Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.03-15.03.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.03.–15.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 9. märtsil osalesid abivallavanem Marika Saar ja kultuurispetsialist Margit Kink Elva valla spordiklubide kohtumisel. Enne kohtumist tutvuti spordihoone ehitusega. Kohtumisel tegi spordijuht Madis Šumanov ülevaate spordiklubide küsitluste tulemustest, arutleti üheskoos võimalike tegevustoetuste muudatuste üle. FC Elva tegevjuht Marek Naaris rääkis sellest, kuidas nende klubi on tegelenud sporditurismi arendamisega. Sügiseks planeeriti spordikonverentsi ning kohtumised spordiklubide esindajatega muutuvad regulaarseks.  

 

Teisipäeval, 10. märtsil osalesid Marika Saar ja Liis Lehiste haridus- ja kultuurivaldkonna kohtumisel Rapla vallavalitsuse esindajatega. Rapla vallavalitsus huvitus eelkõige õpetajate palgakorralduse projektist, kuid tutvustasime neile ka teisi haridusvaldkonna strateegiaid ja tegevusi. Oli väga kasulik kohtumine kolleegidelt õppimiseks. 

Teisipäeval osalesid Marika Saar, haridusspetsialist Liis Lehiste, finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp ja õigusnõunik Margit Kiin lasteaia- ja koolijuhtide kohtumisel vallamajas. Margit tutvustas juhtidele tööõiguse peamisi põhimõtteid ja vaadati üle võimalikud juhtumid. Jätkati haridusvõrgu aruteluga ning Liis tutvustas INNOVE rahuloluküsitlust.  

Teisipäeval osales Margit Kink noorsootöötajate kohtumisel Puhja koolis. Koosolek algas ringkäiguga koolis ja noortekeskuses. Tutvuti raadiostuudioga ja arutleti võimalike koostöökohtade üle. Teemad, mille üle veel arutati olid noorte omaalgatusfond, Elva valla sünnipäev, malev jpm. Üheskoos töötatakse välja Elva ja Nõo valla noorteinfo kodulehekülge, kuhu koondub kogu noori puudutav info: noortekeskuste lahtiolekuajad, noortevolikogu lehekülg, käimasolevad projektid, kasulikud lingid noortele ja noortelt noortele blogi. 

 

Teisipäeval toimus Puhja renoveeritud koolihoone tutvustus ning vana koolihoone avalik arutelu. Üritusel osalesid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanemad Marika Saar, Mikk Järv, Heiki Hansen. Puhja Kooli direktor rääkis renoveeritud koolihoone võimalustest ning arutleti, milline võiks olla vana koolihoone tulevik. Korraldati ka kirjalik ideekorje, mille tulemustega saab tutvuda juba järgmisel kohtumisel.  

Kolmapäeval, 11. märtsil osalesid Margit Kink ja Sirle Lüüs noorsootöö kvaliteedihindamise teostamise koolitusel Tallinnas. Noorsootöö kvaliteedihindamine on oluline selleks, et hinnata praegust seisu, tõsta noorsootöö nähtavust, kaasata noori ja arendada seeläbi seda valdkonda kohalikus omavalitsuses. Kvaliteedi hindamise etapid laias laastus on järgmised: enesehindamine (on moodustatud meeskond, kus on kaasatud erinevad noorsootöö osapooled – iga meeskonna liige hindab individuaalselt, seejärel toimub konsensusseminar), küsitluste korraldamine (noorsootöötajate, noorteühingute ja noorte seas), seejärel tehakse analüüs ning lõpuks hindavad seda välishindajad teistest omavalitsustest. 

Neljapäeval, 12. märtsil osales Marika Saar ELVL hariduse- ja noorsootöö teemarühma ja ministeeriumi kohtumisel Tartus. Keskenduti ELVL haridus- ja noorsootöövaldkonna ettepanekutele ning lepiti kokku järgnevaid tegevusi.  

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 9. märtsil osalesid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Põlvas toimunud projekti “Hea avalik ruum” raames valminud keskväljakute koosolekul. 

Koosolekul arutati keskväljakute kodulehekülje loomisega seonduvat, info kuvamist Wikipedias, Tripadvisoris ja Google Mapsis. Arutlusel olid väljakute statsionaarsed infoalused ning Veneetsia biennaali tarbeks loodavad flaierid. 

Neljapäeval, 12. märtsil osalesid Mikk Järv ja Kertu Vuks Tarkade linnade klubi kohtumisel Elvas.

Tarkade Linnade Klubi on 2018. aastal Tartu linna ja Balti Uuringute Instituudi eestvedamisel sündinud initsiatiiv tuua kokku Eesti kohalikud omavalitsused, et pakkuda neile võimalus arutada kohaliku tasandi probleeme, leida võimalusi ühiseks koostööks ja saada üksteiselt tuge.

Olulisemad käsitletavad teemad hõlmavad omavalitsuste igapäevast tööd ning linnade üleüldist arengut, sh on eriline rõhk tarkade lahenduste kasutuselevõtul, säästlikul energiaplaneerimisel ja muu taolisel.

Klubi eesmärk on aidata linnadel tõhustada oma seniseid planeerimistegevusi ja õppida üksteise kogemustest, et Eesti linnad areneksid ühtlase kiirusega ja et kohaliku tasandi koostöö oleks tihe. 

Klubi viies kohtumine toimus Elvas. Elva vallavalitsuse esindajad tutvustasid Elva keskväljaku protsessi ja Act Now energiakulu monitoorimise projekti. Päev lõpetati Elva keskväljakut tutvustava tuuriga. 

JUHTIMINE

Elva Vallavolikogu istung toimus 9. märtsil. Vastu võeti üheksa otsust ja kinnitati üks määrus.
Istung algas vallavanem Toomas Järveoja ülevaatega vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tööst. Vallavanem tutvustas eelarve täitmise seisu, rahvastikustatistikat ja andis ülevaate kõigist töövaldkondadest. Abivallavanem Mikk Järv tutvustas Rannu aleviku soojusmajandusprojekti praegust olukorda. On teada kaugküttega ühineda soovivate korteriühistute ja ettevõtete arv ja alustatakse eelprojekti koostamist. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele.
Järgmise ettekande tegi Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Sulev Valner, kes tutvustas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmise algatamise põhjuseid ja sellega tegeleva ekspertgrupi tegevust. Selle kohta käiva artikli leiab siit.
Kinnisasjade omandamine. Volikogu otsusega omandab vald kolm maaüksust, mis on vajalikud kergliiklustee ehitamiseks Hellenurme külas Hellenurme-Päidla tee ääres. Maaüksuste kogupindala on 1640 m2 ja ostuhind kokku 1000 eurot.
Vallavara võõrandamine. Enampakkumise teel võõrandatakse Rannu alevikus, Ringtee 15 asuv tootmismaa sihtotstarbega kinnistu. Kinnistu suurus on 2507 m2 ja sellel on puurkaev, mis ei ole enam kasutuses asula ühisveevärgis. Teine enampakkumise teel võõrandatav kinnistu on üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksus Elva linnas, Nõmme 19a. Kinnistu suurus on 2299 m2. Mõlemal kinnistul määrab enampakkumise tingimused ja alghinna vallavalitsus. Pikem arutelu toimus otsuse üle, millega võõrandatakse kinnistu Puhja alevikus, Reku tee 3. Kinnistul on Puhja endine vallamaja hoone.  Kinnistu võõrandatakse otsustuskorras OÜ-le Maja Ehitus 24 hinnaga 50 000 eurot. Ostja on saanud eelnevalt hoone üürile. Otsus tekitas elava arutelu, sest seati kahtluse alla, kas ostja on võimeline maksma kinnistu eest ühe aasta jooksul. Tunti huvi ka selle vastu, mida hakkab hoones ostja tegema ja kas selleks on olemas luba.
Volikogu määrab kaks kohanime ühissõidukipeatustele. Rõngu piirkonnas Aakre külas on kasutuses Hiiemäe bussipeatus, kuid nime määramisel puudus alus. Volikogu otsus võimaldab kanda peatuse nime ühistranspordi registrisse. Konguta piirkonnas Poole külas on kolm bussipeatust, millel on nimetus Poolemõisa. Kaks asuvad Elva-Puhja maanteel ja üks Poolemõisa-Annikoru teel. Otsusega saab Poolemõisa-Annikoru teel asuv peatus nime Kasemäe.
Volikogu andis arvamuse geoloogilise uuringuloa taotluse kohta. Raudsepa Karjäär OÜ taotleb Keskkonnaametilt geoloogilise uuringu luba Vahessaare külas asuvale eramaale (Raudsepa maaüksus, katastritunnus 33101:003:0123). Keskkonnaamet küsib arvamust, kas Elva vald lubab uuringuid läbi viia. Uuringuruumi nimetus on Põrgumäe XI, teenindusala pindala on 3,86 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, töö käigus rajatakse kuni 15 puurauku või kuni 15 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m. Geoloogilise uuringu eesmärk on ehitustöödeks ja teedeehituseks vajaliku kruusa ja liiva aktiivse tarbevaru mahu, kvaliteedi ja kaevetingimuste selgitamine.
Volikogu muutis Rannu Lasteaia nime. Seni ei olnud Rannu alevikus asuval lasteaial eraldi nimetust. Lastevanemate ja lasteaia juhtkonna koostöös leiti kõige sobivam nimetus – Rannu Lasteaed Naerupesa. Nüüd on kõigil valla koolieelsetel lasteasutustel lastepärane nimi.
Volikogu otsustas üldplaneeringut muutva detailplaneeringu lõpetamise. Rannu Vallavolikogu algatas 24.01.2017. a detailplaneeringu Ristiku ja Luhaneeme kinnistute osas. Planeeringuala asus olulises osas Võrtsjärve ehituskeeluvööndis ja eesmärk oli vööndit vähendada ehitusõiguse saamiseks. Planeeringu koostamine seisis kaks aastat Keskkonnaministeeriumi seisukoha puudumise tõttu paigal. Kui 2019. aasta lõpus vähendati ministeeriumi poolt Võrtsjärve ehituskeeluvööndit, siis langes ära vajadus detailplaneeringu koostamisega jätkamiseks. Maaomanik saab soovi korral ehitusõiguse projekteerimistingimuste alusel. Maaomanik esitas 24.01.2020 avalduse planeeringu lõpetamiseks.
Ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosseisu muutmine. Jaanuaris valis volikogu komisjonile uue esimehe ja aseesimehe. Fraktsioonide algatusel ja komisjoni esimees Madis Essi esildisel otsustas volikogu teha muudatused komisjoni koosseisus. Komisjonist arvatakse välja August Vester (Keskerakond)  ja Raul Simson (Keskerakond). Komisjoni koosseisu uuteks liikmeteks saavad Jaanus Lauri (Keskerakond), Kaare Schults (Keskerakond) ja Rein Abel (Reformierakond).
Vastus Ulila elanike pöördumisele. Jaanuari istungil esitasid Ulila elanike esindajad pöördumise volikogule, mille sisu oli nõudmine, et vald alustaks liiklusohutuse tagamise eesmärgil Ulila Kesk tänava kergliiklustee ehitamist 2021. aastal, mitte 2023. aastal nagu on plaanitud arengukavas ja eelarvestrateegias. Vastus on kirjalik ja huviline leiab selle dokumendiregistrist.
Volikogu andis vallavalitsusele nõusoleku alustada läbirääkimisi riigimaanteede vastuvõtmiseks valla omandisse. Läbirääkimised toimuvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja valla vahel. Volikogu liikmed soovisid, et vallavalitsus annaks edaspidi kogu protsessist volikogule teavet.
Istungil esitas volikogu liige Vahur Jaakma vallavalitsusele märgukirja. Märgukirja aluseks on 5. märtsil toimunud koosolek, kus osalejate poolt pandi kirja ehitusvaldkonnas tekkinud probleemid ja vastuolud. Märgukirjas juhitakse vallavalitsuse tähelepanu haldusmenetluse seaduse mittetäitmisele ja puudustele suhtlemises ametnike ja erinevate lubade taotlejate vahel. Kirjas nõutakse probleemide lahendamist.
Istungil tehtud otsustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Volikogu istungil toimunut saab järelevaadata Youtube’i keskkonnas.
 
Järgmine volikogu istung toimub 13. aprillil 2020.

VALLAMAJANDUS

Puuokste vastuvõtt Kirde katlamaja juures 

Kirde katlamaja juurde saavad kodanikud viia tasuta oksi. Paraku leidub pidevalt puuokste seest metalli või kive, mis kahjustavad puiduhakkijat.

Palume olla hoolikamad, sest kindlasti ei tohi kive ega metallesemeid okstesse panna!

Kirde katlamaja on andnud teada, et vastasel korral ei soovi nad enam puuoksi vastu võtta. See tingiks olukorra, kus inimesed peaksid hakkama tasu eest puuoksi Tartusse viima.

Hoiame võimalust, et saame kodu lähedal oksi üle anda!

 

Rõngu jäätmepunktis võetakse endiselt vastu elektroonikat, ohtlikke jäätmeid ja segapakendeid.

Rõngu jäätmepunkti ei ole lubatud viia autorehve, sest see ei ole MTÜ Rehviringluse ametlik kogumiskoht. Praegu on MTÜ Rehviringluse kogumiskoht ainult Elva linnas, Nooruse tn 8 (juurdepääsuga Puiestee tänavalt) ja seetõttu oleme suunanud rehvide vastuvõtu sinna. Elva linnas võetakse tasuta rehve vastu E ja K kell 9-18 ja L 9-15.

MTÜ Rehviringluse vastuvõtupunktid, kuhu saavad kõik rehve viia, on leitavad siin: https://www.rehviringlus.ee/leia-kogumispunkt?county=Tartumaa&serves=private  

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 10. märtsil toimus osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek.

Koosolekul arutati, mil moel toimiks vallavalitsuse sisekommunikatsioon paremini ning missuguseid vahendeid ja võimalusi selleks kasutada. Põgusalt arutati vastloodud siseveebi üle ja selle võimaluste üle.

Samuti arutati dokumentatsiooni ja seda puudutavaid küsimusi. Üheskoos arutati ka meeskonna rahuloluküsitluste ja sellest tulenevate järgmiste vajalike sammude üle.

VARIA

Vallavalitsuse mehed tegid esmaspäeva, 9. märtsi hommikul naistele naistepäeva puhul üllatuse.

Mehed olid ette valmistanud naistepäeva ja naisi puudutavad mõtted ning video.

 

Kolmapäeval, 11. märtsil toimus vallavalitsuse meeskonna eesti keele koolitus. 

Kolmapäeval toimus kogu meeskonnale Puhjas eesti keele koolitus. Üheskoos vaadati üle, kust on võimalik leida kõige paremat ja uuemat infot eesti keele reeglite jms kohta. Samuti tehti erinevaid praktilisi harjutusi ning räägiti muu seas üle e-kirja saatmise reeglid.

 

Neljapäeval, 12. märtsil osalesid abivallavanem Marika Saar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Elva Uudised veebiportaali avamisüritusel.  

Portaaliga saab tutvuda: www.elvauudised.ee.

 

Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Elukorralduse muutus puudutab muu hulgas koole, kultuurielu ja laevareise. Korraldada ei tohi avalikke üritusi.

„Valitsuse absoluutne prioriteet on kaitsta kujunenud olukorras Eesti inimeste tervist,“ rõhutas peaminister Jüri Ratas. „Eriolukord on vajalik, et Eestis kõige tõhusamalt koroonaviiruse leviku vastu seista. Riik peab saama kodanikele anda selgeid ja vajadusel kohustuslikke korraldusi, mis aitaksid viiruse levikule piir panna.“

Peaminister lisas, et üksnes riigi tegevusest kriisist ülesaamiseks enam ei piisa. „Oleme jõudnud olukorda, kus iga inimene peab panustama rahvatervise kaitseks. Mõistan ebamugavust, mida eriolukorra väljakuulutamine meile kõigile tekitab, kuid kaalul pole ainult inimeste tervise, vaid ka elude kaitse.“

Samuti ütles Jüri Ratas, et kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine erakorralisi meetmeid. „Rahvatervise kõrval on eelkõige oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine,“ lausus peaminister.

„Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik enam lahendada ilma hädaolukorra seaduses sätestatud juhtimiskorraldust rakendamata,“ lisas ta.

Rohkem infot: https://www.valitsus.ee/et

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.03-8.03.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.03.–8.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Aprillis algab lasteaiarühmade komplekteerimine 

Elva valla lasteasutustesse on õigus saada lasteaiakoht lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald. Vallas on kehtestatud kaks teeninduspiirkonda: maa- ja linnapiirkond. Elva linna lasteaedadesse saavad eelisjärjekorras koha linna sissekirjutusega lapsed. 

