« Tagasi

Elva Vallavalitsuse istung 28.02.2018

Elva Vallavalitsuse 28.02.2018 istungil otsustati:

anda välja

ehitusluba Vellavere küla Matsi kinnistu katastriüksusel taluelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;

ehitusluba Elva linn Kruusa tänaval ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustik ning tolmuvaba katendiga tee rajamiseks;

ehitusluba Käärdi alevikus Kaera tänaval ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks;

projekteerimistingimused taluelamu ehitusprojekti koostamiseks Lossimäe külas Alavariku kinnistul;

projekteerimistingimused kasvuhoonete ehitusprojekti koostamiseks Suure-Rakke külas Kaalu kinnistul.

esitada

volikogule eelnõu „Elva vallavara valitsemise kord".

volikogule  eelnõu „Keskkonnaalastes õigusaktides kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine".

kinnitada

Valguta Lasteaed-Algkooli töötajate koosseis alates 1.09.2018;

hajaasustuse programmi projekti „Imbväljaku ehitus, Pajo talu, Konguta küla" aruanne;

korteriomandi Vana tn 9 korter nr 3, asukohaga Teedla küla, Elva vald võõrandamiseks enampakkumise tingimused ja läbiviimise kord;

korteriomandite Ravila korterite 3, 4, 5 ja 8, asukohaga Uderna küla, Elva vald võõrandamiseks enampakkumise tingimused ja läbiviimise kord.

kooskõlastada

Puhja lasteaed Pääsusilma personali koosseis.

lubada

Elva Lasteaed Murumuna direktoril anda töötajatele pikendatud põhipuhkus 2018. kalendriaasta eest.

Elva Lasteaed Õnneseene direktoril anda töötajatele pikendatud põhipuhkus 2018. kalendriaasta eest.

muuta

Tõusvad Tähed MTÜ-ga sõlmitud teenuse osutamise lepingut (huviharidus- ja noorsootöö);

määrata

munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt:

Elva vald, Metsalaane küla, Pumbajaama ja sihtotstarbeks tootmismaa;

Elva vald, Lapetukme küla, Siuksu biotiik ja sihtotstarbeks jäätmehoidla maa;

Elva vallas asuvatele maaüksustele aadressid:

Tilga külas Elva metskond 277 katastriüksuse (katastritunnusega 69401:001:0150) uueks maaüksuse nimeks Võsara;

Vihavu külas Laeva metskond 221 katastriüksuse (katastritunnusega 60501:001:0336) uueks maaüksuse nimeks Viinametsa.

sõlmida

Tartu Linnavalitsusega koostööleping Tartu linna lemmikloomade varjupaiga kasutamiseks.

Vikerdriim OÜ-ga projekteerimisleping maksumusega 2430 eurot.

vabastada

Elva valla korraldatud jäätmeveoga liitumisest talveperioodiks 14 jäätmevaldajat.

 

Salle Ritso

vallasekretär