« Tagasi

Mäelooga külas asuval Lustimäe kinnistul registreeriti vääriselupaik

Keskkonnaamet teatas, et Mäelooga külas, Lustimäe kinnistul (katastritunnus 58201:001:1570) on registreeritud vääriselupaik (VEP) ehk ala metsas, kus on kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus suur.

Vääriselupaiga kirjeldas Renno Nellis, kes omab vääriselupaiga väljavaliku teostamiseks vajalikku tunnistust. Leitud vääriselupaik kantakse Eesti Looduse Infosüsteemi, mis tähendab, et seal on keelatud raie, välja arvatud erandkorras tehtav raie ja kujundusraie Keskkonnaameti nõusolekul.  

Vääriselupaigast arvestati välja mäe otsas asuv paviljon koos lõkkekohaga.

Lustimäe kinnistu kuulub munitsipaalomandisse ning on 2009.08.27 Palupera Vallavolikogu 27. augusti 2009. a otsus nr 1-1/20 "Lustimäe puhkeala kaitse alla võtmine, kaitse-eeskirja ja välispiiride kirjelduste kinnitamine" alusel võetud kohaliku omavalitsuse kaitse alla. Kaitseala kaitse eesmärk on rekreatiivse tähtsusega pargi, arhitektuurimälestise Hellenurme villaveski varemete ja pärandkultuurmaastiku säilitamine, tutvustamine ning kaitseala ajaloolis-kultuuriliste väärtuste säilitamine, arendamine ja tutvustamine. Lustimägi on Elva jõe kallasrajaga ühendatav Vitipalu matkaradadega.

 

Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 5305 2500


 

Elva raadio logo

 

Elva valla üldplaneeringu blogi