Elva Vallavalitsuse istung 03.05.2018

Elva Vallavalitsuse istungil 03.05.2018 otsustati:

algatada

Elvas Mahlamäe tn 17b krundi detailplaneeringu koostamine ja sõlmida huvitatud isikuga haldusleping detailplaneeringu koostamise tellimiseks ja finantseerimiseks.

anda reklaamiluba

MTÜ Peedu Jooksuseltsile reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Elvas Järve tänava parkla juurde 25.04.-15.07.2018.

anda projekteerimistingimused

Neemiskülas, Tiigi kinnistul taluelamu ehitusprojekti koostamiseks;

Tamme külas Lillemäe kinnistul  garaaži  laiendusprojekti koostamiseks;

Tamme külas Lillemäe kinnistul paadikuur/ateljee ehitusprojekti koostamiseks;

Tamme külas Lillemäe kinnistul elamu   ehitusprojekti koostamiseks.

anda ehitusluba

Elvas Vapramäe tn 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks;

Ervu külas Tehase tee 2 kinnistul tootmishoone laiendamiseks;

Annikoru külas Hoidla kinnistule elektritootmisrajatise 200 kW (päikeseelektrijaam) rajamiseks;

Järvekülas Farmi kinnistul elektritootmisrajatise 200 kW (päikeseelektrijaam) rajamiseks;

Urmi külas Vambola kinnistul elektritootmisrajatise (päikeseelektrijaam) rajamiseks;

anda kasutusluba

Rõngu alevikus Tehase tn 4 kinnistul katastriüksusel valminud valmitoodangu laole (laiendamine).

eraldada

Elva valla eelarvest MTÜ-le Elva Tenniseklubi sihtotstarbeline eraldis 30 000 eurot tenniseväljakute rajamise kulude katteks ja sõlmida sihtfinantseerimise leping;

tegevustoetus Tantsuklubi Shate' summas 225 eurot.

kinnitada

Rannu lastaia töötajate koosseis alates 01.09.2018;

Elva Vallavalitsuse hallatavate asutuste pitsatite kujundus järgmiselt: pitsat on sõõrikujuline, 35 mm läbimõõduga, mille keskel on Elva valla vapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend ELVA VALD ning sõõri alumisel äärel on hallatava asutuse nimetus.

lõpetada

L.S. -ga sotsiaaleluruumi üürileping.

määrata

Elva vallas, Väike-Rakke külas Mäepealse maaüksuse uueks koha-aadressiks Tartu maakond, Elva vald, Väike-Rakke küla, Lepiku-Hermani.

Elvas Järve tn 14 kinnistu jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

1. Elva vald, Elva linn, Järve tn 14, sihtotstarve elamumaa;

2. Elva vald, Elva linn, Järve tn 14a, sihtotstarve elamumaa.

nõustuda

Elva vallas asuvate katastriüksuste maa riigi omandisse jätmisega:

1. Hellenurme küla, Väike-Pihlaku katastriüksus, pindala 14026 m², sihtostarve maatulundusmaa;

2. Palupera küla, Purtsikraavi katastriüksus, pindala 5,45 ha, sihtotstarve maatulundusmaa;

3. Purtsi küla, Onnimetsa katastriüksus, pindala 25,56 ha, sihtotstarve maatulundusmaa;

4. Puhja alev, Paju tn 1 katastriüksus, pindala 2401 m², sihtotstarve elamumaa.

seada

isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele maadele Tammiste külas, Tammiste-Rehe-Väljaotsa-Käo tee katastriüksusele, suurusega 25 m² ja Tammiste külas Raudsepa tee katastriüksusele suurusega 354 m² maakaabelliini talumiseks;

sõlmida

Roadplan OÜ-ga töövõtuleping Valga mnt, Tartu mnt ja Jaani tn kõnniteede projekteerimiseks maksumusega 19 720 eurot, millele lisandub käibemaks;

OÜ-ga Äärejuht töövõtuleping projekti „Puhja kooli kaasajastamine" omanikujärelevalve teostamiseks, summas 22 400 eurot, millele lisandub käibemaks.

vabastada

korraldatud jäätmeveost Elva vallas talveperioodiks 3 jäätmevaldajat

võõrandada

Elva Varahalduse OÜ-le üle antud ülesannete täitmiseks vajalik vara müügihinnaga 3750   eurot.
 

Salle Ritso
vallasekretär

Keskmine (0 Hääli)
The average rating is 0.0 stars out of 5.