Detailplaneeringud

Kehtestatud detailplaneeringutega saab tutvuda 

planeeringute andmekogus.

Andmekogu sisaldab ka Elva linnas, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallas varasemalt kehtestatud detailplaneeringuid. Lisainfot küsi planeeringuspetsialistilt Maarika Uprus, 527 1860  maarika.uprus@elva.ee.

 

Algatatud detailplaneeringud

Vastuvõetud detailplaneeringud

Lõpetatud detailplaneeringu menetlused

Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud 

 

Algatatud detailplaneeringud:

Elva linnas Lille 9 ja Põllu 19a kinnistute detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 17.05.2022 korraldusega nr 234 Elva linnas Lille 9 ja Põllu 19a kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine ca 17 elamukrundiks ning neid teenidavaks teemaa krundiks. Juurdepääsutee detailplaneeringualale rajatakse Lille tänav T2 kinnistult.  Elamumaa kruntidele taotletakse ehitusõigust üksik-, kaksik- ja ridaelamute püstitamiseks. Detailplaneeringuala kokku moodustab ca 4,4 ha, tutvu detailplaneeringuala asukohaga siin, detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ja detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva joonisega siin.

Detailplaneeringu koostamiseks ja detailplaneeringukohase taristu väljaehitamiseks on sõlmitud detailplaneeringust huvitatud isikutega haldusleping.

 

Tamme külas Hällimäe tee 6 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 3.05.2022 korraldusega nr 216 Tamme külas Hällimäe tee 6 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta alal kehtivat detailplaneeringut, suurendada elamukrundil hoonete lubatud ehitisealust pinda, hoonete kõrgust ja täpsustada hoonestusala. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin ning detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

Detailplaneeringu koostamiseks ja detailplaneeringukohase taristu väljaehitamiseks on sõlmitud detailplaneeringust huvitatud isikuga haldusleping

Algatatava detailplaneeringu alal kehtib Rannu Vallavolikogu 23.12.2004 otsusega nr 62 kehtestatud Hällimäe maaüksuse detailplaneering. Kehtiva detailplaneeringuga on võimalik tutvuda planeeringute andmekogus

 

Puhja alevikus Õhtu 3 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 28.12.2021 korraldusega 834 Puhja alevikus Õhtu 3 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Õhtu kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ning ehitusõiguse määramine elamu, abihoone ja hoonete teenindamiseks vajalike tehnorajatiste püstitamiseks. Parkimiskorralduse, juurdepääsutee lahenduse koostamine ning vajalike servituutide märkimine. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ning detailplaneeringu algatamise taotlus illustreeriva eskiisiga siin.

Detailp

Rämsi külas Tiidriku tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 2.11.2021 korraldusega nr 702 Rämsi külas Tiidriku tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamine algatatakse ca 8816 m2 alal ning see hõlmab Tiidriku tee 5 ja 7 kinnistuid, sihtotstarbega 100% elamumaa. Detailplaneeringu eesmärk on detailplaneeringu ala jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning üheks teemaa krundiks. Elamukruntidele määrata ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks määrata liikluskorralduslikud põhimõtted, maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Tutvu detailplaneeringualaga siin, detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva joonisega siin ning lähteseisukohtadega siin.

 

Annikoru külas Helekotka kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 9.11.2021 korraldusega nr 722 Annikoru külas Helekotka kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneering algatatakse Helekotka kinnistul, pindala 19150 m², katastriüksuse sihtotstarve 100% elamumaa. Detailplaneeringu eesmärk on jagada Helekotka kinnistu kolmeks elamukrundiks ning määrata kruntidele ehitusõigus elamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks määrata liikluskorralduslikud põhimõtted, üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Tutvu detailplaneeringualaga siin, detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva joonisega siin ning lähteseisukohtadega siin.