Elva Vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO. ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Kõigil lastevanematel on soovitav ARNO süsteemi sisse logida ning enda ja oma lapse andmed üle kontrollida. Süsteemis saab lapsevanem ise avaldust muuta, tagasi võtta ja koha kasutamist lõpetada. 

Aprilli teisel nädalal komplekteeritakse lasteaedade rühmad ARNO süsteemis olevate andmete ja järjekorra alusel. Teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse automaatselt ka lapsevanema e-postile. Lapsevanem saab lasteaiakoha pakkumise ARNO süsteemis kinnitada või tagasi lükata. 

ARNO veebileht ja täpsem info rühmade komplekteerimise ja teeninduspiirkondade kohta on leitav Elva valla kodulehel: elva.ee/lasteaiakohad

Lisainfo: 
Liis Lehiste, haridusspetsialist 
liis.lehiste@elva.ee või tel 730 9899 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 3.–4. märtsil osales abivallavanem Marika Saar kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja –vallavanematele Tartus. Sel korral oli fookuses hariduse ja noorsootöö valdkonna teemad, õppimisest ja õpetamisest rääkis asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts, strateegiatest Piret Sapp, järelevalve teemadel esines Hille Voolaid, rahastamisest rääkis Andrus Jõgi, Tartu linna praktikaid tutvustas Riho Raave ning koolivõrgu ümberkorraldamise kogemusi jagasid Järva, Häädemeeste ja Viru-Nigula vallad. Järgmine arenguprogramm keskendub sotsiaalvaldkonna teemadele.  

Kolmapäeval ja neljapäeval, 4.–5. märtsil osales haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammis Pärnus, kus toimus viimane kohtumine. Kõik kaheksateist programmis osalejat esitlesid viimasel kohtumisel oma valdkonna muudatuste juhtimisega seotud lõputöid, mida hindas ekspertgrupp. Esimene sellelaadne kursus tegutses pilootprojektina. Järgmine rühm alustab juba aprillikuus. Programmi eesmärk oli kohalike omavalitsuste haridusjuhtide (haridusametnik, haridusnõunik, haridusspetsialist) kompetentsi suurendamine. Arenguprogramm on valminud koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.  

 

Reedest pühapäevani osales kultuurispetsialist Margit Kink koos noortevolikogu esindajatega Idee45 koolitusel Harjumaal. 

Koolitust korraldas noorteagentuur SANA ja seal juhendati noori kirjutama projekti, et korraldada noortekohtumist. Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noorterühmade koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise. Põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine ja selle käigus noorte valitud teemaprogrammi elluviimine. Koolitusel käsitleti Smartest, Swoti, 5-miksi ja teisi mudeleid, mille abil saavad noored oma projekti hoolega läbi mõelda. Koolitus oli eesti ja vene keeles, et erineva kultuuritaustaga noored saaksid projekti vedada. 

Meie noortevolikogust osales Miia Uibo, Andero Ojamets ja Reelika Punkar. Idee, mille kallal nad töötasid, oli keskkonnasõbralikuse teadvustamine aktiivsete tegevuste kaudu looduses, milleks oleks näiteks fotomatk või seilamine SUPi lauaga. Hiljem võeti koostööpartneriteks Lohusuu noortekeskuse ja Alutaguse Põhikooli noored, kuna nende projektid olid sarnased. See, kas see projekt ka päriselt taotlusvooru esitatakse, pole veel selge, kuid selleks on noortel aega mõned nädalad mõelda ja ettevalmistusi teha, sest eeltähtaeg on 18. märts. Isegi kui see projekt töösse ei lähe, oli noortel teadmisterohke nädalavahetus, sest nad õppisid põhjalikult, kuidas kirjutada projekti ja millega peab arvestama, kui soovid toetust taotleda. 

 

Noored saavad taas omaalgatusfondist rahalist toetust küsida 

Elva vallas elavatel 7–26aastastel noortel on võimalik taotleda vallavalitsuse loodud noorte omaalgatusfondist rahalist toetust oma ideede ja projektide teostamiseks. Taotlus tuleb esitada 22. märtsiks. 

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing (nt õpilasesindus) või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastase isiku või isikute noorteühendust peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks täiskasvanu. 

Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot ja iga taotleja saab esitada vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale ühe taotluse. Projekte hindab komisjon kokkulepitud kriteeriumite alusel. Toetust eraldatakse selleks ette nähtud vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena. 

Eelmises voorus said toetust teiste seas sellised projektid nagu Rannu noorte kogemusretk Läänemaale, Elva Gümnaasiumi talveball, Nutivaba päev ja Motiveeriv kooliruum. 

Lisainfo ja taotlemine: www.elva.ee/noorte-omaalgatusfond

SOTSIAALVALDKOND

Elva valla koduteenust osutatakse nüüdsest uute autodega 

Esmaspäeval, 2. märtsil jõudsid Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonda kümme uut sõiduautot Toyota Yaris, mis hakkavad asendama seni kasutusel olnud elektriautosid Mitsubishi i-MiEV. 

Elektriautode väljavahetamise peamine põhjus oli järjest vähenev ühe laadimiskorraga võimalik läbisõit, mis hakkas talveperioodil takistama koduteenuse kvaliteetset osutamist. Ühe kiirlaadimistsükli pikkus oli ca 25 minutit, esines olukordi, kus kiirlaadimist tuli ühe päeva jooksul teha mitu korda. Salongisoojenduse sisselülitamine talvel vähendas samuti oluliselt sõiduulatust, hooldustöötajad pidid valima, kas sõita soojema salongiga või jõuda klientideni.   

Peale selle esines mitmel elektriautol rikkeid, mille parandamine oleks hinnakalkulatsiooni alusel maksnud kõige äärmuslikumal näitel 80% auto väärtusest.   

Neli hooldustöötajat kasutasid seni töökohustuste täitmiseks isiklikku sõiduautot, tänu uute autode tulekule laheneb ka see olukord.   

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Elva valla üks eesmärke on toetada elanike heaolu ja iseseisvat toimetulekut ning koduteenus võimaldab pakkuda tuge neile, kes vajavad kodus hakkama saamiseks täiendavat abi. „Meie hooldustöötajad aitavad vajadusel kliente arsti juurde, poodi ja apteeki ning uued autod muudavad sõidud mugavamaks ning sujuvamaks. Peale selle on meile olulised meie töötajate töötingimused," rääkis Saar ja lisas, et uutest autodest võidavad seega nii hooldustöötajad kui ka koduteenuse kliendid. 

Elva vald müüs varem kasutusel olnud üheksa elektriautot oksjonil, keskmiseks hinnaks kujunes 5200 eurot auto kohta. Vanade autode müümisega samal ajal alustati vallavalitsuse korraldusega uute autode hankeprotsessi, riigihange kuulutati välja 27.11.2019. Hanketingimustes seati esikohale leida ökonoomsed bensiinimootoriga väikeautod. Hankele esitati kaks pakkumust, majanduslikult soodsaima pakkumuse esitas kasutusrenditeenust pakkuv ettevõte Rentest AS, kellega sõlmiti rendilepingud 48-kuuks.  

Täna üle antud Toyota Yarised on Elva valla toonides ning kaunistatud Elva valla sümboolikaga. Üheksat autot hakkavad kasutama oma tööülesannete täitmiseks hooldustöötajad, kes osutavad koduteenust 102-le eakale või puudega inimesele valla piirkondades. Üks auto vahetab välja Puhja piirkonna sotsiaaltöötajate kasutuses olnud elektriauto. 

Uute autode kasutuselevõtmine parandab kindlasti koduteenuse kvaliteeti ning kättesaadavust kõikjal Elva vallas.  

 

Lastekaitsespetsialist Eve Jõgi osales 2.–4. märtsil Traumapädeva hoolduse koolitusel Tallinnas, mida korraldas MTÜ Igale Lapsele Pere. Koolitusel räägiti trauma olemusest ja mõjust lapse elule sõltuvalt lapse vanusest; traumapädeva hooldaja ja ilma väljaõppeta hooldaja erinevustest. Samuti, kuidas märgata laste sensoorseid häireid, kuidas kannatada saanud laste turvatunnet suurendada, ülevoolavaid käitumismustreid muuta ning bioloogiliste vanematega suhteid säilitada. Räägiti ka sellest, kuidas aidata lapsel kujundada tugevustele rajanevat mõistmist oma eluloost.  

Reedel osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar kohtumisel Elva Päevakeskuses. Traditsioonilisel kohtumisel esitati küsimusi peamiselt tänavate remondi, erinevate investeeringuplaanide, kultuurikorralduse ja infovahetuse parandamisel teemal. Marika Saar ja Toomas Järveoja tutvustasid ka valla aktuaalsemaid ja olulisemaid tegevusi. See on väga hea võimalus infovahetuseks ning aruteludeks. Järgmine kohtumine toimub juba mai lõpus.  

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäevast kolmapäevani, 2.–4. märtsil osalesid abivallavanem Mikk Järv ja  arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Act Now projektikohtumisel Rootsis Kalmari linnas.  

Kohtumisel osalesid kõik projektipartnerid, kes on Act Nowga seotud. Arutati projekti eesmärke ja juba tehtud tegevusi kõikides partneromavalitsustes ning seda missugune on praegune olukord: kuidas rakendatakse energiajuhtimissüsteeme ja milliseid lahendusi on teised projektis osalevad partnerid selles projektis kasutusele võtnud. Pikemalt arutati ka seda, kas ja kuidas inimesi energiasäästu ja taastuvenergia kasutuselevõtu teemadesse kaasata.  

Projekti juhtpartner Saksamaalt tõdes, et selle projekti ajastus on väga õige, kuna energiakasutus on järjest olulisem teema ning kõikide Euroopa Liidu ja Euroopa riikide püstitatud eesmärkide saavutamisel peame väga targalt kasutama ja investeerima keskkonnasõbralikumasse mõtlemisse ja tehnoloogiate kasutuselevõttu. Projekt lõppeb 2020. aasta septembris. Praegu on Elva vallas energia monitoorimise seadmed Elva Gümnaasiumi hoonel, Elva algkooli maja hoonel, Elva Murumuna lasteaial, Elva Vallavalitsuse hoonel ja Konguta Lasteaed-Algkooli hoonel.  

Plaanis on seoses projektiga hankida juurde veel energiamonitoorimise seadmeid. Kõik seadmed on mobiilselt liigutatavad, mis annab võimaluse valla erinevates hoonetes andmeid koguda. Andmete kogumise eesmärk on parema ja täpsema info saamine, et hoida seeläbi kokku energiat ja tagada hoones paremad ventilatsiooni- ja temperatuuritingimused. 

 

Neljapäeval, 5. märtsil osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks TAS-i koolitusel “Juhtimine ja motivatsioon”.  Koolitus oli üks osa innovatsiooni koolitusprogrammist, sel korral oli koolitaja Harald Lepisk ja keskseks teemaks enesejuhtimine ja motivatsioon.  Koolitusel käsitleti muu hulgas järgnevaid teemasid: kuidas seada prioriteete ja keskenduda olulistele tegevustele; kuidas töömuredest välja lülituda ja puhata ning kuidas ergutada enda ja tiimikaaslaste uuendusmeelsust.   

Neljapäeval osales abivallavanem Mikk Järv SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu nõukogu koosolekul. 

SA juhataja tutvustas 2019. aasta tegevusi. SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalul täitus 20. tegutsemisaasta. Tutvustati 2020. aasta eelarveprojekti ja Vitipalu matkaradade üleminekut RMK-le.

 

Neljapäeval osalesid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, abivallavanem Marika Saar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde VÄLK konkursi lõpuüritusel SPARK Demos.

Konkursi neli parimat meeskonda esitlesid oma ideesid žüriile. Võitjaks valiti bussiliinide äpp WIMB, kes sai oma idee arendamiseks peaauhinna 3000 eurot. II koha võitis arvutimängukohvik Le Nerd.

WIMB on äpirakendus, mis annaks infot maaliinide busside asukohtade osas. „Probleem, mida soovime loodava äpirakendusega lahendada, on see, et maaliini bussipeatustes ei ole võimalik reaalajas jälgida, millal buss peatusesse jõuab," kirjeldasid mõtet WIMB-i meeskonda kuuluvad Älex-Sandra Piiroja ja Kertu Kasesalu Elva Gümnaasiumist. Äpp aitaks lahendada bussiga liikleja küsimused: millal buss täpsemalt jõuab, kas see on juba ära sõitnud või kui kaugel see reaalajas on.

Žürii põhjendas oma otsust sellega, et WIMB aitab lahendada sotsiaalset laiemat probleemi ning mõjutaks ja aitaks paljusid inimesi. „Olime üksmeelel, et WIMB-i meeskond väärib peaauhinda, sest nende äpp aitaks lahendada üsna suure sihtrühma probleemi. Soovitame muidugi kõigil teistel kindlasti ka oma ideesid edasi arendada ja luua õpilasfirma," ütles žürii esimees, Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits.

WIMB-i meeskonna plaan on auhinnaraha abil töötada välja prototüüp, mida bussifirmadele, omavalitsustele ja omavalitsuste liitudele esitleda. „Oleme sel teemal vestelnud GoBusi esindajatega, kuid ilma reaalse toote olemasoluta ei saa keegi meile veel lubadusi anda. Seega püüame auhinnaraha abil alustada äpi arendamisega," rääkisid Älex-Sandra Piiroja ja Kertu Kasesalu.

Konkursi finaali pääsesid oma ideed esitlema kokku neli parimat meeskonda: arvutimängukohvik Le Nerd, nahast käepaelte valmistajad „Tark käsi", „Vihmavarjuhoidjad" ja „Where is My Bus – WIMB". II koha võitnud arvutimängukohviku „Le Nerd" mõte seisneb kohviku või noortetoa loomises, kus saaksid kokku arvutimänguhuvilised noored. Kohviku sihtrühm on 10–16aastased Tartu noored, kes saaksid kohvikus oma kogemusi vahetada, mänge mängida ja koos aega veeta.

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ja VÄLK konkursi üks eestvedajatest Kertu Vuks ütles, et tal oli väga hea meel näha nende meeskondade arengut nelja kuu jooksul. „Konkurss näitas selgelt, et noortel on väga head mõtted ning tahe need ka ellu viia. Samuti on noortel olemas ideed, mis lahendavad laiema sihtrühma kui ainult noorte muresid."

Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts ütles, et konkurss jätkub kindlasti ka sel aastal ning selle eeltegevused algavad juba kevadel. „Koolinoorte äriideede konkurss Välk kuulub ka Tartumaa kultuuristrateegia 2020. aasta tegevuskavasse ning toetab noorte teadlikkuse tõstmist loovusest ja ettevõtlikkusest," rääkis Tobreluts.

Välgu finaali žüriisse kuulusid Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts, Nevercode kaasasutaja ja tegevjuht Triin Kask, Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits, Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja Elva Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde.

Finaali jõudnud meeskonnad said oma ideid esitleda ka jaanuaris toimunud StartUp Day-l Tartus.

Välk on konkurss, kuhu on oodatud osalema kõik Tartumaa kuni 20-aastased koolinoored, kellel on põnev äriidee, mida nad sooviksid edasi arendada. Eelmise aasta novembris ja detsembris täiendasid kõik võistlusesse valitud meeskonnad oma ideesid mentorite tagasiside põhjal ja koostasid äriplaani mudeli. Kahel meeskonnal oli olemas ka toote prototüüp („Vihmavarjuhoidja" ja „Tark Käsi").

Noorte äriideede konkurss Välk on Elva Vallavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu Ärinõuandla ühine pilootprojekt. Konkursi patroon on OÜ TMB Element suuromanik Jaan Luts. Konkursi peaauhinna panid välja Tartumaa Omavalitsuste Liit ja konkursi patroon Jaan Luts.

Konkursi kohta on võimalik rohkem lugeda aadressilt www.noortevälk.ee.

ÜLDPLANEERING

Teisipäeval, 3. märtsil toimus üldplaneeringu koostamise avakoosolek, milles osalesid üldplaneeringu juhtgrupp, planeerijad ja  keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KSH) ekspert. Peamiselt arutati üldplaneeringu koostamisel olulisi organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi. 

Arutati, millist GIS tarkvara hakatakse kasutama, kuidas korraldada vallavalitsuse ja planeerijate vahelist andmevahetust, kuhu koondada avalikkuse ja ametkondade saadetavad ettepanekud ning kuidas neile vastata. 

