Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.11.-25.11.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.11.-25.11.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 19. novembril osales Mare Tamm Õnneseene lasteaia avatud õuesõppepäeval Peedul.

Lasteaeda külastasid 23 õpetajat Narva linnast, kes osalesid õuesõppetegevustes Väikesel Väerajal ja Peedul.

Samuti kuulati kirjanik Valdur Mikita ettekannet “Eestluse elujõust ja kukeseene kuulamise kunstist”. Päev korraldati koostöös TÜ Narva Kolledźi õppejõu Lehte Tuulinguga ja Õnneseene õppealajuhataja Aigi Kapteniga.

Teisipäeval, 20. novembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Triin Kaaver lasteaiadirektorite koosolekul Järve lasteaias. Külalisena osales kohtumisel Tartu Meelespea lasteaia direktor Heda Kala, kellega koos arutleti lasteaedades kaasava hariduse korralduse ja sobitusrühmade teemadel. Heda Kala on Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu töörühma liige. Seadus muutub eeldatavasti 2020. aastal.

Teisipäeval, 20. novembril osalesid Mare Tamm ja Triin Kaaver Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud kohalike omavalitsuste haridusjuhtide teabepäeval. Seekord keskenduti haridusasutuste sisehindamisele ja nende põhjal tehtavatele arengukavadele. Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Maie Kitsing ja Martin Tiidelepp TÜ haridusuuenduskeskusest täitsid sisuka päeva asjalike nõuannetega ning koos vaadati üle KOV-i võimalused oma haridusasutuste toetamiseks.

Vallavalitsuse istungil võeti vastu Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas, mis on loodud koostöös kantseleiga ja hakkab kehtima 1. jaanuarist 2019. Elva vald hakkab pidama seeläbi ühtset lasteaiajärjekorda ARNO süsteemis. Dokument on peagi kättesaadav Riigi Teatajas.

Reedel, 23. novembril osalesid Toomas Järveoja ja Marika Saar LõunaTERA uue koolimaja nurgakivi panekul. Tegemist on koolimajaga, kus on juba projekteerimisel arvestatud ruumilahendustes liikuva kooli ja kogupäevakooli põhimõtetega. TERA koolimaja asub ka Elva linnas Peedul.

Laupäeval, 24. novembril osalesid Mare Tamm ja Triin Kaaver Kultuuri- ja Hariduse Kongressil Viljandis motoga “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”. Kultuuriminister Indrek Saar ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps mõtestasid kongressil lahti mõningaid probleemkohti Eesti haridus- ja kultuuriruumis ning tõid välja mitmeid võimalikke lõimumiskohti.

Eesti haridusstrateegia 2035 mõtiskleti valjult selle üle, kuidas ja mida vajab õpilane tulevikus ja kuidas peaks süsteem kohanema õpilase järgi, mitte vastupidi. Päeva teises pooles sai osaleda erinevates töötubades panustades tulevasse haridusstrateegiasse.

KOGUKOND

19. ja 20. novembril osalesid Toomas Järveoja, Kertu Vuks ja Maano Koemets Elva Tarbijate Ühistu esindajatega kohtumistel Annikoru ja Hellenurme kogukonna liikmetega. Kohtumiste eesmärk oli selgitada piirkonna elanikele, miks Elva Tarbijate Ühistu Annikoru ja Hellenurme kauplused lõpetavad tegevuse 31.12.2018. Elva TÜ juhataja Hando Ivask selgitas, kui suured on kaupluste viimaste aastate kahjumid ja miks ei ole enam võimalik neid kahjumeid teiste kaupluste arvelt katta.

Ühtlasi kutsuti kohalikke elanikke kaasa mõtlema, kust leida kohalikke ettevõtjaid või aktiivseid inimesi, kes oleksid nõus võtma külapoed üle, et seal tegevust jätkuks. Elva TÜ on nõus nii Annikoru kui ka Hellenurme kaupluste ruumid koos sisustusega huvilistele tasuta rendile andma.

Kolmapäeval, 21. novembril osalesid Kertu Vuks, Mikk Järv ja Jaanika Saar avalikul arutelul Elvasse planeeritava koertepargi teemalisel arutelul. MTÜ Elva Elama esindaja Toomas Laatsit tutvustas ideed ning kohal viibinud inimestega arutati koerapargi vajaduse ja võimaliku asukoha üle.

Kohalviibinute ja ka MTÜ Elva Elama poolt Facebookis korraldatud küsitlus näitas, et võimalik pargi asukoht võiks olla Pargi tänaval. Peamised küsimused, mis tõstatusid, olid seoses parkimise, lärmi ja pargi heakorra teemadel.

SOTSIAALVALDKOND

19. novembril kohtus Milvi Sepp Elva valla pikaajaliste töötutega ja MTÜ Meelevald grupijuhendaja Helgi Haniojaga. Milvi Sepp andis töötutele ülevaate sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramisest Elva vallas ning vastas töötute esitatud küsimustele.

Kolmapäeval, 21. novembril külastasid abivallavanem Marika Saar, osakonna juhataja Milvi Sepp ja lastekaitsemeeskond Elva Laste- ja Perekeskust, kus räägiti pakutavatest teenustest ning koostöö korralduslikest küsimustest.

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 19. novembril osalesid Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Riina Sirel Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna korraldatud seminaril. Rahandusministeeriumi nõunike Merje Muiso ja Külli Siimuga arutati, millist menetlust teostada ning kuidas teha kaalutlusotsuseid detailplaneeringute kehtetuks tunnistamisel, projekteerimistingimuste väljaandmisel ja detailplaneeringute algatamisel.

Neljapäeval, 22. novembril võtsid Kertu Vuks ja Mikk Järv osa konverentsist “Kogukonna vedurid. Aasta uutes piirides”. Haldusreformi järel on üks aasta uutes piirides piisav aeg, et kooruksid välja esimesed kitsaskohad, vajakajäämised, aga ka positiivsed aspektid, mida tõi kaasa eelmisel aastal lõpule jõudnud haldusreform.

Konverentsil jagati kogemusi Setomaa liitumisest Põlvamaalt Võrumaale, Põlva valla aktiivsetest külavanematest ja ettevõtja mõtetest haldusreformile. Elva valla arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks esines ettekandega Elva valla külakogukondade kaasamise teemadel.

Kertu Vuks konverentsil esinemas.

Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks ja Maano Koemets osalesid neljapäeval, 20. novembril Tartumaa 2040 arengustrateegia foorum „Tartu linn ja maa: kuidas edasi?“. Konverentsil esinesid ettekannetega Garri Raagmaa, Kadri Kangro Võrumaa arenduskeskusest ja Valmiera linna abilinnapea, kes jagas oma kogemust regiooni arendamisest.

