Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.12-8.12.2019

 

 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.12.–8.12.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

 

 

 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 3. detsembril osales Lauri Tamm Varajase Kaasamise Keskuse infopäeval Otepääl. Keskuse juhataja Liina Lokko andis ülevaate möödunud aastal tehtud tööst ning koos teiste koostööpartneritega arutati järgmise aasta plaane. 

 

 

 

Kolmapäeval, 4. detsembril osalesid Lauri Tamm, Eve Jõgi ja Elise Aher kohtumisel Tartumaa KOV-ide esindajatega. Johannes Mihkelsoni Keskuse töötajad Veronika Varep ning Ingrid Purje tutvustasid CARe meetodit, mis on aidanud ühtlustada tugiisikute ja sotsiaaltöötajate taset ning hoiakuid inimeste aitamiseks. 

Rajaleidja Keskuse muudatustest rääkis Rajaleidja Lõuna piirkonna uus juht Ines Kerikmäe. Peamised muudatused olid karjäärinõustamise liikumine Töötukassa haldusalasse ning piirkondade ümberjagamine. Õppenõustamine on Rajaleidja põhieesmärk. Arutleti ka eritoe ning tõhustatud toe määramise põhimõtteid ning kuidas Rajaleidja saab abistada lasteasutusi kriisisituatsioonides.  

Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniosakonna peaspetsialist Simone Epro rääkis lastele ja noortele sotsiaalse rehabilitatsiooni taotlemisest kohalike omavalitsuste töötajate poolt.  

 

Neljapäeval, 5. detsembril osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaalteemarühma ja Sotsiaalministeeriumi esindajate kohtumisel, kus fookuses olid asendushoolduse rahastamise ja korraldamisega seotud küsimused.  

 

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 3. detsembril toimus igakuine osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek, kus osalesid Milvi Sepp, Hegri Narusk, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Salle Ritso ja Merilyn Säde. Üheskoos arutati infolehe teemadel ning võimalusest, et kord aastas võiks infolehe vahel ilmuda erinevaid teemalehti, mille kokkupanemisel lööksid kaasa valla rahvamajad, noorsootöötajad jt. 

Samuti arutati valla kodulehe ja sealse info üle ning räägiti üldistest kommunikatsiooniteemadest. Arutelu all oli ka sisekommunikatsioon. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 2. detsembril osales Kertu Vuks Tallinnas “Eesti 2035” strateegi arutelul. „Eesti 2035” on riigi pikaajaline strateegia, mille loomise eesmärk on kasvatada ja toetada riigi ning rahva heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks. Strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele ning eurorahade kasutamisele.  

Seminaril arutleti ideekorjete tulemusena koostatud stsenaariume 5 arendusvaldkonna lõikes. Kertu Vuks osales riigivalitsemise töörühma arutelus, kus arutati tulevikusuundi omavalitsuse ja riigisektori töö koordineerimisel (tsentraliseeritud vs. detsentraliseeritud valitsemisemudel), info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate tõhusamat kasutamist ning teenuste arendamist ja seiramist. Võtmeküsimused olid: kuidas tagada kvaliteetsed, kättesaadavad ja asjakohased avalikud teenused; kuidas kujundada mõjusat ja kulutõhusat valitsemist ning Eesti kui demokraatliku digiriigi prototüüp.  Vaata lisaks: www.eesti2035.ee

Seminarid toimusid peale Tallinna ka Tartus, Viljandis, Pärnus ja Kohtla-Järvel. Strateegia koostamist veavad kõikide huviliste osalusel riigikantselei ja rahandusministeerium ning see valmib 2020. aasta alguses. 

 

 

Teisipäeval osales Kertu Vuks Tartumaa Arendusseltsi korraldatud digitaliseerumise seminaril. Digitaliseerimise koolitus toimus TASi rahvusvahelise koostööprojekti “Innovatsiooni otsingul” raames, koolituspäeva korraldas Aleksandr Miina ettevõttest Lean Digital. Koolituse fookuses oli digitaliseerumine tänapäeva maailmas ja töökeskkondades. Arutati selle üle, kas digitaliseerumiseks on tegelik vajadus või on see pigem moetrend. Pikemalt peatuti sellel, kas ja milliseid protsesse on võimalik digitaliseerida. Koolituse raames lahendati mitu praktilist ülesannet, millest kõige põnevam oli teenuse protsessi kirjelduse loomine. Koolitus kinnitas teadmist, et enne muutuste tegemist on vajalik selgelt teadvustada, millisel digitaliseerimise tasemel organisatsioon praegu on ja milline on edasiliikumise strateegia ja taktika.  