Otsustati, et üldplaneeringusse vajaliku sisendi saamiseks luuakse selle koostamise algusfaasis valla veebilehele ideekorje kaart, kuhu avalikkus saab asukohapõhiselt oma ettepanekuid esitada. Leiti, et koos planeerija ja KSH eksperdiga vajavad üle vaatamist ja vajadusel täpsustamist üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus. 

Lepiti kokku, et järgmine töökoosolek toimub 31. märtsil ning siis leiavad käsitlemist juba üldplaneeringu koostamise sisulised teemad  (nt juhtotstarbed, nende täpsusaste, haja- ja tiheasutuste eripärad jms). 

JUHTIMINE

Kolmapäeval, 4. märtsil osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) üldkoosolekul. 

Üldkoosoleku päevakorras oli 2020. aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine.  Tegevjuht Sven Tobreluts tutvustas eelarvet, mille kogumaht on 810 000 eurot, millest omavalitsuste liikmemaksudena laekub 160 000 eurot. Ülejäänud põhiosa tuludest laekub riigieelarvest maakondlike riigi ülesannete täitmiseks. Üldkoosolek kinnitas juhatuse esitatud eelarve. 

Seejärel tegi tegevjuht ülevaate büroo tegevusplaanidest 2020. aastaks. Tegevusplaan jaotub järgmisteks osadeks: maakonnasisene koostöö, traditsioonilised sündmused ja tunnustusüritused, haridus, kultuur, tervis ja heaolu, regionaalprogrammid ning maakondadeülene koostöö.  

VALLAMAJANDUS

Kus saab Elva vallas tellida tasuta pakendikotiteenust? 

Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on tasuta. 

Pakendikotiteenus sisaldab ühte kollast 150-liitrist kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne). 

Pakendikotid on tasuta ja need saadetakse postiga eramaja aadressile. 

Miks liituda pakendikotiteenusega? 

  • Pakendikotid on tasuta ning need saadetakse postiga eramaja aadressile; 
  • Kui pakendikott on täis, siis tõsta see äraveopäeval nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale; 
  • Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel asuvasse pakendikonteinerisse); 
  • See on lihtne! On üks kott, kuhu saad panna kõik puhtad pakendid ja täis kilekottide asemele jäetakse alati uued tühjad kilekotid; 
  • Pakendikotiteenus on õigesti sorteeritud pakendijäätmete puhul tasuta; 
  • Kogumispäeva eel saadetakse meeldetuletus. Kui pakendikotti pole võimalik kokkulepitud päevaks välja jätta, tuleb jäätmekäitlejat sellest teavitada 3 tööpäeva enne veopäeva; 
  • Säästad keskkonda, sest pakendid suunatakse taaskasutusse. 

Loe rohkem valla kodulehelt: https://www.elva.ee/pakendite-sorteerimine

KOMMUNIKATSIOON

Kolmapäeval, 4. märtsil toimus meeskonna infokoosolek. 

Meeskonna infokoosolekul tutvustas kommunikatsioonijuht Merilyn Säde vallavalitsuse meeskonna rahuloluküsitluse tulemusi ning meeskonnale loodud siseveebi. 

Abivallavanem Marika Saar tutvustas osakondade tööplaane ning andis edasi meeskonnale olulisema info. Samuti tutvustati mõtet moodustada meeskonnaliikmetest 5-8liikmelised rühmad, kes panustavad rahuloluküsitlusest välja tulnud erinevate teemade ja väljakutsete lahendamisse. 

Kõik huvilised on oodatud 1. mail Elva linnasüdame avamisele ja matkamaratonile ning 2. mail Elva linna päevale (laat + Elva malevkonna paraad).

Ürituste Facebooki leheküljed, kust leiate ka kõige uuema info:
Elva linnasüdame avamine ja matkamaraton
Elva linna päev koos laada ja Elva malevkonna paraadiga

Tulge ja tähistame üheskoos!

 

KOMISJONID

Kolmapäeval, 4. märtsil toimus volikogu haridus- ja noorsootöökomisjon Palupera Mõisakoolis ning seal osalesid Marika Saar ja Liis Lehiste. Haridusspetsialist tegi ülevaate INNOVE rahuloluküsitluste tulemustest Elva valla koolides ning abivallavanem tutvustas haridusvõrgu esialgset analüüsi ning edasisi tegevusi.

Mari-Liis Vanaisak rääkis noortevolikogu ja noorsootöötajate tegemistest.  

VARIA

Kolmapäeval, 4. märtsil külastas Tartu Vallavolikogu ajutine VOLIS-komisjon Elva Vallavalitsust. Kohtumisel osalesid Maano Koemets, Kayvo Kroon, Merilyn Säde, Kristi Kalmus, Triin Ojasoo ja Triinu Paas. 

Tartu valla soov oli saada teada, kuidas võttis Elva VOLISE kasutusele, mis põhjustel ja missugune oli see teekond. Samuti uuriti, miks Elva otsustas kõigile volikogu liikmetele osta töövahendi volikogu istungil osalemiseks ning vallavolikogu esimees Maano Koemets ja IT-nõunik Kayvo Kroon selgitasid, et põhjus seisnes selles, et alati oleks igal volikogu liikmel kindlasti võimalus VOLISt kasutada. Kõiki volikogu liikmetele mõeldud seadmeid seadistatakse enne istungit. 

 

Laupäeval, 7. märtsil toimus Ulila Suveaia eestvedamisel esimene naistepäeva saunaralli. Saunakülalisi oli võõrustamas 10 sauna Puhja ja Konguta piirkonnast. Osavõtjaid oli palju ning lõpetamisel jäi kõlama, et selline üritus peaks kindlasti järgmisel aastal taas toimuma. Saunamaratonil koguti heategevuslikke annetusi Tartu Naiste Teabe- ja Tugikeskusele. Annetusi kogunes 581 eurot. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 24.02-1.03.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 24.02.–1.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Neljapäeval, 27. veebruaril kohtus Margit Kink turismijuht Hemminki Otstaveliga, et rääkida Elva Elamusfestivalist. Paika pandi esialgne tegevuskava ja vastutusvaldkonnad. Elva Elamusfestival toimub 22. augustil 2020 ning sel korral palju suuremalt, sest kaasatud on ka teised Tartumaa omavalitsused (sh Tartu linn). 

Neljapäeval kohtus Margit Kink kontsertetendus "Elva heliseb" korraldajatega. Kontsertetendus toimub 8. augustil kell 19 Elva laululaval ja korraldatakse lõõtsakuninga Aivar Teppo mälestuseks. Kontsertetenduse täpsem info Facebooki sündmusel.

Selle sündmusega seoses rajatakse Aivar Teppo auks Arbi järve äärde mälestuspink. Kui soovite seda toetada, siis saab teha ülekande Elva Vallavalitsuse arvelduskontole EE06 1010 1020 1879 7002, selgitusse palume kirjutada „Teppo mälestuspink“. 

Reedel osales Margit Kink kultuurikompassil, mille seekordne teema oli “Kuidas rahvusvahelise koostöö abil suuremaks kasvada?”. Tarmo Noormaa (Viljandi Pärimusmuusika Festival), Sirla (Tänavakunstifestival Stencibility) ja Priit Raud (Baltoscandal) rääkisid oma kogemustest rahvusvahelise festivali korraldamisel ja sellest, kuidas jõuti oma festivaliga rahvusvaheliseks.  
Mart Normet (Laulukirjutajate laagrid, EXPO 2020, World Cleanup Day), Jorma Sarv (Creativity Lab) ja Markus Toompere (Tartu Kunstnike Liit) tõid välja kasu mida toob endaga rahvusvaheline koostöö. Eriti põnev oli Mart Normeti ettekanne laulukirjutajate laagrist, kuidas eesti muusikud teiste riikide muusikutega koostöös jõudsid punkti, kuhu nad üksi jõudnud ei oleks. 

Toodi välja ka see, et me keskenduks kultuuripealinn 2024 üritustesarja korraldades sellele, missugust edaspidist kasu see meile toob, ehk kuidas me saame tänu sellele suuremaks kasvada. See võib olla näiteks rahvusvahelised kontaktid, kellega edaspidi koostööd teha või see, et välismaalastel tekib huvi meid taas külastada. 

 

Noored saavad taas omaalgatusfondist rahalist toetust küsida 

Elva vallas elavatel 7–26aastastel noortel on võimalik taotleda vallavalitsuse loodud noorte omaalgatusfondist rahalist toetust oma ideede ja projektide teostamiseks. Taotlus tuleb esitada 22. märtsiks. 

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing (nt õpilasesindus) või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastase isiku või isikute noorteühendust peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks täiskasvanu. 

Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot ja iga taotleja saab esitada vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale ühe taotluse. Projekte hindab komisjon kokkulepitud kriteeriumite alusel. Toetust eraldatakse selleks ette nähtud vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena. 

Eelmises voorus said toetust teiste seas sellised projektid nagu Rannu noorte kogemusretk Läänemaale, Elva Gümnaasiumi talveball, Nutivaba päev ja Motiveeriv kooliruum. 

Lisainfo ja taotlemine: www.elva.ee/noorte-omaalgatusfond

SOTSIAALVALDKOND

 

Teisipäeval, 25. veebruaril kohtusid Milvi Sepp ja Eva Kuslap Rõngu Rahvamaja ja Rõngu Maanaiste Seltsiga, et ühiselt arutada võimalusi Rõngu piirkonna eakate huvitegevuste arendamiseks. Samuti tutvusime kohapeal Maanaiste Seltsi tegevuste ja toimetustega.  

 

Kolmapäeval, 26. veebruaril toimus Elva valla kolmas laste ja perede heaolu visioonipäev. 

Elva valla kolmandal visioonipäeval „Kiusamise ennetamine" osales ligi 90 laste ja perede heaolu toetava võrgustiku liiget üle valla. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles oma avakõnes, et seesuguste visioonipäevade korraldamise eesmärk on õppida üksteist tundma, et oleks võimalik paremini koostööd teha. „Üksinda ei ole võimalik midagi ära teha, tarvis on koostööd. Koostöö jaoks on vaja teada üksteise eripärasid, rolle ning võimalusi ja eesmärke," sõnas Saar. Ta lisas oma ettekande lõpus, et kiusamine ei ole loomulik osa täiskasvanuks saamisel, mistõttu on teemaga tegelemine eri tasanditel väga oluline. 

Visioonipäeval esines psühholoog ja Tartu Ülikooli doktorant Tõnu Jürjen, kes rääkis õpetajatega seotud kiusamisest. Haridusteadlane ja Jyvaskylä Ülikooli järeldoktor Anna-Liisa Jõgi avas kiusamise kui sotsiaalse protsessi tahke ning andis koolidele soovitusi, kuidas kiusamist märgata ja sellega tegeleda. 

Politsei- ja Piirivalveameti sotsiaalmeedia ja veebiturvalisuse valdkonda vedav Maarja Punak rääkis veebis toimuvast kiusamisest ja selle märkamisest. Samuti esines Elva valla noorsootöötaja Mari-Liis Vanaisak, kes tutvustas eelmise aasta lõpus toimunud Elva valla noortekonverentsi #kriis korraldamist ning Elva valla haridusspetsialist Liis Lehiste, kes tegi kokkuvõtte koolirahulolu uuringust kiusamise aspektist vaadatuna. 

Osalejad said laudkondades arutleda ja mõelda erinevate rollide kaudu, kuidas kiusamist ennetada ning mida saab juba homme igaüks ise ära teha. Samuti arutleti, missugust tuge ning kellelt kiusamise ja selle ennetamisega tegelemiseks vajatakse. 

Elva vald on 2018. ja 2019. aastal korraldanud visioonipäevi, mis on käsitlenud Elva valla laste ja perede toetamist ning ennetus- ja koostööd. Elva Vallavalitsus on alates esimesest visioonipäevast 2018. aastal loonud oma struktuuri juurde ühe lastekaitsespetsialisti ametikoha. Samuti on koostöös Tartu Ülikooli psühhiaatriakliiniku ning SA Elva Laste- ja Perekeskusega avatud laste ja noorte vaimse tervise kabinet Elvas. Elva Laste- ja Perekeskus pakub nõustamisteenuseid ning vallavalitsus on loonud ka laste- ja perede komisjoni. 

Tulevikuplaanidest rääkides ütles Marika Saar, et valla tervise- ja heaolukomisjonil on plaanis juba sel kevadel teha nutisõltuvusele keskenduv kampaania, samuti tegeletakse sotsiaalprojekti „Elva valla ATH tugigrupi käivitamine" toetamisega ning mitmeid tegevusi on veel ees. 

Visioonipäev toimus Elva Kultuurikeskuses ning oodatud olid kõik Elva valla kooli- ja lasteaiajuhid, õppejuhid, tugispetsialistid, noorsootöötajad, huvijuhid, piirkonna noorsoopolitseinikud, lastekaitsespetsialistid, õpetajate esindajad ja teised seotud asjatundjad. Elva Vallavalitsusel on plaan jätkata visioonipäeva korraldamise traditsiooni. 

Elva valla infolehe märtsikuu esimesest numbrist saab lugeda ka visioonipäeva pikemat käsitlust. 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 25. veebruaril osales Kertu Vuks Peipsi ja Emajõe uuringu tutvustusel Rahandusministeeriumi Tartu osakonnas. Tegemist on analüüsiga, mis käsitleb Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe (kuni Kärevereni) ning seotud jõgede kalda- ja veealade kasutamist. Uuring teeb ettepanekuid selle piirkonna kalda- ja veealade tervikliku ning strateegilise arengu ruumiliste vajaduste määramiseks ja planeerimiseks omavalitsuste üldplaneeringute alusena. Uuringusse on kaasatud Ida-Viru, Jõgeva, Tartu, Põlva ja Võru maakonna üksteist kohalikku omavalitust, sh Tartu linn.  

Kohtumise eesmärk oli puhkemajanduse ja turismi ruumilise arengu teemade analüüsimine ning sisendi saamine uuringusse. Käsitleti näiteks seda, milline võiks olla puhkemajanduse ja turismi ruumiline areng; kus võiksid paikneda turismiobjektid ning millised on turismi arengu võtmekohad nimetatud aladel. Uuringu põhiaruande materjalid on kõigile huvilistele kättesaadavad aadressil: https://www.dropbox.com/sh/3pnxv29adygkvc5/AABhrWIYWP4VnTKfk2Xh_JJYa?dl=0

Kolmapäeval, 26. veebruaril kohtusid Heiki Hansen, Mikk Järv ja Kertu Vuks Tartu Kiirabi esindajaga.

Tartu Kiirabi esindajaga arutati nende tulevikuplaani ja võimalusi rajada Elvasse uus kiirabibaasi. Kuna see oli esimene kohtumine, n-ö kontakti loomine, siis mingisuguseid otsuseid ei langetatud ning teemat hakatakse sisustama edasiste kohtumiste käigus. 

JUHTIMINE

Teisipäeval, 25. veebruaril toimus Elva Vallavolikogu erakorraline istung, mille kutsusid kokku fraktsioonide Elva Vallakodanik ja Elvamaa Esimesed üheksa liiget. Teisipäeval toimunud istung ei sisaldanud punkte, mis puudutaksid otsuste vastuvõtmist, vaid olid sisult arupärimised ning ei olnud erakorralised. Eilsel istungil ei olnud eelnõusid, mis vajanuksid volikogu otsust. 

Istungi päevakorrapunktides olevaid teemasid on vallavolikogu varasematel istungitel selgitatud, samuti on mitmetele päevakorras olnud punktidele vastatud kirjaliku arupärimise teel. Vallavalitsus tegi volikogule varem ka ettepaneku istungi teemasid käsitleda 9. märtsi korralisel istungil, millega opositsioon ei nõustunud. 

Avaldame siinkohal päevakorrapunktide ja teemade kokkuvõtted. 

Anti ülevaade ehitusjärgus Elva Spordihoone majandamise ja kasutamise kava kohta 

Elva valla spordijuht Madis Šumanov andis ülevaate spordihoone ehituse praegusest seisust. Spordihoone ehitaja plaan on aprillis saada valmis hoone karbiga ning juuni jooksul lõpetada välitööd. 

Samuti kirjeldas spordijuht võimalusi, mida uus spordihoone pakub: suur saal, aeroobika saal, multifunktsionaalne saal, jõusaal, kergejõustiku ala, jooksurajad (4 jooksurada, mille lõppu tuleb pidurdussein), kõrgushüpe, kaugushüpe, teivashüppevõimalus, põrkesein (annab võimaluse kuulitõuke ja odaviske jaoks) ning 72 parkimiskohta ning 1 bussile mõeldud parkimiskoht. 

Samuti tutvustati spordihoone ruumilist lahendust: kontoriosa, fuajee, kohvik, neli riietusruumi (kaks sauna ja 12 dušši), kohtunike riietusruum koos sauna ja kahe dušiga ning füsioteraapia ruumid. 

