Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.08-1.09.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.08.–1.09.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 26. augustil toimus Elva Kultuurikeskuses Elva valla korraldatud inspiratsioonipäev õpetajatele "Õpetaja – tuleviku tegijate kujundaja". 

Inspiratsioonipäeva eesmärk oli pakkuda haridusvaldkonna inimestele kaasamõtlemiseks teemasid, mis on lasteaia- ja koolielus päevakajalised. 

Päeva avas pikaaegne haridusjuht Anzori Barkalaja. Anzori rõhutas, et tuleviku noortelt oodatakse kolme olulist omadust: kompleksülesannete lahendamise võimekust, kriitilist mõtlemist ja loovust. Õpetaja roll hariduses on lastele anda edasi hoiakuid, mis aitavad tulla toime muutuvas keskkonnas. 

Abivallavanem Marika Saar andis ülevaate Elva valla hariduselust ning suurematest plaanidest. Muuhulgas tuleb Tartumaa noortele äriideede konkurss VÄLK. Selle kohta jagame infot lähiajal, nii et tasub silmad ja kõrvad lahti hoida! 

Ettevõtlusteemal jagas oma mõtteid IT-ettevõtja ja Ajujahi konkursi võitja, õpilasfirmade mentor Margus Pala. Marguse sõnul sobivad ettevõtjaks inimesed, kes viivad lubatud asjad lõpuni, olles orienteeritud probleemilahendusele, mitte vabanduste otsimisele. 

Oma teadmisi õpetajate vaimse tervise teemal jagasid Liisa Pedoksaar ja Liina Adov Tartu Ülikoolist. Õpetaja tähtsaim töövahend on õpetaja ise. Stressi eest põgeneda ei ole võimalik, sellega on paraku kõigil kokkupuutepunktid. Stressiga tulevad toime paremini need inimesed, kes võtavad stressoreid kui õppimiskohti. Toimetulekumehhanismid on erinevad, kuid kõige alus on piisav magamine, söömine ja uni. Päeva juht oli Puhja Kooli õppejuht Riin Massur. Õpetajatele esinesid tippmuusikud Sten Lassmann klaveril ja Valle-Rasmus Roots tšellol.  

Loodame väga, et see päev andis uusi mõtteid ja inspiratsiooni, et uuele kooliaastale rõõmsalt vastu minna! 

 

Kolmapäeval, 28. augustil osales Marika Saar haridusministri vastuvõtul. Vastuvõtul pidas minister Mailis Reps tervituskõne algava õppeaasta puhul ning kuulutati välja hariduskonkursi nominendid. Üritus toimus Tallinna Teletorni jalamil.  

Neljapäeval, 29. augustil kohtusid abivallavanem Marika Saar, õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk, Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post EG ametiühingu esindajatega, et leppida kokku kollektiivlepingu tekst. Lepingu allakirjutamine toimub 3. septembril.  

 

Reedel, 30. augustil toimus Elva valla laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhtide tänuhommik, kus osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Liis Lehiste ja Mare Tamm. Elva vallast käis laulu- ja tantsupeol 19 kollektiivi. 

Elva vallavanem Toomas Järveoja tänas kõiki juhendajaid ja kollektiive, kes tegutsevad kogu südame ja hingega. "Tsiteerides laulu- ja tantsupeol mitmeid kordi läbi käinud mõtteid: "Nii nagu meile on kallid meie emad ja isad, on meile kallid ka meie isamaa ja emakeel. Eesti laulupidu on sündinud armastusest meie maa ja keele vastu. Selle armastuse läbi sai maarahvast eesti rahvas ja maast sai Eesti riik. Pühitsedes laulupidu pühitseme me oma emakeelt ja isamaad, et võiksime neid pärandada oma lastele ja kesta igaviku tuultes igavesti." Vallavanem tõi ka välja, et kui mujal Eestis ei olnud ilm kiita, säras laulu- ja tantsupeo ajal Tallinnas päike.   

Elva abivallavanem Marika Saar ütles tänuhommikul, et meie valla jaoks on oluline, et saame üheskoos edasi kanda laulu- ja tantsupeo traditsiooni. "See on suurepärane, et meie vallas on hulgaliselt häid juhendajaid, osalejaid ning toetajaid." Ta lisas, et suureks peoks ettevalmistumine on suur töö ja nõuab palju pühendumist. "Südames on suur tänu- ja rõõmutunne, et ka Elva vallas on nii palju äärmiselt tublisid laulu- ja tantsuga tegelevaid inimesi," ütles Saar. 

Elva valla kollektiivide juhte, dirigente ja saatjaid käis tervitamas ja tänamas ka tantsupeo "Minu arm" pealavastaja Vaike Rajaste, kes rääkis, kuidas sündis peo nimi ning kuidas tantsupidu tekitas temas suure õnnetunde. Liigutavad tänusõnad edastas ka Tartumaa laulu- ja tantsupeo kuraator Astrid Hallik.  

Tänuhommiku kõrghetk oli positiivsetest emotsioonidest sündinud spontaanne ühistants. 

Fotod: Kayvo Kroon

Elva vallas läks esimesse klassi 172 õpilast.

  • Puhja Koolis alustab 1. klassis sel aastal 29 õpilast; 
  • Konguta Koolis 11 õpilast; 
  • Palupera Koolis 6 õpilast; 
  • Aakre Lasteaed-Algkoolis 1 õpilane; 
  • Elva Gümnaasiumis 84 õpilast; 
  • Valguta Lasteaed-Algkoolis 3 õpilast; 
  • Rõngu Keskkoolis 15 õpilast; 
  • Rannu Koolis 12 õpilast; 
  • TERA Peedu Koolis 11 õpilast. 

Tuletame siinkohal meelde, et ranitsatoetust suuruses 70 eurot on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Elva vald. Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Loe rohkem koduleheküljelt: https://www.elva.ee/ranitsatoetus

Samuti on võimalik taotleda lapse toiduraha katmise toetust, mida makstakse vähekindlustatud peredele lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sh lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppes käivale lapsele. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. september. Lisainfo: https://www.elva.ee/toiduraha-toetus

Soovime kõigile õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele kaunist uut õppeaastat! 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 27. augustil osalesid Milvi Sepp, Alo Rebane ja Sille Kask infopäeval “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses.” Tegemist on pilootprojektiga, mille raames on kohalik omavalitsus psüühilise erivajadusega inimeste abi ja teenuste korraldaja rollis. Pilootprojekti kaasatav sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed vanuses 16–64 aastat.  Eesmärk on tagada isikukeskne, integreeritud ja paindlik teenus abivajajale. 

Neljapäeval, 29. augustil osalesid Milvi Sepp ja Mare Tamm Otepääl Varajase Kaasamise Keskuse hoovikohvikus toimunud koostööpartnerite päeval. Arutluse all olid tänased ühisteemad haridus- ja sotsiaalvaldkonnas. Mõeldi selle üle, kas oleks aeg seada meie haridusasutustes töötavatele tugiisikutele vastav kutsenõue ja kas pädevad abiõpetajad päästaksid koolielus tekkinud probleemidest klassiruumis. Nimetati tegevusi, mis vähendaksid laste vägivaldset käitumist nii kodus kui ka koolis ning jagati praktilisi nõuandeid piirkondade koostöö edendamiseks. 

 

Reedel, 30. augustil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Gerda Kiipli-Hiir ja Margit Kiin tugiteenuse koostöörühma kohtumisel.  