 

 

 

 

Kolmapäeval, 4. detsembril osales Kertu Vuks innovatsioonihangete teemalisel arutelul Tartu ja Tallinna linnavalitsustega. Kohtumise eesmärk oli jagada kogemusi ja õppetunde innovatsioonihangete korraldamisel. Tartu Linnavalitsuse esindajad tutvustasid rattaringluse projekti tagamaid ning Tallinna Linnavalitsus selgitas iseliikuva bussi hanke koostamist, korraldamist ja teenuse rakendamisega seotud probleeme.  

 

Neljapäeval, 5. detsembril osales Mikk Järv konverentsil “Kohaliku omavalitsuse roll ja võimalused riiklike kliima- ning energiapoliitika eesmärkide elluviimisel”. 

Konverentsil tutvustati lähemalt Eesti kliimaambitsiooni tõstmise kavasid ja plaane 2050. aastaks. Tallinna ja Tartu näidetel räägiti, kuidas Eesti suuremad linnad on teinud otsuseid ja valikuid kliimaneutraalsuse saavutamisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neljapäeval, 5. detsembril osales Mikk Järv konverentsil “Kohaliku omavalitsuse roll ja võimalused riiklike kliima- ning energiapoliitika eesmärkide elluviimisel”. 

Konverentsil tutvustati lähemalt Eesti kliimaambitsiooni tõstmise kavasid ja plaane 2050. aastaks. Tallinna ja Tartu näidetel räägiti, kuidas Eesti suuremad linnad on teinud otsuseid ja valikuid kliimaneutraalsuse saavutamisel. 

Oodatuim esineja oli Rahandusministeeriumist, kes rääkis kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse meetmest, mille abil on omavalitsustel võimalik saada toetust omavalitsusele kuuluvate hoonete energiatõhusaks renoveerimiseks. Meede loodetakse kinnitada veel sel aastal ning 2020. aasta alguses peaks algama taotluste vastuvõtt. 

 

 

 

KOMISJONID

Kolmapäeval, 4. detsembril toimus volikogu arengu- ja planeeringu ning majanduskomisjoni ühiskoosolek, kus osalesid Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Maarika Uprus. 

Planeerimisspetsialist Maarika Uprus andis ülevaate menetluses olevate detailplaneeringute kohta ja planeerimisvaldkonnas toimuvatest muudest tegevustest.  

Valla üldplaneeringu hange on välja kuulutatud, pakkumusi saab esitada 14. jaanuarini 2020. 

Avalikule väljapanekule läheb 13. jaanuarini Verevi rannaala detailplaneering ja KSH aruanne. Komisjonide liikmeid huvitas Verevi rannaala planeeringu puhul kõige enam hoonestuse ehitusmaht ja parkimisküsimused. Komisjonide ettepanek oli esitada järgmisel koosolekul vallavalitsusele konkreetne tegevus ja ajakava rannahoone-ujula arendamisel, mis ajaks mingid tegevused on plaanis teha.  

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks tutvustas arendusprojekte ja rääkis komisjonile Peedu Ravikodu (Vapramäe tänaval) rajamise ideest, kus arendaja on esitanud detailplaneeringu algatamise avalduse ja mille osas on toimunud ka kohtumine Peedu kogukonna inimestega. Detailplaneeringu algatamist ei ole veel otsustatud.  

Abivallavanem Mikk Järv tutvustas komisjonile lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise määruse eelnõu ning kahte volikogu otsuse eelnõu, millega määratakse kohanimed.  

Volikogu esimees Maano Koemets tutvustas komisjonidele Tartu valla ettepanekut muuta kahe valla vahelist halduspiiri nii, et Emajõest põhja poole jääv suurem osa Palupõhja külast (ca 2200 ha) ja osa Rämsi ja Teilma külast (ca 300 ha) antakse üle Tartu valla koosseisu. Komisjon ei toetanud piiride muutmist, kuna taotleja põhjendused ei olnud veenvad ja tuginesid ainult haldusteenuse osutamise kergemaks muutmisele. Palupõhja küla maaomanikega ei ole sel teemal suheldud ja nende arvamused on teadmata. Ettepanek on volikogus võtta vastu otsus mitte algatada piiride muutmise menetlust. Muude eelnõude volikogu istungile suunamisega komisjon nõustus.  