Spordihoonet saavad kasutada koolid ning ajakavas nähakse ette ka noortele mõeldud treeninguid ning täiskasvanutele mõeldud treeninguid. Samuti saab spordihoones korraldada erinevaid üritusi, olemas on ka akustiliselt hea saal. 

Spordijuht Madis Šumanov vastas istungil tekkinud küsimustele ning rääkis näiteks, et spordihoone lahendab valmides valla mitmeid väljakutseid, sest uues spordihoones on olemas kaks saali ning kergejõustikega tegelevatele sportlastele on olemas täiesti oma ala, mis on väga suur pluss. Samuti ollakse valmis lahendama valla teiste piirkondade muresid seoses saalide kasutamisega ning kindlasti oodatakse ka valla teiste piirkondade koole ja sportlasi Elva spordihoonet kasutama. 

Abivallavanem Marika Saar andis ülevaate Elva spordihoone kulude ja tulude esialgsest prognoosist. 

Anti ülevaade SA Elva Teenused asutamisest ja senisest majandustegevusest 

Abivallavanem Heiki Hansen juhtis tähelepanu, et SA Elva Teenused loodi seetõttu, et ühinemislepingus on olemas punkt, mis ütleb, et koondatakse valla hoonete haldus- ja majanduslikud tugifunktsioonid ühte üksusesse. 

Abivallavanem võrdles oma esitluses näiteks ametikohtade koguarvu, mis oli 2018. aastal majandushalduses 45,95 ja 2020. aastal 35,85. Samuti toodi välja, et palgakulu arvestuses pakutakse töötajatele kindlasti paremaid võimalusi, sest töötajatele ei rakendata enam sundpuhkusi (mida varasematel aegadel tehti). Soov on pakkuda töötajatele suuremat kindlustunnet. 

Toitlustuses on küll kogutulu tõusnud, kuid varasemad menüüd ei vastanud paljudes asutustes kehtestatud normidele, mis oli tingitud nii erinevate toiduainete tarneraskustest kui ka menüüde koostajate teadmatusest. 

Koolide keskmise lõuna maksumus oli 2018. aastal 1,91 ning 2020. aastal on see 1,8. 

Lasteaedade keskmine toidupäeva maksumus oli 2018. aastal 3,54 ning 2020. aastal on see 4,08. Kuna lapsi käib lasteaedades prognoositust vähem kohal, on ka toidupäeva maksumus suurem. 

Abivallavanem Heiki Hansen rääkis, et varasemaid tegelikke kulusid on keeruline tuvastada, kuna andmeid ei ole ning see oli ka üks põhjus, miks need teenused ühe sihtasutuse alla koondati. 

Varasemalt ei kulutatud piisavalt hoonete regulaarsele hooldusele ja remondile. Samuti polnud varasemalt koristusvahendite hankimine regulaarne ja kohati oli see ka puudulik. 

Koolide ja lasteaedade menüü on praegu mitmekesisem, tooraine kvaliteetsem ning kokad teevad omavahel koostööd. Samuti toimib köögiseadmete rotatsioon ning ühtne enesekontrolliplaanide süsteem. 

SA Elva Teenused koguvad usaldusväärset statistika oma tegevuse kohta, talletavad süsteemselt infot ning toimub ka süsteemne analüüs oma tegevuse kohta. Töötajatele tehakse vajalikke koolitusi, et teenus oleks kvaliteetne. 

Praegu valmistatakse ette ka toiduainete hanget. 

Anti ülevaade P. Dussmann Eesti OÜ-ga seotud kohtuasja tulemustest 

Abivallavanem Heiki Hansen rääkis, et kõiki kohtuasjaga seotud üksikasju on eri arupärimiste kaudu ja volikogu istungitel selgitatud ning kõik dokumendid on dokumendiregistrist kättesaadavad. 

Kohtuasja tulemus on see, et vald maksis välja kokkulepitud hüvitise ning lõpetas vaidluse, kuna kohtus edasi kaebamisel ei olnud perspektiivi. 

Käsitleti ühinemislepinguga seotud küsimusi 

Opositsiooni hinnangul on vallavalitsus rikkunud ühinemislepingut muutes Hellenurme raamatukogu Rõngu raamatukogu haruraamatukoguks. 

Abivallavanem Marika Saar selgitas, et Elva vald ei ole vallavalitsuse õigusnõunike hinnangul ühinemislepingut rikkunud, vaid seal on tegemist ühinemislepingu ühe punkti erineva tõlgendamisega. Ühinemisleping ütleb, et säilitada tuleb hallatavate asutuste staatus, kuid ei ole täpsustatud, kas mõeldud on juriidilist või sisulist staatust. Ühinemislepingut koostades oli oluline ja kandev idee, et tegevused kohtadel säiliksid. 

Hellenurme raamatukogu ei ole suletud, vaid töötab edasi Rõngu raamatukogu harukoguna ning tänu sellele on oluliselt tõusnud teenuse sisuline kvaliteet. Palupera piirkonnakogu on olnud selle muudatuse poolt ja selle heaks kiitnud. Elva vallavalitsus on algatanud ühinemislepingu täpsustamiseks lepingu muudatuse, kuid volikogu opositsioon ei olnud selle muutmise poolt. Seetõttu on võimalused erinevaks tõlgendamiseks jätkuvalt alles. 

OÜ Tartumaa Tervisekeskuse rahastamisega seonduvad küsimused 

Abivallavanem Heiki Hansen selgitas istungil, et investeering Tartumaa Tervisekeskuse rajamise toetamiseks oli sees juba 2016. aastal kinnitatud Elva linna eelarvestrateegias 2017–2021 ning seega on tegu osaga ühinemislepingu kokkuleppest. Tegemist on riigipoolse poliitika ja tervisekeskuste rajamise kontseptsiooni elluviimisega (aastast 2015) ning Tartumaa Tervisekeskus on saanud selle projekti jaoks ka eurotoetust. Kogu projekti maksumus on ca 1,6 miljonit eurot ning Elva vald on arvestanud oma eelarvestrateegias 250 000 eurot (kogu omaosalus on ca 409 000 eurot) Tartumaa Tervisekeskuse investeeringuks tingimusel, et osaühing ehitab välja riigi meetmest ette nähtud tervisekeskuse. 

Praegu ei ole vallavalitsus maksnud toetust tervisekeskuse investeeringuteks ning see saab toimuda ainult sihtotstarbel ja vastavalt kuludokumentidele. Tulenevalt hoonestusõiguse lepingust jääb ehitatav hoone lepingu lõppedes valla omandisse, seega on tegemist vallapoolse investeeringuga valla kinnisvarasse. 

Verevi järve rannaala detailplaneeringu seis ja planeeritavad tegevused 

Abivallavanem Mikk Järv tegi Verevi järve rannaala detailplaneeringu osas kokkuvõtte. 

Verevi järve rannaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 13. detsembrist 2019 kuni 13. jaanuarini 2020, mil said kõik esitada arvamusi ja ettepanekuid. 

19. veebruaril toimus Elva vallavolikogu saalis ka esitatud arvamuste arutamiseks ning detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise osas avalik arutelu. 

Arutelul oli võimalik koos planeeringu koostaja, mõjude hindamise asjatundja ja vallavalitsusega esitatud arvamused ning planeeringulahendus läbi arutada. 

Planeeringu koostaja täiendab avalikul väljapanekul ja arutelul tehtud asjakohaste ettepanekute ja arvamuste alusel detailplaneeringut ja KSH aruannet. Seejärel esitatakse planeering asjakohastele asutustele kooskõlastamiseks.  

Kui vallavolikogu võtab aprillis detailplaneeringu vastu, taotletakse Keskkonnaametilt ehituskeeluvööndi vähendamist. 

VALLAMAJANDUS

Kolmapäeval, 26. veebruaril osalesid Hegri Narusk, Salle Ritso ja Terje Raadom Tallinnas teabepäeval “Liigiti kogumine ja korraldatud jäätmevedu”. 

Made Saadve, Keskkonnaministeeriumist, andis ülevaate liigiti kogumise arendamisest ning ühtsete kleebiste kujundamise eesmärgist, et muuta seeläbi pakendijäätmete üleandmist tarbijate jaoks lihtsamaks ja et sildid oleksid lihtsamini arusaadavad. Samuti räägiti jäätmekonteinerite värvist ja pildikeele ühtlustamisest. Keskkonnaameti spetsialistid andsid ülevaate jäätmehoolduseeskirjast ja jäätmekavast ning tutvustasid korraldatud jäätmeveo hankedokumendi juhendmaterjali. Saaremaa ja Harku valla spetsialistid jagasid praktilisi näiteid korraldatud jäätmeveo ja liigiti kogumise korraldamisest. 

Avalikud pakendikonteinerid on mõeldud pakendite kogumiseks, kuid kahjuks leidub endiselt neid, kes ei pane pakendikonteinerisse pakendeid, vaid segaolmejäätmeid. Sellise tegevusega rikutakse teiste tublide inimeste panus pakendite taaskasutuse osas ära.  

Alloleval pildil on näha, missugune vaade avaneb pärast segapakendikonteineri tühjendamist, kui sinna on toodud toidujäätmeid. Tegemist on Peedul oleva segapakendikonteineriga. Tootjavastutusorganisatsioonil on õigus jätta pakendikonteiner teenindamata, kui mittevastavate jäätmete sisaldus on märkimisväärne. Pakendikonteiner ei ole toidujäätmete jaoks ja tuletame meelde, et pakendikonteineri väärkasutamine on väärtegu ja karistatav. 

Fotol ETO (Eesti Tootjavastutusorganisatsioon) Peedu segapakendi konteinerist (21. veebruar 2020) 

 

Klaasi-, papi- ja metall-plastpakendi konteinerite täpsed asukohad leiab internetist aadressil kuhuviia.ee  

Sorteerimisjuhendis on rohelisega märgitud klaaskonteinerisse klaaspakendite panemise juhend, kollases tulbas on tähistatud ainult pakendikonteinerisse sobivaid pakendid, kuhu võib panna plastist, metallist, kartongist ja klaasist pakendeid. Sinisega tähistatud “papp ja paberpakendite” tulbas on mõeldud konteinerit, kuhu ei käi muu pakend vaid ainult papp ja paber. Sinisesse konteinerisse ei ole lubatud panna suitsupakke, ühekordseid nõusid, ehituspaberit ega veini-, piima-, jogurti- ja mahlapakendeid. 

 

KOMISJONID

Teisipäeval, 25. veebruaril toimus volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni ning sotsiaal- ja tervisekomisjoni ühiskoosolek, kus osalesid Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Maarika Uprus. 

Kertu Vuks ja Maarika Uprus tutvustasid, mis on seni Peedu ravikodu rajamise teemal toimunud. Arvestades Elva linna üldplaneeringus toodud nõudeid tuleb detailplaneeringuga muuta üldplaneeringut. Arendaja on esitanud vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise avalduse. 

Maarika Uprus andis ülevaate menetlemisel olevate detailplaneeringute kohta ja vastas esitatud küsimustele. Põhjalikumalt räägiti Verevi rannaala planeeringust. Mikk Järv andis ülevaate valla arendusprojektide seisust ja vastas teemakohastele küsimustele.

Kolmapäeval, 26. veebruaril toimus volikogu rahanduskomisjoni koosolek, kus osales Heiki Hansen. 

Arutati 9. märtsi volikogu istungi eelnõusid, mis puudutasid maade soetamist kergliiklustee tarbeks ning vallale kuuluvate mittevajalike kinnistute võõrandamist. Komisjon oli ühehäälselt eelnõude volikogusse suunamise poolt. Lisaküsimusena anti komisjonile ülevaade teede investeeringutest ning riigiteede omavalitsustele üleandmise plaanist. 

Neljapäeval, 27. veebruaril toimus volikogu majanduskomisjoni koosolek, kus osalesid Heiki Hansen ja Kristjan Vilu. 

Komisjonis tekitas intensiivse arutelu Elva valla nelja aasta teede investeeringute kava, mida otsustati täiendada ja muuta ning mitte suunata 9. märtsil toimuvale volikogu istungile. Arutati ka plaani, mille järgi antakse osad riigiteed omavalitsusele üle. Samuti arutati Ulila elanike pöördumist kergliiklustee osas ja volikogu otsuse eelnõu anda Põrgumäe karjääri laiendusele uuringuluba – need teemad otsustati suunata volikogusle otsustamisele 9. märtsi istungil. 

KOGUKOND

Elva vald andis vabariigi aastapäeval üle kolm teenetemärki 

24. veebruaril toimus Elva Kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 102. aastapäeva kontsert-aktus, kus jagati Elva valla tunnustusi kolmes kategoorias. Üle anti kolm teenetemärki Elva Täht, 2019. aasta tegija ja aasta tegu ning aasta kultuuritegija tiitlid. 

Teenetemärgi Elva Täht pälvisid sel aastal kolm inimest: Karl Kontor, Aarne Salo ja Svetlana Variku. 

Karl Kontor on Elva Laskespordiklubi (1994) üks asutajatest ning on olnud sellest ajast alates klubi peamine eestvedaja. Elva vallavolikogu esimees Maano Koemets ütles, et Karl Kontor on oma elu pühendanud laskespordi arendamisele nii Elvas kui ka Eestis laiemalt. „Tänu tema aastatepikkusele tööle asuvad Elvas kaks Eesti parimat välilasketiiru ning praegu treenib Karli õpetuste järgi üle 20 Elva valla noorsportlase ning mitu noort ka Tartust ja ümberkaudsetest valdadest," lisas Koemets. 

Karl Kontor on algatanud ka mitmeid nüüdseks traditsiooniliseks muutunud võistlusi nagu näiteks Elva Laskespordinädal ja Läänemereäärsete riikide meistrivõistlused ehk Baltic Cup. 

Aarne Salo tegutses 1997.–2017. aastal Kaitseliidu Elva malevkonna juhina ning ta on olnud riigikaitseõpetaja Rannu Keskkoolis ja Elva Gümnaasiumis. Riigikaitseõpetuse eest on talle omistatud ka 2014. aastal Kaitseministeeriumi Hõberinnamärk. Samuti on Aarne Salole omistatud Kaitseliidu Tartu Maleva Teenetemärk, Kaitseliidu Teenetemedali III klass, Kaitseliidu Hoolsusmärk Valgeristi III klass ning Kaitseliidu Teenetemedali II klass. „Aarne Salo tegutseb aktiivselt ka ajaloo uurimisega ning sealhulgas praeguse taastatud Elva malevkonna ajaloo uurimise ja talletamisega," lisas vallavolikogu esimees. 

Svetlana Variku on alates 2007. aastast Palupera Põhikooli direktor. Tema juhtimisel on kogu koolimööbel ajakohastatud, koolis on olemas digitahvlid ning loodud on raamatukoguruum. Koolimaja on saanud uue katuse, taastatud on katuseaknad ning kõrvalhoone on viidud kooskõlla Muinsuskaitse nõuetega. 

„Palupera kool osaleb mõisakoolide ühisprojektis „Unustatud mõisad" alates 2008. aastast ning sel aastal pälvis kool Tartu Ülikooli eetikakeskuse hindamiskomisjonilt tunnustuse „Hea kooli teerajaja 2019"", kirjeldas Svetlana Variku panust abivallavanem Marika Saar. Ta lisas, et Svetlana Variku on kooliga seotud projektide ja ettevõtmiste osas teinud igakülgset koostööd valla, kooli vilistlaskonna ja kogukonnaga. 

Tiitli Elva valla Aasta Tegu sai Elva Keegel ja Resto. „Elva Keegli ja Resto loomine Elva linna on andnud kõigile huvilistele võimaluse tutvuda keegli kui spordialaga ning rikastanud kohalike elanike võimalusi aja veetmiseks," ütles Maano Koemets. Peale selle on restorani eestvedajad Markko Abel ja Raiko Tigane loonud Elva keegliklubi. 

Aasta Tegija 2019 tiitliga pärjati Silver Laks. Silver Laks on Elva vallavolikogu liige ning Aakre küla ja külaseltsi eestvedaja. Silver Laksi kandidatuuri esitaja põhjendas oma otsust järgmiselt: ta on kindlasti keegi, kes on näidanud elu võimalikkust väljaspool Tallinna ning on seda elu- ja mõtteviisi ka edukalt propageerinud. 

Kultuurivaldkonna tunnustustest kuulutati Aasta kultuuritegijaks Laine Meos, Karel Vähi ja Kaarel Tuvike. 