Foorumil toimus ka paneeldiskussioon Tartumaa arengutest, kus osales vallavanem Toomas Järveoja. Peale selle andsid teemarühmade juhid Karl Viiol, Helen Kalberg, Antti Roose, Lea Saul ja Sirje Kree ülevaate Tartumaa arengustrateegia sisust 2040. aastani.

 

KANTSELEI

Neljapäeval, 22. novembril teostasid õigusnõunikud Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin Aakre Lasteaed-Algkoolis andmekaitselist seiret.

Seire eesmärk oli saada ülevaade Elva Vallavalitsuse hallatavates asutustes andmekaitseliste nõuete täitmise kohta.

Reedel, 23. novembril kohtusid vallasekretär Salle Ritso, õigusnõunikud Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk ning piirkonna koordinaatorid Ede Möldre, Ene Joosing, Maia Kukk, Kerli Metsallik ja Sirje Erm, et arutada Riigikogu 2019. aasta valimistega seotud küsimusi.

VARIA

Kolmapäeval, 21. novembril, toimus EFTA korraldatud aruteluseminar, mis oli mõeldud finantsistidele ja kohaliku omavalitsuse juhtidele. Seminari peaesineja oli majandusanalüütik Hardo Pajula. Kertu Vuks tegi üritusel ettekande avatud valitsemisest ja kaasava eelarve praktika rakendamisest  Elva vallas.

Esmaspäeval, 19. novembril oli rahvusvaheline meestepäev, mille üks eesmärk on keskenduda meeste ja poiste emotsionaalsele, füüsilisele ja vaimsele tervisele. Suunasime Elva vallavalitsuse mehed tervislikule jalutuskäigule ümber Arbi järve ning igaüks sai vitamiinirikka apelsini.

Peale selle oli neil ülesanne teha teekonnalt üks positiivset emotsiooni kirjeldav pilt. Mehed väljendasid piltide abil väga põnevalt erinevaid emotsioone.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.11.-18.11.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.11.-18.11.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 13. novembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Triin Kaaver koolidirektorite kokkusaamisel Valguta Lasteaed-Algkoolis. Kohtumisel oli fookuses koolide põhimääruste uuendamine, ühise vastuvõtukorra koostamine ning kommunikatsioonijuht Merilyn Säde eestvedamisel arutleti kommunikatsiooni võimaluste üle Elva vallas.

Neljapäeval, 15. novembril osales Karmen Moont koolituse "Noorsootöö KOVis ja KOV noorsootöö korralduse mudeli arendamine" III moodulis. Tegemist on Sa Archimedes Noorteagentuuri korraldatava koolitusprogrammiga, kus osalevad kohalike omavalitsuste noorsootöötajad ja valdkonna ametnikud. Seekordne, järjekorras juba kolmas koolitusmoodul, toimus Tartus ja peateema oli noorsootöö kvaliteedi arendamine, juhtimine ning mainekujundus. Elva vallast osaleb koolitusprogrammis ka Rõngu Rahvamaja ja Avatud Hellenurme Noortekeskuse esindajana Mari-Liis Vanaisak.

Neljapäeval, 15. novembril kohtusid Marika Saar ja Kertu Vuks Puhjas Elva valla netiraadio teema arutelul. Tegemist on Puhja Kooli huvitegevuse edasiarendusega, kus peale vajaliku tehnika soetamise ja ruumide kohandamise saavad noored tegeleda raadiosaadete loomisega. 

Tulevikus on plaan luua Elva valla oma netiraadio, mis edastab peale kooliga seotud teemade uudiseid ka kogu vallas toimuvast.

Elva Gümnaasium tähistas terve nädala 105. aastapäeva. Esmaspäeval, 12. novembril avas Toomas Järveoja näituse Elva koolis õppinud olümpialastest. Laupäeval, 17. novembril toimus suurepärane kontsert-aktus ja vilistlaspidu.

Laupäeval, 17. novembril viis abivallavanem Marika Saar vallavalitsuse poolsed tervitused Rõngu tantsurühma Vikerkaar 15. sünnipäevapeole Rõngu rahvamajja.

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 13. novembril toimus Tartu maakonna valdade sotsiaaltöötajate kokkusaamine Kastre vallas, kohal olid kuue valla esindused, puudus Peipsiveere. Elva vallast osalesid osakonnajuhataja Milvi Sepp ning sotsiaalnõunikud Eva Kuslap, Alo Rebane ja Piret Hallast. Iga valla esindus andis ülevaate haldusreformi järel tehtud muudatustest valla sotsiaaltöö korralduses, valdkonnas töötavate ametnike struktuurist ja tööjaotusest. Teenustest peatuti pikemalt sotsiaaltranspordil, mille korraldamisega on kõigil probleeme.

Elva ja Tartu vallas on moodustatud perede ja laste komisjon. Koos arutati, kuidas komisjon saab aidata lapsi ja peresid ning kuidas võiks see olla toeks lastekaitsetöötajatele raskete juhtumite lahendamisel. Vahetati kogemusi projektides osalemise kohta.

Pühapäeval, 18. novembril tähistati Elva kultuurikeskuses Elva eakate päevakeskuse 10. sünnipäeva meeleoluka Voldermar Kuslapi kontserdiga. Vallavalitsuse tänukirjad pälvisid Andres Beekman, Anu Uudelt, Juta Tigane, Tiiu Kaljuste ja Hilja Kruus.

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 13. novembril osales Kertu Vuks koolitusel “Ära ole mammut, liigu edasi”, mis toimus Jääaja keskuses. Koolituspäev toimus Tartumaa Arendusseltsi korraldatava innovatsioonikoolituse programmi raames. Inspireerivate ettekannetega esinesid Voronja galerii asutaja ja Tartu Uue Teatri juht Raul Oreškin, kes jagas oma kogemust galerii loomise ja omanäoliseks kultuuriobjektiks kujundamise kohta.

AHHAA teaduskeskuse ärimudelist ja tootearendusest rääkis Mathis Bogens. Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse STARTER Pärnumaa programmijuht Taavi Tamm korraldas töötube ning rääkis muu hulgas sellest, kuidas tootearendusega alustada ning sellest, mida üldse üks ettevõtja peaks teadma ärimudelitest.

Kolmapäeval, 14. novembril osalesid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Laulasmaal toimunud konverentsil “Liginullenergia”. Eesti Arhitektide Liidu korraldatud konverents toimus vastavatud Arvo Pärdi Keskuse uues hoones Laulasmaal.

