« Tagasi

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamine

Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Elva Vallavolikogu 13.02.2018 otsusega nr 46 võeti vastu Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu detailplaneering, määrati avaliku väljapaneku ajaks 01.03.2018 kuni 30.03.2018 ja avaliku väljapaneku kohtadeks Elva Vallavalitsus (Kesk tn 32, Elva linn) ning Rannu teenuskeskus (Vallapalu küla, Elva vald). Planeeringuga on võimalik tutvuda ka Elva valla kodulehel http://elva.kovtp.ee/detailplaneeringud

Planeeringu eesmärgiks on Järve tee 1 kinnistu jagamine üheks elamukrundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks, tehnovõrkude ja juurdepääsutee rajamine, Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringuga määratud haljasalade maa juhtotstarbe osaline muutmine ning ettepaneku tegemine Ubesoo oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks rajatava ehitise ulatuses.

Kontakt:

Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
telefon 730 9897
maarika.uprus@elva.ee