 

Käo külas Vana-Angaste maaüksuse osa detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 12.10.2021 korraldusega nr 2-3/616 Käo külas Vana-Angaste maaüksuse osa detailplaneeringu. Detailplaneering algatatakse ca 8,8 ha suurusel ala ning see hõlmab osaliselt Vana-Angaste kinnistut (100% maatulundusmaa) ning juurdepääsu tee lahendamiseks Ülase tänava kinnistut (100% transpordimaa). Detailplaneeringu eesmärk on Vana-Angaste kinnistu Elva-Rannu tee poolses osas moodustada elamumaakrundid ning määrata kruntidele ehitusõigus elamute ehitamiseks. Lisaks määrata liikluskorralduslikud põhimõtted, üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 

Detailplaneeringualal planeeritava tegevusega seotud strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Rõngu Vallavolikogu 26.06.2008 otsusega nr 29 kehtestatud Rõngu valla üldplaneering. Detailplaneeringu ala jääb üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalale ja väikeelamumaa juhtotstarbega maale. Ehitusõiguse saamiseks on vajalik koostada detailplaneering.

Tutvu detailplaneeringualaga siin, detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ning detailplaneeringu algatamise taotlus illustreeriva eskiisjoonisega siin.

 

Elva linnas Kulbilohu 5 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 5.10.2021 korraldusega nr 2-3/604 Elva linnas Kulbilohu 5 kinnistu  detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Kulbilohu 5 krundile ehitusõiguse määramine kuni kolme äri- ja tootmishoone püstitamiseks. Lisaks määratakse liikluskorralduslikud põhimõtted, ja maakasutustingimused ning antakse heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Üldplaneeringu kohaselt jääb detailplaneeringuga hõlmatav ala Kulbilohu asumisse tootmismaa juhtotstarbega  maa-alale. Tootmise maa-alale võib püstitada tootmis- ja tööstushooneid ning tootmis- ja tööstusrajatisi. Algatatav detailplaneering on Elva linna üldplaneeringuga kooskõlas. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin ja detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva eskiisiga siin.

 

Palupera külas Külaotsa kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 28.09.2021 korraldusega nr 2-3/585 Palupera külas Külaotsa kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Külaotsa kinnistule lisaks olemasolevatele hoonetele ehitusõiguse saamine elamu ja abihoone püstitamiseks.Detailplaneeringu alal planeeritava tegevusega seotud strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Palupera Vallavolikogu 20.12.2011 otsusega nr 25 kehtestatud Palupera valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering). Planeeritav ala asub elamumaa juhtotstarbega maa-alal, kompaktse asustusega alal ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Tutvu detailplaneeringualaga siin ja lähteseisukohtadega siin.

 

Tamme külas Männituka kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 21.09.2021 korraldusega nr 2-3/564 Tamme külas Männituka kinnistu detailplaneeringu. Taotletaval alal on Rannu Vallavalitsuse 04.07.2005 otsusega nr 191 kehtestatud „Tamme külas Paluotsa maaüksuse detailplaneering". Kehtiva detailplaneeringuga on määratud Männituka krundi ehitusõigus, mille kohaselt on lubatud ehitada üks põhihoone ja kaks abihoonet, hoonete suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 100 m2, hoonete suurima lubatud kõrgusega 7 m ja maksimaalse korruselisusega 1,5 ning ehitiste põhilise kasutusotstarbega suvila. Kehtiva detailplaneeringuga on võimalik tutvuda detailplaneeringute andmekogus. Algatatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat detailplaneeringut Männituka kinnistu osas ning suurendada hoonete lubatud ehitisealust pindala, hoonete suurimat lubatud kõrgust ja täpsustada hoonestusala. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja lähteseisukohtadega siin.

 

Käärdi alevikus Mesika 8a ja Karro kinnistute detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 10.08.2021 korraldusega nr 2-3/484 Käärdi alevikus Mesika 8a ja Karro kinnistute detailplaneeringu.  Detailplaneeringu koostamine algatatakse Käärdi alevikus Mesika 8a kinnistul ja Karro kinnistul ning juurdepääsu tee lahendamiseks Elva linnas Kadaka tänav T2 kinnistul ja Liiva 14 kinnistul korralduse lisas 2 asendiskeemil näidatud ulatuses. Detailplaneeringu ala kokku moodustab ca 7,4 ha suuruse ala. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu ala kruntimine ja kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamute püstitamiseks. Elva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 220 vastu võetud Mesika 8a detailplaneeringu koostamine lõpetatakse. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Jaani 4 kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 06.07.2021 korraldusega nr 2-3/423 Elva linnas Jaani 4 kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu alal korterelamute püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Juurdepääsu, parkimise ja haljastuse põhimõtete määramine ning servituutide seadmise määramise vajaduse märkimine. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Jaani 5a kinnistu detailplaneering