Konverentsi eesmärk oli võrrelda erinevaid võimalusi energiatõhusate majade kavandamiseks ning tuua fookusesse arhitekti roll nende projekteerimisel. Esinema olid kutsutud eelkõige praktikud, peale Eesti oli osalejaid veel Soomest, Šveitsist ja Norrast. Konverentsi teema oli muu hulgas ka seadusemuudatuse hoonete energiatõhususe regulatsioon. Ehitiste kavandamine on pikk ja keerukas protsess, mis algab enamasti arhitektuurilahendusest ja mida seejärel täiendavad kõik teised asjatundjad oma teadmistega.

Arhitektuurilahendusel on hoone energiatõhususele suur mõju. Konverentsil toodi välja, et seni ei ole Eestis korraldatud laiapõhjalist ruumilist ega sotsiaalmajanduslikku uuringut uue Euroopa Liidu direktiivi mõjude ja rakendamisviiside kohta, kuhu oleksid kaasatud ruumiloome eksperdid. Siiani on piirdutud üksnes kitsalt spetsiifilise kütte ja sisekliima uuringuga.

Praegu on tekkinud olukord, kus uued nõuded on inseneride poolt välja töötatud ja arhitektid on pandud sundseisu: võtke või jätke. Konverentsil tõdeti, et käsitlusviis, mis rõhutab eelkõige arhitektuurilahenduse mõju energiatõhususele, on paraku uute nõuetega väheoluliseks taandatud ning üheskoos püüti leida lahendusi, kuidas seda olukorda parandada.

 

KANTSELEI

Neljapäeval, 15. novembril teostasid Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin Valguta Lasteaed-Algkoolis andmekaitse seiret.

Seire eesmärk oli saada ülevaade asutustes andmekaitsealaste nõuete täitmise kohta.

VARIA

Esmaspäeval, 12. novembril kohtusid Kertu Vuks, Maano Koemets ja Toomas Järveoja Elva Tarbijate Ühistu esindajatega seoses Elva TÜ otsusega sulgeda kauplused Annikorus, Hellenurmes ja Nõunis.

19. ja 20. novembril toimuvad sel teemal kohtumised kohalike elanikega Konguta Koolis (esmaspäeval, 19.11 kell 18.00)  ja Hellenurme noortekeskuses (teisipäeval, 20.11 kell 18.00).

Elva Tarbijate Ühistu juht Hando Ivask ütles, et ühistu on hoidnud kõnealuseid kaupluseid aastaid avatuna nende kahjumitest hoolimata, kuid paari viimase aastaga on kahjumid kasvanud sedavõrd suureks, et neid ei ole võimalik enam teiste kaupluste kasumi arvelt katta.

Kaupluste külastatavus on viimaste aastatega vähenenud ning seda on võimendanud klientide ostuharjumuste muutumine. Elva Tarbijate Ühistu on välja pakkunud võimaluse, et Annikoru kaupluste ruumid antakse soodustingimustel (0 rendihinnaga) kasutamiseks inimestele kohalikust kogukonnast (nt MTÜ või ettevõte), kui soovitakse kaupluse pidamisega jätkata.

Elva Tarbijate Ühistu ja Elva Vallavalitsus kutsuvad inimesi kohtumistel osalema, et kõik saaksid oma küsimustele vastused.

Elva Vallavalitsuse meeskond koolitusel "Laetud akud" koolitajat kuulamas.

Reedel, 16. novembril toimus Elva vallavalitsuse meeskonnakoolitus “Laetud akud”. Inspireerijaks oli Harald Lepisk. Koolitusel räägiti sellest, kuidas pärast tööpäeva lõõgastuda ja puhata, mismoodi tegeleda keeruliste ja esiti hirmutavana tunduvate probleemidega ning missuguseid praktikaid võiks igapäevaselt kasutada, et olla inspireeritud ja motiveeritud. Ühe näitena tõi Harald Lepisk välja tänulikkuse päeviku, kuhu tuleks igal õhtul kirjutada, mille üle sel päeval tänulikkust tunti. See aitab positiivseid asju meeles pidada.

Elva Vallavalitsuse kantselei töötajad Kristi Kalmus, Kaisa-Karoliina Kokk, Triin Ojasoo, Margit Kiin ja Salle Ritso.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 5.11.-11.11.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 5.11.-11.11.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KOGUKOND

Esmaspäeval, 5. novembril, arutlesid Infolehe arendamise koosolekul Kertu Vuks, Kayvo Kroon, Marika Saar, Merilyn Säde ja Kerli Metsallik selle üle, missugune võiks olla valla lehe uus kujundus ning kas on vajalik teha ka sisu uuendusi. Plaanis on muuta Infolehe nime ning muuta lehe kujundus lugejasõbralikumaks.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

5. novembril osales Karmen Moont Viimsis Eesti Sõjamuuseumis soomusrongi projekti nõupidamisel. Eesti Sõjamuuseum veab Vabadussõja 100. aastapäeva puhul projekti, mille raames ehitatakse soomurongilaadne veerem.

Veeremi sisse tuleb näitus ja see hakkab 2019. aasta jaanuaris liikuma mööda toonast rindejoont. Rong peatub ka Elva raudteejaamas: 17.-24. jaanuaril. Eelmise nädala kohtumisel said kokku omavalitsuste esindajad, kus rong peatub, ning Eesti Sõjamuuseumi esindajad. Peagi saab projektist ka lähemalt kuulda.

7.-8. novembril osalesid Mare Tamm, Triin Kaaver, Marika Saar ja Karmen Moont Rakveres toimunud kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevadel. Kohtumisel kuulati ettekandeid hariduspoliitika kujundamisest koostöös kohalike omavalitsustega, koolivõrgu ja noorsootöö arengutest, üldhariduskoolide pidajate rahastamisest ja haridusjuhi hindamise “360 kraadi” mudelist. Töörühmades arutleti erinevate täienduskoolituste vajalikkuse üle ning sõnastati alushariduse uue seaduseelnõu võtmeküsimusi. Teisel päeval tutvuti Rakvere linnavalitsuse töökorraldusega ja külastati kohalikku lasteaeda.

Laupäeval, 10. novembril, toimus Elva Linnaraamatukogus Konrad Mägi 140. sünniaastapäeva tähistamise raames maalimishommik, mida juhendas Konrad Mäe ateljees maaliv Katrin Moora. Esialgu anti ülevaade kunstniku elust ja loomingust ning seejärel asuti järgi maalima tema teost "Lõuna-Eesti maastik". Kolme tunni jooksul möödus õdus hommik ning kohale tulnud maalijad nautisid algatust. Töötoas osalenute maalid tulid kõigil töötoas osalenutel välja võrdlemisi sarnased Mägi maaliga.

