Täiendavad teenused

Täiendavate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste eesmärk on osutada abivajajatele teenuseid lähtuvalt isiku tegelikust vajadusest. 

Koostöös sotsiaaltööspetsialisti ning lastekaitsetöötajaga on võimalik mõista, millised teenused on isikule või perekonnale kõige sobivamad. 

Täiendavateks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:

1) psühholoogi nõustamisteenus;
2) perenõustamisteenus;
3) perelepitusteenus;
4) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
5) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
6) toiduabi;
7) viipekeele tõlketeenus;
8) muud toetavad teenused.