17.01.19


Volikogu eelnõud

 

1. Elva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

2. Elva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

3. Vee-ettevõtja määramine (AS Emajõe Veevärk)

4. Tartumaa Arengustrateegia 2040

-strateegia

-strateegia lisa

5. Kinnisasja ostmine

6. Kinnisasja võõrandamine otsustuskorras

7. SA Elva Kultuur ja Sport kasuks hoonestusõiguse seadmine

-asendiplaan

8. Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2019-2030 eelnõu

9. Raieloa andmise tingimused ja kord Elva vallas

10. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

11. Sõiduautode kasutusrendile võtmiseks nõusoleku andmine

12. Jaoskonnakomisjonide moodustamine Elva vallas

13. Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

-lisa asukohaskeem

-lisa KSH eelhinnang

14. Aasta Tegu ja Aasta Tegija aunimetuse määramine

15. Aukodaniku nimetuse andmine ja teenetemärgi „Elva Täht" saaja kinnitamine

16. Elva valla logo kujutise ja kirjelduse kinnitamine

17. Ulila turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmisega seonduvad dokumendid:

17.1. Keskkonnaameti otsuse eelnõu „Ulila turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmine"

17.2. Keskkonnaameti otsustuse eelnõu „ Ulila turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelhinnangu eelnõu"

17.3.Kaevandamisloa taotlus

17.4. Kaevandamisloa taotluse seletuskiri

17.5. Tootmisala läbilõiked

17.6. Mäeeraldise plaan