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 8. novembril, võttis Marika Saar osa Johannes Mihkelsoni 25. sünnipäevast. Elva Vallavalitsus on Johannes Mihkelsoni Keskuse projektide “Väärikas töö noortele” ja “Töö tänab tegijat” koostööpartner, mis tegeleb peamiselt tööotsijate koolitamise, nõustamise ja toetamisega. Pildil Mustvee, Elva, Tartu, Kastre ja Põltsamaa valdade omavalitsusjuhtide ühine tervitus.

Reedel, 9. novembril, toimus Tartus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse korraldatud konverents „Kogukonnagarantii“, kus jagati kogemusi hariduse omandamisest ning töötamisest kõrvalejäänud noortega (NEET-noored) tehtavast tööst. Ettekandeid peeti noorte kaasamise olulisusest, kolm aastat töös olnud Noorte Tugila projektist, Mobiilsest Kontakt noorsootööst ning arutati selle üle, kuidas noorte kaasamisega seonduvaid takistusi ületada ning tööd tulemuslikumalt teha.

VALLAMAJANDUS

Vallamajandusosakonna poole on paljud inimesed pöördunud prügi sorteerimist puudutavate küsimustega. Tuletame siinkohal meelde, et vanad ajalehed ja ajakirjad saab viia Elva jäätmete kogumispunkti aadressil Nooruse tn 8, Elva (avatud esmaspäeval kell 15-20 ja laupäeval kell 10-15). Peale selle võib vanu ajalehti ja ajakirju viia AS Eesti Keskkonnateenuste ning TVO pakendikonteineritesse. ETO „paber ja papp“ konteineritesse tohib panna vaid puhtaid papp- ja paberpakendeid.

Konteinerisse ei sobi: määrdunud või vettinud papp ja paber. Paber, mis sisaldab muud materjali (foolium), näiteks mahlapakid. Samuti ei sobi konteinerisse kasutatud pabernõud, jäätise- ja kommipaberi ning määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.

Avalike pakendikonteinerite lähedusse palume jäätmeid mitte jätta, sest sellisel juhul ei tühjendata konteinerit.

Info, milliseid jäätmeid kogutakse ja lähima jäätmepunkti leiab kaardirakendusest: www.kuhuviia.ee.

Ohtlike jäätmete vastuvõtukohad Elva vallas leiate siit: http://www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott.

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 6. novembril, osalesid  Kertu Vuks, Hegri Narusk ja Terje Korss Elamumajanduse arendamise seminaril Tartus. Seminaril jagati infot ja soovitusi, kuidas kohaliku omavalitsuse üksused saavad elamufondi investeerimiseks riigilt raha taotleda ning millised on juba varasemalt rahastuse saanud omavalitsuste kogemused. Seminaril esinesid ettekannetega nii ministeeriumi ja kohaliku omavalitsuse esindajad kui ka valdkonna asjatundjad.

6-7. novembril arutas Tartumaa Arendusseltsi juhatus Mäetagusel Tartumaa Leader piirkonna arengustrateegia uuendamist. Kuulati ettekandeid sealse Leader piirkonna ja Alutaguse vallavalitsuse tegemistest. Haldusreformi järgselt on Tartumaa Arendusseltsi piirkonnas planeeritud mitmeid muudatusi, mis viiakse sisse ka uuenevasse strateegiasse. Uuenduste käigus soovitakse taotlusvorme muuta lihtsamaks ja arusaadavamaks.

Arengustrateegia uuendused soovitakse kinnitada üldkoosolekul veebruaris-märtsis, et kevadises taotlusvoorus saaks lähtuda juba uuest strateegiast. Tartumaa Arendusseltsist saavad Leader meetme toetust küsida Elva vallast Puhja ja Konguta piirkonna ettevõtted ja kolmanda sektori organisatsioonid. Juhatuse koosolekul osales Mikk Järv.

Neljapäeval, 8. novembril, osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv Ettevõtjate mentorklubi kohtumisel. Seminari teemast “Ettevõtja eneseareng - stressiennetus” rääkis Kadri Koppel. Mentorklubi koguneb korra kuus ning osalema on oodatud kõik ettevõtjad ja ettevõtlusest huvitatud inimesed! Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 6. detsembril ja kõik huvilised on oodatud!

Reedel, 9. novembril osalesid Maano Koemets ja Kertu Vuks Tallinnas toimunud visioonifoorumil “Viimane vile. Kuidas me kestame?”. Foorumil arutati ja analüüsiti üheskoos Arenguseire Keskuse uuringu “Tuleviku töö 2035” alusel välja töötatud nelja põhimõttelist valikut Eesti tulevikuks: talendikeskus Tallinn, rändajate maailmaküla, alahõive Eesti ja isearenev Eesti. Arutelude tulemusi arvestatakse ka “Eesti 2035” strateegias.

Visioonifoorumil esinesid ettekannetega Swedbank Grupi uuringute juht Olof Manner ja Arenguseire Keskuse uuringujuht Johanna Vallistu, ettevõtja ja kirjanik Armin Kõomägi, tudeng ja esseekonkursi “Eesti loost ja lootusest” võitja Mikael Raihhelgauz ning Tallinna linna personalidirektori Vilve Raik. Visoonifoorumit korraldas Arenguseire Keskus ja Eesti Rahvusringhääling koos vabaühenduste ja ettevõtlusorganisatsioonidega.

9. novembril osalesid Marika Saar, Toomas Järveoja ja Heiki Hansen seminaril “Aasta pärast haldusreformi. Kuidas edasi?”. Seminari eesmärk oli arutada koos asjatundjate ja poliitikutega, kuidas hinnata haldusreformi võimalikku mõju maaelule ja kuidas hinnata kohaliku omavalitsemise taset. Samuti, mida tuleks teha Eesti haldusjaotusega edaspidi.

Seminari juhatas sisse riigihalduse minister Janek Mäggi ning oma kogemusest haldusreformiga rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas. Maaeluarengu vaatenurgast andis haldusreformist ülevaate Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor Rando Värnik. Osavaldade teemale keskendus Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, külaliikumise poolse vaatenurga tõi kuulajateni Ants Kuningas.

Omavalitsuspoliitika tegemistest andis ülevaate regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv ning tulemuste mõõtmisele keskendus Veiko Sepp. Seminar lõppes erakondade esindajate vaadetega haldusreformile ja eelseisvatele plaanidele. Kokkuvõttes võib öelda, et haldusreform ei ole lõppenud, kuid väikest vaherahu on igati mõistlik hoida.

KANTSELEI

Esmaspäeval, 5. novembril osalesid Kaisa-Karoliina Kokk ja Kristi Kalmus Tartus rahvastikuregistri valimisjaoskondade moodustamise kaardirakenduse koolitusel.