Elva, Põltsamaa ja Mustvee vald on koostöös koostamas tugispetsialistide teenuse osutamise mudelit, mille tulemusena on igale omavalitsusele koostatud vajadustest lähtuv mudel. Civitta Eesti AS on kaasatud projekti elluviimise koordineerimisse ning mudelite koostamisse. Töörühma kohtumisel andis projektijuht tagasisidet tugispetsialistide küsitlusest ning analüüsiti võimalikke mudeleid, nende tugevusi ja ohukohti. Järgmine kohtumine on planeeritud oktoobrisse.  

KOGUKOND

Teisipäeval, 27. augustil osales Kertu Vuks Maal elamise infopäeval Väätsal. Infopäeval selgitati täpsemalt Maal Elamise päeva kommunikatsiooni ja tegevusplaane erinevates omavalitsustes. Elva vald on üks 35 omavalitsusest, kes 28 .septembril Maal Elamise päevast osa võtab. Vaata täpsemalt: maalelamisepaev.ee.  

Laupäeval, 31. augustil osalesid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Külade Kärajatel Rõngu Rahvamajas. Kertu Vuks tutvustas vallavalitsuse plaane ning jagas infot tehtud tööde kohta. Samuti arutleti külavanemate ja kogukondade kaasamise üle; tutvustati projekti- ja tegevustoetuste korda ning kutsuti üles kõiki esitama oma kandiaate Elva valla haridus-, ettevõtlus- ja kogukonnavaldkonna tunnustamistele.  

Mari-Liis Vanaisak tutvustas Külade Olümpia kontseptsiooni ning Kertu Vuks rääkis lähemalt 28. septembril toimuvast Maal Elamise päevast, millest võtab osa ka Elva vald. Kohtumise fookus oli Kaasava eelarve ideekorje ja ideede kommunikeerimise protsessil. Merilyn Säde korraldas Külade Kärajatel ka kommunikatsiooni- ja turunduse teemalise töötoa, kus põhirõhk oli sellel, mil moel kaasava eelarve raames oma ideed tutvustada. 

 

Kolmapäeval 28. augustil osales Maano Koemets RMK poolt korraldatud väliarutelul Ervu külas Tulimäel. Teemaks oli sanitaar- ja lageraie tegemine RMK metsamaal. Tulimägi on Valguta ja Rannu kandi inimestele oluline kultuurilooline ja ka maastikuline koht, kus asub ajaloolisi objekte nagu näiteks Armuorg, Põrguorg ja Karukivi. RMK raied Tulimäel on tingitud kooreüraski puhangutest kuusemetsas. Enne raiete teostamist soovis RMK tutvustada raieplaane kohalikele elanikele, vallale ja külaseltside esindajatele. Kohale oli tulnud 25 inimest ja koos käidi läbi raiele mõeldud alad ning RMK tutvustas, mida soovitakse täpselt teha.  

Elanike ja ka valla soov on, et Armuoru nõlvad jääks raiest ja raiemasinatest puutumata, millega RMK ka nõustus. Arutati ka selle üle, kuidas võiks tulevikus Tulimäe metsade majandamist korraldada. Kokkuvõttes sõlmiti kokkulepe, kus ja kuidas raieid teostatakse ja keda neist veel eraldi teavitatakse. Raietööd toimuvad selle aasta septembris. 

 

ARENDUSVALDKOND

Võeti vastu Käärdi alevikus Rukki tn 2a detailplaneering 

Elva Vallavolikogu 26. augusti otsusega nr 141 võeti vastu Käärdi alevikus Rukki 2a krundi detailplaneering. Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe ridaelamu ehitamiseks.  

Detailplaneering teeb ettepaneku Rõngu valla üldplaneeringu muutmiseks, mille järgi paikneb planeeringuala väikeelamumaa juhtotstarbega alal, kus ehitamise tüübiks on antud ühepereelamu. 

Planeeringu avalik väljapanek toimub 16. septembrist 16. oktoobrini Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (Kesk 32 Elva linn). 

Planeering on kättesaadav ka SIIN. Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada planeeringu kohta arvamusi, palume need saata e-aadressile elva@elva.ee

VALLAMAJANDUS

Osale maailmakoristuspäeval!

21. septembril toimub teist korda maailmakoristuspäev, millega soovitakse Eestis pöörata erilist tähelepanu eelkõige hajusalt paiknevale väikesele ja nähtamatule prügile nagu suitsukonid, pudelikorgid, aga ka pakendid ja ühekordsed nõud. 

Koristuspäeva eestvedaja Mart Normet ütles, et sel aastal keskendutakse väikeprügile nagu seda on suitsukonid. "Väikeprügi on üks asi, mille peale meil on kõigil tekkinud prügipimedus. Kui maailmas suitsetatakse kuus triljonit sigaretti aastas, siis umbes neli ja pool triljonit koni lendab maha loodusesse ja ei jõua prügikasti." 

Hajusalt paikneva väikeprügi ohtlikkus tuleneb selle laialdasest levikust ja koguseliselt on seda kordades rohkem kui suuri prügihunnikuid metsa all. Näiteks sureb suitsukonide tõttu miljoneid linde, väikeloomi ja kalu. 

Võta Sinagi 21. septembril osa maailmakoristuspäevast ja märka väikeprügi ning korista teeservi, mänguväljakuid, oma koduteed, põõsa-, pingi- ja metsaaluseid. 

Registreeri koristuspäevale veebilehel maailmakoristus.ee

Kokku kogutud väikeprügist, mis vajab äraviimist, tuleb informeerida Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadomit telefoni 730 9898; 53052500 või e-posti teel terje.raadom@elva.ee, kes korraldab prügi kokkukorje. 

JUHTIMINE

 

Esmaspäeval, 26. augustil osales Maano Koemets koolitusel “Korruptsiooniriskid kohalikus omavalitsuses”. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja justiitsministeeriumi korraldatud koolitusel tutvustati kohalikele omavalitsustele mõeldud riskide hindamise küsitlust ja arutleti küsitluse täitmisel tekkinud probleemide üle. Küsitlus on mõeldud volikogu liikmetele, vallavalitsusele ja ametnikele. Tulemuste alusel tekib ülevaade ühe omavalitsuse korruptsiooni ennetavate meetmete ja korruptsioonialase teadlikkuse osas.  

Eesmärk on olukord kaardistada ja likvideerida ilmnenud puudused. Koolituse teises osas räägiti sellest, kuidas kehtestada omavalitsuses erinevaid meetmeid ja ka hoiakuid korruptsiooni tekkimise vastu. Peale selle tutvustas justiitsministeerium õppevideoid ja teste korruptsiooniohtudest arusaamiseks. Õppevideod avalikustatakse lähikuude jooksul ning teste peaks iga ametnik ja volikogu liige ka lahendama. 

Esmaspäeval 26. augustil toimus vallavolikogu istung 

Elva Vallavolikogu kogunes istungile 26. augustil, et arutada kaheksat otsuse ja ühte määruse eelnõu. Istungil osales 29 volikogu liiget. 

Vallavalitsust esindasid istungil abivallavanem vallavanema ülesannetes Marika Saar, abivallavanem Mikk Järv ja vallasekretär Salle Ritso. 

Päevakorra kinnitamise järel andis Marika Saar detailse ülevaate vallavalitsuse tööst. Seejärel said sõna arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. Osakonnajuhatajad rääkisid oma haldusalas toimuvatest tegevustest – planeeringutest, riigihangetest, kavandatavatest ja käimasolevatest ehitustöödest. Volikogu liikmed esitasid peale ettekandeid küsimusi, peamiselt vallamajandusvaldkonna tegemiste kohta. 

