« Tagasi

27. jaanuaril toimunud vallavolikogu istungi kokkuvõte

Elva Vallavolikogu 27. jaanuari istungi päevakorras oli kaks määruse eelnõu ja kolmteist otsuse eelnõu. 

Enne päevakorra kinnitamist soovisid sõna Ulila elanike esindajad, kes andsid volikogule üle Ulila elanike pöördumise koos allkirjadega. Elanikud soovivad pöördumises, et Ulila Kesk tn kergliiklustee rajatakse 2021. aastal. 

Seejärel võeti  vallavalitsuse poolt päevakorrast tagasi eelnõu, mis käsitles Kentsi paisjärve maaüksusele hoonestusõiguse seadmist SA Elva Kultuur ja Sport kasuks. Vallavalitsus soovib eelnõu täpsustada ja tuleb sellega uuesti istungile märtsikuus. Päevakord kinnitati seejärel muudetud kujul. 

Vallavalitsuse infopunktis tutvustas vallavanem Toomas Järveoja kõigepealt valla põhinäitajaid elanike arvu muudatuste osas. 1. jaanuari seisuga elab rahvastikuregistri andmetel Elva vallas 14 630 elanikku. Seejärel andis vallavanem ülevaate 2019. aasta eelarve täitmisest ning käimasolevatest hangetest ja projektidest vallas. Ettekande lõpus vastas vallavanem kahele eelmisel istungil esitatud arupärimisele, üks puudutas jõulupakkide teemat ja teine Hellenurme hooldekodu teemat saates „Pealtnägija". 

Volikogu kiitis heaks Tartu maakonna kultuuristrateegia aastani 2025. Strateegia koostas Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös kõigi maakonna omavalitsustega. Strateegia peamine eesmärk on teha sihipärast koostööd kogu maakonnas kultuurivaldkonnas ja see on seotud Tartu kui kultuuripealinna staatusega, mis saabub 2024. aastal. Strateegiat tutvustasid omavalitsusliidu kultuurispetsialist Astrid Hallik ja tegevjuht Sven Tobreluts. 

Volikogu kehtestas määrusega uue kalmistute kasutamise eeskirja. Uus eeskiri kehtib kõigil valla kalmistutel, eelnevalt oli igal kalmistul oma eeskiri. Eeskirja eesmärk on reguleerida kalmistute haldamist ja kasutamist. See puudutab nii hauakohtade väljaandmist, hauakoha kasutajatega lepingute sõlmimist kui ka heakorraküsimusi. Eeskiri oli eelnevalt avalikul konsultatsioonil ja sellele esitati mitmeid muudatusettepanekuid ka volikogu majanduskomisjoni poolt. Mitmed muudatusettepanekud on ka lõpptekstis kajastatud. Eeskiri jõustub 1. aprillil 2020, vallavalitsuse ülesanne on eeskirja tutvustamine valla elanikele ja kalmistutel toimuva tegevuse viimine kooskõlla eeskirja nõuetega. 

Volikogu kinnitas teenetemärgi Elva Täht saajad. Elva Täht on üks kahest volikogu poolt otsustatavatest valla tunnustusavaldustest. Elva Tähe nimetusele kandideeris kuus esitatud inimest ja eestseisuse poolt valiti neist välja kolm. Elva Tähe saavad Palupera koolijuht Svetlana Variku, Elva malevkonna kauaaegne juht ja koduloouurija Aarne Salo ning Elva Laskespordiklubi pikaaegne juht ja laskespordi eestvedaja Karl Kontor. Elva Täht antakse üle Vabariigi aastapäeva aktusel. Volikogu valis salajasel hääletamisel Elva valla tegija 2019 ja tegu 2019. Tiitli saajad avalikustatakse samuti vabariigi aastapäeva aktusel. 

Vallavara omandamised. Päevakorras oli kokku viis vallavara võõrandamise või omandamisega seotud otsust. Volikogu otsuse alusel ostab Elva vald kaks kinnistut Hellenurme külas kergliiklustee ehitamiseks. Need on väikesed maaüksused (117 m2 hinnaga 60 eurot ja 239 m2 hinnaga 110 eurot), kuid vallale kergtee rajamiseks väga vajalikud. Vald ostab AS-lt Elektrilevi kinnistu Kesk tn 32a Elva linnas, tegemist on endise alajaama aluse maaüksusega, kuhu laieneb vallamaja parkla. Selle kinnistu suurus on 171 m2 ja ostuhind on 354 eurot. Vald omandab veel ühe kinnistu vahetuse korras. See on kinnistu Valga mnt 14 Rõngu alevikus. Vald annab selle kinnistu eest vastu Männiku kinnistu Pühaste külas ja maksab Valga mnt 14 omanikule veel lisaks 15 000 eurot. Valga mnt 14 kinnistu asub Rõngu Rahvamaja kõrval ja on vajalik rahvamaja parkimiskohtade suurendamiseks. Kinnistul asuva hoone (endine meierei) osas praegu plaanid puuduvad, kuid võimalik on ka selle lammutamine, kui hoonele ei leita kasutust. 

Vallavara võõrandamine. Volikogu otsusega antakse AS-le Emajõe Veevärk tasuta üle Pihlaka kinnistu Konguta külas. Maaüksuse suurus on 149 m2 ja sellel asub töötav puurkaev, mis varustab küla kortermajasid joogiveega.  

Arvamuse andmine geoloogiliste uuringute läbiviimise taotlusele. OÜ Suuremäe Karjäär taotles Keskkonnaametist luba geoloogiliste uuringute teostamiseks Poole külas (Põrgumäe karjääris) ja Keskkonnaamet on pöördunud Elva valla poole arvamuse saamiseks. Plaanides on kirjas kuni 30 puurimisava tegemine ja 30 kaeveõõne kaevamine materjalivaru kindlaks tegemiseks. Uuritav materjal on ehitus- ning täitekruus ja liiv. Kuna uuringuala on töötava kruusa- ja liivakarjääri kõrval ja osaliselt selle alal ning üldplaneeringu järgi on tegemist mäetööstusmaaga, siis nõustus volikogu loa andmisega Keskkonnaameti poolt. Luba kehtib 2 aastat. 

Laenu võtmine. Vallavalitsus saab loa võtta arvelduskrediiti kuni 500 000 eurot, et katta jooksvaid kulusid seoses projektitoetuste laekumise viibimisega. Mitmed suured projektid nagu Puhja kooli remont ja Kesk tn ning linnasüdame rajamine osas on ehitajale väljamaksed tehtud, kuid projektide toetusmeetmest on toetuste laekumine viibinud. Seetõttu on võimalik, et perioodiliselt on vajalik arvelduskrediidi kasutamine likviidsuse tagamiseks. 

Ettevõtlus- ja turismikomisjon sai uued juhid. Komisjoni senine esimees Rein Abel esitas avalduse komisjoni juhi kohalt lahkumiseks. Seoses sellega valitakse uuesti nii komisjoni esimees kui ka aseesimees. Volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjonile valiti uueks esimeheks salajasel hääletamisel volikogu liige Madis Ess (VL Ettevõtlikud) ja aseesimeheks volikogu liige Vambola Sipelgas (VL Elvamaa Esimesed). 

Volikogu õigusaktidega saab tutvuda dokumendiregistris: õigusaktid  

Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Youtube keskkonnas.