Kolmapäeval, 7. novembril, ja reedel, 9 novembril, korraldasid andmekaitsespetsialistid Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk Rõngu Lasteaias Pihlakobar ja Puhja Lasteaias Pääsusilm andmekaitse seire. Seire eesmärk oli saada ülevaade asutustes andmekaitsealaste nõuete täitmise kohta.

Vaatluse alla võeti lasteaedade kodulehed ja seal avalduv info ning eraisikute isikuandmete kogumine ja töötlemine. Seoses isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisega, on isikuandmetega toimetamine erilise tähelepanu all, mistõttu korraldatakse hallatavate asutuste personaalne juhendamine, et isikuandmete kogumine ja töötlemine toimuks õiguslikul alusel lähtudes kehtestatud töötlemise põhimõtetest ja nõuetest.

Neljapäeval, 8. novembril, osalesid Salle Ritso ja Margit Kiin Riigikogu 2019 valimiste korraldajate koolitusel. Kohalikul omavalitsusel on 2019. aasta kevadel täita oluline roll - märtsis tuleb korraldada Riigikogu valimised ning mais Euroopa Parlamendi valimised. Kuna maavalitsusi enam ei ole, tuleb valimiste juhi roll täita vallasekretäril.

Elva vallas tuleb ümber kujundada seniste valimisjaoskondade piirid. Seetõttu on oluline, et iga valija veenduks valijakaarti saades, kus asub tema valimisjaoskond.

Kõikidele valijatele, kelle e-aadress on Eesti.ee keskkonnast edasi suunatud, saadetakse elektrooniline valijakaart. Valijakaart saadetakse üks iga elukoha kohta, ehk ühele kaardile kantakse kõikide valijate nimed, kes antud elukohta on sisse kirjutatud. Selline meetod toimib ka hästi elukohaandmete korrastajana. Kellele on edastatud elektrooniline valijakaart, sellele paberkaarti enam ei saadeta.

VARIA

22. oktoobril alustas tööd hooldustöötaja Andra Kongo. 29. oktoobril alustas tööd ehitus- ja hankespetsialist Meelis Hõbemägi ning 1. novembril alustas tööd hooldustöötaja Sirje Naur.

Reedel esinesid haridus- ja kultuuriosakonna esindajad Mare ja Karmen etteastega “Nii Sind ootan” Elva linna kultuurirahva peol. Tegemist on traditsioonilise kollektiivide sügisese kokkusaamisega, kus igaüks astub vastavalt loositud teemale ka väikese etteastega üles. Seekordse peo teemad olid rütmid. Vallavalitsus pani samuti enda esinduse välja - teemaks osutus loosi tahtel blues.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.10-4.11.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri
29.10-4.11.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KOGUKOND

Laupäeval, 3. novembril osales abivallavanem Marika Saar segakoor U-Tuur 10. aastapäeva kontserdil Aakre Rahvamajas.

Segakoor U-Tuur on Elva ja Otepää valla ühine koor, kes koguneb proovideks igal pühapäeval just Aakre külla.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 31. oktoobril kohtusid abivallavanem Marika Saar ja Rõngu lasteaia direktor Marge Jaasi-Tamm Hellenurme lasteaia lastevanematega. Tegemist oli infokoosolekuga, kus räägiti muudatustest lasteaias. Nimelt korraldab alates 1. novembrist lasteaia tööd Rõngu lasteaed.

Reedel, 2. novembril kohtuti Haridusministeeriumi ja TERA kooli direktoriga, et rääkida koostööst TERA Peedu Kooliga. Nimelt toimub koolis plaanipärane järelevalve, et pikendada kooli tegevusluba teise kooliastme lõpuni. Kohtumisel osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Mare Tamm ja Triin Kaaver.

1. novembril toimus raamatukogutöötajate väljasõit, kus osalesid abivallavanem Marika Saar ning haridus-ja kultuuriosakonnast Karmen Moont, Triin Kaaver ja Mare Tamm. 

Eesmärk oli saada inspiratsiooni raamatukogust kui kogukonnakeskusest.

Koos külastati Sänna kultuurimõisa Võrumaal, kuhu on kokku koondatud kogukonnakeskus, raamatukogu, kaugtöökohad, lastehoid ja demokraatlik kool. Esialgu töötas mõisas ainult raamatukogu, kuid kogukonna toel on saadud jõudu ruumide uuendamiseks ja kooli avamiseks. Samuti käidi Suurel Munamäel ja Mooska suitsusannatalus, kus perenaine Eda Veeroja andis ülevaate liha suitsutamise protsessist ning saunaskäimise rituaalidest. Inspireeriv päev lõpetati Kubija hotell-loodusspaas.

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 29. oktoobril osalesid Piret Hallast, Marika Saar ning Lauri Tamm Tartu- ja Jõgevamaa noortele õigusrikkujatele ja sõltlastele rakendatavate teenuste messil, mille eesmärk on vahetada infot ja kontakte Tartu- ja Jõgevamaal alaealistele õigusrikkujatele ja noortele sõltlastele rakendatavate teenuste kohta. Kohal oli 22 teenusepakkujat ning arutasime, kuidas valla ja teenusepakkujatevahelist koostööd paremaks muuta ning saime väärt ideid, kuidas muuta ennetustööd tõhusamaks.

Kolmapäeval, 31. oktoobril osales Marika Saar sotsiaal- ja terviseosakonna ning perearstide koostöökohtumisel. Kohtumine oli väga positiivne ja konstruktiivne, arutati võimalikke koostöökohti ja varajast märkamist Elva valla abivajajate aitamisel. Milvi Sepp ja Eva Kuslap tutvustasid sotsiaaltransporditeenuse korraldust ja Elva valla hoolekandeteenuste arendamise projekti. Jaanuarikuuks lepiti kokku uus kohtumine, mis keskendub laste ja perede heaoluga seotud teemadele.

Eelmisel nädalal toimusid valla igas piirkonnas Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" infopäevad. Jagati teavet koduteenuse, intervallhooldusteenuse ja tugiisikuteenuse kohta ning inimeste küsimustele vastasid projektimeeskonna liikmed Milvi Sepp, Eva Kuslap, Anneli Salumaa ja Gerda Kiipli-Hiir. Kohtumistel osales kokku ligi 70 Elva valla inimest.  

Küsimusi küsiti ka sotsiaaltransporditeenuse korraldamise ja hooldekodude järjekorra pikkuse kohta.

