Algatati Järve tn 9 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 25. juuni istungil Elva linnas Järve tn 9 kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on kinnistu jagamine ca kuueks elamukrundiks ja neid teenindavaks transpordimaa krundiks ning elamukruntidele ehitusõiguse määramine ridaelamute ja/või kaksikelamute ehitamiseks.

Planeeringuala, suurusega ca 1,1 ha, asub Käo tee ja Järve tn ristmiku läheduses. Tegemist on maakasutuse juhtotstarbega väikeelamute maaga.

Algatatav detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda valla kodulehel, SIIN

Detailplaneeringu järgmises etapis koostab planeerija detailplaneeringu eskiislahenduse, mis esitatakse vallavalitsusele ülevaatamiseks. Kui vallavalitsus aktsepteerib seda ning parandusi ei ole tarvis teha, tegeletakse järgmiseks planeeringu põhilahenduse koostamisega. Seejärel tutvustatakse planeeringut avalikkusele.