Nädalakiri 26.-31.03. 2018

 

    SÜMBOOLIKA

Elva vallavolikogu kinnitas Elva valla vapi, lipu ja logo. Uus sümboolika hakkab ametlikult kehtima alates 6. aprillist. Sümboolika keskne kujund on keldi kolmjalg ehk triskele, mis sümbolina on positiivse ja jõulise kuvandiga. Kaks põimuvat triskelet moodustavad kuut valda ühendava nö ratta, kus kõik punktid on võrdselt olulised. Kogu sümboolika on visuaalselt nauditava ja lihtsa kujundusega. Vaata ka lippu ja logo: http://elva.kovtp.ee/sumboolika.

Komisjoni liikme Kaia Kallaste sõnul on sümboolika kontseptsioon terviklik ning vastab uue Elva valla tulevikuperspektiividele. „Valitud heraldiline kujund on positiivse alatooniga, mida ühinenud vallad koos edasiminekuks vajavad. Sümbol mõjub erinevatel ametlikel dokumentidel ja esemetel lihtsalt ja autoriteetselt,” selgitas Kaia Kallaste.

 

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Koostöökohtumine Peedu Tartu Erakooli juhtkonnaga oli põnev, kuulsime kooli arendusplaanidest nii Tartus kui Elvas. Peedu kool on väga omanäoline ja kogukonnas hästi vastu võetud.

Elva valla raamatukoguhoidjate töökoosolekul rääkisime lähiaja plaanidest, põhimääruse uuendamistest, raamatute kohale toimetamisest ning viisime läbi ideekorje Elva valla arengukavasse.

Elva Gümnaasiumi juhtkonnaga kohtumisel rääkisime õpilaskorterite vajadustest ning spordi- ja tehnoloogiasuuna arendamisest. Õpilaskorterite probleemi lahendamiseks tekkis idee püüda Elva linnas kodumajutust aktiviseerida. Miks mitte üürida tühjalt seisev tuba majas või korteris noorele gümnasistile ning sellega noorte haridusteele kaasa aidata.

Segakoor Ave andis proovi vaheajal panuse Elva valla arengukava ideekorjesse. Suur tänu neile!

Noortevolikogu valimised tulekul

Volikogu kinnitas noortevolikogu põhimääruse. Nüüd on kultuurispetsialist Karmen Moonti ja algatusgrupi eestvedamisel suuremad ettevalmistused noortevolikogu valimisteks tehtud. Noortevolikogu pakub Elva valla 14-26-aastastele noortele võimalust kaitsta noorte huve neid puudutavates küsimustes, teha vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid, rääkida kaasa valla noorsootöö küsimustes ja kaasata noori ühiskondliku ellu. Noortevolikogu valimiseks kutsub valimiskomisjon kokku üldkogu 28. aprillil, samal nädalal toimuvad ka eelvalimised kõikides valla koolides.

Liisude 15. sünnipäevapidu Rannus oli täis lustakat tantsu ja laulu. Volikogu esimees Maano Koemets, vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar käisid Liisusid sünnipäevapuhul õnnitlemas.

Elva linn 80

Elva linna sünnipäevanädal kestab 30. aprillist 6. maini. Korraldustoimkonna esmaspäevasel koosolekul kultuurikeskuses täpsustati nädala sündmuste kava ja korraldusküsimusi. Kindlalt on kavas 1. mail Elva Matkamaraton, 3. mail Lauluvõistluse ELVA LAUL finaal, 4. mail Elva visioonikonverents ja ansambli Noorkuu kontsert, 5. mail Elva linna päev, laat ja rammumehe võistlus ning sünnipäevatort ja õhtune rahvapidu koos ansambliga Apelsin, 6. mail toimub Elva Mägede Jooks. Sündmusi ja põnevaid ettevõtmisi lisandub veelgi.

 

SOTSIAALVALDKOND

Eesti Punane Rist saatis Elva valla vähekindlustatud lastega peredele 100 hügieenipakki ja 110 toidupakki. Sel nädalal alustasid valla lastekaitsetöötajad abi jagamisega. 

