Kantselei

 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Üldinfo   730 9880 Üldise info vastuvõtmine ja jagamine.
Vallasekretär Salle Ritso 730 9893

Juhib vallavalitsuse kantselei tööd, nõustab juriidiliselt vallavalitsust ja -volikogu ning kontrollib dokumentide õiguspädevust.

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Registripidaja Terje Raadom

730 9880,
511 0278

Töövaldkond: elukohatoimingud, asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine

Õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk 508 4159

Töövaldkond: avalik teenistus, andmekaitse, sünni registreerimine

Õigusnõunik

Ametikoht täitmisel

 

 

Töövaldkond: haldusõigus, tsiviilõigus, protsessiõigus, andmekaitse

Infospetsialist Triinu Paas

730 9882; 5860 0909

Puhkusel 07.-14.06, asendab Terje Raadom

TöövaldkondKodanike esmane nõustamine ja juhendamine; infolehe toimetamine.

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde 5915 1120

Palume kõikide meediapäringutega pöörduda kommunikatsioonijuhi poole.

TöövaldkondVastutab sise- ja väliskommunikatsiooni eest, tegeleb meediasuhtlusega. 

 

Finantsosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Imbi Rõivassepp 5309 5123  
Pearaamatupidaja Eve Nõmmemaa 730 9890; 522 7895  
Finantsspetsialist Inna Rebane 735 3701  
Raamatupidaja Antonina Uffert 730 9890  
Raamatupidaja Anneli Teder 730 9891  
Raamatupidaja Tatjana Žuravljova 730 9891  
Raamatupidaja Triinu Põlgast 730 9891  

 

Vallamajandusosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Hegri Narusk 730 9888;
512 9072

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: osakonna töö juhtimine, valdkonna eelarve, lepingute, projektide ja tööplaani jälgimine.

Vallavaraspetsialist Terje Korss 5302 0888

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: vallavara müük, valla kinnisvara halduse ja hooldusega seotud küsimused, vallasisene bussitransport, vallavara rendi- ja kindlustuslepingud.

Taristuspetsialist

Hendri Seinberg 5866 6520

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: teede ja tänavate hoolduse tagamine, liiklusmärkide ja viitade korrashoid, vallale kuuluva taristu hoolduse korraldamine.

Kinnistuspetsialist Daisy Sild 730 9896

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: maakorraldus, maareform, maamaksu küsimused, kohanime ja aadressandmed.

Heakorraspetsialist Sten Saarekivi 5886 1600

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: heakord, haljastus, kasside ja koerte pidamise eeskirja jälgimine, jõuluvalgustus, heakorra järelevalve.

Keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens 730 9898;
5305 2500

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: jäätmemajandus, raieload, keskkonnaalased küsimused ja load, keskkonnajärelevalve.

Ehitusspetsialist

 

Andres Maikov 7309 895;
504 4039

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: ehitus- ja kasutusload ning teatised, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitusprojektide kontrollimine ja järelevalve.

Ehitusspetsialist Riina Sirel

730 9884;
514 8253

Vastuvõtt: etteregistreerimisel (T, K, N)

Töövaldkond: ehitus- ja kasutusload ning teatised, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitusprojektide kontrollimine ja järelevalve.

Hankespetsialist

Kaido Ilves 521  8545

Töövaldkond: riigihangete registriga tegelemine, valla hangete korraldamine ja hallatavate asutuste nõustamine hangete teemal.

Geoinfospetsialist Kullo Laos 5191 5914

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: kaeveload, tänavavalgustus, geodeetilised mõõdistused, valla geodeetiliste tööde andmebaasi haldamine.

Elva kalmistu korraldaja Milvi Saarekivi 745 7063;
520 8465

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Elva kalmistu töö korraldamine

Puhja kalmistu korraldaja Zoja Tera 5160593  

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Puhja ja Kavilda kalmistu töö korraldamine

Rõngu kalmistu korraldaja Sven Uibo 502 2610

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Rõngu ja Sikamäe kalmistu töö korraldamine.

Rannu kalmistu korraldaja Ainar Kinsigo 522 6103

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: Rannu kalmistu töö korraldamine.

 

Arengu- ja planeeringuosakond

 
 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Veiko Sepp 516 0975

Töövaldkond: juhib arengu- ja planeeringuosakonna tööd.
Valla arengu põhisuundade kavandamine, arendusprojektide elluviimine, valla ruumilise planeerimise korraldamine. 

Vallaarhitekt Jaanika Saar 5348 1114

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: valla planeeringu-kontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuuri ja kujunduse põhiprintsiipide väljatöötamine ning planeerimisalase tegevuse korraldamine. 

Arendusspetsialist Sirli Pippar  

Töövaldkond: edendab majandus- ja ettevõtlusaslast koostööd ning algatab ja koordineerib valdkonna arendusprojekte ning osaleb ühisprojektides koostööpartneritega. Tegeleb vallavalitsuse kavandatavatele projektidele rahastamisvõimaluste otsimisega.

Planeeringuspetsialist Maarika Uprus 730 9897;
527 1860

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: valla ruumilise planeeringu korraldamine ning koostatud planeeringute nõuetele vastavuse kontrollimine. Samuti detailplaneeringute ja nendega seotud küsimustega tegelemine.