Volikogu võttis vastu vallavalitsuse esitatud eelnõu „Koerte ja kasside pidamise kord", mis jõustub alates 1.01.2020. Korra kohaselt tuleb alates 1.01.2020 soetatud koerad ja kassid kanda registrisse ja kiibistada. Istungil esitati ka arvamus, et kord on liialt range ja selle tegelik täitmine võib osutuda keerukaks. Vallavalitsus leidis, et kord on rakendatav ja tehakse kõik, et teave kohustusest jõuaks iga lemmiklooma omanikuni. Samuti rõhutati, et rakendamise aeg, ehk üleminekuaeg on pikk. Näiteks, need koerad ja kassid, mis on enne 1.01.2020 omanikel juba olemas, võib registrisse kanda ja kiibistada kahe aasta jooksul. Seega lõpptähtaeg olemasolevate neljajalgsete sõprade registreerimiseks on 1.01.2022. Vallavalitsus leidis, et see on piisav aeg, et vallavalitsus saaks määrust ja registrisse kandmise võimalust tutvustada valla elanikele ning piisav aeg ka elanikele, et lisanduv kohustus täita. 

Volikogu arutas Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu, millega vallavalitsus soovis muuta Ühinemislepingu punkti 7.9. ja Ühinemislepingu Lisa 3, investeeringute tabelit. Peale Ühinemislepingu muutmise algatamist toimus otsuse eelnõu avalik väljapanek, mis tõi ühe muudatusettepaneku, mida vallavalitsus ei arvestanud. Ühinemislepingu muutmise otsust tutvustades ütles Marika Saar, et muudatus loob selgust, mida tähendab lepingus sõna „senine staatus". Ühinemislepingu otsuse hääletamisele kehtib erikord lepingust endast, mis kehtestab tingimuse, et otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu ¾ liikmete poolthääled, ehk siis poolt peab olema vähemalt 22 volikogu liiget. Kuna poolt hääletas 20, vastu 8 ja üks volikogu liige jättis hääletamata, siis jäi otsus vastu võtmata ning Ühinemislepingus muudatused tegemata.   

Volikogu võttis vastu otsuse, millega Elva vald andis nõusoleku Haridus- ja Teadusministeeriumile rahastada erakooli pidavat Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi, kes on Peedul kooli pidaja. Otsus ei tähenda, et Elva vald peaks Peedu kooli rahastama, kuid tähendab, et Peedu kool on üks kool meie valla koolivõrgustikust. 

Volikogu otsustas anda tasu eest osa vallale kuuluvast kinnisasjast, Liivaku paisjärve Ervu külas, kasutamiseks Hardo Pajurile. Tasu suuruse ja muud lepingu üksikasjad kinnitab vallavalitsus. 

Volikogu otsustas muuta küla nime. Senine Kureküla Puhja piirkonnas saab uueks külanimeks Lille küla. Selle muudatuse algatajad olid külaelanikud ja põhjuseks asjaolu, et Elva vallas on ka teine Kureküla (alevik Rannu piirkonnas). Sarnased nimed tekitasid segadust nii postipakkide saamisel kui ka teenuste tellimisel. Uue küla nime (Lille küla) pakkusid välja külaelanikud. Volikogu otsus saadetakse Rahandusministeeriumisse ja lõpliku otsuse nime osas teeb minister. 

Volikogu võttis vastu Rukki tn 2a kinnistu (Käärdi alevikus) detailplaneeringu ja suunas avalikule väljapanekule perioodil 16.09.–16.10.2019. Planeeringuga muudetakse Rõngu valla üldplaneeringut ning kavas on määrata krundile ridaelamu ehitamiseks ehitusõigus. Planeeringu materjalidega saab väljapaneku ajal tutvuda Elva vallavalitsuses või Elva valla veebilehel. 

Volikogu kinnitas Tartumaa arengustrateegia tegevuskavasse Elva vallast kaks investeeringuobjekti. Need on Kentsi paisjärv ja Rõngu kogukonnakeskus. Tegevuskavasse esitamise vajadus tuleneb Tartu maakonna arengustrateegia elluviimise vajadusest omavalitsuste projektide kaudu. Tegevuskavasse lisamine ei tähenda automaatselt lisarahastamist, kuid annab võimaluse toetust taotleda. 

Valimisliit Elvamaa Esimesed ja Valimisliit Elva Vallakodanik esitasid istungile eelnõu, millega soovisid, et volikogu tühistaks 15.07.2019 vastu võetud otsuse, millega volikogu andis õiguse korraldada riigihange Rannu aleviku soojamajanduses ümberkorralduste tegemiseks kaugküttesüsteemi osalise taastamise kaudu. Eelnõu esitajad leidsid, et otsus tuleb tühistada, kuna Rannu aleviku kaugkütte taastamiseks on aleviku kortermajad vaja samuti kaasata kaugküttevõrku. Vallavalitsus ei toetanud otsuse tühistamist, kuna riigihange soojuse ostmiseks on välja kuulutatud ja kortermajad ei ole siiani huvitatud kaugküttest. Nendega on suheldud ja arutatud, aga kortermajade omanikud eelistavad odavamat lokaalkütet. Kui otsus tühistada, siis jääb valla hallatavate asutuste (kool, lasteaed, rahvamaja, külakeskus) soojusmajandus korrastamata. Otsuse poolt oli 9 ja vastu 18 volikogu liiget, seega otsus jäi vastu võtmata ja eelnevat otsust ei tühistatud. 

Viimase päevakorrapunktina oli hääletamisel umbusaldusavaldus. Kaheksa volikogu liiget (Vahur Jaakma, Tõnu Aigro, Eva Kams, Vambola Sipelgas, Mati Miil, Küllike Lõhmus, Aivar Kuuskvere ja Margus Reinoja) esitasid 15.07.2019 umbusaldusavalduse abivallavanem Mikk Järvele. Avalduse põhjenduses on peamine põhjus Rannu soojusmajanduse ümberkorraldamisel esinenud puudused. Mikk Järv esitas omapoolse suulise vastuse, milles lükkas umbusaldusavalduses toodud seisukohti ümber. Umbusaldusavaldus läks hääletamisele, seda toetas 8, vastu oli 19 ja erapooletu oli 1 volikogu liige. Umbusaldusotsus jäi vastu võtmata ja Mikk Järv jätkab tööd abivallavanemana. 

Istungi informatiivses punktis tutvustas Maano Koemets Elva valla esindajate külaskäiku Ukraina Baikivtsi valda 16.–19. augustil. 

Istungil vastuvõetud õigusaktidega saab tutvuda valla dokumendiregistris, istungi ülekannet saab järelvaadata Elva valla Youtube'is

Järgmine volikogu istung toimub 30. septembril. 

VARIA

Neljapäeval, 29. augustil osales Kertu Vuks konverentsil “Loovus päästab maailma – kas oleme valmis?”. Konverents oli jaotatud kahte blokki, millest esimeses andsid välisesinejad ülevaate, millised on peamised trendid loomemajanduses ning kuidas kujunevad tuleviku töökohad.

