluruumi üürilepingut

seada

isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks , Pedaste külas, Kalde-Punga teel (6080014) maakaabelliini paigaldamiseks ja omamiseks.

sõlmida

AS-ga Eesti Teed hankelepingud valla teede greiderdamiseks;

Õunakese Perehoid OÜ-ga lapsehoiuteenuse osutamise leping;
projekti „Madise talu puurkaevu rajamine" hajaasustusprogrammi toetusleping .

vabastada

osaliselt jäätmeveoga mitteliitunuks üks jäätmevaldaja

võõrandada

Elva Varahalduse OÜ-le veoauto mudel Opel Vivaro müügihinnaga 5700 eurot.

 

Salle Ritso
vallasekretär