Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Projekteerimistingimusi väljastab kohalik omavalitsus. Projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise kasutamise otstarve, asukoht, arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused, haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted jms.

Detailplaneeringu olemasolu korral võib projekteerimistingimusi anda juhul, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta või kui detailplaneeringut ei ole planeeritud kujul võimalik enam täielikult ellu viia või on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste taotlemine
Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse ehitisregistri kaudu. 
Kui see ei ole võimalik, siis esitatakse vajalikud dokumendid Elva Vallavalitsusele

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid (lk lõpus kolm viimast vormi):
- projekteerimistingimused
- projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul
- projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Riigilõiv
Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot. Riigilõiv tasuda Elva vallavalitsuse kontole:

SWEDBANK EE212200001120112068

SEB EE291010102018767003

Makse teostamisel märkida selgitusse toiming, mille eest riigilõiv tasutakse  (projekteerimistingimused) ja  aadress.

 

Projekteerimistingimuste menetlus

Detailplaneeringu olemasolu korral toimub projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda Elva vallavalitsuse dokumendiregistris.