Väga huvitava ettekande tegi John Newbigin, kes jagas oma mõtteid, kuidas ilmselt juba viie aasta pärast on enam kui kolmandik tänastest tööeluks vajalikest oskustest kasutud ning praegu õppivad noored ei saagi teada, milline töö neid tulevikus ees ootab. John rääkis ka sellest, kuidas ja mis moel toovad tehnoloogilised uuendused lähemale aja, mil enamik meist peab hakkama oma töökohta jagama tehisintellekti ja robotitega ning õppima toimetama liitreaalsuses.  

Konverentsi teises osas andis Ragnar Siil ülevaate Eesti loomemajanduse tugistruktuuride olukorrast ning tõi välja võimalikud stsenaariumid tulevikuks. Konverentsi lõpetasid kaks meeleolukat ettekannet ettevõtjate seast: Pesuliisu asutaja Tiina Viira ja Tie&Apron asutaja Andres Labi Poolt.  

 

Palupera põhikooli juures saab alates juulikuust uudistada National Geographicu kollast akent. 

Tegemist on Tartumaa Arendusseltsi algatusel ellu kutsutud projektiga, mille eesmärk on väärtustada Lõuna-Eesti elukeskkonda ja rikkalikku kultuuripärandit ning juhtida tähelepanu külastamist väärt paikadele. 

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ütles, et projekt nimega "Elu kahe maailma piiril" ei seisne ainult kollastes raamides, vaid üheskoos tehakse veel mitmeid tegevusi. "Muu hulgas ilmuvad National Geographicu Eesti ajakirjas piirkonda tutvustavad materjalid – artiklid tegemistest Lõuna-Eestis ning ettevõtjaid tutvustavad lood." 

National Geographicu kollaseid aknaid on Lõuna-Eestis kokku üle 25. "Palupera mõis valiti Elva valla esimese kollase akna asukohaks seetõttu, et tegemist on haruldase mõisahoonega, kus tegutseb Palupera põhikool." Samuti on tegemist piirkonnaga, millel on väärikas ajalugu ja jutustada oma lugu.  

Ajalooürikutes on Palupera mainitud Paliperi või Palloperi nime all juba 1582. aastast. "Tegemist on kauni paigaga, mida tasub kindlasti külastada," lisas Vuks.  

Palupera mõisa juures asuv kollane aken on ka esimene, mille juurde on paigaldatud külastajate hulka loendav andur. 

Rohkem infot kollaste akende projekti kohta leiab aadressilt www.visitsouthestonia.com

Palupera mõisa kollase akna ametlik avamine toimub 28. septembril kell 13 Maal Elamise päeva raames ning sinna on oodatud kõik huvilised. Rohkem infot sel teemal jagatakse õige pea Elva valla sotsiaalmeediakanalites ja koduleheküljel.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.08.–25.08.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.08.–25.08.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Abivallavanem Marika Saar osales kolmapäeval, 21. augustil Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse töörühma ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajate kohtumisel. Peamiseks teemaks oli õpetajate järelkasvuga seotud probleemid ning võimalikud lahendused. 

Reedel, 23. Augustil kohtusid Marika Saar ja Kertu Vuks Tartumaa Omavalitsuste Liidu arendusjuhi Sven Tobrelutsuga, et anda viimast lihvi ideele lükata käima Tartumaa koolinoorte äriidee konkurss VÄLK. Põhjalikumalt saab sellest lugeda järgmisest nädalakirjast.

Haridus- ja kultuuriosakond on välja töötamas vallavalitsuse määrusi, mis aitaksid korraldada 2019 aasta sügisest valla noortele huvihariduse ja huvitegevuse transpordi toetamist ning noorte omaalgatuse ergutamist huvihariduse- ja tegevuse kava 2019-2020 raames. Üldine eesmärk on tagada soovijatele huvihariduse kättesaadavus ka juhul, kui huvialaga tegelemise koht on kodust kaugel ja sinnasõiduks ei ole korraldatud ühistransporti. Noorte omaalgatuse projektide rahastamisel aga soovime tõsta noorte initsiatiivi nii ühendustes kui seltsingutes tegutsedes, nt õpilasomavalitsustes koolide juures. 

KOGUKOND

17.-19. augustil käisid Marika Saar, Maano Koemets ja Kertu Vuks Ukrainas Baikivtsi vallaga tutvumas. Külaskäigu eesmärk oli saada võimalikult palju teada nende vallast, et kaardistada edasise koostöö tegemise võimalused. Baikivtsi vald asub Lääne-Ukrainas, 130 km Lviv-i linnast. Vald loodi oktoobris 2015 ja seal elab 9878 inimest 9 suuremas külas, ligikaudu 100 km2 suurusel alal. Vallavalitsuse hallata on seitse kooli, kaheksa kultuurimaja, raamatukogud, perearstisüsteem, sotsiaalvaldkond, valla teed ja tänavad. Valla eelarve 2019. aastal on 4,2 miljonit eurot, mis on viis korda väiksem Elva valla eelarvest. Taustaks on oluline teada, et Ukrainas on alates aastast 2015 käimas omavalitsusreform ning Baikivtsi on veel kujunev omavalitsus. Alles 2019. aasta alguses liitus vallaga veel kaks küla. Ukraina mõistes on see väga edumeelne ja uuenduslik vald, kellel  on rahvusvahelise koostöö kogemus nii ettevõtlusega kui ka teiste omavalitsusetega. Seal asub Ukrainas ainus koolile kuuluv observatoorium ja mitmed suured ettevõtted-tööandjad. Üks Baikivtsi valla prioriteete ongi töökohtade loomine omavalitsuses, elanikele võimalikult kodulähedal. 

Külaskäiku alustati laupäeval ja tutvuti esmalt koolidega. Külastati valla seitsmest koolist kolme. Kõigis kolmes koolis käis väiksemas mahus remont. Kahes koolis remonditi kooli sööklaid ja ühes koolis klassiruume. Tingimused olid head ja kasutusel on ka kaasaegseid õppevahendeid (smart tahvlid, projektorid jms). Abivallavanema sõnul on sel aastal valla koolides tehtud remonte ligikaudu 300 000 euro eest ja plaanis rajada ka uusi koolimaju.  Mõttes on ka koolireform, kuna õpilasi napib ja kulud vanadele majadele on suured. Üks suurimaid probleeme on see, et lapsed käivad koolis naaberomavalitsuses, Ternopili linnas. Eesmärk on saada lapsed oma kooli. Selleks parandatakse oma koolides nii siseruume kui ka õppekvaliteeti. Õpetaja keskmine töötasu on 300 eurot kuus. 

Teine pool päevast kulus ettevõtete külastamiseks. Külastati hambaravikabinette sisustavat ettevõtet Halit, puidutöötlemistehnikat valmistavat MOST-Ukrainat ja mööbli ja parketitehast Lisma. MOST-Ukraina omanik tutvustas ka arendamisjärgus heaoluprojekti, mille käigus on vallaga koostöös rajamisel suur ratsutamiskeskus Baykov. 

Teisel külastuspäeval tutvuti põgusalt Ternopili linnaga ja seejärel võeti külalistena osa festivalist “Augustikuu värvid”, mis on valla kõige suurem iga-aastane avalik sündmus. Festival toimub iga aasta erinevas valla külas ja eesmärk ongi valla erinevate piirkondade külaseltside, ühingute ja ettevõtjate kokkuviimine. Toimusid kohalike ja ka väljastpoolt valda kutsutud  taidlejate kontserdid, oli meelelahutust lastele ja pakuti toitlustust. Eriline oli see, et kohal oli ka valla koolis tegutseva observatooriumi eestvedajad. Päeval sai vaadata läbi filtriga teleskoobi päikest ja õhtupimeduses sai vaadata taevatähti.

