« Tagasi

Kuni 20. septembrini on võimalus esitada taotlusi lapse toiduraha katmise toetusele

Lapse toiduraha katmise toetus on pere sissetulekust sõltuv toetus, mille eesmärk on pakkuda vähekindlustatud peredele tuge lasteaias, lastehoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käiva lapse toitlustamise kulude katmiseks. Toetusega hüvitatakse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.  

Lapse toiduraha katmise toetust on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta.  2023. aastal on toimetulekupiiriks 200 eurot.

Toetusega hüvitatakse lapse toidukulud 50% ulatuses juhul, kui peale eluasemekulude tasumist jääb sissetulek leibkonnaliikme kohta alla kahekordse riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ja 100% ulatuses, kui pere on toimetulekutoetuse saaja. 

Toetuse taotlemiseks tuleb lapse seaduslikul esindajal esitada vallavalitsusele taotlus koos lisadokumentidega hiljemalt 20. septembriks: Taotlus saab esitada kas elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU või täites taotluse paberkandjal Elva vallavalitsuses või piirkonna teenuskeskuses. 

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms).  

Perioodi 1.09.2023 - 31.01.2024 eest toetuse saamiseks teeb Elva Vallavalitsus otsuse hiljemalt 30. septembriks 2023. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse otse üle teenuse osutaja arvelduskontole.  

Taotluste esitamise tähtaeg on 20. september. Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal.

Täpsem info on leitav ka: www.elva.ee/lapse-toiduraha-toetus

Lisainfo:
Gerda
Kiipli-Hiir, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
gerda.kiipli@elva.ee / 5454 0016

 


 

Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi