« Tagasi

Elva Vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule Jaani tn 12 krundi detailplaneeringu

Elva Vallavalitsus suunas avalikule väljapanekule Elva linnas Jaani tn 12 krundi detailplaneeringu.

Planeeringuga kavandatakse Jaani tn 12 kinnistu jagamist kaheks krundiks, jagatavate kruntide sihtotstarbe määramist osaliselt üksikelamumaaks ning osaliselt väikeettevõtluse hoone maaks. Kinnistul asuv olemasolev hoonestus säilib, jagamisel teel tekkivale krundile võimaldatakse ühe hoone ehitamist.

Alal kehtib Elva linna üldplaneering, mille kohaselt paikneb planeeringuala keskuse maa-alal. See on ala, kus on tihedalt läbi põimunud keskusesse sobivad maakasutuse otstarbed (nt elamud, bürood, kaubandus, teenindus jms). Vastuvõetud detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu avaliku väljapanek toimub 14. veebruarini 2020. Planeeringuga on võimalik tutvuda Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk 32 Elva linn) ja veebilehel www.elva.ee/detailplaneeringud.

Väljapaneku ajal on võimalik detailplaneeringu kohta esitada arvamusi, palume need saata vallavalitsuse e-aadressile elva@elva.ee