Laine Meos on Rõngu Raamatukogu juhataja, kes on sealse kogukonna oluline ja aktiivne liige. Laine Meos organiseeris eelmisel aastal mitmeid erinevaid üritusi ning võttis osa suurematest maakondlikest üritustest nagu näiteks lasteraamatupäev, kihelkonnapäev „Keel – meel – hääl" jne. „Laine on Rõngu piirkonna kultuuri koguja, hoidja ja tutvustaja," iseloomustas abivallavanem Marika Saar. 

Karel Vähi on segarahvatantsurühma Opsal juhendaja (alates 2012. aastast) ning kollektiiv on selle aja jooksul osalenud mõlemal tantsupeol. Möödunud hooajal tegutses Karel kümne rühma juhendamisega ning tantsijate suurpeole pääsu saavutas neist üheksa. Kolme kollektiivi tööd juhtis ta Tartumaal, Opsali tööd Puhjas ning ülejäänuid Harjumaal. „See kõik näitab, et Karel on äärmiselt pühendunud ning väga oluline ka Puhja kultuurielus. Opsali 35. sünnipäevakontserdi lavastuse osas on öelda vaid kiidusõnu," rääkis Saar. 

Kaarel Tuvike on Puhja kogukonna aktiivne liige ning kogukonda panustaja. Eelmisel aastal tuli Puhja Seltsimaja näiteringi esituses lavale näitemäng „Röövlivald Kavilda", mille teksti kirjutas ajaloomaterjalide põhjal Kaarel Tuvike. Näidend sündis viie aasta jooksul materjale kogudes, eesmärgiga tähistada sellega EV 100 ja küüditamise 70. aastapäeva. Kaarel Tuvike oli ka etenduse lavastaja. 

Tunnustuste kandidaate oli võimalik esitada kõigil Elva valla elanikel. Teenetemärgi ning Aasta Teo ja Tegija aunimetuse laureaadid otsustas vallavolikogu. Aasta Tegu ja Tegija valiti vallavolikogu 27. jaanuari istungil toimunud salajasel hääletusel. Kultuurivaldkonna aunimetuste saajad otsustas vallavalitsuse komisjon. Võitjate nimed avalikustati esmakordselt tänasel aktusel. 

Fotogalerii üritusest leiate SIIT

 

Neljapäeval, 27. veebruaril toimus Palupera piirkonnakogu koosolek, kus osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks ja Jaanika Saar. Kohtumise eesmärk oli arutada Hellenurme mõisapargi muinsuskaitseala laiendamist, et ka osa Hellenurme paisjärvest kuuluks tulevikus Muinsuskaitse alla.  Muinsuskaitse esindaja Inga Raudvassar tutvustas plaane seoses Kesskonnaameti planeeritava kalapääsu rajamisega. Piirkonnakogu toetas mõtet osa järvest muinsuskaitse alla võtta.  Arutati ka piirkonnakogu töökorralduslikel teemadel ning lepiti kokku ühine talgupäev 4. mail, üheskoos planeeritakse korrastada Hellenurme mõisaparki.  

 

21. märtsil on kõik kogukondade eestvedajad oodatud Külade Kärajatele 

21. märtsil algusega kell 11 toimub Sääniku külamajas (Mäeselja küla, Elva vald) Elva valla Külade Kärajate üheksas kohtumine. 

Päevakorras on muu hulgas vallavalitsuse info, Teeme Ära talgupäeva tutvustus, üldplaneeringu protsessi ülevaade. Esinema on palutud Kirepi küla eestvedaja Marju Jõks, kes tutvustab Kirepi küla arengukava koostamise protsessi ja oma kogemust selle eestvedamisel. 
 
Külade Kärajatele on oodatud kõik Elva valla külavanemad, külaseltside aktivistid, piirkonnakogude liikmed, teised vabasektori eestvedajad ja aktiivsed kohalikud elanikud. 
 
Kohvilaud kaetakse traditsiooniliselt üheskoos. 

Ürituse Facebooki-lehe leiate siit. 
 

VARIA

Laupäeval, 29. veebruaril toimusid Viru-Nigula vallas 36. Eesti omavalitsuste talimängud. Elva valla võistkonna pani kokku spordijuht Madis Šumanov. Elva vald tuli 21 osavõtnud valla seas (üle 8000 elanikuga valdade suurusgrupis) kokkuvõttes 7. kohale. Juhtide võistlustel osales Maano Koemets. Juhid võistlesid geopeituses, robootikas ja taekwondo löökides. 

Foto: Robotiga vigursõit aja peale 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 24.02.–1.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Neljapäeval, 27. veebruaril kohtus Margit Kink turismijuht Hemminki Otstaveliga, et rääkida Elva Elamusfestivalist. Paika pandi esialgne tegevuskava ja vastutusvaldkonnad. Elva Elamusfestival toimub 22. augustil 2020 ning sel korral palju suuremalt, sest kaasatud on ka teised Tartumaa omavalitsused (sh Tartu linn). 

Neljapäeval kohtus Margit Kink kontsertetendus "Elva heliseb" korraldajatega. Kontsertetendus toimub 8. augustil kell 19 Elva laululaval ja korraldatakse lõõtsakuninga Aivar Teppo mälestuseks. Kontsertetenduse täpsem info Facebooki sündmusel.

Selle sündmusega seoses rajatakse Aivar Teppo auks Arbi järve äärde mälestuspink. Kui soovite seda toetada, siis saab teha ülekande Elva Vallavalitsuse arvelduskontole EE06 1010 1020 1879 7002, selgitusse palume kirjutada „Teppo mälestuspink“. 

Reedel osales Margit Kink kultuurikompassil, mille seekordne teema oli “Kuidas rahvusvahelise koostöö abil suuremaks kasvada?”. Tarmo Noormaa (Viljandi Pärimusmuusika Festival), Sirla (Tänavakunstifestival Stencibility) ja Priit Raud (Baltoscandal) rääkisid oma kogemustest rahvusvahelise festivali korraldamisel ja sellest, kuidas jõuti oma festivaliga rahvusvaheliseks.  
Mart Normet (Laulukirjutajate laagrid, EXPO 2020, World Cleanup Day), Jorma Sarv (Creativity Lab) ja Markus Toompere (Tartu Kunstnike Liit) tõid välja kasu mida toob endaga rahvusvaheline koostöö. Eriti põnev oli Mart Normeti ettekanne laulukirjutajate laagrist, kuidas eesti muusikud teiste riikide muusikutega koostöös jõudsid punkti, kuhu nad üksi jõudnud ei oleks. 

Toodi välja ka see, et me keskenduks kultuuripealinn 2024 üritustesarja korraldades sellele, missugust edaspidist kasu see meile toob, ehk kuidas me saame tänu sellele suuremaks kasvada. See võib olla näiteks rahvusvahelised kontaktid, kellega edaspidi koostööd teha või see, et välismaalastel tekib huvi meid taas külastada. 

 

Noored saavad taas omaalgatusfondist rahalist toetust küsida 

Elva vallas elavatel 7–26aastastel noortel on võimalik taotleda vallavalitsuse loodud noorte omaalgatusfondist rahalist toetust oma ideede ja projektide teostamiseks. Taotlus tuleb esitada 22. märtsiks. 

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing (nt õpilasesindus) või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastase isiku või isikute noorteühendust peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks täiskasvanu. 

Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot ja iga taotleja saab esitada vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale ühe taotluse. Projekte hindab komisjon kokkulepitud kriteeriumite alusel. Toetust eraldatakse selleks ette nähtud vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena. 

Eelmises voorus said toetust teiste seas sellised projektid nagu Rannu noorte kogemusretk Läänemaale, Elva Gümnaasiumi talveball, Nutivaba päev ja Motiveeriv kooliruum. 

Lisainfo ja taotlemine: www.elva.ee/noorte-omaalgatusfond

SOTSIAALVALDKOND

 

Teisipäeval, 25. veebruaril kohtusid Milvi Sepp ja Eva Kuslap Rõngu Rahvamaja ja Rõngu Maanaiste Seltsiga, et ühiselt arutada võimalusi Rõngu piirkonna eakate huvitegevuste arendamiseks. Samuti tutvusime kohapeal Maanaiste Seltsi tegevuste ja toimetustega.  

 

Kolmapäeval, 26. veebruaril toimus Elva valla kolmas laste ja perede heaolu visioonipäev. 

Elva valla kolmandal visioonipäeval „Kiusamise ennetamine" osales ligi 90 laste ja perede heaolu toetava võrgustiku liiget üle valla. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles oma avakõnes, et seesuguste visioonipäevade korraldamise eesmärk on õppida üksteist tundma, et oleks võimalik paremini koostööd teha. „Üksinda ei ole võimalik midagi ära teha, tarvis on koostööd. Koostöö jaoks on vaja teada üksteise eripärasid, rolle ning võimalusi ja eesmärke," sõnas Saar. Ta lisas oma ettekande lõpus, et kiusamine ei ole loomulik osa täiskasvanuks saamisel, mistõttu on teemaga tegelemine eri tasanditel väga oluline. 

Visioonipäeval esines psühholoog ja Tartu Ülikooli doktorant Tõnu Jürjen, kes rääkis õpetajatega seotud kiusamisest. Haridusteadlane ja Jyvaskylä Ülikooli järeldoktor Anna-Liisa Jõgi avas kiusamise kui sotsiaalse protsessi tahke ning andis koolidele soovitusi, kuidas kiusamist märgata ja sellega tegeleda. 

Politsei- ja Piirivalveameti sotsiaalmeedia ja veebiturvalisuse valdkonda vedav Maarja Punak rääkis veebis toimuvast kiusamisest ja selle märkamisest. Samuti esines Elva valla noorsootöötaja Mari-Liis Vanaisak, kes tutvustas eelmise aasta lõpus toimunud Elva valla noortekonverentsi #kriis korraldamist ning Elva valla haridusspetsialist Liis Lehiste, kes tegi kokkuvõtte koolirahulolu uuringust kiusamise aspektist vaadatuna. 

Osalejad said laudkondades arutleda ja mõelda erinevate rollide kaudu, kuidas kiusamist ennetada ning mida saab juba homme igaüks ise ära teha. Samuti arutleti, missugust tuge ning kellelt kiusamise ja selle ennetamisega tegelemiseks vajatakse. 

Elva vald on 2018. ja 2019. aastal korraldanud visioonipäevi, mis on käsitlenud Elva valla laste ja perede toetamist ning ennetus- ja koostööd. Elva Vallavalitsus on alates esimesest visioonipäevast 2018. aastal loonud oma struktuuri juurde ühe lastekaitsespetsialisti ametikoha. Samuti on koostöös Tartu Ülikooli psühhiaatriakliiniku ning SA Elva Laste- ja Perekeskusega avatud laste ja noorte vaimse tervise kabinet Elvas. Elva Laste- ja Perekeskus pakub nõustamisteenuseid ning vallavalitsus on loonud ka laste- ja perede komisjoni. 

Tulevikuplaanidest rääkides ütles Marika Saar, et valla tervise- ja heaolukomisjonil on plaanis juba sel kevadel teha nutisõltuvusele keskenduv kampaania, samuti tegeletakse sotsiaalprojekti „Elva valla ATH tugigrupi käivitamine" toetamisega ning mitmeid tegevusi on veel ees. 

Visioonipäev toimus Elva Kultuurikeskuses ning oodatud olid kõik Elva valla kooli- ja lasteaiajuhid, õppejuhid, tugispetsialistid, noorsootöötajad, huvijuhid, piirkonna noorsoopolitseinikud, lastekaitsespetsialistid, õpetajate esindajad ja teised seotud asjatundjad. Elva Vallavalitsusel on plaan jätkata visioonipäeva korraldamise traditsiooni. 

Elva valla infolehe märtsikuu esimesest numbrist saab lugeda ka visioonipäeva pikemat käsitlust. 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 25. veebruaril osales Kertu Vuks Peipsi ja Emajõe uuringu tutvustusel Rahandusministeeriumi Tartu osakonnas. Tegemist on analüüsiga, mis käsitleb Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve, Emajõe (kuni Kärevereni) ning seotud jõgede kalda- ja veealade kasutamist. Uuring teeb ettepanekuid selle piirkonna kalda- ja veealade tervikliku ning strateegilise arengu ruumiliste vajaduste määramiseks ja planeerimiseks omavalitsuste üldplaneeringute alusena. Uuringusse on kaasatud Ida-Viru, Jõgeva, Tartu, Põlva ja Võru maakonna üksteist kohalikku omavalitust, sh Tartu linn.  

Kohtumise eesmärk oli puhkemajanduse ja turismi ruumilise arengu teemade analüüsimine ning sisendi saamine uuringusse. Käsitleti näiteks seda, milline võiks olla puhkemajanduse ja turismi ruumiline areng; kus võiksid paikneda turismiobjektid ning millised on turismi arengu võtmekohad nimetatud aladel. Uuringu põhiaruande materjalid on kõigile huvilistele kättesaadavad aadressil: https://www.dropbox.com/sh/3pnxv29adygkvc5/AABhrWIYWP4VnTKfk2Xh_JJYa?dl=0

Kolmapäeval, 26. veebruaril kohtusid Heiki Hansen, Mikk Järv ja Kertu Vuks Tartu Kiirabi esindajaga.

Tartu Kiirabi esindajaga arutati nende tulevikuplaani ja võimalusi rajada Elvasse uus kiirabibaasi. Kuna see oli esimene kohtumine, n-ö kontakti loomine, siis mingisuguseid otsuseid ei langetatud ning teemat hakatakse sisustama edasiste kohtumiste käigus. 

JUHTIMINE

Teisipäeval, 25. veebruaril toimus Elva Vallavolikogu erakorraline istung, mille kutsusid kokku fraktsioonide Elva Vallakodanik ja Elvamaa Esimesed üheksa liiget. Teisipäeval toimunud istung ei sisaldanud punkte, mis puudutaksid otsuste vastuvõtmist, vaid olid sisult arupärimised ning ei olnud erakorralised. Eilsel istungil ei olnud eelnõusid, mis vajanuksid volikogu otsust. 

Istungi päevakorrapunktides olevaid teemasid on vallavolikogu varasematel istungitel selgitatud, samuti on mitmetele päevakorras olnud punktidele vastatud kirjaliku arupärimise teel. Vallavalitsus tegi volikogule varem ka ettepaneku istungi teemasid käsitleda 9. märtsi korralisel istungil, millega opositsioon ei nõustunud. 

Avaldame siinkohal päevakorrapunktide ja teemade kokkuvõtted. 

Anti ülevaade ehitusjärgus Elva Spordihoone majandamise ja kasutamise kava kohta 

Elva valla spordijuht Madis Šumanov andis ülevaate spordihoone ehituse praegusest seisust. Spordihoone ehitaja plaan on aprillis saada valmis hoone karbiga ning juuni jooksul lõpetada välitööd. 

Samuti kirjeldas spordijuht võimalusi, mida uus spordihoone pakub: suur saal, aeroobika saal, multifunktsionaalne saal, jõusaal, kergejõustiku ala, jooksurajad (4 jooksurada, mille lõppu tuleb pidurdussein), kõrgushüpe, kaugushüpe, teivashüppevõimalus, põrkesein (annab võimaluse kuulitõuke ja odaviske jaoks) ning 72 parkimiskohta ning 1 bussile mõeldud parkimiskoht. 

Samuti tutvustati spordihoone ruumilist lahendust: kontoriosa, fuajee, kohvik, neli riietusruumi (kaks sauna ja 12 dušši), kohtunike riietusruum koos sauna ja kahe dušiga ning füsioteraapia ruumid. 

Spordihoonet saavad kasutada koolid ning ajakavas nähakse ette ka noortele mõeldud treeninguid ning täiskasvanutele mõeldud treeninguid. Samuti saab spordihoones korraldada erinevaid üritusi, olemas on ka akustiliselt hea saal. 

Spordijuht Madis Šumanov vastas istungil tekkinud küsimustele ning rääkis näiteks, et spordihoone lahendab valmides valla mitmeid väljakutseid, sest uues spordihoones on olemas kaks saali ning kergejõustikega tegelevatele sportlastele on olemas täiesti oma ala, mis on väga suur pluss. Samuti ollakse valmis lahendama valla teiste piirkondade muresid seoses saalide kasutamisega ning kindlasti oodatakse ka valla teiste piirkondade koole ja sportlasi Elva spordihoonet kasutama. 

Abivallavanem Marika Saar andis ülevaate Elva spordihoone kulude ja tulude esialgsest prognoosist. 

Anti ülevaade SA Elva Teenused asutamisest ja senisest majandustegevusest 

Abivallavanem Heiki Hansen juhtis tähelepanu, et SA Elva Teenused loodi seetõttu, et ühinemislepingus on olemas punkt, mis ütleb, et koondatakse valla hoonete haldus- ja majanduslikud tugifunktsioonid ühte üksusesse. 

