Sotsiaalteenused

Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Elva vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi, välja arvatud vältimatu sotsiaalabi andmine, mida korraldab see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamisel viibib.

Sotsiaalteenuste taotlemisest saab täpsemalt lugeda: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas

Elva valla sotsiaalteenuste hinnakiri

 Koduteenused:

  • toiduainete, esmatarbekaupade, ravimite ning abivahenditega varustamine 2 eurot kord;
  • kütmine, küttematerjaliga varustamine 2 eurot kord;
  • vee tuppa toomine ja olmejäätmete välja viimine 1 eurot kord;
  • abistamine enesehooldusel 2 eurot/kord;
  • Pesu pesemise korraldamine ja riiete korrastamine 1 eurot kord;
  • Eluruumi koristamine 4 eurot kord;
  • Muu sotsiaalabi korras kehtestatud koduteenuse osutamine 2 eurot üks tund.

Koduteenuse kohta on võimalik lähemalt lugeda siit

  Sotsiaaltranspordi teenused:

  • Elva vallast Tartu linna ja tagasi (kuni 80 km) 12 eurot, iga lisanduv kilomeeter maksab 0,15 eurot;
  • Elva vallast valla keskusesse ja tagasi, kaasa arvatud linna sisene sõit 5 eurot;
  • Elva vallast teenuskeskusesse ja tagasi 2 eurot;

Sotsiaaltransporditeenuse kohta on võimalik lähemalt lugeda siit.

Tugiisikuteenus 4,5 eurot üks tund (tulenevalt korrast õigus võtta tasu kui tugiisiku teenuse reaalne maht ületab 700 tundi aastas);

Tugiisikuteenuse kohta on võimalik lähemalt lugeda siit

Sotsiaalhoolekande seaduse § 16 alusel võib sotsiaalteenuse osutamise eest võtta tasu. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.  Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

Sotsiaalkindlustusameti infograafik: "Mida teha siis, kui lähedane vajab hooldust?"