Esmaspäeval, 19. Augustil tutvuti Baikivtsi vallamajaga lähemalt. Meile näidati, kes ja kus majas töötab ja millega tegeleb. Hetkel on tegemist ajutise tööpinnaga, sest vallamaja remont käib. Pikemalt aeti juttu ehitusosakonnas, et teada saada, kui lihtne on ehitada maja seal ja mis tingimused esitab selleks vald. Seejärel toimus volikogu saalis kohtumine osakonnajuhatajatega ja vallavalitsusega. Kertu Vuks tegi ettekande Elva vallast ja võõrustajad rääkisid oma vallast ja plaanidest.  

Seejärel toimus deklaratsiooni allakirjutamine, milles me kinnitasime püüdlust alustada koostööd ning vajadust sisustada täpsemalt teemad ja valdkonnad, milles koostööd tegema hakata. Plaanime kutsuda Baikivtsi valla esindajad vastukülaskäigule oktoobris, Elva valla sünnipäevanädalal.  

Kokkuvõtteks tuleb tunnistada, et oleme majanduslikus mõttes  erinevas olukorras, kuid visioonid ja eesmärgid on meil väga sarnased. Püüdleme selle poole, et meie vallad areneks ja elanikke tuleks juurde. Vaatamata sellele, et Ukraina on sõjas ja ressursid arenguks on piiratud, väärib austust nende inimeste suur pühendumus oma tööle, külalislahkus ja usk Ukraina tulevikku. 

Baikivtsi valla koduleht: https://bsr1653.gov.ua/

Baikivtsi valla lühitutvustus: https://ukrainer.net/baikovetska-hromada-en/

Teisipäeval, 20. augustil osales Mikk Järv XV Konguta Külade Päeval, mis toimus Annikoru laululaval.
Taasiseseisvumispäeva puhul alustati üritust riigihümni laulmisega. Päeva jooksul esinesid Konguta rahvamaja kultuurikollektiivid. Päästeamet näitas oma tehnikat ja pakkus erinevaid tegevusi. Päevakavas olid erinevad sportlikud võistlused ning muud mängud ja tegevused. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 19. augustil osalesid Mikk Järv ja Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul. 
Kooslekul arutati kooli ehituse hetkeseisu ja tekkinud küsimusi. Klassiruumides on suuremad kommunikatsioonitööd tehtud ning muudetud ruumilahendused annavad aimu tulevastest õpperuumidest. On alustatud juurdeehitatava hooneosa puittalade paigaldamisega. Samaaegselt toimub kooli ümbruses välialade kivide paigaldus ja haljasalade korrastus. 

Neljapäeval 22. augustil osales Maano Koemets Tartu Ärinõuandla korraldatud koosolekul omavalitsuste juhtidele, mille eesmärk oli määratleda Tartumaa ettevõtluse ja ettevõtlikkuse kasvatamise tegevuste prioriteedid aastateks 2020-23. Ärinõuandla soovis saada omavalitsustelt sisendit, mida meie eelistame ja millele võiks sel perioodil vähem rõhku panna. Tegevused jaotuvad kolmeks – noorte ettevõtlikkuse kasvatamisega seonduvad meetmed, olemasolevate ettevõtete võrgustumine ja nende võimekuse tõstmine ning kolmas suund on investorteenindusega seonduvad tegevused. 
Kõigepealt otsustati konsensuslikult, kellele anda Tartu Ärinõuandla poolt tiitel Tartumaa Aasta Edendaja 2018. Seejärel tutvustas Karl Viiol Tartu Ärinõuandlast Smart Manufacturing Meetup-il esinevaid säravaid kõneisikuid, kes 4. novembril Tartus üles astuvad. Konverentsi teemad on strateegia ja juhtimine.  
Seejärel toimus rühmatöö, arutelud ning selgitati välja vaidlustes ja arutlustes Tartumaa ja ka Lõuna-Eesti ettevõtluse kasvatamiseks vajalike tegevuste eelissuunad ja konkreetsed tegevused. 

SPORT

Laupäeval, 24. augustil toimus Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses Eestimaa II Jõumängud, mille raames toimusid Eesti meistrivõistlused kolmel alal: jõurada, köievedu ja vägikaikavedu. Elva valla poolt andis jõusportlastele tervitused ja jõusoovid edasi Mikk Järv. 

VARIA

Laupäeval, 24. augustil toimus Elvas, Verevi rannas teist korda Elva Elamusfestival, kus oli kõigil võimalus tutvuda kohalike ettevõtjate ja nende tegemistega. Paralleelselt toimus ka huvialamess, kultuuriprogramm ning tegevused noortelaval.  
Ettevõtjate messil tutvustasid enda tegevust 43 ettevõtet. Noortelaval astus üles üle 50 särava noore. Huvialamessil sai osa võtta arvukatest töötubadest. Päev lõppes kontserdiga, kus astusid üles ansamblid Mesi, Hoovus ja Black Velvet. 

SOTSIAALVALDKOND

Elva vald taotles Päästeameti projekti “500 kodu korda” raames lisarahastust kokku summas 9582,96 eurot, mille osas sai Päästeametilt positiivse vastuse. Lisarahastusega on võimalik korrastada veel kolme Elva valla tuleohtlikku kodu, kus teostatakse elektripaigaldiste ja kütteseadmete rekonstrueerimist. Tööd plaanitakse valmis saada hiljemalt 15. oktoobriks 2019.

Sotsiaal- ja terviseosakond alustas lapse toiduraha katmise toetuse taotluste vastuvõtmist perioodiks 1.09.2019 – 31.01.2020. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. september. Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Otsuse toetuse määramise kohta teeb osakond hiljemalt 30. septembriks. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.08.–18.08.2019

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 12. augustil osales Marika Saar Kagu-Eesti välitööde raames toimunud kultuuriseminaril “Kultuur ei kao, vaid teiseneb” Treski Küünis.
Päeva esimeses pooles keskenduti kultuuritööle maapiirkonnas ning pärandkultuurile. Teemaks tõusis küsimus, kas rahvamajad vajavad seadust, et tagada kultuuri väärtustamine igas Eesti paigas. Päeva teises pooles olid fookuses  raamatukogud ning nende roll tulevikus. 

Kolmapäeval, 14. augustil käisid Marika Saar ja Kertu Vuks seminaril regionaalsest vaatest ja teenustest "Millist muutust me tahame?" Väimelas.

Seminar oli väga huvitav ning keskendus teenuste lähendusele ja kvaliteedile. Peale ettekandeid toimusid rühmatööd. Kertu osales töörühmas, mis töötas välja Kogukonnataru lahenduse, kus raamatukogudes saaks tulevikus võimalikult mitmekesist teenust osutada. Marika osales rühmas, kus töötati idee kallal, et postiteenuse ehk pakiautomaatide parem kättesaadavus lahendaks täna ja ka tulevikus paljude teenuste kättesaadavust maapiirkonnas. 

Neljapäeval, 15. augustil toimus Elva Elamusfestivali koosolek, millest võtsid osa Margit Kink, Liis Lehiste, Mare Tamm, Marika Saar, Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Elva valla kultuuritöötajad, Noortevolikogu ning huvikeskus. Vaadati üle elamusfestivalil osalevad ettevõtted. Kaardistati viimased tegevused, et festival hästi õnnestuks. Arutleti ajakava, paigutuse jms üle. Määrati viimased vastutusvaldkonnad. 