 

ELUKESKKOND

Kiirendusraja arutelu

Teisipäeval toimus arutelu Eestis kiirendusraja ja võistluste eestvedajatega, leidmaks Elva vallas võimalikku sobivat maa-ala autospordikompleksi rajamiseks.

Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolekul arutati mitmete uute projektidega seonduvat, sh kuidas Leader piirkondi paremini tutvustada. Eesmärgiks on kaasata rahvusvahelisse koostööprojekti partnerina ka Elva linn. Ühistegevustena on plaanis avaldada artiklid National Geographicu ajakirjades ka väljaspool Eestit tutvustamaks siinseid piirkondi ja tegevusi.

Kohtumine ujula-spordihoone eelarvestajate ja projekteerijatega

Neljapäeval kohtusid Mikk Järv, Heiki Hansen ja spordikomisjoni esimees Priit Värv Tallinnas ujula-spordihoone projekteerijatega, et arutada võimalusi, kuidas erinevate eelarve versioonide puhul projekt Elva vallale jõukohaseks muuta. Saadud infot arutatakse volikogu komisjonides, misjärel tuleb volikogul otsustada, millise variandiga edasi liigutakse.

Puhja Soojamajandus

Volikogu istungil võeti vastu määrus, millega täiendati Puhja Valla soojamajanduse arengukava 2017-2026 Puhja piirkonna näitajate osas. Arengukava täienduse alusel saab Puhja soojatootja võimaluse taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust soojataristu rekonstrueerimiseks Puhja alevikus.

ARENGUKAVA

Maakonna arengustrateegia inspiratsioonitalgud

Marika Saar, Kertu Vuks, Allan Allik, Toomas Järveoja, Mare Tamm, Karmen Moont ja Maano Koemets osalesid Tartumaa uue arengustrateegia koostamisprotsessi esimesel talgupäeval Tartus Loomemajanduskeskuses. Ragnar Siili, Garri Raagma ja Urmas Kase ettekannete toel toimusid mõttetalgud koostöö ning strateegilise planeerimise teemadel.

EELARVE

Elva vallavolikogu võttis vastu valla eelarve, mille kogumaht koos investeeringutega on 25, 8 miljonit eurot. Eelarve põhimõtted ja sisu lähtuvad valla ühinemislepingust.

Eelarves planeeritud suuremad investeeringud on Elva Kesk tänava ja -väljaku ehitus ning Puhja koolihoone renoveerimine.  Täpsemad ehitusplaanid ujula- spordihoone osas selguvad hiljemalt aprilli volikogus.  Lisaks on eelarvesse planeeritud mitmed investeeringud nagu Kentsi paisjärve puhastamine ja Rõngu ning Käärdi kergliiklusteed, mis sõltuvad EAS-i positiivsest rahastamisotsusest. Tulevasest rahastamisotsusest sõltub ka Ulila keskuse renoveerimine

Nädalakiri 19.-24.03. 2018

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Huvihariduse konverents

Triin Kaaver ja Karmen Moont osalesid IV huvihariduskonverentsil „Mis tuuled puhuvad?“. Konverentsi avas kultuuriminister Indrek Saar ning ettekanded tegid teiste hulgas ka Urmas Vaino, Võru linnapea Anti Allas ja Riigikogu liige Liina Kersna. Kõige mõjusama ettekande tegi veebikonstaabel Maarja Punak digiturvalisuse teemal ning tema käsitletud teemasid plaanime ka Elva valla noorte hulgas laiemalt tutvustada.

Lasteaia- ja koolijuhtide kohtumise fookuseks oli kaasav haridus. Tartumaa Rajaleidja Piret Tatunts tutvustas põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muudatusi tuge vajavate õpilaste osas ning Sverresson OÜ juhataja Liina Lokko rääkis tugiisikuteenusest koolides ja lasteaedades.

Kogunesid Elva valla noorsootöötajad, et rääkida piirkondade noorsootööst, võimalikest koostööprojektidest ning noorsootöö sidususest sotsiaaltööga. Noorsootöötajad andsid oma panuse valla arengukava ideekorjesse.

Traditsiooniks on saanud Elva valla kultuurijuhtide kogunemine ning sel korral oli peateemaks kultuurikollektiivide toetamise põhimõtted.