Elva Vallavalitsus algatas 20.04.2021 korraldusega nr 2-3/270 Elva linnas Jaani tn 5a kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on detailplaneeringu alal kolme krundi moodustamise ja kolme korterelamu püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Juurdepääsu, parkimise ja haljastuse põhimõtete määramine ning servituutide seadmise määramise vajaduse märkimine. Tutvu detailplaneeringu alaga siin  ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

Elva linnas Palu tee 9a kinnistu detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 1.09.2020 korraldusega nr 2-3/563 Elva linnas Palu tee 9a kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks. Algatatud detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga kuid teeb ettepaneku muuta alal kehtivat detailplaneeringut. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin. Planeeritaval alal kehtib Elva Linnavolikogu 31.03.2003 otsusega nr 26 kehtestatud „Elva linnas Palu tee 9 ja 9a detailplaneeringu muutmine" Kehtiva detailplaneringuga tutvu planeeringute andmekogus.

 

Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu (Peedu ravikodu) detailplaneering

Elva Vallavolikogu 24.08.2020 otsusega nr 186 algatati Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneering, planeeritava ala asukohaskeemiga tutvu , algatamise taotlust illustreeriva lahendusega tutvu  ja KSH eelhinnanguga tutvu.

Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse määramine Miljööteraapiia Keskuse teenindamiseks vajaliku hoonestuse (kuni 2 hoonet) püstitamiseks. Tutvu detailplaneeringu edasise menetluse ja dokumentidega siin.

 

Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu algatamine

Elva Vallavalitsus algatas 31.03.2020 korraldusega nr 232 Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2//Peedi kinnistute detailplaneeringu, eesmärgiga jagada planeeringuala elamukruntideks ja määrata kruntidele ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks. Planeeringuala, suurusega ca 4,5 ha asub Peedu asumis, planeering algatatakse üldplaneeringus määratud väikeelamute maa juhtostarbega alal. Tutvu detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

Vastuvõetud detailplaneeringud:

Elva linnas Palu tee 11a kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Elva Vallavalitsuse 07.06.2022 korraldusega nr 257 võeti vastu Elva linnas Palu tee 11a kinnistu detailplaneering. Planeeringuga kavandatakse Palu tee 11a kinnistu jagamine kolmeks elamukrundiks. Kruntidele määratakse ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27. juunist kuni 14. juulini Elva Vallavalitsuses (Elva linn, Kesk 32, I. korrusel infosekretäri juures). 

Tutvu planeeringuga ka siin:

detailplaneeringu seletuskiri

situatsiooni joonis

funktsionaalsed seosed

olemasoleva olukorra joonis

põhijoonis

tehnovõrkude joonis

illustratsioon

 

Algatamise materjal:

Elva Vallavalitsus algatas 03.08.2021 korraldusega nr 2-3/461 Elva linnas Palu tee 11a kinnistu detailplaneeringu. Koostamise eesmärk on kinnistu sihtotstarbe määramine elamumaaks, kinnistu jagamine kolmeks krundiks ning kruntidele ehitusõiguse saamine üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Juurdepääs kruntidele nähakse ette Palu teelt, detailplaneeringuga nähakse ette tehnovõrkude võimalik asukoht ning haljastuse põhimõtted. Kruntide hoonestusalad nähakse ette Palu tee äärde, kruntide sügavuses säilitatakse roheala. Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohatdega siin.