VALLAMAJANDUS

Väike-Rakke Sangla kaupluse pakendikonteineritel on uus asukoht. Oktoobri alguses eemaldati Sangla poe juurest olmeprügi ühiskogumismahutid, kuid eraisikud toovad sinna jätkuvalt olmejäätmeid. Seni poe juures asunud TVO (Tootjavastutusorganisatsioon) segapakendi ja Keskkonnateenuste „papp ja paber" konteinerid teisaldati seetõttu 29. oktoobril Tamme kooli kinnistule Väike-Rakke Seltsimaja juurde.

Tuletame meelde, et pakendikonteinerisse võib panna ainult puhtaid pakendeid! Olmejäätmete pakendikonteinerisse panemine on keelatud! Siit leiate TVO pakendi konteineri sorteerimisjuhendi.

Jäätmemajandust puudutava teabe leiate ka SIIT.

Eelmisel nädalal algasid Elva valla kergliiklusteede ehitustööd, mille tähtaeg on järgmise aasta suvi, 22.06.2019. 

Jalg-või kergliiklusteed rajatakse Elvas Jaani tänavale, Tartu maanteel Kirde tänavast kuni Kulbilohu tänavani ning Valga maanteel Puiestee tänavast linnapiirini. Peale selle ehitatakse kergteed endiste Palupera ja Rõngu valla maadel.

Töid teostab Roadwest OÜ ja lepingu maksumus on ilma käibemaksuta ca 944 000 eurot. Töid alustati juba sel aastal seetõttu, et Jaani tänaval saaksid inimesed bussipeatusest ohutult kodudesse jõuda. "Teistel lõikudel loodetakse ettevalmistustöödega jõuda nii kaugele, et kergteede põhi jääks talveks seisma ja vajuma, nii saab kevadel vajadusel aluspinda korrigeerida ja asfalteerida," rääkis vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk.

Loe veel valla kodulehelt: https://bit.ly/2P4PXw4.

Elva vald hakkab koostama Kurelaane küla keskkonnajaama detailplaneeringut, mille eesmärk on rajada Elva jäätmejaama ja Jäätmejaama kruntidele jäätmete liigiti kogumise, sortimise ja taaskasutuse edendamiseks keskkonnajaam.

Elva vallavalitsuse planeeringuspetsialist Maarika Uprus ütles, et kavandatavas keskkonnajaamas soovitakse luua elanikele võimalused kodumajapidamises tekkivate liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks, et edendada jäätmete taaskasutust.

Keskkonnajaamas hakatakse vastu võtma puhtaid liigiti kogutud jäätmeid. Segaolmejäätmete vastuvõttu ei kavandata. „Niisamuti ei kavandata jäätmete käitlemist, seega ei kaasne keskkonnajaamaga negatiivseid häiringuid nagu müra, hais või tolm," ütles Uprus. Samuti ei teki jäätmete üleandmisel ja hoidmisel õhuheitmeid.

Rohkem infot valla kodulehel: https://bit.ly/2CTxIS.

Elva huviala- ja koolituskeskuses käivad ventilatsioonisüsteemide ehitustööd. Riigihanke võitis AS Eviko ehitamine, kes peaks tööd valmis saama hiljemalt 18.12.2018. Vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ütles, et töö tulemusena paraneb keskuses sisekliima, mille tulemusena on ruumides värske õhk ja ühtlane niiskuse tasakaal. "Värske õhuga ruumides ei väsi inimesed nii kiiresti ning neil on võimalik töödes ja tegemistes aktiivsemalt osaleda," sõnas Narusk. Kuna varem olid huvikeskuses pidevalt probleemid kondenseeruva õhuniiskusega, mis rikkus siseviimistlust ja konstruktsioone, parandavad ventilatsioonisüsteemide ehitustööd ka selle olukorra.

Sel nädalal loodetakse hanke "Lumetõrje Elva valla teedel 2018-2022" saada lepingupartnerid kõikidesse piirkondadesse. 

ARENDUSVALDKOND

MTÜ Eesti Andmesidevõrk teostab Elva vallas kiire interneti baasvõrgu rajamist. Selle raames ühendatakse kiire internetiga esmalt Elva valla asutused.

Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et töid teostatakse kuni lume ja külmade saabumiseni. „Baasvõrgu rajamine on eeldus jaotusvõrgu väljaehitamiseks, millega ühendatakse majapidamised ja asutused," sõnas Järv.

Jaotusvõrgu rajamist alustatakse 2019. aasta sügisel ja terve vald peaks kaetud saama 2020. aasta jooksul.

1.-2. novembril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Allan Allik Tartus planeerimiskonverentsil. Konverentsi esimesel päeval kõneldi uudsetest lahendustest avaliku ruumi kujundamisel, kommunikatsiooni ja kaasamise tugevdamisest planeerimisprotsessis ning eeskujulikest lahendustest meilt ja mujalt.

Esimese päeva lõpus korraldati jalutuskäigud, et tutvuda kohapeal Hruštsovkade renoveerimisprojektiga, renoveeritud ning turvalisemaks muudetud raudteejaama väljakuga ning  vastloodud lasteaiaga, mis on lahendatud murukatuse, päikesepaneelide ning nutikate lahendustega.

Konverentsi teise päeva peamine arutelu puudutas probleeme üleriigilise planeerimisprotsessiga, üleriigilise seire korraldamise ning rannikualade planeeringuga seotud kitsaskohti ja konflikte. Konverentsi tähtsündmus oli debatt riigihalduse ministri Janek Mäggi ja advokaat Allar Jõksi vahel, teemaks riiklikud eriplaneeringud.

 

KANTSELEI

29. oktoobril korraldasid Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk Elva Lasteaias Õnneseen andmekaitse seire, mille käigus kontrolliti isikuandmete töötlemist asutuses ning täideti andmeregistri vorm.

30. oktoobril korraldasid Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk Rannu lasteaias andmekaitse seire, mille käigus kontrolliti samuti isikuandmete töötlemist asutuses, kodulehe nõuetekohasust ning täideti andmeregistri vorm.

VARIA

Kuni 31. oktoobrini oli kõigil võimalik saata kauneid pilte Elva valla sümboolsetest kohtadest ja hoonetest fotokonkursile “Elva valla pärlid.” Konkursile saadeti 121 pilti. Konkursi võitjad selguvad rahvahääletuse teel. Kõikidel on võimalik anda oma lemmik(utele) hääl Elva valla Facebooki-lehel asuvas albumis. Hääletada on võimalik kuni kolmapäevani (7. novembrini)!

31. oktoobril toimus Elva Linnaraamatukogus Hellenurme mõisas 1878. aastal sündinud maalikunstnik Konrad Mägi elulootutvustuse- ja filmiõhtu. Ülevaate eluloost andis vallavalitsuse haridusspetsialist Triin Kaaver. Kohale oli tulnud üle kahekümne ajaloo- ja kunstihuvilise, kelle senine tagasiside üritusele oli positiivne. Üheskoos vaadati 2001. aastal välja tulnud eluloofilmi “Konrad Mägi” ja arutleti tema maalimise stiili muutumise üle läbi aastate.

