Ukraina sõjapõgenike toetamine Elva vallas

Elva Vallavalitsus viib Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu projekti „Rahvusvahelise kaitse saajate abistamine Elva vallas" perioodil 01.11.2022-31.10.2023.
Projekti eesmärgiks on pakkuda sõjapõgenikele valdkondadeüleselt koordineeritud toetust, mille tulemusena paranevad rahvusvahelise kaitse saanud isikute omavalitsusse elama asumise korraldamine ning kaasabi osutamine sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid puudutavate ja muude küsimuste lahendamisel, et tagada sõjapõgenike lõimumine Eesti ühiskonda. Selle eesmärgi täitmiseks on Elva vallas tööle võetud koordinaatorid ning osutatakse tugiisikuteenust. Projekti tulemusel paranevad sõjapõgenike toimetulekuoskused ning suureneb kaasatus kogukonda. Inimesed jõuavad neile vajalike teenusteni.
Koordinaatorite kontaktid:
Genadi Dalke – e-post genadi.dalke@elva.ee, telefon 5783 1112 (sh abistamine tõlkimisel kohtumisel Elva Vallavalitsuse ametnikega)
Vastuvõtt Kesk 32, Elva
Katrin Uffert – telefon 5553 3564
Palume kohtumise aeg eelnevalt kokku leppida.
Koordinaator abistab muuhulgas järgnevate tegevuste juures: elukoha registreerimine, toetuste ja teenuste saamiseks vajalike taotluste esitamine, suhtlemine erinevate riigiasutustega, lasteaia- ja koolikoha küsimused

Lisainfo:
https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele

 

 

Муниципалитет города Эльва реализует проект «Получателям временной и международной защиты в муниципалитете города Эльва» при поддержке Европейского социального фонда в период с 01.11.2022 по 31.10.2023.

Целью проекта является оказание скоординированной поддержки украинckим беженцам, в результате чего будет улучшена организация расселения лиц, получивших временнюy или международную защиту в муниципалитете, а также оказание помощи в решении социальных и медицинских услуг и другие вопросы, чтобы обеспечить интеграцию военных беженцев в эстонское общество. Для достижения этой цели в муниципалитете города Эльва наняты координаторы и обеспечена служба поддержки. В результате проекта улучшаются условия адаптации военных беженцев и увеличивается их участие в жизни общества. Люди получают те услуги, которые им необходимы.

Прием по адресy: Город Эльва улица Kesk 32.

Контакты координаторов:

Генадий Дальке – электронная почта genadi.dalke@elva.ee, телефон 5783 1112 (включая помощь в переводе на встречах с представителями самоуправления города Эльва).

Катрин Уфферт - телефон 5553 3564

Пожалуйста, договаривайтесь о встрече заранее.

Координатор поможет в следующих мероприятиях, в том числе: регистрация места жительства, подача заявлений на получение субсидий и услуг, общение с различными государственными учреждениями, по вопросами места в детских садах и школах.

 

Дополнительная информация:

https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele

"Друзі України в Естонії" / "Ukraina sõbrad Eestis"

14.06.22

Ми також запрошуємо вас приєднатися до всеестонської групи підтримки України на Facebook "Друзі України в Естонії". Вона також надає допомогу військовим біженцям, які прибули до Естонії з України, з такими життєво важливими предметами, як житло, освіта, одяг, меблі. Група налічує понад 33 000 членів.

NB! "Друзі України в Естонії" також організовують онлайн-брифінги у співпраці з різними органами влади.

Приєднуйтесь до групи тут:

https://www.facebook.com/groups/1541272592918921

Деякі приклади вебінарів:

https://www.facebook.com/groups/ukrainasobradeestis/permalink/1612650939114419

 

------------------

 

Kutsume üles liituma ka üle-Eestilise Ukraina toetusgrupiga Facebookis  "Ukraina sõbrad Eestis". Seal abistatakse samuti Ukrainast Eestisse saabunud sõjapõgenikke elutähtsate asjadega, nagu eluase, haridus, riietus, mööbel. Grupis on üle 33 000 liikme.

NB! „Ukraina sõbrad Eestis" korraldab koostöös erinevate ametkondadega ka veebi infotunde.

Liitu grupiga siin:

https://www.facebook.com/groups/1541272592918921

Mõned näited webinaridest:

https://www.facebook.com/groups/ukrainasobradeestis/permalink/1612650939114419