Abivallavanem võrdles oma esitluses näiteks ametikohtade koguarvu, mis oli 2018. aastal majandushalduses 45,95 ja 2020. aastal 35,85. Samuti toodi välja, et palgakulu arvestuses pakutakse töötajatele kindlasti paremaid võimalusi, sest töötajatele ei rakendata enam sundpuhkusi (mida varasematel aegadel tehti). Soov on pakkuda töötajatele suuremat kindlustunnet. 

Toitlustuses on küll kogutulu tõusnud, kuid varasemad menüüd ei vastanud paljudes asutustes kehtestatud normidele, mis oli tingitud nii erinevate toiduainete tarneraskustest kui ka menüüde koostajate teadmatusest. 

Koolide keskmise lõuna maksumus oli 2018. aastal 1,91 ning 2020. aastal on see 1,8. 

Lasteaedade keskmine toidupäeva maksumus oli 2018. aastal 3,54 ning 2020. aastal on see 4,08. Kuna lapsi käib lasteaedades prognoositust vähem kohal, on ka toidupäeva maksumus suurem. 

Abivallavanem Heiki Hansen rääkis, et varasemaid tegelikke kulusid on keeruline tuvastada, kuna andmeid ei ole ning see oli ka üks põhjus, miks need teenused ühe sihtasutuse alla koondati. 

Varasemalt ei kulutatud piisavalt hoonete regulaarsele hooldusele ja remondile. Samuti polnud varasemalt koristusvahendite hankimine regulaarne ja kohati oli see ka puudulik. 

Koolide ja lasteaedade menüü on praegu mitmekesisem, tooraine kvaliteetsem ning kokad teevad omavahel koostööd. Samuti toimib köögiseadmete rotatsioon ning ühtne enesekontrolliplaanide süsteem. 

SA Elva Teenused koguvad usaldusväärset statistika oma tegevuse kohta, talletavad süsteemselt infot ning toimub ka süsteemne analüüs oma tegevuse kohta. Töötajatele tehakse vajalikke koolitusi, et teenus oleks kvaliteetne. 

Praegu valmistatakse ette ka toiduainete hanget. 

Anti ülevaade P. Dussmann Eesti OÜ-ga seotud kohtuasja tulemustest 

Abivallavanem Heiki Hansen rääkis, et kõiki kohtuasjaga seotud üksikasju on eri arupärimiste kaudu ja volikogu istungitel selgitatud ning kõik dokumendid on dokumendiregistrist kättesaadavad. 

Kohtuasja tulemus on see, et vald maksis välja kokkulepitud hüvitise ning lõpetas vaidluse, kuna kohtus edasi kaebamisel ei olnud perspektiivi. 

Käsitleti ühinemislepinguga seotud küsimusi 

Opositsiooni hinnangul on vallavalitsus rikkunud ühinemislepingut muutes Hellenurme raamatukogu Rõngu raamatukogu haruraamatukoguks. 

Abivallavanem Marika Saar selgitas, et Elva vald ei ole vallavalitsuse õigusnõunike hinnangul ühinemislepingut rikkunud, vaid seal on tegemist ühinemislepingu ühe punkti erineva tõlgendamisega. Ühinemisleping ütleb, et säilitada tuleb hallatavate asutuste staatus, kuid ei ole täpsustatud, kas mõeldud on juriidilist või sisulist staatust. Ühinemislepingut koostades oli oluline ja kandev idee, et tegevused kohtadel säiliksid. 

Hellenurme raamatukogu ei ole suletud, vaid töötab edasi Rõngu raamatukogu harukoguna ning tänu sellele on oluliselt tõusnud teenuse sisuline kvaliteet. Palupera piirkonnakogu on olnud selle muudatuse poolt ja selle heaks kiitnud. Elva vallavalitsus on algatanud ühinemislepingu täpsustamiseks lepingu muudatuse, kuid volikogu opositsioon ei olnud selle muutmise poolt. Seetõttu on võimalused erinevaks tõlgendamiseks jätkuvalt alles. 

OÜ Tartumaa Tervisekeskuse rahastamisega seonduvad küsimused 

Abivallavanem Heiki Hansen selgitas istungil, et investeering Tartumaa Tervisekeskuse rajamise toetamiseks oli sees juba 2016. aastal kinnitatud Elva linna eelarvestrateegias 2017–2021 ning seega on tegu osaga ühinemislepingu kokkuleppest. Tegemist on riigipoolse poliitika ja tervisekeskuste rajamise kontseptsiooni elluviimisega (aastast 2015) ning Tartumaa Tervisekeskus on saanud selle projekti jaoks ka eurotoetust. Kogu projekti maksumus on ca 1,6 miljonit eurot ning Elva vald on arvestanud oma eelarvestrateegias 250 000 eurot (kogu omaosalus on ca 409 000 eurot) Tartumaa Tervisekeskuse investeeringuks tingimusel, et osaühing ehitab välja riigi meetmest ette nähtud tervisekeskuse. 

Praegu ei ole vallavalitsus maksnud toetust tervisekeskuse investeeringuteks ning see saab toimuda ainult sihtotstarbel ja vastavalt kuludokumentidele. Tulenevalt hoonestusõiguse lepingust jääb ehitatav hoone lepingu lõppedes valla omandisse, seega on tegemist vallapoolse investeeringuga valla kinnisvarasse. 

Verevi järve rannaala detailplaneeringu seis ja planeeritavad tegevused 

Abivallavanem Mikk Järv tegi Verevi järve rannaala detailplaneeringu osas kokkuvõtte. 

Verevi järve rannaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 13. detsembrist 2019 kuni 13. jaanuarini 2020, mil said kõik esitada arvamusi ja ettepanekuid. 

19. veebruaril toimus Elva vallavolikogu saalis ka esitatud arvamuste arutamiseks ning detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise osas avalik arutelu. 

Arutelul oli võimalik koos planeeringu koostaja, mõjude hindamise asjatundja ja vallavalitsusega esitatud arvamused ning planeeringulahendus läbi arutada. 

Planeeringu koostaja täiendab avalikul väljapanekul ja arutelul tehtud asjakohaste ettepanekute ja arvamuste alusel detailplaneeringut ja KSH aruannet. Seejärel esitatakse planeering asjakohastele asutustele kooskõlastamiseks.  

Kui vallavolikogu võtab aprillis detailplaneeringu vastu, taotletakse Keskkonnaametilt ehituskeeluvööndi vähendamist. 

VALLAMAJANDUS

Kolmapäeval, 26. veebruaril osalesid Hegri Narusk, Salle Ritso ja Terje Raadom Tallinnas teabepäeval “Liigiti kogumine ja korraldatud jäätmevedu”. 

Made Saadve, Keskkonnaministeeriumist, andis ülevaate liigiti kogumise arendamisest ning ühtsete kleebiste kujundamise eesmärgist, et muuta seeläbi pakendijäätmete üleandmist tarbijate jaoks lihtsamaks ja et sildid oleksid lihtsamini arusaadavad. Samuti räägiti jäätmekonteinerite värvist ja pildikeele ühtlustamisest. Keskkonnaameti spetsialistid andsid ülevaate jäätmehoolduseeskirjast ja jäätmekavast ning tutvustasid korraldatud jäätmeveo hankedokumendi juhendmaterjali. Saaremaa ja Harku valla spetsialistid jagasid praktilisi näiteid korraldatud jäätmeveo ja liigiti kogumise korraldamisest. 

Avalikud pakendikonteinerid on mõeldud pakendite kogumiseks, kuid kahjuks leidub endiselt neid, kes ei pane pakendikonteinerisse pakendeid, vaid segaolmejäätmeid. Sellise tegevusega rikutakse teiste tublide inimeste panus pakendite taaskasutuse osas ära.  

Alloleval pildil on näha, missugune vaade avaneb pärast segapakendikonteineri tühjendamist, kui sinna on toodud toidujäätmeid. Tegemist on Peedul oleva segapakendikonteineriga. Tootjavastutusorganisatsioonil on õigus jätta pakendikonteiner teenindamata, kui mittevastavate jäätmete sisaldus on märkimisväärne. Pakendikonteiner ei ole toidujäätmete jaoks ja tuletame meelde, et pakendikonteineri väärkasutamine on väärtegu ja karistatav. 

Fotol ETO (Eesti Tootjavastutusorganisatsioon) Peedu segapakendi konteinerist (21. veebruar 2020) 

 

Klaasi-, papi- ja metall-plastpakendi konteinerite täpsed asukohad leiab internetist aadressil kuhuviia.ee  

Sorteerimisjuhendis on rohelisega märgitud klaaskonteinerisse klaaspakendite panemise juhend, kollases tulbas on tähistatud ainult pakendikonteinerisse sobivaid pakendid, kuhu võib panna plastist, metallist, kartongist ja klaasist pakendeid. Sinisega tähistatud “papp ja paberpakendite” tulbas on mõeldud konteinerit, kuhu ei käi muu pakend vaid ainult papp ja paber. Sinisesse konteinerisse ei ole lubatud panna suitsupakke, ühekordseid nõusid, ehituspaberit ega veini-, piima-, jogurti- ja mahlapakendeid. 

 

KOMISJONID

Teisipäeval, 25. veebruaril toimus volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni ning sotsiaal- ja tervisekomisjoni ühiskoosolek, kus osalesid Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Maarika Uprus. 

Kertu Vuks ja Maarika Uprus tutvustasid, mis on seni Peedu ravikodu rajamise teemal toimunud. Arvestades Elva linna üldplaneeringus toodud nõudeid tuleb detailplaneeringuga muuta üldplaneeringut. Arendaja on esitanud vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise avalduse. 

Maarika Uprus andis ülevaate menetlemisel olevate detailplaneeringute kohta ja vastas esitatud küsimustele. Põhjalikumalt räägiti Verevi rannaala planeeringust. Mikk Järv andis ülevaate valla arendusprojektide seisust ja vastas teemakohastele küsimustele.

Kolmapäeval, 26. veebruaril toimus volikogu rahanduskomisjoni koosolek, kus osales Heiki Hansen. 

Arutati 9. märtsi volikogu istungi eelnõusid, mis puudutasid maade soetamist kergliiklustee tarbeks ning vallale kuuluvate mittevajalike kinnistute võõrandamist. Komisjon oli ühehäälselt eelnõude volikogusse suunamise poolt. Lisaküsimusena anti komisjonile ülevaade teede investeeringutest ning riigiteede omavalitsustele üleandmise plaanist. 

Neljapäeval, 27. veebruaril toimus volikogu majanduskomisjoni koosolek, kus osalesid Heiki Hansen ja Kristjan Vilu. 

Komisjonis tekitas intensiivse arutelu Elva valla nelja aasta teede investeeringute kava, mida otsustati täiendada ja muuta ning mitte suunata 9. märtsil toimuvale volikogu istungile. Arutati ka plaani, mille järgi antakse osad riigiteed omavalitsusele üle. Samuti arutati Ulila elanike pöördumist kergliiklustee osas ja volikogu otsuse eelnõu anda Põrgumäe karjääri laiendusele uuringuluba – need teemad otsustati suunata volikogusle otsustamisele 9. märtsi istungil. 

KOGUKOND

Elva vald andis vabariigi aastapäeval üle kolm teenetemärki 

24. veebruaril toimus Elva Kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 102. aastapäeva kontsert-aktus, kus jagati Elva valla tunnustusi kolmes kategoorias. Üle anti kolm teenetemärki Elva Täht, 2019. aasta tegija ja aasta tegu ning aasta kultuuritegija tiitlid. 

Teenetemärgi Elva Täht pälvisid sel aastal kolm inimest: Karl Kontor, Aarne Salo ja Svetlana Variku. 

Karl Kontor on Elva Laskespordiklubi (1994) üks asutajatest ning on olnud sellest ajast alates klubi peamine eestvedaja. Elva vallavolikogu esimees Maano Koemets ütles, et Karl Kontor on oma elu pühendanud laskespordi arendamisele nii Elvas kui ka Eestis laiemalt. „Tänu tema aastatepikkusele tööle asuvad Elvas kaks Eesti parimat välilasketiiru ning praegu treenib Karli õpetuste järgi üle 20 Elva valla noorsportlase ning mitu noort ka Tartust ja ümberkaudsetest valdadest," lisas Koemets. 

Karl Kontor on algatanud ka mitmeid nüüdseks traditsiooniliseks muutunud võistlusi nagu näiteks Elva Laskespordinädal ja Läänemereäärsete riikide meistrivõistlused ehk Baltic Cup. 

Aarne Salo tegutses 1997.–2017. aastal Kaitseliidu Elva malevkonna juhina ning ta on olnud riigikaitseõpetaja Rannu Keskkoolis ja Elva Gümnaasiumis. Riigikaitseõpetuse eest on talle omistatud ka 2014. aastal Kaitseministeeriumi Hõberinnamärk. Samuti on Aarne Salole omistatud Kaitseliidu Tartu Maleva Teenetemärk, Kaitseliidu Teenetemedali III klass, Kaitseliidu Hoolsusmärk Valgeristi III klass ning Kaitseliidu Teenetemedali II klass. „Aarne Salo tegutseb aktiivselt ka ajaloo uurimisega ning sealhulgas praeguse taastatud Elva malevkonna ajaloo uurimise ja talletamisega," lisas vallavolikogu esimees. 

Svetlana Variku on alates 2007. aastast Palupera Põhikooli direktor. Tema juhtimisel on kogu koolimööbel ajakohastatud, koolis on olemas digitahvlid ning loodud on raamatukoguruum. Koolimaja on saanud uue katuse, taastatud on katuseaknad ning kõrvalhoone on viidud kooskõlla Muinsuskaitse nõuetega. 

„Palupera kool osaleb mõisakoolide ühisprojektis „Unustatud mõisad" alates 2008. aastast ning sel aastal pälvis kool Tartu Ülikooli eetikakeskuse hindamiskomisjonilt tunnustuse „Hea kooli teerajaja 2019"", kirjeldas Svetlana Variku panust abivallavanem Marika Saar. Ta lisas, et Svetlana Variku on kooliga seotud projektide ja ettevõtmiste osas teinud igakülgset koostööd valla, kooli vilistlaskonna ja kogukonnaga. 

Tiitli Elva valla Aasta Tegu sai Elva Keegel ja Resto. „Elva Keegli ja Resto loomine Elva linna on andnud kõigile huvilistele võimaluse tutvuda keegli kui spordialaga ning rikastanud kohalike elanike võimalusi aja veetmiseks," ütles Maano Koemets. Peale selle on restorani eestvedajad Markko Abel ja Raiko Tigane loonud Elva keegliklubi. 

Aasta Tegija 2019 tiitliga pärjati Silver Laks. Silver Laks on Elva vallavolikogu liige ning Aakre küla ja külaseltsi eestvedaja. Silver Laksi kandidatuuri esitaja põhjendas oma otsust järgmiselt: ta on kindlasti keegi, kes on näidanud elu võimalikkust väljaspool Tallinna ning on seda elu- ja mõtteviisi ka edukalt propageerinud. 

Kultuurivaldkonna tunnustustest kuulutati Aasta kultuuritegijaks Laine Meos, Karel Vähi ja Kaarel Tuvike. 

Laine Meos on Rõngu Raamatukogu juhataja, kes on sealse kogukonna oluline ja aktiivne liige. Laine Meos organiseeris eelmisel aastal mitmeid erinevaid üritusi ning võttis osa suurematest maakondlikest üritustest nagu näiteks lasteraamatupäev, kihelkonnapäev „Keel – meel – hääl" jne. „Laine on Rõngu piirkonna kultuuri koguja, hoidja ja tutvustaja," iseloomustas abivallavanem Marika Saar. 

Karel Vähi on segarahvatantsurühma Opsal juhendaja (alates 2012. aastast) ning kollektiiv on selle aja jooksul osalenud mõlemal tantsupeol. Möödunud hooajal tegutses Karel kümne rühma juhendamisega ning tantsijate suurpeole pääsu saavutas neist üheksa. Kolme kollektiivi tööd juhtis ta Tartumaal, Opsali tööd Puhjas ning ülejäänuid Harjumaal. „See kõik näitab, et Karel on äärmiselt pühendunud ning väga oluline ka Puhja kultuurielus. Opsali 35. sünnipäevakontserdi lavastuse osas on öelda vaid kiidusõnu," rääkis Saar. 