2. novembril õnnitleti Puhja Seltsimajas kuld- ja teemantpulma paare. Üritusel osalesid volikogu esimees Maano Koemets, vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar. Juba teist korda kutsuti Elva vallas kokku paarid, kes on abielus olnud 50 või 60 aastat. Pidulikul sündmusel astusid üles Liine Leetberg ja Maria-Elise Poom Puhja Koolist.  

2. novembril tervitas Elva abivallavanem Mikk Järv Elvas Vabatahtlike Pritsimeeste rongkäiku “Stiilne tulemine”. 2.-3. novembril toimus Vehendis Vabatahtlike Päästjate 16. üldkogu, mille raames sõideti erinevate tuletõrjemasinatega ka Elvasse. Elvast liikus rongkäik edasi Rõngu.

Vabatahtlike Pritsimeeste üldkogust võtsid osa ka Soome, Läti ja Leedu vabatahtlikud ning näidati uuemat tuletõrjetehnikat, arutleti kohaliku vabatahtliku tuletõrje ajaloo ja tänapäeva üle. Samuti räägiti tööohutusest ning Päästeameti ja PPA haldusalas vabatahtlike suunal toimuvast.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.10-28.10.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.10.-28.10.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KOGUKOND

Sädeinimeste tunnustamine! Ootame jätkuvalt kogukonnavaldkonna tunnustustele kandidaate kuni 30. oktoobrini. Välja antakse kaks aunimetust:
Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine. Taotlemise kohta saab lähemalt lugeda siit: https://bit.ly/2QHC9DR

Laupäeval, 27. oktoobril toimus Kodukant Tartumaa 20. aastapäeva tähistav üritus Rõngu rahvamajas, kus erinevates töörühmades arutleti külaliikumise oleviku ja tuleviku üle. Abivallavanem Marika Saar juhtis kohaliku omavalitsuse ja kogukonna koostöö arutelu. Oma külasid tutvustasid ka Tartumaa aasta küla nominendid, mille hulgas on ka Elva vallast Kirepi küla.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

23. oktoobril osales Karmen Moont Tartumaa laulu- ja tantsupeo komisjoni koosolekul, kus anti ülevaade XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ korralduse hetkeseisust. Tartumaa kollektiivide eelproovide ajad selguvad 1. novembril ning kollektiivid saavad info laulu- ja tantsupeo registri kaudu. 

Arutleti veelkord ka laulupeo tule teekonna üle - tuli on Tartumaal 20.-23. juuni 2019, Elva valda läbib tuli 21. juunil.

Laupäeval, 27. oktoobril, andsid Elva kultuurikollektiivid suurepärase kontserdi Rannu Rahvamajas Elva valla 1. sünnipäevapeol. Eriilmelise kavaga astusid lavale Johara tantsijad, naiskoor Helletajad, Linde Leetberg, FC Elva tantsutüdrukud, Elva lõõtsapoisid, Konguta segakoor, JJ-Street tantsijad, Gretten-Gelis Vesso, Hanno Padar ja Co, Kitarriansambel Ümarlaud, Rannu segarühm Kolumats, Konguta naisansambel Mesi. Suur tänu esinejatele! Loodetavasti muutub igasügisene kultuurikollektiivide kontsert traditsiooniks.

SOTSIAALVALDKOND

24.-25. oktoobril osalesid Milvi Sepp ja Marika Saar Tallinnas toimunud Eesti sotsiaaltöö 6. kongressil “Sotsiaaltöö läbi aja. Aeg sotsiaaltööks”. ESTA korraldatud sotsiaaltöö 6. kongressil „Sotsiaaltöö läbi aja. Aeg sotsiaaltööks“ keskenduti kahe päeva jooksul muutustele sotsiaaltöös.

Ettekanded rääkisid sotsiaaltööst valimiste aastal, sotsiaaltöö professioonist ning sellest, kuidas sotsiaaltöö avalik kuvand ei ole kooskõlas sotsiaaltöö tegelike võimaluste ja taotlustega. Samuti arutati, kuidas on haldusreform mõjutanud kohalikku sotsiaaltööd. Fookusteemad olid bürokraatia vähendamine, killustunud projektitöö, andmebaaside mitteühildumine, sotsiaaltöötaja haridus ja isikuomadused, muutused poliitikates ja töömaailmas. Marju Lauristin rääkis sotsiaaltöö tulevikust - üks sotsiaaltöö eesmärke on aidata inimestel ise toime tulla ja nende olukordade hulk, kus inimesed tuge vajavad, paraku tulevikus laieneb.

Eva Kuslap, Piret Hallast, Alo Rebane ning Lauri Tamm osalesid möödunud nädala jooksul koolitusel “Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate õigusalase teadlikkuse tõstmine”. Koolitus andis juriidilisi teadmisi sotsiaaltöö valdkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride korrektseks loomiseks ja rakendamiseks.

Elva vald on üks 39st kohalikust omavalitsusest, kes võttis oktoobrist kasutusele noortegarantii tugisüsteemi, mille eesmärk on pakkuda tuge 16-26-aastastele noortele, kes soovivad abi ja on erinevatel põhjustel jäänud eemale tööturult või hariduse omandamisest. Mitteõppivaid ja haridust mitteomandavaid vastavas vanuses noori on Elva vallas 209, mis moodustab 11% 16-26-aastastest noortest. Tänu noortegarantii laiendusele STAR-is on oluliselt lihtsustunud nende noorte leidmine ning esmase kontakti loomine, misläbi saame tutvustada valla võimalusi noorte toetamiseks.

26. oktoobril korraldas Sotsiaalkindlustusamet Elva vallamajas volikogu saalis asendushoolduse teemalisele ümarlaua, kus osalesid  Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ja teenuse osutajate esindajad. Koos arutati asendushooldusteenuse rakendamise kitsaskohti, räägiti lepingute sõlmimisest kohaliku omavalitsuse ja teenuse osutaja vahel, lapse isiklike kulude arvestusest, kohtule  eestkoste aruannete koostamisest ning hoolduspere leidmise võimalustest.

VALLAMAJANDUS

Elva valla üldplaneeringu juhtrühm kogunes esimest korda 25. oktoobril. Koosolekul arutati ning vaadati üle koostatava Elva valla üldplaneeringu tööplaan ning tehti otsuseid edasise tegevuse osas.

Lepiti kokku üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise tegevused ja eeldatav ajakava. Otsustati, et üldplaneeringu lähtekohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuse koostab Elva vallavalitsus ning selle jaoks kaasatakse nõu saamiseks konsultant. Üldplaneering loodetakse esialgse kava kohaselt avalikuks aruteluks välja panna 2020. aasta oktoobris.

Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine. Üldplaneeringuga kavandatakse kogu vallas võimalikult ühtsed põhimõtted maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks, maakasutuse juhtotstarbe, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ning projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramiseks.

Elva vald otsib uue riigihangete registri kaudu Konguta ja Palupera piirkondade koolibusside vedaja teenuse osutajat, samuti Elva linnaliinile. Leping sõlmitakse aastateks 2019-2021.

Kõik Elva linna elanikud, kes soovivad oma kinnistu puhastusalalt prügikottidesse kokku kogutud puulehtede äravedu, tuleb oma soov registreerida numbril 730 9880 või automaatvastajale heakorratelefonil 333 3666, registreerimata lehekotte minema ei toimetata.

Nädala jooksul on valla elanikelt laekunud teateid Sangla kaupluse ja Vallapalu surnuaia konteinerite ümber kogunenud prügist. 25. oktoobrist asuvad kalmistu juures olnud ETO pakendikonteiner ja AS Keskkonnateenuste "papp ja paber" konteinerid uues asukohas - Vallapalu kalmistu kõrval endise Rannu vallamaja parklas.

Konteinerid paigutati ümber, sest need olid pidevalt ületäitunud ning ei olnud kalmistu väravas esteetiliselt ilusad. Elva vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Terje Raadom selgitas, et pakendikonteinerisse ning "papp ja paber" konteinerisse pandi olmeprügi. "Sellisel juhul on tootjavastutusorganisatsioonil õigus jätta konteiner tühjendamata ning siin ei oleks kahjuks aidanud ka graafiku tihedamaks muutmisest," ütles Raadom.

ARENDUSVALDKOND

22.-24. oktoobril osalesid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Planning Cities Commission seminaril Visbys, Rootsis. UBC korraldatud selleaastane planeerimisseminar toimus Gotlandi ajaloolises hansalinnas Visbys. Seminari ja praktilise töötoa peamiseks ülesandeks oli seatud arendusideede leidmine linna alakasutatud vanale sadama alale ning ajaloolise linnamüüri tagusele alale, mis ühendab vanalinna uue linnaosaga.

Seminarist võttis osa ligi 50 inimest. Nendest moodustati neli töörühma. Esimesel päeval oli võimalus tutvuda linna kahe kõnealuse piirkonnaga ning kuulata linnaarhitekti ettekannet Visby praegusest linna logistikast ja väljakutsetest linna arendamisel.

Töötoas õnnestus meie rühmal teha koostööd Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Soome ja Rootsi planeerijatega ning workshop’i alaks valisime sadama-ala.

Selle kaunite vaadetega ja huvitava reljeefiga tuulise linna kahele arendusalale tuli lõppkokkuvõttes hulk huvitavaid ideid, mida kohalikud planeerijad saavad edaspidi arvesse võtta. Seminaril osalenud said kindlasti suurepärase kogemuse rahvusvahelise koostöö osas. Üksmeelselt leiti, et igas linnas on oma planeerimise väljakutsed, ühendavaks nendes on, kuidas planeerida võimalikult inimesesõbralik mitmefunktsiooniline linnaruum.

KOMISJONID

Spordi-, kultuuri, sotsiaal- ja tervisekomisjonide peamiseks teemaks oli Elva valla 2019. aasta eelarve arutelud.

Spordi- ja kultuurikomisjonis arutati lisaks ettepaneku üle laiendada SA Elva Kultuur tegevust ka spordivaldkonda. Kultuurikomisjonis oli keskne teema raamatukogu põhimääruste kinnitamine, raamatukogude kasutamise eeskirja vastuvõtmine ja Hellenurme raamatukogu ümberkorraldamine. Kultuurikomisjon kinnitas ka Elva valla 2019. aasta esindusürituste nimekirja. Esindusüritused on: Eesti HipHop Festival 2019; Elva südaööjooks, Elva kohvikutepäev, konverents lastega töötavatele spetsialistidele ning Tartu Maratoni üritused.

KANTSELEI

Registripidaja Kristi Kalmus, õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk ja piirkonna koordinaatorid Ede Möldre, Ene Joosing ja Kerli Metsallik osalesid Siseministeeriumi korraldatud rahvastikuregistri seminaril.

Seminaril keskenduti uuele, 2019. aasta 1. jaanuarist jõustuvale rahvastikuregistri seadusele. Üks oluline muudatus on elukoha andmete n-ö kustumine. Uuel aastal jõustuva seaduse alusel jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pole pärast kolimist oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht praegu linna või valla täpsusega.

Kui inimesel puudub uuel aastal rahvastikuregistris elukoht, siis võib isik jääda ilma paljudest kohaliku omavalitsuse teenustest ja toetustest (nt lasteaiakoht, sotsiaaltoetused). Samuti ei saa ilma registreeritud elukohata inimene pikendada juhiluba ega teostada oma hääleõigust valimistel. Seetõttu soovitame kõigil inimestel, keda antud muudatus puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed elukoha andmed kohalikule omavalitsusele.

VARIA

Elva vald sai üheaastaseks!

24. oktoobril 2017. aastal hakkasid kehtima Elva vallavolikogu liikmete volitused ning jõustus Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Elva vald.

Selgusid Elva valla fotokonkursi „Ole särav!“ võitjad

Alates 20. septembrist kuni 15. oktoobrini toimus Elva valla fotokonkurss „Ole särav!“, mille eesmärk oli tähelepanu pöörata pimeda aja saabumisel helkuri kandmisele. Tuletame meelde, et halva nähtavuse korral või pimedal ajal valgustama teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat. Oluline on olla nähtav ka linnakeskkonnas!

„Ole Särav!“ fotokonkursi raames saabus vallale mitmeid vahvaid pilte. Parimaks fotoks tunnistati Elva Lasteaed Õnneseene laste foto „Sära nagu päike“. Teise koha pälvis Laura-Liis Pihlak pildiga „Ole nähtav“ ja kolmanda koha Andero Teder.

Elva Vallavalitsus tänab kõiki konkursil osalejaid helkuri ja tänukirjaga ning parimad kolm saavad tunnustatud meenekotiga, kus on olemas ka helkur ning teha suu magusaks. Kõik osavõtjad saavad oma meelehea kätte vallavalitsusest sekretäri juurest.

Palju õnne kõikidele võitjatele!

 

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 111-115
Elemente lehe kohta 5
of 29
Esmaspäev, 18. jaanuar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 arengu-
Esmaspäev, 11. jaanuar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus-
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4