 

Elva linnas Käärdi tee 5 detailplaneeringu avalik väljapanek

Elva Vallavalitsuse 31.05.2002 korraldusega nr 251 võeti vastu Elva linnas Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneering. Planeeringuga kavandatakse Käärdi tee 5 kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks. Kruntide planeeritud sihtotstarbeks on määratud ridaelamu maa. Mõlemale krundile antakse ehitusõigus ühe ridaelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. juunist kuni 30. juunini 2022 Elva Vallavalitsuses (Elva linn Kesk 32, I. korrusel infosekretäri juures). 

Tutvu detailplaneeringuga ka siin:

seletuskiri

situatsiooniskeem

olemasolev olukord

kontaktvööndi joonis

põhijoonis

tehnovõrgud

illustratsioon

 

Algatamise materjal:

Elva Vallavalitsus algatas 16.11.2021 korraldusega nr 750 Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneeringuDetailplaneeringu koostamine algatatakse 2193 m2 suurusel alal ja hõlmab Käärdi tee 5 kinnistut, 100% elamumaa.Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kaaluda kinnistu jagamist kaheks elamukrundiks ning määrata ehitusõigus kahe ridaelamu ehitamiseks. Lisaks lahendatakse juurdepääs, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ja heakord.

Tutvu detailplaneeringualaga siin, detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriva joonisega siin ning lähteseisukohtadega siin.

 

Hellenurme külas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneeringu muudetud lahenduse avalik arutelu

Elva Vallavalitsuse 01.02.2022 korraldusega nr 60 korraldati Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu muudetud lahendust tutvustav avalik väljapanek 17. veebruarist kuni 17. märtsini 2022. Avaliku väljapaneku ajal laekus kaks arvamust. Leiti, et ka vähendatud ehitusõigusega detailplaneeringuga jätkuks hooldatavate kontsentreerimine detailplaneeringualale, s.t. küla südames asuvasse kompleksi ja ei paraneks klientide elukeskkond. Detailplaneeringu realiseerimisega toimuks jätkuv institutsionaliseerimine ja olemasolevate probleemide eskaleerimine, milleks on hoolekande subjektide sotsiaalne isolatsioon, sotsiaalne märgistamine ja tõrjutus ning institutsioonis elamisega kaasnev stress, mis omakorda kujutab kõrget riski kogu külakogukonnale, vähendab elanike turvatunnet, paikkonna atraktiivsust ja häirib teiste ettevõtjate tegevust. 

Detailplaneeringu muudetud lahenduse tutvustamiseks, avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalike arvamuste arutamiseks ning osapoolte vahelise kompromissi leidmiseks korraldas Elva Vallavalitsus Detailplaneeringu täiendava avaliku arutelu, mis toimus 4. mail 2022 algusega kell 18.00 Palupera teenuskeskuse saalis (Vallamaja, Hellenurme küla). Arutelu tulemusena kompromissi ei saavutatud, arvamuse esitanud iskud jäid oma arvamuse juurde, et detailplaneeringualal ei tohi anda ehitusõigust täiendava 30 kohalise elukorpuse rajamiseks. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin.

 

 

Detailplaneeringu ala asub Hellenurme külas ja hõlmab Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistuid. Lõuna-Eesti Hooldekeskus soovib parandada hooldekodu elanike elutingimusi ning ehitada Mõisa aed krundile olemasolevale hoonestusele lisaks ühe elukorpuse hoone. Detailplaneeringu realiseerimisel suletakse Mustamäe kinnistu hoolekandeosakond ning paigutatakse hooldekodu elanikud ümber uude valmivasse korpusesse Mõisa aed kinnistul. Mõisa tõllakuuri krundile kavandatakse täiendav parkimisala ning krundil olev tõllakuuri hoone ehitatakse ümber huvitegevuse hooneks. Detailplaneeringu varasemas lahenduses kavandati detailplaneeringu alale kaks elukorpuse hoonet. Käesolevas lahenduses  ühe elukorpuse hoone kavandamisest Mõisa tõllakuuri kinnistul loobutakse.