Algasid Elva valla raamatukogude külastused ja arenguvestlused, esimesed vestlused on läbi viidud Rõngu ja Rannu juhtidega. Vestlused viiakse läbi kõikide raamatukogu juhatajatega aprillikuu jooksul

 

SOTSIAALVALDKOND

Päevakeskuses külas

Eelmisel nädalal külastasid abivallavanem Marika Saar, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ning sotsiaalnõunik Eva Kuslap Rannu päevakeskust, et tutvuda ruumide, tegevuste ja tulevikumõtetega.

Volikogu sotsiaal-ja tervisekomisjoni koosoleku peateemadeks oli ülevaade Elva valla päevakeskustest, sotsiaaltranspordist, erinevatest sotsiaalprojektidest. Arutasime sotsiaaltöötajate tunnustamispõhimõtteid ning komisjoni liikmed andsid oma panuse arengukava ideekorjesse

Rõngu päevakeskuse  15. aastapäev tõi kokku palju õnnitlejaid. Valla poolt viis magusa kingituse vallavanem Toomas Järveoja.

Osaleme Sotsiaalse Innovatsiooni Laboris

Elva vallavalitsus koostöös MTÜ-ga Hoolekoda on osalemas Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ja KÜSK-i korraldatud Sotsiaalse ettevõtluse ja teenusedisaini koosloome arendusprogrammis. Programmi eesmärgiks on meeskondades koosloome meetodil avaliku teenuse ja sotsiaalse ettevõtluse ärimudeli disainimine. Arendusprogrammi tulemusena valmib teenuseplaan ja sotsiaalse ettevõtluse ärimudel. Elva vallavalitsusest osalevad programmis Kertu Vuks ja Marika Saar.

 

ELUKESKKOND

Turismi ümarlaud

Teisipäeval toimus esmakordselt Elva valla turismiettevõtjate ümarlaud. Kokkusaamise eesmärgiks oli saada üksteisega tuttavaks ja arutada, millised on Elva valla turismivaldkonna probleemid ja väljakutsed. Esimesel kohtumisel lepiti kokku, et turismivaldkonna ettevõtjate ühise inforuumi loomiseks ja piirkonna turismikaartide ja materjalide loomiseks on vajalik, et kõik vallas tegutsevad ettevõtjad endast teada annavad. Palume  piirkonnas tegutsevatel turismi- või toitlustusettevõtjatel endast teada  anda (ettevõtte nimi, tegevusala, kontaktid) Elva valla arendusspetsialistile: allan.allik@elva.ee.  Lepiti kokku, et turismiettevõtjate kokkusaamised hakkavad toimuma regulaarselt.

ARENGUKAVA

Tartumaa arengustrateegia

Neljapäeval  osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja arenguspetsialist Allan Allik Tartumaa arengustrateegia toimkonna avakoosolekul, kus arutati strateegia valmimise etappe ja omavalitsuste esindajate kaasamist.

VARIA

Elva Gümnaasiumi lapsed vallavalitsuses

Reedel väisasid vallavalitsust Elva Gümnaasiumi algklasside õpilased. Vallavanem Toomas Järveoja rääkis Elva valla kujunemisest ja vallavalitsuse tööst. Sel kevadel on vallamajas külas käinud kolm lasteaiarühma Elvast ja  Peedu kooli õpilased.

Koostöökoolitus

Kodukandi liikumine korraldas sel nädalal koolituse „„Kuidas korraldada külade ja valla koostööd?“.  Koolitusel anti põhjalik ülevaade uuendatud külavanema statuudist, kogukonna arengu etappidest, erinevates töörühmades rääkisime kaasamise vajalikkusest ning sellest, milline võiks olla kogukondade ja omavalitsuste koostöö Koolitusel osalesid abivallavanem Marika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja kultuurispetsialist Karmen Moont,  vallavalitsuse liige Airi Mahla ja volikogu liige Serjoža Smorodin.

Elva linn 80

Kutsume kõiki üles pakkuma lahedaid ideid  ja ettepanekuid sünnipäevanädala rikastamiseks. Ootame teie ideid e-posti aadressil eeva.kumberg@elva.ee märtsi lõpuks.

Näitan: 121-122
Elemente lehe kohta 5
of 25
Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4