Kaarel Tuvike on Puhja kogukonna aktiivne liige ning kogukonda panustaja. Eelmisel aastal tuli Puhja Seltsimaja näiteringi esituses lavale näitemäng „Röövlivald Kavilda", mille teksti kirjutas ajaloomaterjalide põhjal Kaarel Tuvike. Näidend sündis viie aasta jooksul materjale kogudes, eesmärgiga tähistada sellega EV 100 ja küüditamise 70. aastapäeva. Kaarel Tuvike oli ka etenduse lavastaja. 

Tunnustuste kandidaate oli võimalik esitada kõigil Elva valla elanikel. Teenetemärgi ning Aasta Teo ja Tegija aunimetuse laureaadid otsustas vallavolikogu. Aasta Tegu ja Tegija valiti vallavolikogu 27. jaanuari istungil toimunud salajasel hääletusel. Kultuurivaldkonna aunimetuste saajad otsustas vallavalitsuse komisjon. Võitjate nimed avalikustati esmakordselt tänasel aktusel. 

Fotogalerii üritusest leiate SIIT

 

Neljapäeval, 27. veebruaril toimus Palupera piirkonnakogu koosolek, kus osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks ja Jaanika Saar. Kohtumise eesmärk oli arutada Hellenurme mõisapargi muinsuskaitseala laiendamist, et ka osa Hellenurme paisjärvest kuuluks tulevikus Muinsuskaitse alla.  Muinsuskaitse esindaja Inga Raudvassar tutvustas plaane seoses Kesskonnaameti planeeritava kalapääsu rajamisega. Piirkonnakogu toetas mõtet osa järvest muinsuskaitse alla võtta.  Arutati ka piirkonnakogu töökorralduslikel teemadel ning lepiti kokku ühine talgupäev 4. mail, üheskoos planeeritakse korrastada Hellenurme mõisaparki.  

 

21. märtsil on kõik kogukondade eestvedajad oodatud Külade Kärajatele 

21. märtsil algusega kell 11 toimub Sääniku külamajas (Mäeselja küla, Elva vald) Elva valla Külade Kärajate üheksas kohtumine. 

Päevakorras on muu hulgas vallavalitsuse info, Teeme Ära talgupäeva tutvustus, üldplaneeringu protsessi ülevaade. Esinema on palutud Kirepi küla eestvedaja Marju Jõks, kes tutvustab Kirepi küla arengukava koostamise protsessi ja oma kogemust selle eestvedamisel. 
 
Külade Kärajatele on oodatud kõik Elva valla külavanemad, külaseltside aktivistid, piirkonnakogude liikmed, teised vabasektori eestvedajad ja aktiivsed kohalikud elanikud. 
 
Kohvilaud kaetakse traditsiooniliselt üheskoos. 

Ürituse Facebooki-lehe leiate siit. 
 

VARIA

Laupäeval, 29. veebruaril toimusid Viru-Nigula vallas 36. Eesti omavalitsuste talimängud. Elva valla võistkonna pani kokku spordijuht Madis Šumanov. Elva vald tuli 21 osavõtnud valla seas (üle 8000 elanikuga valdade suurusgrupis) kokkuvõttes 7. kohale. Juhtide võistlustel osales Maano Koemets. Juhid võistlesid geopeituses, robootikas ja taekwondo löökides. 

Foto: Robotiga vigursõit aja peale 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.02-23.02.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.02.–23.02.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 17. veebruaril osalesid Toomas Järveoja, Merilyn Säde ja Margit Kink Elva linna päevaga seotud korralduskoosolekul. Koosolekul arutati täpsemalt Elva linna päeva ajakava. Elva linna päev toimub 2. mail ning kõigil on võimalus külastada traditsioonilist kevadlaata, samuti saab nautida kultuuriprogrammi ning õhtu lõppeb kontserdi ja ilutulestikuga.  

Sel päeval tähistab Kaitseliidu Elva malevkond oma 30. aastapäeva taastamisest ning 95. aastapäeva loomisest. Seoses sellega toimub Elva linna päeval ka Kaitseliidu paraad ning sõjatehnika näitus. Õhtul oodatakse kõiki ka Elva Gümnaasiumisse Kaitseliidu konverentsile “Sõja uued reeglid.” 

Sel päeval toimub ka traditsiooniline Kellatornijooks.  

Päev varem, 1. mail toimub Elva linnasüdame ametlik avamine ning matkamaraton. Infot nende ürituste kohta jagame Elva Vallavalitsuse ja SA Elva Kultuur ja Sport kanalites õige pea.  

Teisipäeval, 18. veebruaril osales Margit Kink Noorsootöötajate Ühenduse üldkogul ja infoseminaril. Kadri Sildnik rääkis enda kogemustele tuginedes noortekeskuse ja raamatukogu koostöövõimalustest. Astrid Hallik tutvustas Tartumaa kultuuristrateegiat ja selle seotust noorsootöö valdkonnaga ning tutvustas Tartumaa kultuurijuhtide arendus- ja koolitusprogrammi Loov Tartumaa, kuhu oodatakse osalema ka noorsootöötajaid. Lisaks räägiti 2020. aasta tegevuskavast ja Tervist Edendavate Noortekeskuste võrgustikust, mille heaolumeeskonnaga liitus esialgu meie vallast Magdalena Kalev Rannu Noortekeskusega, see ei tähenda aga seda, et teised noortekeskused liituda ei saaks. 

Teisipäeval osales Mare Tamm Haridusfoorumil Tallinnas. Vaatluse all oli teema “Individuaalsed õpirajad”. Filosoof Margit Sutrop tõi välja praegused kitsaskohad õppija personaalse õpiraja loomisel ja pakkus lahendusi. Täna ei ole palju teadmist selle kohta kuidas õpitakse, kuidas siduda kokku erinevad ainevaldkonnad ja kuidas tõsta üldist madalat haridustaset ühiskonnas ja õpilaste õpimotivatsiooni. Võitlus käib õppija tähelepanu äratamise nimel nii koolis kui ka ümbritsevas keskkonnas. Õppimise personaliseerimise tee peaks koosnema kolmest osast: õpivara on õpilasele isikustatud, õpivalikute rohkuse hulgas aitab õpetaja õpilasel valikuid teha, õpilasel on isiklikud suhted koolkaaslastega koosõppimisel. Edulugusid oma õpilastega jagas arutelugrupis Palupera Põhikooli direktor Svetlana Variku. 

Kolmapäeval, 19. veebruaril osales Margit Kink noortevaldkonna võrgustiku kohtumisel. 

Seminaril räägiti koostöögruppidest tagasi- ja edasivaatavalt. Mitmed rääkisid oma tulemustest ja kogemustest. Omavahel sai kogemusi vahetada teemaarutelu laudades. Elva ja Nõo koostöörühmal on käsil kaks projekti: sõidujagamise äpp, mida veab eest Kertu Vuks ja noorte vabatahtliku töö arendamine, mille projektijuht on Hanna Laius. 

Neljapäeval, 20. veebruaril osales Liis Lehiste kompetentsikeskuste koostöökohtumisel Viljandis. Viljandi abilinnapea Janika Gedvil tutvustas ühendatud tugispetsialistide osakonna tekkimise eellugu, SA Lapse Heaolu Arengukeskuse juhatuse liige Maarja Oviir-Neivelt andis ülevaate sihtasutuse tegemistest ja edaspidistest plaanidest ning Viljandi Perepesa koordinaator Eliise Vainurm tutvustas Perepesa tegevust. Perepesa põhilise tähelepanu all on ennetustöö läbi varajase lapseea toetamise. Perepesas on avatud mängutuba, pakutakse koolitusi, lapsevanemate jututubasid, perekooli, psühholoogilist nõustamist, raseduskriisi nõustamist ja muid tegevusi. Kõik teenused on perele tasuta.  

Fotol on Viljandi Perepesa koordinaator Eliise Vainurm ja SA Lapse Heaolu Arengukeskuse juhatuse liige Maarja Oviir-Neivelt.  

 

Neljapäeval osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink kultuurijuhtide koosolekul. 

Üheskoos vaadati üle rahvariidefondi korra kavand. Arutleti ühisürituste korralduse üle ning reflekteeriti Loov Elvat. Hakati planeerima üritustesarja “Elva suvi”. 

Laupäeval, 22. veebruaril osales Margit Kink noortevolikogu koolitusel ja koosolekul.  

Mari-Liis Vanaisak tutvustas noortevolikogu liikmetele projektikirjutamise põhimõtteid ja mõnda fondi, kust on võimalik raha küsida. 

Koosolekul arutleti noortevolikogu plaanis olevate järgmiste tegevuste üle. 

 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 18. veebruaril külastasid Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Lauri Tamm Tori valda. Meid võtsid vastu abivallavanem Priit Ruut ja sotsiaalnõunik Kaja Rebane ning teised sotsiaalvaldkonna töötajad. Kohtumine toimus Sindi Sotsiaaltöökeskuses, kus pakutakse erinevaid teenuseid: toitlustamine, juuksur, pesemisvõimalus, pesupesemine, riideabi, sotsiaalnõustamine ja avahooldus. Meile tutvustati sotsiaalkeskuse tööd ja ühises vestlusringis vahetati kogemusi sotsiaalteenuste korraldamisest. Sotsiaalnõunik Kaja Rebane tutvustas Tori valla kogemusi OÜ FleetComplete’i pakutava sotsiaalmooduli võimaluste kohta koduteenuse korraldamisel. Avahooldustöötajad Jagne ja Külliki rääkisid oma kogemustest FleetComplete’i kasutamisest oma töös. Kohtumise lõpus käisime koos vaatamas Sindi vana viiekorruselist ühiselamut, mida vald plaanib ümber ehitada sotsiaaleluruumideks, et paremini osutada eluruumi tagamise teenust.  

Reedel, 21. veebruaril osalesid Eva Kuslap ja Lauri Tamm kodukülastustel projekti “Kodud tuleohutuks” raames. Külastatud sai koostöös pottsepaga 13 objekti, kus vaadati üle, milliseid parandustöid tuleb neil objektidel teha. „Kodud tuleohutuks“ projektis osalevate kodude nimekiri kujuneb Päästeameti kodukülastuste andmete põhjal ning analüüsitakse läbi koostöös kohaliku omavalitsusega. Kohalik omavalitsus esitab 29. veebruariks taotlused koos hinnapakkumustega Päästeametile, kes hiljemalt 13. märtsiks otsustab, millised kodud saavad projekti rahastuse. Tööde teostamiste aeg on kuni selle aasta novembrini.  

Reedel, 21. veebruaril osales Eve Jõgi Tallinnas üleeuroopalisel kuriteoohvrite aastapäevale pühendatud konverentsil Emad - lähisuhtevägivalla vaikivad ohvrid.  Konverentsil rääkis rahvastikuminister Riina Solman, mil viisil igaüks meist saab sekkuda. Emotsionaalse vägivalla mõju lapse arengule tutvustas paari- ja pereterapeut Meelike Saarna, kes tõi välja kolm põhilist vanemlusstiili, seostas need lapse kiindumussuhte arenguga ja tõi välja ka Maslow’ vajaduste püramiidi. Kui kodus on püsiv vaimne või füüsiline vägivald, siis selle pere laps kasvab suureks nii, et tema aju võib paljuski normaliseerida vägivalda. Kui täiskasvanuna tema enda partner teeb midagi vastuvõetamatut, siis ei lähe vaimse/füüsilise vägivallaga perest lapsel ükski lambike peas põlema, laps ei põgene ohtlikust ja vägivaldsest olukorrast, kuid iga terve paarisuhtemudeliga perest pärit noor oleks kohe suhtest lahkunud. Lisaks pühendavad vanemad tänapäeval liiga vähe aega oma paarisuhtele ning toetavad võrgustikud perede ümber on väga väikesed. 

Vägivaldse suhte anatoomiast rääkis psühhoterapeut Mirjam Püvi - kuidas teha vahet, kas tegu oli peretüli või perevägivallaga? Kui tegu on võimu ja kontrollitüliga, on tegu pigem perevägivallaga. Mirjam Püvi rääkis ka sellest, miks ei lahku naised keeruliseks muutunud suhtest ja mida annaks ette võtta, kui selline olukord on käes. Ettekandeid vägivalla alla kannatamise elust ning sellele järgnenud elust tegid kaks kogemusnõustajat Pärnu Naiste Varjupaiga näitel. 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval kohtusid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Elva valla kaasava eelarve ideede autoritega. Kohtumisel arutati ühe võiduidee Liikumispark Tartu maantee rohealal elluviimisega seonduvat. Idee autorid tutvustasid veelkord oma mõtteid ning vallavalitsuse esindajad selgitasid edasist protsessi.  

Kolmapäeval, 19. veebruaril toimus Elva vallamajas Verevi detailplaneeringu avalik arutelu. Artes Terrae planeerija Heiki Kalberg tutvustas detailplaneeringu eskiislahendust ning Alkranel OÜ ekspert andis ülevaate kavandatava tegevusega avalduda võivatest keskkonnamõjudest. Arutuelul osalejad avaldasid arvamust kavandatava rannahoone-ujula mahu ja asukoha sobivuse üle. Tehti ettepanekuid liikluskorralduse ja parkimise osas. Uuriti, kuidas lahendatakse sademeveekanalisatsioon, et takistada sademevee järve voolamist otse rannaalalt. Arutleti kavandatava ujula suuruse ja tasuvuse üle.  

Vallavalitsus analüüsib avalikul väljapanekul ja arutelul tehtud ettepanekuid ja arvamusi ning täiendab nende alusel detailplaneeringut ja KSH aruannet. Seejärel esitatakse planeering asjakohastele ametitele kooskõlastamiseks. 

TURISM & KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 18. veebruaril osales Merilyn Säde Tartus efektiivse sisuturunduse koolitusel. Koolitusel räägiti noorte ja täiskasvanute sotsiaalmeedia kasutamisest, sellest, miks tasub näiteks luua ettevõttel eraldi blogi ja sinna sisu luua ning sisu loomisest ja Google’i eripäradest. 

Koolitusel räägiti uuringust, millest selgus, et täiskasvanud kasutajad eelistavad enim Facebooki, millele järgneb Instagram ning 13-19aastased eelistavad samuti Facebooki ja Instagrami. Noored viibivad internetis enamasti kell 15-19 ja kell 19-22, täiskasvanud kell 19-22 ja 9-15. Nii noored kui ka täiskasvanud kasutavad sotsiaalmeedias ja internetis tegutsemiseks peamiselt nutitelefoni.  

Ettevõttel on mõistlik pidada blogi selleks, et Google’is tõuseks kindla märksõna esiletõusmise arv ning et Google’s tuleks seeläbi konkreetse ettevõtte koduleht otsingus esimeste seas välja.   

Koolitaja soovitas nii ettevõtetel kui ka kõigil teistel vaadata ning kasutada oma töös järgmisi tööriistu: Google Search Console, Google My Business, Google Trends ja Google Keyword Planner. Kindlasti soovitati jälgida, mida teevad konkurendid ning jälgida ka välismaiseid konkurente, kellelt võib tihti saada sotsiaalmeedias tegutsemiseks häid ideid. 

VALLAMAJANDUS

Kolmapäeval, 19. veebruaril kohtusid Maano Koemets ja Terje Korss Eesti Maaülikooli esindajatega, kus arutati Maaülikooli Vehendi külas asuvate kinnistute jagamise ja osade maaüksuste vallale üleandmise soovi.  

Mikk Järv ja Terje Korss osalesid projekti ActNow koosolekul. 

Act Now töörühma koosolekul vaadati esmaseid tarbimisandmeid hoonetes, kuhu on paigaldatud monitoorimise seadmed. Töögrupi liikmed olid seisukohal, et Elva valla hoonetes peaks ventilatsiooniseadmete tavapärasele hooldusele lisaks olema ka ventilatsiooniseadmete mõõdistamine ja seadistamine. Selle vajadust näitasid esmased kogutud andmed, kus hoonetel on ventilatsiooniseadmed olemas, kuid need ei ole efektiivselt seadistatud hoone spetsiifikat silmas pidades. 

Lepiti kokku, et tehakse ülevaatlik leht Act Now projekti kaudu kogutud andmetest, kuhu kuvatakse hoonete energiaandmed, et neid oleks võimalik avalikult esitleda.  
 
Arutati, millistesse hoonetesse võiks veel energia monitoorimise seadmeid paigaldada. 

 

VARIA

Reedel osalesid Marika Saar ja Mikk Järv Puhja Seltsimajas vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil. 

Kontserdil esinesid Puhja kooli õpilased. Vabariigi aastapäeva puhul tervitas abivallavanem Mikk Järv ning kontserdielamuse pakkusid Liisi Koikson ja Joel Remmel. 

 

Reedel toimus Puhja Lasteaias Vabariigi aastapäeva aktus ja seltsimajas Puhja Kooli Vabariigi aastapäeva aktus. Õpilasteater esitas Aire Pajuri näidendit. Valla esindajana osales Maano Koemets. 

