Elva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjas toimus muudatus

Veeseadus § 104 lg 7 kohaselt kehtestab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Määruses teostati järgmised muudatused:

  1. Muudeti eeskiri vastavusse ehitusseadustiku nõuetega.
     
  2. Kirjutati täpsemalt lahti kinniste reoveekogumismahutite rajamise tingimusi. Reoveekogumismahuti rajamine toimub ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise alusel. Võrreldes varasemaga tuleb omapuhasti seisukorda kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt omapuhasti hooldus- ja kasutusjuhendile. Kontrolli tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb kanda kirjalikus vormis peetavasse hoolduspäevikusse. Täpsemalt selgitati milliseid kandeid peab hoolduspäevik sisaldama ning säilitada tuleb viimase viie aasta jooksul tehtud kandeid.
     
  3. Seoses 2019. aastal toimunud veeseaduse muudatusega muudeti kohalike omavalitsuse järelevalvega seotud sätteid, andes eramajapidamiste reoveepuhastamis- ja kogumissüsteemide nõuete täitmise järelevalve pädevuse lisaks Keskkonnaametile ka kohalikule omavalitusele. Kohustus on teostada järelevalvet, kui antakse teada reostusjuhtumist, on endiselt Keskkonnaametil, kohalik omavalitsus võib aga teostada reoveekohtkäitluse ehitise (omapuhasti, kogumiskaevud jne) tehnilist kontrolli kaasates vajadusel eksperte. Järelvalve teostajal on edaspidi õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks, peatamiseks või lõpetamiseks.


Uue määrusega on võimalik tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/429042022008 või Elva valla kodulehel: www.elva.ee/veemajandus

 

Lisainfo:

Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 730 9898Sündmused

Piirkonnakogude 2022 hääletuse vahelduva tekstiga pilt.

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi