« Tagasi

Elva valla uued algatused ja jätkutegevused 2021. aastal

Elva vallavalitsuse 2021. aasta tegevusplaani fookuses, nii nagu igal aastal, on arengukava eesmärkide täitmin plaanis on nii uusi algatusi kui ka traditsioonilisi tegevusi. Elva valla meeskonna tegevuste alustaladeks on avatus, nutikus, kaasamine ja säästlikkus.

Elva valla visioon on olla külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti. Visiooni elluviimiseks on sõnastatud kuus strateegilist eesmärki. 

Õppijakeskse hariduse väärtustamine 

Sel aastal alustatakse Rannu koolimaja rekonstrueerimisega, mida on pikalt oodatud. Soovime sel aastal pöörata enam tähelepanu hariduse ja sotsiaalvaldkonna lõimimisele, et erivajadustega lapsed saaksid vajalikku tuge eri spetsialistide koostöösVäga oodatud ja vajalik on ka tasandusrühma loomine, seega avatakse sügisel uus rühm Järve Eralasteaias. Ühise võrgustikutööüksteise toetamise ja nõustamise kaudu soovime alustada Elva valla hariduse aluspõhimõtete sõnastamisega ning loodetavasti jõuame ühise kokkuleppeni, kuidas tagame oma valla haridusasutustes kvaliteedi

Elanike heaolu, tervis ja iseseisev toimetulek

2021. aastal saame jätkata koduteenuse laiendamise ja intervallteenuse pakkumisega, jätkub eluaseme kohandamise projekt puudega inimesele ning ka kodude tuleohutuks muutmise projekt. Uue projektiga soovime alustada hoolduskoormusega inimestele tugirühmade korraldamistSel aastal tegeleme ka valla tervise- ja heaoluprofiili koostamisega, mis annab ülevaate praegusest olukorrast ning aitab edasisi tegevusi paremini planeerida. 

Mitmekülgsed ja kättesaadavad vaba aja veetmise võimalused

Elva on sel aastal Euroopa spordilinn ning sport on fookuses – praegu käivad ettevalmistused aktsiooni "Elva miljon" osas, mille idee on koguda aasta jooksul kokku miljon liikumiskilomeetrit. Infot selle kohta jagame esimesel võimalusel.  

Elval on tekkinud võimalus esitada piirkondliku konkurentsivõime toetusvooru Elva spordi- ja puhkepargi arendamise projekt, mille eesmärk on uuendada Elva suusahüppemäge ning luua uusi tegevusvõimalusi: ronimissein, vaatetorn, kelgumägi, parkuuripark. Projekti elluviimine sõltub sellest, kas meil õnnestub saada toetusraha. 

Sel aastal algab Rõngu kogukonnakeskuse ehitus, kus hakkab tegutsema raamatukogu, teenuskeskus ja mugav bussijaam. Soov on, et tulevikus oleks võimalik kõigist valla raamatukogudest saada turismiinfot. Samuti renoveeritakse sel aastal Ulila Keskus, mille tulemusena saaUlila raamatukogu tänapäevased ruumid.

Rahvamajad alustavad arengukavade koostamist, et mõelda läbi oma eesmärgid ja tegevused. Konguta rahvamajas ja Puhja seltsimajas toimuvad sel aastal rekonstrueerimistööd. 

Parim elu- ja ettevõtluskeskkond

Sel aastal jätkub Elva valla üldplaneeringu koostamine ja eskiis jõuab avalikule väljapanekule, mis tähendab, et kõigil huvilistel on võimalik kaasa rääkida. Jätkuvad Kentsi paisjärve taastamistööd, mille tulemusena luuakse puhkeala, mis pakub vaba aja ja sportimisvõimalusi aasta läbi.

Teede ja tänavate investeeringu seast paistab eelkõige silma Elva linna Pika tänava rekonstrueerimine, samuti ehitatakse välja Arbimäe tänava pikendus, et tagada ligipääs avalikult teelt kortermajadele. Sel aastal on plaanis rekonstrueerida ka üle kümnkilomeetri teid maapiirkondades. Rannu alevikus toimuvad sel aastal arengud soojamajanduses. Elva vallale kuuluv OÜ Elva Soojus rajab Rannu alevikku Keskkonnainvesteeringute keskuse rahastuse kaasabil tänapäevase kaugküttesüsteemi, millega liidetakse kõik valla asutused, mitmed kortermajad ning ettevõtted. Samuti rajatakse sel aastal Rannu aleviku kortermajade piirkonda sadeveesüsteem.

Atraktiivse elukeskkonna ja avaliku ruumi loomist toetavate tegevustena kuulutame ka sel aastal välja fassaadide ja piirdeaedade korrastamise toetamise taotlusvooru. Samuti saavad toetust küsida kinnistuomanikud, kelle kinnistul on avalikku ruumi risustav või ohtlik ehk lammutamist vajav hoone. Jätkame hajaasustuse programmi toetustega, et tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.  

Loomemajanduses peituvad võimalused ettevõtluse arendamiseks. Soovime neil teemadel vallas rohkem arutelu tõsta, luua koostöövõrgustik ja seda toetada.

Jätkuvad mentorklubi kohtumised, kuhu on oodatud kõik ettevõtjad ja ettevõtlushuvilised. Põnevad esinejad ja huvitavad arutelud on kõikidele huvilistele tasutaOktoobrikuine ettevõtlusnädal toob huvitavaid üritusi ka meie valda ning tunnustame siis ka silmapaistvaid Elva valla ettevõtjaid. 

Tuntud positiivse mainega sihtkoht

Valmistume Euroopa kultuuripealinnaks Tartu 2024, mis tähendab suure hulga eeltöö tegemist, et silma paistapakkuda ägedat programmi ja teenuseid nii külalistele kui ka kohalikele. Jätkame tihedat koostööd turismiettevõtjate ja teiste aktiivsete partneritega. 

Aasta alguses kuulutame välja koostöös SA Elva kultuur ja sport meeskonnaga Elva valla kui turismisihtkoha brändi loomise hanke, et luua selgelt eristuv sihtkoha bränd.   

Hästi juhitud ja aktiivse kogukonnaga vald

Jätkame tunnustamistega tuues esile valla silmapaistvaid tegijaid eri valdkondades. Jätkuvad Külade Kärajate kohtumised, kuhu on oodatud kõik aktiivsed kohalikud elanikud, külavanemad, külaseltside esindajad ja piirkonnakogude esindajad.

Noorsootöös on plaan seada konkreetsed eesmärgid, et meie noortel oleks hea just siin elada. Ka Elva noortevolikogu on hea koostööpartner noortega suhtlemisel ning juba sel sügisel ootavad ees koos kohalike omavalitsuse valimistega noortevolikogu valimised.  

Kaasava eelarve ideekorje raames saab oma ideesid esitada taas sügisel ning selle aasta jooksul  viiakse ellu ka eelmise kaasava eelarve vooru võiduideedRämsi küla spordiväljak, Rõngu jõulinnak ja Elva linnastaadioni infotabloo. 

Elva valla arengukava leiate SIIT.

Marika Saar, abivallavanem 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Info Elva valla lumeolude kohta

Elva valla üldplaneeringu koostamises osalemise reklaam

Lae oma nutiseadmesse Elva valla äpp!

Tutvu Elva Vallavalitsuse tegemistega nädalakirja abil!