Teisipäeval, 13. augustil osalesid Marika Saar ja Liis Lehiste volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul, kus tutvustati haridusvaldkonna statistikat ja osakonna olulisemaid tegevusi. Heakskiidu sai ka eelnõu “Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks”.  

KOGUKOND

17. - 19. augustil käisid Marika Saar, Maano Koemets ja Kertu Vuks Ukrainas Baikivtsi omavalitsusega tutvumas. Külastati koole, ettevõtteid ja festivali ning kohtuti omavalitsusjuhtidega. Esmaspäeval toimub taas kohtumine omavalitsusjuhtidega, et arutada koostööd tulevikus. Ukraina visiidist täpsemalt saab lugeda järgmisest nädalakirjast.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäev, 13. augustil osalesid  Mikk Järv ja Jaanika Saar seminaril “Planeerimine, ehitamine ja elamumajandus“. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi korraldatud seminari sihtrühmaks olid kohalike omavalitsuste planeerimis- ja ehitusvaldkonna juhid ja spetsialistid. Seminari ettekanded käsitlesid üldplaneeringu koostamisel üleskerkinud teemasid. Ehitusvaldkonna ettekannetes arutati muuhulgas ka elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamist ja ehitisregistri arengu suundasid. 

Neljapäev, 15. augustil osales Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi infopäeval Tartus.
Infopäeva eesmärk oli tutvustada TAS-i uut suurprojektide arendamise meedet ja taotlemise tingimusi. Tehti ülevaade TASi tulevastest taotlusvoorudest, meetmetest ja LEADER-projektitoetuse taotlemisega seonduvatest teemadest. Peale selle tutvustati seni ellu viidud LEADER projektide kogemusi. 

SPORT

August on spordikuu!
Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub osalema erinevate spordialade treeningutel.
Treeningud on tasuta ning vajalik on eelnev registreerimine.
21. augustil saab ennast proovile panna BMX KROSS’is Elva Skatepark’i juures kultuurikeskuse parklas. Korvpallis saab kätt proovida 25. augustil kell 14 Elva korvpalli väliväljakul. 26. augustil kell 17 on võimalik rammu näidata raskejõustikus (jõutõstmine, klassikaline tõstmine, rammumees) Elva Puiestee 2. Jooga ja meditatsioon toimuvad 28. augustil kell 18 Elva Kultuurikeskuses.
Soovitame jooksvalt jälgida ajakava, sest treeningute nimekirjas ja ajakavas võib ette tulla muudatusi. Peale selle loositakse välja auhindu nende vahel, kes panevad kirja kõik augustikuus läbitud sportlikud kilomeetrid. Täpsema info selle kohta leiab Elva Spordikuu Facebook'i leheküljelt. Loosimine toimub augustikuu lõpus.

VARIA

Teisipäeval, 13. augustil osalesid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Kagu-Eesti maineseminaril “Maine kui kohaliku elu peegel” Otepääl.  

Maineseminaril andis Marketingi Instituudi tegevjuht ja konsultant Anu-Mall Naarits ülevaate Kagu-Eesti turismi väljakutsetest ja võimalustest, rääkides ettevõtjate küsimustiku põnevatest tulemustest. Ühtlasi pani tema ettekanne mõtlema ka meie valla, sh Lõuna-Eesti mõistes  küsimustele, kui kauaks on plaaninud inimesed meie piirkonda elama jääda või kui kaugel asuvad nende töökohad ning kuidas mõjutab see nende rahulolu meie piirkonnas elamisega. 

Ettevõtja Kuldar Leis rääkis sellest, kuidas kujuneb ettevõtluskeskkonna maine ning mis seda mõjutab. Ta tõi ilmeka näite sellest, kuidas välismaalased soovisid Põlvas ühest poest osta kama ning kui nad olid teenindajalt jõudnud inglise keeles küsida pool oma küsimusest, jooksis teenindaja poe tagaruumidesse. Kõik seesugused detailid ilmestavad meie ettevõtluskeskkonda, meie mainet ja muljet meist.  

Ettevõtja Jüri Makarov rääkis enda visioonist Kagu-Eesti ja Otepää mõistes. Makarov rääkis oma ettekandes, miks ta on valinud oma koduks just Otepää ning missuguseid võimalusi ja väljakutseid on see talle pakkunud.  

Pärast seminari oli kõigil võimalus külastada erinevaid ettevõtteid Otepää vallas. Merilyn külastas Jüri Makarovi Kivi talu restorani Rock Summer, kus talu peremees tutvustas oma talus elavaid loomi, rääkis sellest, kuidas ta pakub restoranis ainult mahetoitu (oma või naabrite aedade saadusi ning ise kasvatatud loomaliha) ning samuti rääkis ta veidi oma toiduvalmistamise kirest. Nimelt tegutseb Makarov ka ise väga aktiivselt restoraniköögis ning nii pakkus ta külastajatelegi enda küpsetisi. 

Kivi talus kasvavad kitsed, lambad, kolm hobust, pardid ja kanad. 

Restoranis saab näha paljude erinevate artistide kontserti plakateid, suurel osal neist on olemas ka artistide autogrammid. Seega jagus uudistamist väga palju. 

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 15. augustil andis abivallavanem Marika Saar ülevaate volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjonile valdkonna tegevustest. Arutelu toimus valla terviseedenduse suundade ja tegevuste korraldamisel üle.  
 

VALLAMAJANDUS

Valmis Liiva tänava tänavavalgustus.
Koostöös Emajõe Veevärk AS-ga toimuvad Elvas Liiva tänaval vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd. Peale trasside valmimist uuendatakse asfaltkate ja korrastatakse haljastus. Kaevetöödega paralleelselt vahetati välja ka Liiva tänava amortiseerunud tänavavalgustus uute LED valgustite vastu ning paigaldati metallpostid koos maakaabliga. Metallpostid koos postikannudega on pärit Elva Kesk tn, kus juba varasemalt olid metallist valgustipostid. Kesk tänavale paigaldatakse projekti raames täiesti uus tänavavalgustus, mis sobib kokku keskväljaku lahendustega.  

Liiva tänava valgustid on nö “targad valgustid”, kus on juba tootja poolt programmeeritud energiasäästlikkuse süsteem. Õhtul peale kella 21 jääb valgusti põlema 80% valgustugevusega ning kella 1-6 öösel langeb valgustarbimine 60% peale. Liiva tänava tänavavalgustuse ehitustööd läksid maksma ca 19 000 eurot ning töid teostas Seiro Elekter OÜ.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 05.08.–11.08.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 05.08.–11.08.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 6. augustil kohtusid Mare Tamm, Liis Lehiste ja Margit Kink organisatsiooni Noored Kotkad esindaja Martin Erstuga. Noorkotkaste tegevus koolide, huvikoolide ja noortekeskuste juures on teretulnud tegevus, mis on kodanikukasvatuse seisukohalt oluline kogu Eesti riigile. Kohtumisel arutleti tegevuse aktiviseerimise ja laienemise üle Elva vallas, peamiselt piirkonnakeskustes. Vallavalitsus soovib huvitegevuse raames oma õla alla panna nii rühmajuhtide tegevuse toetamisega kui ruumide võimaldamisega. 

KOGUKOND

Kaasav eelarve ootab lennukaid ideid! 

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud igal aastal 45 000€, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel. 

Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.-15. septembril VOLIS keskkonna kaudu või e-posti teel elva@elva.ee. Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel. 

Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, idee nimetust, kirjeldust ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja tuua idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm. 

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle Elva vallavalitsus ning esitab oma arvamuse ettepanekute sõelumise komisjonile. 11-liikmeline komisjon, mis koosneb piirkonnakogude- ja vallavalitsuse esindajatest ning vallavolikogu esimehest, valib välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele pääsenud ideesid tutvustavad avalikul koosolekul ideede autorid. Hääletus kestab seitse päeva. Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 € väärtuses. Tingimus on, et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. 

Seitse päeva kestva hääletuse korraldab Elva Vallavalitsuse ning see toimub elektrooniliselt, VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased, kes rahvastikuregistri järgi elavad Elva vallas. Hääletamiseks avatakse hääletuspunktid teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides. 

Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute maksumus on väiksem kui 15 000 €, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses. 

Pane oma idee kirja - võib olla saab just teie mõte teoks! 

Kaasava eelarve protsessiga saab end kursis hoida valla kodulehele kaasava eelarve leheküljel

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 5. augustil osalesid Heiki Hansen, Mikk Järv ja Jaanika Saar Elva Turuplatsi avalikul arutelul.

Koosolekul tutvustasid maastikuarhitektid Edgar Kaare ja Margit Prükk valminud Turuplatsi pargi projektlahendust. Kohtumisel osales 15 vallakodanikku, kelle hulgas oli ka mitmeid turumüüjaid. Arhitektid tutvustasid uuendatud turu lahendust, laiendatavaid laste mängualasid ning Jaani tänava äärse bussipeatuse uut lahendust. Lahendus oli turumüüjatele üldjoontes vastuvõetav, vallakodanikud tervitasid mõtet lisada parki lastele rohkem atraktsioone. Muret tekitas turumüüjate parkimine, mis uue lahenduse järgi on suunatud Turuplatsi tänava äärde. Turuplatsi tänav muudetakse ühesuunaliseks. Projektiga saab lähemalt tutvuda Elva valla kodulehel.  

Teisipäeval, 6. augustil kohtusid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Tiidriku tee arendajatega.

Kahe kinnistu arendajad pöördusid arengu- ja planeeringuosakonna poole seoses Rämsi alevikus Tiidriku teel asuva kahe kinnistu detailplaneeringu küsimustes. Tegemist on elamumaaga, millele planeeritakse kinnistud ja nende juurdepääs. Kohtumine oli edukas ning leiti optimaalseid lahendusi arendustegevusega alustamiseks.  

Teisipäeval kohtusid Toomas Järveoja, Mikk Järv välijõusaalide müügiesindajatega. 

Kohtumisel tutvustasid David City Line esindajad välijõusaali seadmeid, mis annavad lisavõimalusi erinevate raskusastmetega treeningseadmete kasutamiseks.  

Arbi järve ääres algasid ehitustööd 

Sel nädalal alustatakse seoses Elva linnasüdame ajakohastamise ehitustöödega töid Arbi järve ääres. Kogu nädala tegeletakse järvepealse terrassi metalltalastiku monteerimisega.  

Sellega seoses võib ette tulla, et Arbi järve ääres ei ole võimalik jalakäijate silda ületada ning seal on jalgsi käimine aedadega piiratud. Palume ehitustööde läheduses olla ettevaatlikud ning arvestada ohutuseks ette tõstetud aedadega. 

Sel nädalal jätkuvad Kesk tänaval ka tööd kõnniteede ja parkimistaskute kivisillutistega, samuti paigaldatakse kultuurikeskuse ees betoon- ja graniitplaate. Kultuurikeskuse ees tegeletakse ka moodulmajade ehitamisega. 

Elva Kesk tänava ehitusega saad end kursis hoida Elva valla blogis

Elva Vallavalitsus ootab projekteerimisettevõttelt hinnapakkumust Elva linna rulapargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23. august kell 10. 

Rulapark asub Kesk 32 kinnistul ning projektis käsitletavad tööd on: korrigeerida rambi kalded vastavalt nõuetele, vajunud kohtade likvideerimine, terasosade asendamine, ettepanekud sõiduliinide parandamiseks/muudatusteks, lähiümbruse haljastus ja väikevormide lahendus. 

Tehnilise kirjelduse, fotod olemasolevast rulapargist ning muu info leiab SIIT

SPORT

Elva ja Järva Vallavalitsuste heategevuslikud võistlused lõppesid meeleoluka korvpallivõistlusega Elvas.   

Neljapäeval, 8. augusti õhtul toimus Elvas teine heategevuslik võistlus, võistluse võitis Elva Vallavalitsuse meeskond seisuga 63:46. 

Teisipäeva, 6. augusti õhtul võisteldi Aravetel võrkpallis ning siis tuli Elva Vallavalitsuse meeskonnal tunnistada Järva Vallavalitsuse meeskonna paremust. Järva Vallavalitsuse meeskond võitis kõik kolm geimi. 

Heategevuslike võistluste eesmärk oli tuletada meelde Eesti Vähiliidu kampaaniat „Terve Eestiga vähi vastu!" ning juhtida tähelepanu nende tänuväärsele tegevusele ja kutsuda üles inimesi tegema annetusi. 

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallale on oluline elanike tervis ning sealhulgas ka vähi ennetustegevuse toetamine ja info levitamine. „Soovime ka oma meeskonnaga olla aina sportlikumad ning sellest tekkiski idee võistelda korvpallis ja võrkpallis mõne teise vallavalitsuse meeskonnaga, et suunata tähelepanu sportimise ja oma tervisega tegelemise teemadele. Järva vallavalitsuse meeskond oli mõttega kohe päri," ütles Järveoja. 

Järva vallavanem Rait Pihelgas sõnas, et antud ettevõtmine on eeskuju ehk ka teistele omavalitsustele, et aktiviseerida inimesi nii füüsiliselt kui ka vaimselt. „Kui Elva tegi meile ettepaneku võistlemiseks, ei kahelnud me hetkekski. Meeskond oli päri ja üheskoos alustasime ideede kogumisega. Leiame, et oluline ei ole võit, vaid tervislikud eluviisid, mis tagavad tervelt elatud aastad. Nende kahe mängu eesmärk on tuua pildile olulist sõnumit, mis võib aidata neid, kes abi vajavad. Samuti on oluline omavalitsuste ühine koostöö praegu ja ka tulevikus." 

Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt ütles, et kogu nende meeskond on väga liigutatud, et kahe vallavalitsuse meeskonnad kampaaniaga ühinesid. „Eesti Vähiliit teeb endast kõik oleneva, et viia inimesteni info vähi ennetamise ja varajase avastamise võimaluste kohta, mistõttu on oluline iga kodaniku teadlikkus sellest teemast," sõnas Egipt. 

VARIA

Kertu Vuks  ja Marika Saar osalesid 9.10.augustil toimuval Arvamusfestivalil.  

Arvamusfestival toob iga-aastaselt kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et läbi tasakaaluka arutelu luua paremat arusaamist iseendast, teineteisest ja maailmast. Huvitatud arutelusid oli festivali raames väga mitmeid. Haridusalal räägiti näiteks sellest, kas õpetajad peaksid õppima influenceritelt ja kuivõrd meelelahutuslik haridus olla võiks. Huvitav oli ka säutsukohviku formaat, mida saaks tulevikus rakendada ka Elva valla aruteludes.  

