Elva Vallavalitsuse istung 04.04.2018

04.04.2018 Elva Vallavalitsuse istungil otsustati:

anda luba

SA-le Elva Kultuur avaliku ürituse korraldamiseks „Elva Kodukandipäev ja laat"  5.05.2018 kell 04:00 – 24:00 Kesk 30 parklas ja sellega piirneval Kesk tänaval. Lubada sulgeda liiklus 05.05.2018 alates 04:00 kuni 18:00 vastavalt ajutisele liiklusskeemile Kesk tänaval alates kaubahoovist kuni Apteegi tänavani. Lubada korraldada ilutulestik F4 kategooria pürotehniliste toodetega kell 24:00. Ürituse korraldaja vastutav isik on Kätlin Saarela, telefon +372 5161891, katlin.saarela@elva.ee ;

Elva Gümnaasiumile 11.04.2018 „Tutipäeva" raames ürituse korraldamiseks;

Keskoja OÜ-le alljärgnevate ürituste korraldamiseks:

  1. „Aprillikuu laat" 21.04.2018 kell 6.00-17.00 SA Elva Kultuur parklas (Kesk 30, Elva);
  2. „Juunikuu laat" 02.06.2018 kell 6.00-17.00 SA Elva Kultuur parklas (Kesk 30, Elva);
  3. „Suvelaat" 30.06.2018 kell 6.00-17.00 SA Elva Kultuur parklas (Kesk 30, Elva);
  4. „Juulikuu laat" 21.07.2018 kell 6.00-17.00 SA Elva Kultuur parklas (Kesk 30, Elva);
  5. „Augustikuu laat" 04.08.2018 kell 6.00-17.00 SA Elva Kultuur parklas (Kesk 30, Elva).

eraldada

tegevustoetust MTÜ-le Puhja Aja Mälu 1080 eurot põhikirjalise tegevuste läbiviimiseks;

raha reservfondist SA Puhja Arendus'ele tegevuskulude katteks 20 000 eurot.

jätta

rahuldamata üks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus.

kinnitada

korteriomandite Ravila korterid 3, 4, 5 ja 8 avaliku kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni protokoll 23.03.2018 ja tulemus – enampakkumise võitja pakkumus 3600 eurot;

korteriomand Vana tn 9 korter nr 3 avaliku kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni protokoll 23.03.2018 ja tulemus – enampakkumise võitja pakkumus 2600 eurot;

Elva valla sümboolika konkursi tulemused ja maksta konkursi võitjale auhinnaraha 3000 eurot;

Elva valla 2018. aasta vallavalitsuse tasandi eelarve.

korraldada

avatud menetlusega riigihange „Aru mõisa väetisehoidla ja jääkreostuse likvideerimine" ja kinnitada riigihanke alusdokumendid;

teenuse kontsessiooni sõlmimise menetlus korraldatud jäätmeveoks Elva vallas ja kinnitada riigihanke alusdokumendid.

lugeda

korraldatud jäätmeveoga osaliselt mitteliitunuks üks jäätmevaldaja.

muuta

Konguta Vallavalitsuse 6.06.2016 korralduse nr 75 punkti 1;

Elva Varahalduse OÜ'ga lepingud.

määrata

Elvas Kirde tn 3 ja Kirde tn 3b katastriüksuste liitmisel katastriüksusele aadressiks  Elva vald, Elva linn, Kirde tn 3 ja sihtotstarbeks ärimaa;

Elvas Valga mnt 11c ja Muru tn 2a katastriüksuste liitmisel katastriüksuse aadressiks  Elva vald, Elva linn, Valga mnt 11c ja sihtotstarbeks ärimaa;

Elva vallas Rämsi külas Tiidriku tee 12 katastriüksusele sihtotstarbeks elamumaa;

Elvas Käo tee 2, Tartu mnt 8 ja Käo tee 2a katastriüksuste liitmisel katastriüksusele aadressiks  Elva vald, Elva linn, Käo tee 2 ja sihtotstarbeks ärimaa;

projektitoetused Elva linnas;

tegevustoetused Elva linnas;

Elva vallas tegevus- ja projektitoetused.

nõustuda

Elva vallas Järveküla külas asuva Poldri katastriüksuse riigi omandisse jätmisega.

taotleda

luba Keskkonnaministeeriumilt Elva vallas, Elva linnas Nõmme tn 30 kinnistust eraldatava maatüki suurusega ligikaudu 2416 m² võõrandamiseks.

väljastada

ehitusluba Elvas Suvila 27 üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;

ehitusluba Elvas Kesk 18 ehitise püstitamiseks.

 

Salle Ritso
vallasekretär

 

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.