Reedel asetati Elva valla poolt mälestuspärjad Vabadussõjas langenute auks Rõngu, Rannu, Konguta ja Puhja mälestussammaste juurde. Puhjas asetasid kell 11.30 pärja Puhja Kooli õpilased ja õpetajad. Rannus kogunesid samba taastamise eestvedajad kell 11.30, mälestushetkel võtsid sõna volikogu esimees ja Rannu kirikuõpetaja. 

 

21.02.2020 pidas Rannu kirikuõpetaja Timo Švedko Rannu samba juures mälestuspalve 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.02-16.02.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.02.–16.02.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 10. veebruaril kohtusid Mare Tamm ja Liis Lehiste Elva valla lastehoidude juhtidega. Lastehoidude juhtidele tutvustati uue koolieelse lasteasutuse seaduse eelnõud ning arutati lepingute jätkamise võimalusi ja tingimusi.  

Teisipäeval, 11. veebruaril kohtusid Elva valla raamatukogutöötajad ja raamatukogu nõukogu liikmed. Peamised teemad olid raamatukogude kujundamine info- ja turismiinfokeskuseks – arutelus osalesid ka kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja turismijuht Hemminki Otstavel. Arutelu oli väga põnev ning idee on kasutada edaspidi rohkem ära meie tugevat raamatukoguvõrgustikku info edastamisel. Peale selle räägiti raamatukogude plaanidest eelseisval hooajal ning koostöökohtadest.   

 

Teisipäeval, 11. veebruaril kogunesid Tartumaa kultuuritöötajad traditsioonilisele kohtumisele Elva vallamajja. Sel korral oli fookuses koolitusprogrammi Loov Tartumaa tutvustamine ja Elva Elamusfestival. Abivallavanem Marika Saar tutvustas Elva Elamusfestivali kontseptsiooni ja korraldust ning kutsus kõiki valdu sel aastal Elamusfestivaliga ühinema.  

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 11. veebruaril osales Eva Kuslap Tartus toimunud Naiste Tugi- ja Teabekeskuse korraldatud ühisarutelul “Eakate naiste vastane vägivald”, kus osalesid Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Kiirabi ja kohalike omavalitsuste esindajad. Esimesel kohtumisel toimus ülevaade eakate vastasest vägivallast ja selle liikidest (vaimne, füüsiline ja majanduslik vägivald) ning sellest, kuidas praegu erinevad ametkonnad selle teemaga tegelevad. Lisaks kaardistamine, kuidas ja kelle poolt toimub eaka vägivalla märkamine ning millised on edasised teavitus- ning koostöösammud.  

Sotsiaalkindlustusameti korraldatud toimetulekutoetuse teemapäev toimus 12. veebruaril Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuses, kus osalesid Milvi Sepp, Sille Kask, Elo Kasetalu, Laura-Liis Õnneleid ja Ene Sõber. Teemapäeval rääkis Ulli Luide Sotsiaalministeeriumist  toimetulekutoetuse valust ja võlust, peatus pikemalt kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsuste tegemise võimalustel, mille eesmärk on suurendada KOV otsustusõigust nende toetuse saajate osas, kes ei ole motiveeritud koostööks, ei tee ise pingutusi oma olukorra parandamiseks või kelle esmavajadused saaks katta muul viisil.  

Inna Tamm Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna järelevalve talitusest rääkis toimetulekutoetuse järelevalvega seonduvast. Hüvitiste osakonna äriteenuste talitusest Milvi Haitov andis ülevaate toimetulekutoetuse statistikast ja arengusuundadest ning puudutas põgusalt matusetoetusega seonduvat. Aika Kaukver tutvustas STAR-i arendustegevust abivajaduse hindamise ja juhtumikorralduse vaates.  

Teemapäeva lõpetas Eve Jürgenson Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest, kes korraldas praktilise STAR-i koolituse, kust saime vajalikke nippe ja nõuandeid.  

Neljapäeval, 13. veebruaril kohtusid Milvi Sepp ja Alo Rebane Elva Puuetega Inimeste Ühingu liikmetega.  Milvi Sepp tegi ülevaate valla sotsiaal- ja terviseosakonna tegemistest ja sotsiaalteenuste võimaldamisest. Puudega inimesed väljendasid kohtumisel, et valla sotsiaaltranspordi hinnad on liiga kõrged. Samuti peeti ebaõiglaseks tasuta ühistransporti, kui puuetega inimesed, kes ei saa ühistransporti kasutada, peavad maksma vajaliku sotsiaaltranspordi eest. Milvi Sepp selgitas, et nendele inimestele, kelle sissetulekud on väiksed ja/või kes peavad kasutama palju sotsiaaltransporti (näiteks regulaarne raviprotseduuridel käimine Tartus), tehakse taotluse alusel valla poolt otsus hinda vähendada.  

Alo Rebane jagas infot kodukohandamise projekti osas, mille eesmärk on tagada inimesele iseseisev toimetulek oma kodus. Projekti esimese vooru 17 kodukohandust on tehtud, ka teise vooru kodudest on juba kümmekond kohandatud. Kokku on teises voorus võimalik kohandada vallas 38 kodu. Kolmanda vooru taotluste vastuvõtt lõppes 4. veebruaril, edasi järgneb kodude ülevaatamine ja kohandamise võimalikkuse hindamine koos eksperdiga.  

 

Neljapäeval osales Piret Hallast koolitusel “Kogemuslik õpe juhtidele: kolm coachingu liiki”. 

International Supervision and Coaching Institute superviisor ja coach Kaupo Saue tutvustas erinevaid coachingu meetodeid. Oluline, mida rõhutati oli see, et probleemi asemel tuleb sõnastada eesmärk, kuhu on vaja jõuda ning leida tugevused, mida rakendada eesmärgi saavutamiseks. Coaching ei anna lahendusi, hea coach esitab küsimusi ning nende abil suunab mõtlema ning lahendusi leidma.  

Coachiva vestluse üheks võimaluseks on rakendada GROW mudelit:  

G- Goal Eesmärgistamised. Kuidas sõnastaksid oma eesmärgi? Missugust olukorda sooviksid saavutada? 

R- Reality Reaalsus ja ressursid. Nimeta kolm peamist tunnust, mis iseloomustavad praegust olukorda? Mis on sinu kolm sisemist tugevust, mis toetavad eesmärgi saavutamist? 

O- Optons Võimalused. Missuguseid tegutsemisvõimalusi sa näed? Missuguste oskuste parem valdamine aitaks sul tegutseda? 

W- What-When-Whom-Will Tegevuskava. Millega peaksid alustama? Kuidas kavatsed seda teha? Millist toetust ja kellelt vajad? 

ARENDUSVALDKOND

 

Kolmapäeval osalesid Toomas Järveoja ja Mikk Järv MKM internetivõrgu arendamise koosolekul Otepääl. 

Lõuna-Eesti Omavalitsuste liidud ja arenduskeskused on sõlminud koostöölepingu, mille eesmärk on viia ellu Lõuna-Eesti piirkonda hõlmavaid ühiseid koostöö- ja arendusprojekte. Üks oluline tegevus on hajaasustusega turutõrkepiirkondades ülikiire interneti kättesaadavuse parandamine. Lõuna-Eesti omavalitsute esindajad kogunesid Otepääle, kus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitles kiire internetivõrgu arendamist 2021.–2027. aastal ja leppisid kokku alljärgnevates ettepanekutes, kuidas saaks Lõuna-Eesti piirkondades internetivõrk edukalt välja arendatud. 

Omavalitsuste esindajad teevad ettepaneku, et Lõuna-Eestis piirkonna konkurentsivõime säilitamiseks on 2025. aastaks kõigile üksikmajapidamistele tagatud soovi korral kiire internetivõrguga liitumine. Selleks tehakse ettepanek, et Eesti hangete  korraldamist alustatakse Lõuna-Eestist. Maakondlike hangete ettevalmistamisse kaasatakse maakonna omavalitsused juurdepääsuvõrkude rajamise piirkondade väljaselgitamiseks. Juhul, kui Lõuna-Eesti maapiirkondades jääb kiire internetivõrguga ühendamata üksikult asuvaid majapidamisi või tegutsevaid ettevõtteid, kuhu juurdepääsuvõrkude ehitus on väga kulukas, lahendada sooviavaldused hajaasustuse programmiga. 

Neljapäeval ja reedel, 13.- 14. veebruaril osales Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi juhatuse väljasõidul Valgamaal. 

13.–14. veebruaril toimus Tartumaa Arendusseltsi (TAS) juhatuse väljasõit Valgamaale. Tutvustati ja anti ülevaade TASi käimasolevatest ja uutest koostööprojektidest (NG kollased aknad, Emajõe võrgustik). Kuna Euroopa Liidu rahastusperiood on lõppemas ja tulemas uus, siis arutati uut programmperioodi ja võimalikke LEADER-programmi muudatusi, mida tuleb TAS-i strateegia loomise juures arvestada. Tutvustati jaanuari lõpus esitatud taotluste kokkuvõtet, mida hakkab märtsis komisjon hindama. 

Neljapäeval osalesid Maarika Uprus ja Jaanika Saar Tartu Linnavalitsuses toimunud koostatava ratta- ja jalgteede võrgustiku arutelul.  

Arutelule oli kutsutud ümberkaudsete valdade planeerimisspetsialistid, et arutada ratta- ja jalgteede planeerimist. Kohtumise eesmärk oli vaadelda ja arutada teedevõrgustiku planeerimist laiemalt, kui vaid Tartu linna territooriumil. Oluline rõhk arutelul oli tugivõrgu liitmine valdade kergliiklusteede võrgustikuga.   

Reedel, 14. veebruaril osalesid Maarika Uprus ja Jaanika Saar Järve tn 9 detailplaneeringu teemalisel koosolekul. Koosolekul arutati koos Järve tn 9 omaniku ja Järve 5a omanikega detailplaneeringus võimaliku teeservituudi seadmise vajaduse märkimist Järve 5a kinnistu kasuks. Järve 9 omanik andis põhimõttelise nõusoleku Järve 5a kinnistu omanikule juurdepääsuks läbi arendatava Järve 9 kinnistu.  

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 11. veebruaril toimus osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek. 

Sel korral räägiti üle kirjade registreerimine ja selle võimalused dokumendihaldussüsteemis Amphora. Samuti arutati meeskonna rahuloluküsitluse koostamist ja korraldamist. Järgmine osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek toimub märtsi alguses. 

VALLAMAJANDUS

Neljapäeval, 13. veebruaril osalesid Hegri Narusk ja Terje Korss koostöös vallavalitsuse juriidilise-sotsiaal- ja finantsosakonnaga koolitusel, kus räägiti erisoodustusest, ametisõidukitest jm. Elva Vallavalitsuse ametiautodel kasutatakse GPS-põhist sõidupäeviku teenust FleetComplete. 

Reedel, 14. veebruaril osalesid Heiki Hansen, Hegri Narusk, Allan Allik ja Kullo Laos Elva linna tänavavalgustuse rahastustaotluse arutelul, kus täpsustati KIK-i esitatud rahastustaotluse ajakava. Projektiga on kavas uuendada Elva linnas olevat tänavavalgustuse taristut ca 1/3 ulatuses. Projekti maksumus on ca 600 000 eurot. 

KOGUKOND

Teisipäeval, 11. veebruaril toimus Ulila rahvakoosolek, kus osalesid abivallavanem Heiki Hansen, abivallavanem Mikk Järv, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ja Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre.  

Abivallavanem Heiki Hansen selgitas koosolekul Ulila kergtee ehitusega seonduvat, ehitus algab 2023. aastal. 

Koosolekul tutvustati Ulila keskuse hoone kahekordse osa rekonstrueerimisprojekti. Vallaarhitekt Jaanika Saar juhtis tähelepanu muudatustele, mis on projektis tehtud ning millised ruumid asuvad hoones tulevikus (raamatukogu, noortetuba, jõusaal, seminarisaal). 

Pikem arutelu oli seoses Ulila keskuse kolmekordse hoone tulevikuga, muu hulgas pakuti ideedena välja loomemajanduskeskuse loomine või võimalus MTÜ Sooveere tegevusi laiendada kolmekordsesse hoonesse. Vallavalitsuse esindajad tõid välja, et valla tegevusteks ei ole kolmekordset hoonet vaja ning kaaluda võiks lammutamist.  

Kohapeal tõstatusid küsimused seoses bussipeatustega, mille ehitus on pooleli. Samuti küsiti bussipeatuste heakorra kohta. Samuti vajab kaasava eelarve idee realiseerimise raames lahendamist sadamaala parkimiskorraldus. 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

Kolmapäeval, 12. veebruaril osalesid Heiki Hansen ja Kertu Vuks Palupera piirkonnakogu koosolekul. 

Piirkonnakogu arutas maade vahetamise võimalusi seoses kergliiklustee alla jäävate eramaadega. Pakuti välja kaks võimalust, millest piirkonnakogu esindaja ja maaomanik lähipäevil valiku pidid tegema. Arutati ka mõisapargi heakorra küsimusi – vallavalitsus lubas pargi üle vaadata ja tagada selle elementaarse heakorra.  

VARIA

Neljapäeval, 13. veebruaril külastas Maano Koemets Viimsi valda. 

Kohtumisel Viimsi vallajuhiga olid aruteluteemad järgmised: kohaliku omavalitsuse juhtimine, volikogu ja valitsuse töö eripärad, sise- ja väliskommunikatsioon, sisekontrollisüsteem ja muud teemad.  

Viimsi vallas tehtud ringkäigul oli hea võimalus tutvuda värskelt avatud (2019. aasta detsembris) Viimsi Raamatukogu ja Noortekeskuse uute ruumidega kohalikus kaubanduskeskuses. Raamatukogu avamine kaubanduskeskuses või oma maja ehitamine oli pikalt vallas kaalumisel ja valik langes kaubanduskeskuses ruumide rentimisele. Raamatukogu juhataja Tiiu Valmi sõnul on Viimsi inimesed valikuga rahul, ruumid on suured, tänapäevaselt sisustatud ja pakuvad peale raamatute laenutamise mitmeid muid ajaveetmise võimalusi. Lasteraamatukogu asub eraldi osas ja on väga lapsesõbralikult sisustatud. Kahe kuuga on lisandunud 900 uut lugejat, tänu heale asukohale ja kindlasti ka kliendisõbralikule lahtiolekuajale. 

Laenutus- ja lugemissaal 

Lugejaboksid  

Laste laenutus- ja lugemissaal 

 

Neljapäeval osalesid Toomas Järveoja, Mikk Järv ja Triinu Paas Puhja katlamaja avamisel. 

Puhja soojamajanduse arengukava muutmisega 2018. aasta alguses sai soojusettevõte SW Energia OÜ alustada projekteerimisega ja rahastustaotluse esitamisega SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK). 

Puhja katlamaja ja soojustrasside ehitusmaksumus oli ligi 1,3 miljonit eurot. KIK toetas Puhja uue katlamaja ja soojustrasside ehitust 671 950 euroga, ülejäänud osa panustas SW Energia.  

SW Energia alustas 2019. aasta juulis Puhja aleviku kaugküttetorustiku ajakohastamist. Mahukate rekonstrueerimistööde raames vahetati välja ligi 1,6 km ulatuses vananenud torustikku. Ehitustööde tulemusena paranes Puhja aleviku kaugküttevõrgus varustuskindlus ning vähenesid trassi soojakaod 

Projekti tulemusena on Puhja alevisse ehitatud täiesti uus täisautomaatne katlamaja, kuhu on paigaldatud katlaseadmed 1 MW ja 0,5 MW (hakkpuit, hakkepuit/turvas) ning reservkatel koos lisaseadmete ja automaatikaga.  

Vallavanem Toomas Järveoja.

Pildil Puhja aleviku vana trassi seisukord

Pildil uued trassid, mis paigaldati.

 

Reedel, 14. veebruaril osales Maano Koemets Powerpoint esitluste loomise koolitusel Tartus. 

Koolitusel käidi läbi kõik MS Office PowerPoint programmiga seonduvad tehnilised võimalused. Koolitusel osalenud said värskendada teadmisi ja selle kinnituseks koolituse läbimist tõendava tunnistuse. 

 

Teisipäeval, 11. veebruaril osales Marika Saar Tartu Maratoni korraldusmeeskonna kutsel Eesti Rahva Muuseumis näituse Tartu Maraton 60 avamisel.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 21-25
Elemente lehe kohta 5
of 25
 
Esmaspäev,   10 . august 2020   Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek   Kell 9.30 Piret Hallast ja Hille  Deede
Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4