Infotehnoloogia nõunik Kayvo Kroon 731 0151;
5334 5051

Töövaldkond: IT-teenuste arendamine ja ametnike ning hallatavate asutuste nõustamine. Haldusala e-teenuste, infosüsteemide ja andmebaaside arendamine.

 

Piirkonna teenuskeskused ja koordinaatorid

 
 

Teenuskeskus/ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Konguta teenuskeskus Elo Kasetalu 731 4432;
523 9389

Teenuskeskus asub sotsiaalmaja Tareke hoones, sissepääs rahvamajapoolsest uksest (Tarekese, Annikoru küla, Elva vald)
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
N, R töötab koordinaator Elvas

Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre 730 0642; 504 9912

Teenuskeskus asub endises vallamajas (Elva tee 1, Puhja).

Avatud: 
E-N 9-17
R 8-12

Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 

Palupera piirkonna koordinaator Maia Kukk 767 9502; 511 2479

Teenuskeskus asub endises vallamajas (Vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald).

Avatud: 
E 8–17
T, K, N 8–13.30

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Rõngu piirkonna koordinaator Ene Joosing 731 4480; 509 6202

Rõngu teenuskeskus (Valga mnt 9/1, Rõngu alevik, Elva vald)

Avatud:
E, T, K 8–16
N 8–18
R 8–14

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Rannu teenuskeskus Sirje Erm 731 1905; 525 3370 Asub Rannu Rahvamajas (Elva tee 7, Rannu alevik).
Avatud: T, N 9-16
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 

 

Haridus- ja kultuuriosakond

 
 
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Osakonnajuhataja Mare Tamm 5622 0169

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine; valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine.

Kultuurispetsialist

 

Veronika Nikolajeva 5198
8881

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: planeerib ja aitab kaasa valla kultuurisündmuste korraldamisele, koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb kultuuriinfo kogumisega, korraldab noorsootööd ja tegevusi ning menetleb projekti- ja tegevustoetusi.

Haridusspetsialist Auli Mäesalu

5886 4201;

730 9899

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lasteasutuste rühmade komplekteerimine, haridusasutuste, õpilaste ja lapsevanemate nõustamine koolikorralduslikes küsimustes, huvihariduse koordineerimine.

 

Sotsiaal- ja terviseosakond


Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Osakonnajuhataja

Milvi Sepp

5154872

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine, osakonna töö koordineerimine ja juhtimine.

Sotsiaalnõunik

Alo Rebane

5207869

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkondeestkostega seotud küsimused, eluruumi tagamise, isikliku abistaja, võlanõustamis-  ja järelhooldusteenuse korraldamine,
"Puuetega inimeste füüsiline eluaseme kohandamine" projektijuht.

Sotsiaalnõunik

Rutt Hanni

5170385

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamise koordineerimine, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse ja päevakeskuste töö korraldamine.

Sotsiaalnõunik

 

Anneli Lepik

56166000

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond:  lastekaitsealase töö koordineerimine, asendushooldusteenuse korraldamine.

Ennetustööspetsialist
 

Kertu Kattai

53019106

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: tervisedenduse ja ennetustöö korraldamine ja koordineerimine.

Lastekaitsespetsialist (Puhja, Konguta)

Hille Deede

59191693

Puhkusel 21.06-25.06, asendab Janeli Nielson

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Lastekaitsespetsialist (Rõngu, Rannu)

 

Janeli Nielson

5051707

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Lastekaitsespetsialist (Elva linn)

Eve Jõgi

7309889; 5270561

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Lastekaitsespetsialist
(Elva linna lasteaiaealised lapsed, Käärdi, Palupera, Uderna, Hellenurme, Kirepi, Kalme, Käo)

Laura Kuusk

7309894
53818871

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Sotsiaaltööspetsialist (Konguta, Elva linn)

Elo Kasetalu

7314435; 5239389

Puhkusel 07.-18.06, asendab Katrina Mets

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist (Rõngu)

Ene Sõber

7314484; 5139352

Puhkusel 14.06-22.06, asendab Oliivia Oengo

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist (Elva linn, Palupera)

Katrina Mets

7309892; 53816336 

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist (Puhja)

Oliivia Oengo

7300646; 5256212

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Sotsiaaltööspetsialist (Rannu)

Sirje Erm

7311904; 5253370

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Töövaldkond: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Hooldustöötaja

(Elva linn)

Cristel Mälgi

58141131

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn)

Gerti Sööt

5258173

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn, Konguta)

Merle Sule

58836080

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Puhja)

Karmen Renter

51970001

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Puhja)

Lilli Sepping

59167771

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja (Rõngu)

Andra Kongo

58377657

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja (Rõngu, Rannu)

Kaja Veber

5523441

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn, Konguta)

Sirje Naur

58650895

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja

(Elva linn, Palupera)

Marge Denisjuk

59183031

Töövaldkond: koduteenuse osutamine.

Hooldustöötaja Krista Hansmitt   Töövaldkond: koduteenuse osutamine.