 

Tutvu planeeringuga siin:

detailplaneeringu seletuskiri

situatsiooniskeem

tugiplaan

põhijoonis

tehnovõrkude joonis

 

Detailplaneeringu varasem menetlus:

Palupera Vallavolikogu 19.09.2017 otsusega nr 38 võeti vastu Hellenurme külas asuvate Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneering. Planeeringu avalik väljapanek toimus 16. oktoobrist 2017 kuni 17. novembrini 2017. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 7. detsembril 2017. Detailplaneeringu eesmärk on määrata planeeringualale ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30-kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30-kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks. Alal kehtib Palupera valla üldplaneering, millega on planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks määratud tootmismaa, ühiskondlike ehitiste maa ning elamumaa. Detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks ühiskondlike ehitiste maaks ja tootmismaaks.

8. mail 2018 saadeti Elva Vallavolikogule ja volikogu komisjonidele arupärimine, milles anti teada, et piirkonna elanikud ei ole rahul hooldekeskuse laienemisplaanidega. Elanikud tunnevad muret, et võrreldes külaelanike arvuga on planeeritav hoolealuste kasv (60 elanikuga kaks korpust) liiga suur. Elva Vallavalitsus otsustas, et detailplaneeringule koostatakse sotsiaalsete mõjude analüüs ning detailplaneeringut täiendatakse analüüsi tulemuste ja leevendavate meetmetega. Sotsiaalsete mõjude analüüsi tutvustav avalik arutelu toimus Hellenurme teenuskeskuses 15. septembril 2020.

Tutvu Palupera Vallavolikogu poolt vastuvõetud detailplaneeringuga siin:

detailplaneeringu seletuskiri

detailplaneeringu situatsiooniskeem

detailplaneeringu tugiplaan

detailplaneeringu põhijoonis

detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaan

detailplaneeringu illustratsioon

Palupera valla üldplaneeringu muutmise ettepanek

detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused

KSH eelhinnang

Lisamaterjalid (august 2020):

uuendatud planeeringu seletuskiri

sotsiaalsete mõjude hindamise lähteülesanne

sotsiaalsete mõjude hinnang

ekspertarvamus

sotsiaalsete mõjude hindamise avaliku arutelu protok

 

 

Elva linnas Tähe 2e kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused

Elva Vallavalitsuse 22.05.2022 korraldusega nr 244 otsustati avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusena täpsustada ja täiendada detailplaneeringu lahendust - detailplaneeringus vähendatakse hoone suurimat lubatud ehitisealust pindala, täpsustatakse hoone arhitektuurilisi tingimusi, väärtusliku kõrghaljastuse säilimiseks vähendatakse hoonestusala, nihutatakse hoonestusala ühe meetri võrra Tähe 2 kinnistu piiridest kaugemale ning detailplaneeringu elluviimise tingimustes sätestatakse kõnnitee rajamine. Tutvu korralduse lisaga siin

Tutvu avaliku arutelu tulemusena täiendatud detailplaneeringuga siin:

detailplaneeringu seletuskiri

situatsiooniskeem

kontaktvöönd

olemasolev olukord

põhijoonis

illustratiivsed vaated

kooskõlastuste kokkuvõte

 

 

Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin ja esitlussaididega siin.

Elva Vallavalitsuse 01.02.2022 korraldusega nr 58 võeti vastu Elva linnas Tähe 2e kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga krundi jagamist ei kavandata. Krundile nähakse ette ehitusõigus ühe ridaelamu (maksimaalselt 5 boksi) püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 16. veebruarist kuni 2. märtsini 2022. Avalikul väljapanekul esitati planeeringu kohta arvamusi, mis puudutavad kavandatava ridaelamu välimust ja liikluskorraldust.Vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku arutelu 6. aprillil kell 18.00 Elva vallavolikogu saalis (Kesk 32 Elva linn).

