Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor oli avatud ajavahemikul 01.02.2022-01.04.2022. Taotluste vastuvõtt on lõppenud!

Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele.

 

Hajaasustusega piirkond on piirkond, mille hulka ei kuulu:
  1) linnad asustusüksustena ning alevid ja alevikud; (Elva linn, Käärdi alevik, Kureküla alevik, Puhja alevik, Rannu alevik, Rõngu alevik ning Ulila alevik
  2) kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad;

  3) veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;
  4) kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on määratud reoveekogumisalaks.

RTK hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Toetuse maksimaalne summa on 6500€, toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Taotlusi võetakse vastu 1. veebruarist kuni 1. aprillini. 

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohaliku omavalitsuse piirkonna koordinaatoritele.

Küsimuste korral palume pöörduda vallavalitsuse piirkonna koordinaatorite poole.

Kontaktid:

Ede Möldre (Puhja piirkonna koordinaator) - Puhja, Konguta ja Rannu piirkond

Tel:  730 0642, 504 9912
E-post:  ede.moldre@elva.ee
Aadress:  Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

 

Ene Joosing (Rõngu piirkonna koordinaator) – Rõngu, Palupera, Aakre ja Rannu piirkond

Tel:  731 4480, 509 6202

E-post:  ene.joosing@elva.ee
Aadress: Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

 

Toetuse maksimaalne summa on 6500€, taotluse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%.

 

 

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine. Juurdepääsutee on majapidamist avaliku teega või avalikku kasutusse antud erateega ühendav kinnistusisene ja -väline eratee või avalikkusele ligi pääsetav eratee.

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Sama valdkonna jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada     programmist üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kohalik omavalitsus kinnitanud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruande. Pärast taotluse kohta otsuse tegemist ei ole toetuse summat lubatud suurendada.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud vähemalt taotlusvoorule järgneva aasta 31. oktoobriks.

 

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Taotlusvorm (19.45 KB, DOCX)

Projekti eelarve (36.5 KB, XLS)

Garantiikirja näidis (37 KB, DOC)

Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus (46 KB, DOC)

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus (43.5 KB, DOC)

Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus (41 KB, DOC)

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus (42 KB, DOC)

Arvutamise abimees (29.5 KB, XLS)

 

 • Lisaks kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
 • Veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
 • korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek;
 • *vastavalt projekti tegevustele ehitusluba või ehitusteatis; Ehitamise alustamiseks vajalikud esitatavad dokumendid.
 • *veesüsteemide projekti korral, kuhu on kaasatud kaastaotlejad, tuleb sõlmida notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
 • *notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, kui rajatav trass või tee läbib mitut kinnistut.

* Võib esitada ka peale taotluse rahuldamise otsust.

NB! Soovitatav lisada taotlusele ka võimalike ettevalmistavate tööde ja aruandluses vajaliku dokumentatsiooni kulu (nt. geodeetilise alusplaani koostamine, ehitusprojekt, riigilõiv, teostusjoonis, joogivee kvaliteedi analüüs jne), mis on seotud põhitegevusega.

 

Taotluste hindamine:

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud komisjon. 

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluseid hinnatakse RTK poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

- investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;

- kuni 18- aastaste (ka.) majapidamises elavate isikute arv;

- taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;

- leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.

 

Aruandlus:

Taotluse kasutamise aruanne tuleb esitada Elva Vallavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva  või Kui projekti tegevused lõppevad planeeritust varem, esitatakse toetuse kasutamise aruanne ühe kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppemist.

Aruandele lisatakse järgmised dokumendid:

- kulu- ja maksedokumentide koopiad;

- veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs;

- ehitusseadustikust tulenevalt kasutusluba/teatis. Ehitamise valmimise korral vajalikud esitatavad dokumendid.

 

Korduma kippuvad küsimused

1) Küsimus: ''Soovin enda maakodu välja ehitada, ent ei ela seal püsivalt sees. Kas saan taotleda uue kaevu rajamiseks toetust?''

Vastus: ''Nii kahju kui meil ka ei oleks, siis ei saa me toetada projekte, kus majapidamises puuduvad püsielanikud. Hajaasustuse programm ei ole n.ö. ''maale elama'' programm, vaid suunatud juba maal elavatele inimestele elukõlbuliku kodu tagamisele.''

 

2) Küsimus: ''Tänasel hetkel mul puudub sissekirjutus elamusse, millele soovin toetust. Kas saan täna sissekirjutades toetust taotleda?''

Vastus: ''Sissekirjutus peab olema tehtud hiljemalt 01.01.2022 seisuga.''

 

3) Küsimus: ''Mida peaksin esimeses järjekorras tegema, et toetust taotleda?''

Vastus: ''Esimeses järjekorras on vajalik pöörduda kaevumeistrite, septiku paigaldajate või tee-ehitajate poole, et küsida kahte võrreldavat hinnapakkumist. Iga aasta esineb olukordi, kus taotlusvooru viimasel nädalal pole võimalik võrreldavaid hinnapakkumisi saada, kuna teenusepakkujad on ülekoormatud hinnapäringutega.''

 

4) Küsimus: ''Millal saan alustada töödega?''

Vastus: ''Pärast seda kui kohalik omavalitsus on teinud teile positiivse rahastusotsuse ning sõlminud teiega lepingu."

 

5) Küsimus: ''Tee, mis ühendab minu elamut avaliku teega, läbib naaberkinnistu erateed. Kas ja mis tingimustel saan toetust küsida?''

Vastus: ''Sellisel juhul peate sõlmima oma naabriga servituudilepingu tee kasutamiseks ning on soovitatav kaasata tee omanik taotlusele kaastaotlejana.''

 

6) Küsimus: ''Minu kodu asub alevikus, kas saan taotleda toetust hajaasustuse programmist?''

Vastus: Hajaasustuse programmist ei saa taotleda toetust tiheasustuse asuvatele majapidamistele. Elva vallas on tiheasustusaladeks Elva linn, Käärdi alevik, Kureküla alevik, Puhja alevik, Rannu alevik, Rõngu alevik ning Ulila alevik.

 

7) Küsimus: ''Kas pean oma taotlusele kaasa lisama ka juba ehitusloa kui rajan puurkaevu?''

Vastus: ''Ehitusloa, mis väljastatakse teile eelprojekti alusel, võite esitada pärast taotlusvooru lõppu, pärast seda kui olete saanud positiivse rahastusotsuse ning enne seda kui sõlmime Teiega rahastuslepingu. Eelprojekti pakuvad teile reeglina samad ettevõtted, kes teostavad rajamist'' 

 

8) Küsimus: ''Kas pean oma taotlusele kaasa lisama ka juba ehitusteatise kui rajan imbväljakut?''

Vastus: ''Ehitusteatis, mis väljastatakse teile asendiskeemi alusel, võite esitada pärast seda, kui olete saanud positiivse rahastusotsuse, ning enne seda, kui sõlmime Teiega rahastuslepingu.''

 

Hajaasustuse programmi kehtiv määrus