« Tagasi

Otsime abivajajaid isikukeskse erihoolekande teenusmudeli projekti

Elva vald osaleb „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024" ehk lühidalt ISTE projektis, mille eesmärk on toetada psüühilise erivajadusega inimeste võimalikult iseseisvat toimetulekut ja osalemist ühiskonnaelus läbi juhendamise või kõrvalabi tagamise erinevates eluvaldkondades.  

Seni on üldjuhul psüühikahäirega inimeste toetuseks pakutud kindlaks määratud teenuseid, milleks tavapäraselt on olnud igapäevaelu toetamine, toetatud elamise teenus või keerulisematel juhtudel ka ööpäevaringne hooldus asutuses. Nende puuduseks on sageli pikk ooteaeg järjekorras, vähene individuaalne lähenemine ning kohati ka teenuse pakkumise kaugus inimese elukohast.   

Katsetatava ISTE mudeli raames luuakse inimesele personaalselt talle sobiv teenustepakett, kus lisaks psüühikahäirega isikule saavad toetust ka tema lähedased ja pereliikmed. Perele suunatud abi on eriti oluline juhul, kui inimene ise keeldub abist ning pere hoolduskoormus on seeläbi veelgi suurem.  

Selle projekti raames loodame üles leida inimesed, kes on sobiva abi puudumisel jäänud kodukeskseks. Projektiga liitunud inimeste abivajadust hindab kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja, kes lähtub kaasamisest, isikukesksusest, tulevikku suunatusest ja kogukonnapõhisusest.  

Projekti käigus osutatakse järgmise aasta lõpuni komponendipõhiseid teenuseid kuni 13le raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikule, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16-aastane kuni vanaduspensioni ealine;
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel on Elva vald.

Lisaks tuleb vastata ühele järgmistest tingimustest:

  • isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajavad vähesema toetusega teenust);
  • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusameti erihoolekandeteenuse järjekorras;
  • isik vajab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või Sotsiaalkindlustusameti teenuste konsultandi hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid. 

Mida tähendab komponendipõhine teenuste osutamine?
Komponendipõhine teenusmudel võimaldab kombineerida mitmeid teenuseid ning koostada igale inimesele ja tema perele sobivaim teenustepakett. See tähendab, et inimene võib saada teenuseid erinevatelt teenuseosutajatelt, ta ei ole seotud ühe kindla asutusega ning on seeläbi paremini seostatud kogukonnaga.

Ootame endast märku andma abivajajaid, kes soovivad projektis osaleda ning vastavad eeltoodud kriteeriumitele. 

Anna oma soovist märku või küsi lisainfot: 
Alo Rebane, sotsiaalnõunik
alo.rebane@elva.ee / 520 7869 

 

Erihoolekande teenusmudeli katsetamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus" alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine". 

 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi