« Tagasi

Elva vald tunnustas silmapaistvaid õpetajaid ja haridusvaldkonna taustajõude

Neljapäeval, 6. oktoobril 2022 toimus Elva kultuurikeskuses Elva valla haridusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused üheksas kategoorias. 
 

Elva valla aasta noorõpetaja tiitli pälvis Toomas Tuul. 

Toomas Tuul õpetab  Elva Gümnaasiumis ajalugu ja ühiskonnaõpetust. Õpilased on toonud välja, et õpetajana peab Toomas oluliseks oma arvamuse olemasolu ning selle väljendamist. Ta julgustab noori proovima ja eksima ning näitab sealjuures, kuidas sellest protsessist õppida. Tema tunnid on põnevad, mõtestatud ning põimitud ühtseks tervikuks, sealjuures kasutab ta uuenduslikke ja mitmekesiseid õppemeetodeid. Ta selgitab teemasid seni, kuni kõik tunnis viibijad saavad teemast aru. Tema avar maailmapilt ning pühendumine ärgitab õpilasi huvituma õpitud teemadest ning teeb õppimise õppija jaoks kergemaks ja huvitavamaks. Toomas suudab suhestuda noortega ning suhtub neisse kui võrdsetesse ning tänu sellele on ta pälvinud nende austuse ja poolehoiu.
 

Elva valla aasta kooliõpetaja on Anneli Sarnit. 

Anneli Sarnit on uuendusmeelne, töökas ja heatahtlik Rõngu Keskkooli õpetaja, keda hindavad kõrgelt õpilased, kolleegid ja lapsevanemad. Rõngu Keskkooli direktor Romet Piller toob välja, et oma töös peab Anneli kõige olulisemaks koostööd kogu klassi meeskonnaga - nii õpilaste kui ka lapsevanematega. Anneli klassi õpilased on iseseisvad ja loovad, tema käe alt tulnud algklasside õpilasi on järgmistel õpetajatel lihtne õpetada. Anneli veab mitmeid aastaid koolis eest KIK-projekte viies õpilasi põnevatele ja omanäolistele õppekäikudele. Samuti hindab kool Anneli võimet luua klassis vaimselt ja füüsiliselt turvaline keskkond. Ta peab oluliseks algklassi õpilastel kujundada enesejuhtimise oskusi ja iseseisvust. Õpetaja Anneli õpetab põhimõtte järgi - iga uus avastus kasvatab uudishimu.
 

Elva valla aasta klassijuhataja tiitli pälvis Riin Saadjärv. 

,,Tema tegutsemine Puhja Koolis klassijuhatajana näitab, kuidas päriselus elukestev õpe ja karjääri kujundamine olemasolevate teadmiste edasiarendamise baasil käib. Olles ise esiõppija, on ta eeskujuks nii oma õpilastele kui ka kolleegidele. Alates sellest sügisest õpib Riin TÜ doktoriõppes," märgib Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa. Õpetaja Riin on klassijuhatajana avatud õpilaste ettepanekutele, kuid ootab nende argumenteeritud seisukohti. Lisaks toetab ta igati seda kui õpilased ise üksteist õpetavad ja võimestavad. Klassijuhatajana on talle oluline, et kõik õpilased tunneksid, et nad julgevad koolis oma mõtteid ja seisukohti avaldada. Õpetaja Riin usaldab oma õpilasi ja võtab nendega ette nii mõndagi, mis esialgu riskantse ettevõtmisena tundub. Lisaks veab ta Puhja Koolis klassijuhatajate õpiringi, mille tegutsemise üks eesmärke on väärtustada klassijuhataja tööd ja anda sellele suuremat kaalu. Riin on ka mentoriks alustavatele õpetajatele/klassijuhatajatele. Pühendumusega, süsteemselt ja teadlikult tehtav klassijuhatajatöö annab nähtavat tulemust - Riinu õpilastest on kasvanud aktiivsed, koolielus kaasa rääkivad ja tegutsevad noored inimesed.
 

Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Katrin Taska. 

Katrin Taska on Puhja Lasteaed Pääsusilm õpetaja, keda esitati nominendiks nii lapsevanemate kui ka lasteaia juhtkonna poolt. Lapsevanemad on ära märkinud, et õpetaja Katrinil on vahvad ja kohati pöörased ettevõtmised lastega, hea koostöö vanematega ning ta suudab luua humoorika ja mängulise keskkonna, mis pakub nii lastele kui ka vanematele turvatunde ja parima keskkonna arenemiseks. Katrini moto tundub olevat, et miski ei ole võimatu - toredad väljakutsed nii õpetaja kui ka laste jaoks hoiavad elevust ja laste suurt tahet lasteaias heatujuliselt käia. Puhja Lasteaed Pääsusilm direktor Leelo Suidt on välja toonud, et Katrin on väga uuendusmeelne ja ettevõtlik õpetaja. Õpetaja Katrin on osalenud erinevates lasteaia töörühmades, tervisemeeskonnas, dokumentatsiooni arutelude töörühmades ning on olnud mentoriks oma uuele paarilisele-õpetajale. 
 

Elva valla aasta huvihariduse õpetaja on Henrika Trave. 

Henrika Trave on Elva Huviala- ja Koolituskeskuse juhendaja pärimusmuusikaringis, laulustuudios ning MINI laulustuudios. Henrika käe all laulab ja mängib pärimuspille ühtekokku ligi 40 last ja noort. Henrika on hea kuulaja, toetaja ja nõustaja - ta on justkui teejuht, kes toetab igakülgselt lapse ja noore inimese arengut aidates vastavalt õpilaste võimetele ja soovidele repertuaaris valikuid teha. Henrika õpilased esinevad tihti erinevatel Elva valla sündmustel. Tema tööle asumine Elva valda on võimaldanud õpilastel tutvuda pärimuskultuuriga eeskätt läbi pilliõppe. "Henrika on kuldaväärt õpetaja, võrratu tiimimängija, parim sõber. Kui vähegi võimalik, siis Henrika aitab ja panustab kogu hingest, hoolimata sellest, kas tegemist on tema huviringi ja õpilastega või on need "võõrad suled",'' kirjeldas Elva Huviala- ja Koolituskeskuse direktor Garmen Vallikivi oma meeskonna õpetajat. 
 

Elva valla aasta tugispetsialisti tiitli pälvis Maire Ingi.  

"Maire on kogenud ja väga pikaaegse logopeedi staažiga pedagoog, kes teeb igapäevaselt oma tööd oskuslikult ja kohusetundlikult. Ta on Elva Lasteaed Murumuna kollektiivis austatud ja lugupeetud kolleeg ning nõutud tugispetsialist lapsevanemate poolt. Ta armastab oma tööd väga. Maire on sõbralik ja toetav kolleeg ning laste kõneravi läbiviija, kelle juurde lapsed tahavad abi saama minna ja kelle töö loob vundamendi edukaks suhtlemiseks kogu eluks," märgib Elva Lasteaed Murumuna direktor Kadri Joost. Mairet kirjeldatakse kui äärmiselt kohusetundlikku ja enda vastu nõudlikku tugispetsialisti. Ta püüab igati kaasata ka lapsevanemaid lapse kõne arendamisse tagades vajalikud harjutused ja õppematerjalid vanematele koju. Samuti on tal olnud oluline roll kolleegide toetamisel ja nõustamisel. 
 

Elva valla aasta taustajõu tiitli pälvis Heliise Riisaar.