Detailplaneeringuga saab tutvuda siin:

detailplaneeringu seletuskiri

situatsiooniskeem

kontaktvöönd

olemasolev olukord

põhijoonis

tehnovõrgud

illustratiivsed vaated

kooskõlastuste kokkuvõte

 

Algatamise materjal:

Elva Vallavalitsus algatas 26.01.2021 korraldusega nr 2-3/66 Elva linnas Tähe 2e kinnistu detailplaneeringu.  Tutvu detailplaneeringu alaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

Elva linnas Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Elva Vallavalitsuse 21.06.2022 korraldusega nr 299 anti seisukohad detailplaneeringu avalikul väljapanekul ja avalikul arutelul esitatud arvamustele ja otustati täiendada detailplaneeringut - Pikk 2 kinnistu kaheks krundiks jagamisest loobuti ning juurdepääs planeeringualale tagatakse avalikult kasutatavalt Pikalt tänavalt, vähendati kavandatavate hoonete maksimaalset kõrgust (12m-lt 11m-le), Pikk 2 krundile kavandatud hoone on viidud kaugemale Kesk 40 krundi piirist, Pikk 2 krundile määrati segaotstarve, anti täiendavad arhitektuurinõuded ning täpsustati hoonestusala asukohta ja suurust, arvestades linnaruumi vaadeldavust. 

Seisukohtadega tutvu siin ja täiendatud detailplaneeringuga siin:

seletuskiri

situatsiooniskeem

tugiplaan

kontaktvööndi joonis

põhijoonis

tehnovõrkude joonis

maakasutuse joonis

illustreeriv joonis

 

Tutvu detailplaneeringu avaliku arutelu protokolliga siin ja arutelu esitlusslaididega siin.

Elva Vallavalitsuse 21.12.2021 korraldusega nr 824 võeti vastu Elva linnas Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneering. Planeeringuga nähakse ette Pikk 2 kinnistu jagamine kaheks krundiks ning tehakse ettepanek määrata kruntide aadressideks Pikk 2 ja Pikk 2a. Pikk 4 kinnistul kruntimist ei kavandata. Ehitusõigus seatakse kruntidele Pikk 2a ja 4 korterelamute püstitamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17. jaanuarist kuni 1. veebruarini 2022. Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu kohta üks vastuväide, et detailplaneering on vastuolus Elva linna üldplaneeringuga. Vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku arutelu 30. märtsil kell 18.00 Elva Vallavolikogu saalis (Kesk 32 Elva linn).

Detailplaneeringuga saab tutvuda siin:

detailplaneeringu seletuskiri

situatsiooniskeem

olemasoleva olukorra joonis

kontaktvööndi joonis

põhijoonis

tehnovõrkude joonis

illustreeriv joonis

Pikk tn 2 kinnistul on 09.09.2021. a Mare Maran'i poolt läbi viidud haljastuse hinnang, mille käigus on määratud kindlaks sealsete puittaimede liigiline koosseis, tervislik seisund ja haljastuslik väärtus. Hinnangu seletuskirjaga tutvu siin ja inventeeritud objektide tabeliga siin.

Algatamise materjal:

Elva Vallavalitsus algatas 12.01.2021 korraldusega nr 2-3/21 Elva linnas Pikk 2 ja Pikk 4 kinnistute detailplaneeringu. Tutvu detailplaneeringu ala asukohaga siin ja detailplaneeringu lähteseisukohtadega siin.

 

 

 Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu täiendava avaliku väljapaneku korraldmine

H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu toimus 9. juunil kell 18.00. Arutelul tutvustati detailplaneeringu lahendust, arutati esitatud arvamusi, kuulati ära osapoolte seisukohad ja püüti leida kompromiss. Arutelu osalenud kaks arvamuse esitajat jäid oma seisukoha juurde, et ridaelamu ei sobi H. Raudsepa tänava miljöölisesse piirkonda. Tutvu avaliku arutelu protokolliga siin ja arutelu esitlusmaterjaliga siin.

Vallavalitsus võttis 21.09.2021 korraldusega nr 569 H. Raudsepa 3 detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste osas seisukoha ning edastas detailplaneeringu heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile. Tutvu seisukohtadega siin. Rahandusministeerium ei andnud detailplaneeringule heakskiitu, otsusega on võimalik tutvuda arengu- ja planeeringuosakonnas.