Tehnoloogiaalal üks põnevamaid ettekandeid oli “Minu andmed riigi käes: innovatsioon vs õigus?”. Arutelus keskenduti dilemmale, kuidas tagada tänapäeva maailmas, kus andmete jagamine ja kasutamine aitab arendada innovaatiliste teenuste loomis, riigi käes olevate andmete kasutamist õige eesmärgi nimel ning kuidas defineerida “õiget eesmärki”?  Sõna said nii justiitsministeeriumi kui andmekaitseinspektsiooni esindajad ning valdkonnas tegutsevad ettevõtjad.

Esmaspäeval, 5. augustil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste ja Margit Kink noorte omaalgatusprogrammi arutelul. 
Elva vald on aastatel 2019–2020 rakendamas kohaliku omavalitsuse huvihariduse ja -tegevuse kava. Lisaks erinevate huvialaringidele näeb kava ette noorte omaalgatuse fondi loomise. Noorte omaalgatuse fondi üldeesmärgiks on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Sellest lähtuvalt on loomisel “Elva valla noorte omaalgatusfondi projektide taotlemise kord”, mis reguleerib 2019.a sügisest projektide rahastamise taotlemist. 

SOTSIAALVALDKOND

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. september. 

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe. 

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja ning vajadusel pedagoog või sotsiaaltöötaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (leitav Elva valla veebilehel www.elva.ee/toiduraha-toetus) lisadokumentidega hiljemalt 20. septembriks. Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal.

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms). Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta. 2019. aastal on toimetulekupiir 150 eurot. 

Otsuse toetuse määramise kohta perioodi 1.09.2019–31.01.2020 eest teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt 30. septembriks. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole. 

 

Eesti Punase Risti Tartumaa Selts saatis Elva vallale 50 toidupakki, mis valmisid koostöös RIMIga ning lahkete annetajate abiga. Valla sotsiaaltöötajad jagasid pakid valla vähekindlustatud peredele, kus kasvavad lapsed.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.07-4.08.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.07.–4.08.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR

Elva Elamusfestivali ettevalmistused on täies hoos! Neljapäeval, 1. augustil kogunesid vallavalitsuse ja kultuurijuhtide meeskond, et arutada Elamusfestivali korralduslikku poolt. Elva Elamusfestivalile saab registreerida kuni 12. augustini!  

Elamusfestivalilt leiab igaüks midagi, sest kirja on ennast pannud täiesti eriilmelised Elva vallas tegutsevad ettevõtted. Võimalus on lasta enda eest hoolitseda iluteenindajatel või massööril. Kehakinnitust pakuvad puhvetid. Proovida saab erinevaid mahetooteid ja talutoitu, aga ka näiteks ajurveeda suupisteid või mangolassit.  

Kohapeal saab tutvuda naha-, paberi- ja keraamikakunstiga ja proovida ka ise midagi ilusat valmistada. Kõigile, kes plaanivad korraldada juubelit või pulmi, on kindlasti kasulik tutvuda kohalike peokorraldusfirmadega, kes ennast festivalil tutvustavad. Kohal on ka kaks  fototeenuseid pakkuvat ettevõtet. 

Huvialamessil saab tutvuda võimalustega harrastada judot, võrkpalli, korvpalli ning on võimalus tutvuda beebide akrobaatikaga. Ennetustööd tehakse noorsootöös ning liiklusohutuses. 

Abivallavanem Marika Saar külastas pühapäeval, 4. augustil Koruste külas toimunud mustlasetendust “Suur pidu mustlaslaagris”, kus tegid kaasa Hellenurme tantsurühmad Sabrina ja Marbella ning mustlastantsurühm Romaška.  

KOGUKOND

Elva valla Külade Olümpia on loomulik jätk Rõngu Külade Olümpiale, mis on eelnevalt toimunud juba kaheksa aastat. Olümpiakavas oli palju põnevaid võistlusi nagu heinaniitmine ja vihtade tegemine.

Abivallavanem Marika Saar ütles oma avasõnades, et tegemist on sündmusega, mis ühendab sporti, kultuuri, terviseedendust, koosolemist, isetegemist ja kindlasti head huumorit. Loodetavasti on tegemist üritusega, mis kasvab traditsiooniks ning see on kord aastas hea võimalus külarahval kokku tulla ja omavahel mõõtu võtta. Elva valla Külade olümpia võitis Kirepi küla.  

 

PLANEERING

Neljapäeval, 1. augustil toimus Elva Supelranna 17 ja Supelranna 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu (nn Tervisekeskuse detailplaneeringu) korduv avalik arutelu.  Arutelul osalesid huvitatud isikud: Tartumaa Tervisekeskus OÜ - esindajana  Peeter Laasik, Elva vallavalitsuse esindajad Maarika Uprus, Kertu Vuks, Mikk Järv ja Heiki Hansen. Planeeringulahendust tutvustas Skepast&Puhkim OÜ planeerija Piret Kirs.  

Tervisekeskuse detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringus tehtud muudatuste kohta kaks kirjalikku arvamust, mida arutelul tutvustati.  

Arutelu tulemusena jäi  üks arvamuse esitanud kinnistu omanik eriarvamusele, mistõttu esitatakse detailplaneering heakskiitmiseks valdkonna eest vastutavale ministrile (Rahandusministeeriumile).  

SPORT

August on spordikuu!

Sel aastal toimub taas Elva spordikuu, mille raames on võimalik tasuta osa võtta mitmetest põnevatest trennidest.  

AJAKAVA: 
14. augustil kell 17.30 BEEBIDE JA VÄIKELASTE AKROBAATIKA, Elva Raudteejaama park 
15. augustil kell 17 BOCCIA, Turuplatsi park, Elva (Boccia on mäng, mis sobib kõigile. Saab mängida nii püsti kui ka istudes) 
15. augustil kell 18 (RULL)SUUSATAMINE, Elva-Peedu kergliiklustee Elvapoolne ots 
18. augustil kell 17.30 JALGPALL, Nike Arena Elva, Puiestee 2, Elva 
21. augustil (kellaaeg selgumisel) BMX KROSS, Elva Skatepark'i juures kultuurikeskuse parklas 
26. augustil kell 17 RASKEJÕUSTIK (jõutõstmine, klassikaline tõstmine, rammumees), Elva, Puiestee 1 
 
PALUME TRENNIDEST OSAVÕTMISEKS REGISTREERUDA siin lingil

Kuna ajakava täieneb jooksvalt, saate end sellega kursis hoida Elva valla Facebooki-leheküljel, SIIN

VARIA

2.3. augustil osales Elva vallavalitsuse meeskond Eesti Linnade ja Valdade Liidu suvepäevadel Voorel. Seekordseid suvemänge korraldas Kastre vallavalitsus. Reede õhtul alanud suvepäevadel olid kavas erinevad osavus- ja sportmängud. Lisaks oli see hea võimalus kolleegidele vahetada omavahel infot ja kogemusi. 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 11-15
Elemente lehe kohta 5
of 18
   
Esmaspäev, 11. november 2019 kogu päev: Sten Saarekivi ja Terje  Raadom  Tartus koolitusel  „ Keskkonnanormid ja -järelevalve”   kell 9 osakonnajuhatajate ja
 
Esmaspäev,  4 . november 2019 kogu päev: Merilyn Säde Tallinnas küljendamise koolitusel kogu päev: Kertu  Vuks  Tartus  Smart   Manufacturing  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4