Heliise Riisaar on Elva Gümnaasiumi huvi- ja arendusjuht. Kolleegid toovad välja, et Heliise on alati abivalmis, vastutulelik, võtab aega igaüht ära kuulata, mõtleb kaasa ja aitab leida lahendusi. Ta on toetav ja julgustav. Kuigi väliselt paistab ta habras, on ta oma sisemise jõuga oluline alustala Elva Gümnaasiumi töötajatele ja õpilastele. Tema alatasa naeratav nägu ja kepsakas samm innustavad teisigi positiivset hoiakut võtma. Ta on väga süsteemne, planeerib oma aega ja tegevusi ning püüab planeeritust ka kinni pidada. Ta on ideede generaator ja elluviija. Heliise omab imepärast oskust end eesmärgi nimel lühikeseks ajaks mobiliseerida ning luua seeläbi sisu projektidele, mis pakuvad rõõmu ning tegevust pikaks ajaks ja paljudele. Heliise on ainulaadne kolleeg, kes tunneb rõõmu sinu rõõmust ja toetab raskel ajal. Heliise eestvedamisel ja kaasategemisel on ellu kutsutud hulgaliselt tegevusi, mis ilmestavad nii õpilaste kui ka õpetajate igapäevarutiini.
 

Elva valla aasta hariduse sõber on Rivor Trans OÜ bussijuht Vello Randla. 

"Vello Randla on täpne, vastutulelik ja väga lapsesõbralik inimene. Ta tunneb huvi Palupera koolielu vastu olles igati abivalmis ja nõus aitama igas olukorras. Vello on tõeline hariduse sõber, kes on koolibussi juhina väga hinnatud õpilaste, lastevanemate ja õpetajate hulgas. Tema peale võib alati kindel olla. Pole harvad juhud kui Vello tunneb muret, kas selle pere lastega on ikka kõik korras, sest mitu päeva pole nad bussi peale tulnud. Imetlust väärib Vello rahulikkus, abivalmidus ja sõbralikkus õpilastega suhtlemisel," kirjeldab Palupera Põhikooli direktor Svetlana Variku.  
 

Elva valla aasta hariduse teo tunnustuse pälvis "Võistumängimine Arbi klaver," mis on ellu kutsutud Elva Muusikakooli õpetaja Malle Valjala poolt. Võistumängimine "Arbi klaver" on aidanud motiveerida piirkonna väiksemate muusikakoolide klaveriõpilasi ja- õpetajaid oma õpinguid ja tööd nautima. Ühe teose viimistlemisega on õpilastele antud võimalus esineda suures saalis žürii ees, saada kogemus konkursiks valmistumise protsessist, kuulata teisi esinejaid ja saada tunnustust. Seejuures on oluline, et see kõik ei eelda suurepäraseid klaverimängu oskuseid, vaid ühele teosele keskendumist. Piirkonna klaveriõpetajad teavad, et Elvas toimub selline tore üritus ning ootavad ja valmistuvad selleks igal aastal. Malle Valjala eestvedamisel on muusikakooli klaveriõpetajatest välja kujunenud väga selgete ülesannetega ja koostöine meeskond. Kiidetud on ürituse meeldivat õhkkond aning lapsed on saanud sealt tahet klaverimänguga edasi tegeleda.
 

Elva valla haridusvaldkonna eripreemia pälvis projekt Elva valla aabits, mille algatajateks ja eestvedajateks on Elva Gümnaasiumi õpetajad Tiit Ustav ja Anne Koppel ning Valguta Lasteaed-Algkooli direktor Kaja Lepik. 

 

„Teie olete meie tuleviku kujundajad. Meie laste tulevik on ühel päeval meie olevik, seega ma tänan teid siiralt mitte ainult panuse eest Elva valla hariduselu arendamisel, vaid hindamatu panuse eest, mille te jätate Elva valla ja kõigi meie tulevikku," tunnustas ja tänas Elva vallavanem Priit Värv kõiki Elva valla haridusvaldkonna juhte, õpetajaid, spetsialiste ja taustajõude.

Piduliku tänusündmuse viisid läbi õhtujuht Mart Sander ja akordionist Mikk Langeproon, kes pakkusid ka muusikalisi vahepalasid. Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini 2022. Kokku laekus üheksa kategooria peale 55 kandidaati. Laureaadid otsustas Elva Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. 

Ürituse galerii →
Fotograaf: Jaak Jänes 

Elva vald soovib veelkord palju õnne kõikidele nominentidele ja laureaatidele!

 


Elva raadio logo

Tartu Maratoni info - suusatajad sinisel toonil

Elva valla üldplaneeringu blogi