Vallavalitsus täiendas Rahandusministeeriumi seisukohtade alusel detailplaneeringu lahendust. Seletuskirjas anti planeeringu ja selle mõjuala analüüs ning analüüsist tulenevad järeldused ning hinnati planeeringuga kaasnevaid asjakohaseid mõjusid. Täpsustati detailplaneeringu ehitusõigust (vähendati hoonete suurimat lubatud ehitisealust pindala) ja arhitektuurilisi tingimusi ning täiendati soojavarustuse lahendust. Elva Vallavalitsuse 19.04.2022 korraldusega nr 194 otsustati saata täiendatud detailplaneering uuesti heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile. Korralduse lisaga tutvu siin.

Rahandusministeerium leidis, et kuna detailplaneeringut on oluliselt täiendatud, tuleb korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek. Elva Vallavalitsuse 7.06.2022 korraldusega nr 246 otsustati läbi viia avalik väljapanek 27. juunist kuni 14. juulini 2022. Paberkandajal planeeringuga saab tutvuda Elva vallavalitsuses (Elva linn Kesk 32, I korrusel infosekretäri juures).

Täiendatud detailplaneeringu lahendusega tutvu siin:

detailplaneeringu seletuskiri

situatsiooniskeem

olemasolev olukord

kontaktala plaan

põhijoonis

tehnovõrkude joonis

 

Detailplaneeringu varasem menetlus:

Elva Vallavalitsuse 16.02.2021 korraldusega nr 153 otsustati läbi viia detailplaneeringu avalik arutelu 11. märtsil 2021 kell 18 Elva Kultuurikeskuses (Elva linn Kesk 32).  Kuna Vabariigi Valitsuse otsusega on alates 3. märtsist avalikud üritused ja koosolekud keelatud, otsustati 9.märtsi istungil detailplaneeringu avalik arutelu edasi lükata ajani, millal lubatakse avalikke üritusi korraldada. Elva Vallavalitsuse 09.03.2021 korraldusega nr 202 tutvu siin.

 

Elva Vallavalitsuse 22.12.2020 korraldusega nr 2-3/816 võeti vastu H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneering, mille avalik väljapanek toimus 11. jaanuarist kuni 25. jaanuarini 2021. Paberkandjal detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Elva vallavalitsuses (infosekretäri juures Kesk 32 Elva linn). 

Avalikul väljapanekul olnud detailplaneeringuga tutvu siin:

detailplaneeringu seletuskiri

situatsiooniskeem

olemasoleva olukorra joonis

kontaktala plaan

detailplaneeringu põhijoonis

tehnovõrkude joonis

illustreeriv joonis

 

Detailplaneeringu algatamise dokumentidega tutvu siin:

Elva Vallavalitsuse 3.12.2019 korraldus nr 2-3/812

detailplaneeringuala asendiskeem

detailplaneeringu algatamise taotlust illustreeriv joonis

detailplaneeringu lähteseisukohad

 

 Detailplaneeringu menetluse lõpetamine:

Elva Vallavalitsus lõpetas 01.12.2020 korraldusega nr 2-3/ 755  Elva linnas J. Kärneri 18, 18c ja Jaan Kärneri tänav T6 kinnistute detailplaneeringu koostamise 

Elva Vallavalitsus lõpetas 27.03.2018 korraldusega nr 2-3/514 Elva linnas Tartu mnt 26 kinnistu detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 17.04.2018 korraldusega nr 2-3/573 Elva linnas Käo tee 86 krundi detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavalitsus lõpetas 14.02.2019 korraldusega nr 2-3/168 Käärdi alevikus Kaseküla tn 5 detailplaneeringu koostamise. 

Elva Vallavolikogu lõpetas 09.03.2020 otsusega nr 1-3/176 Järvekülas Ristiku ja Luhaneeme kinnistute detailplaneeringu koostamise.

 

Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud:

Elva Vallavolikogu 26.04.2021 otsusega nr 229 tunnistati kehtetuks Elva linnas Tartu mnt 31a ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering.

Elva Vallavolikogu 26.04.2021 otsusega nr 230 tunnistati kehtetuks Tilga külas Pajustiku kinnistu detailplaneering.

Elva Vallavolikogu 28.03.2022 otsusega nr 33 tunnistati kehtetuks Mäeselja külas Põhja ja Lõuna kinnistute detailplaneering Lõuna kinnistu osas.