Komisjonid tegid ka ettepaneku, et igal koosolekul antakse vallavalitsuse poolt ülevaade, mis seisus on valla arendusprojektid. 

 

Kolmapäeval toimus spordikomisjoni koosolek, kus osales Marika Saar. Spordikomisjoni koosolekul tutvustas spordijuht Madis Šumanov Elva linnastaadioni arendusplaane ning andis ülevaate vahepeal tehtust. Komisjoni juht Priit Värv tegi ülevaate toimunud koosolekutest ning Marika Saar andis ülevaate spordiobjektide haldamise ja korraldamise eelnõu arengutest.  

JUHTIMINE

Kolmapäeval, 4. detsembril osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Merilyn Säde, Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Milvi Sepp, Hegri Narusk, Mare Tamm ja Salle Ritso juhtimiskoolitusel. Koolitaja Lilian Saage juhtis meeskonda arutlema ja kaasa rääkima väärtuspõhise juhtimise ja suhete teemal. Täna on oluline pöörata igas meeskonnas tähelepanu meeskonnakultuurile, kus inimesed tunneksid end turvaliselt ja hästi selleks, et ühised eesmärgid saaksid ka isikliku tähenduse. Konkreetsemalt räägiti veel juhi ülesannetest ning sellest, mismoodi oma meeskonda eri tasanditel toetada. 

 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast!

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.11-1.12.2019

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.11.1.12.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

 

 

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 25. novembril osalesid Mare Tamm ja Margit Kink noorte omaalgatusprojektide komisjonis. Laekus üheksa projekti, mille teemad olid väga erinevad – alustades langevarjuhüpetega ning lõpetades ilukoolitusega. Mõne projekti puhul paluti nende esitajatelt täiendusi või muudatusi, seega tehakse lõplikud otsused lähipäevil. 

 

Kolmapäeval ja neljapäeval 27.–28. novembril osales Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Tallinnas. Kolmandal kohtumisel oli peateema haridusjuhtide kompetentsimudeli kasutamine, arengukavade ja koolivõrgu analüüsimise võimalused ja praktika Tartu linnas ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kalamajas asuva algkoolimaja külastus. 

Foto: Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolihoone avatud aatrium-söögisaal koos oreliga 

 

 

 

Kolmapäeval osalesid Marika Saar ja Liis Lehiste TERA Peedu Kooli Kogukonnakoolide Konverentsil, kus peale põnevate ettekannete toimusid paneeldiskussioon ja mõttetoad. 

 

Kolmapäeval osalesid Maano Koemets ja Margit Kink raamatukogujuhtide väljasõidul. 

Elva valla raamatukogude juhtide ja töötajate väljasõidu eesmärk olid ühised tegevused  külastati kahte Kose valla raamatukogu ja Arvo Pärdi Keskust Laulasmaal. Laulasmaa SPA-s söödi ühine lõunasöök ja seejärel turgutati ennast veekeskuses. Kose valla Ardu Raamatukogu juhataja Maarika, kes on pärit Elva vallast, tutvustas oma raamatukogu ja rääkis sellest, mida kohalikud elanikud loevad ning kuidas toimib Omniva postipunkti töö.  Ruumid on väga heas korras ja lastesõbralikult sisustatud.  

Ardu Raamatukogu väikelaste nurk 

 

Kose raamatukogu on valla keskraamatukogu, millel on viis töötajat ja ligikaudu 3000 lugejat. Ruumid asuvad Kose teenustemajas, kus on ka kool, lasteaed, rahvamaja, noortekeskus. Kõik valla teenused on ühes majas. Ruumid on samuti väga heas korras ja lugejatele on loodud väga head tingimused.  

Arvo Pärdi Keskuses tegi sealne raamatukogujuhataja tunniajalise ekskursiooni keskuses ja rääkis  Arvo Pärdi elust, loomingust ja raamatutest. Arvo Pärdi Keskuse raamatukogu tuum on Arvo ja Nora Pärdi isiklik raamatukogu, kuhu kuulub umbes 2000 raamatut, mis on peamiselt muusikast, kunstist ja teoloogiast. Kõige rohkem leidub nende seas õigeusu teoloogiat ja vaimsust käsitlevat kirjandust, mis on olnud ka heliloojale oluliseks inspiratsiooniallikaks. Raamatukogu täieneb külaliste ja Arvo Pärdi loomingu austajate kingitud teostega. Ühiselt vaadati ka 20-minutiline film Arvo Pärdi elust, mis on tehtud spetsiaalselt keskuse külastajatele. Külaskäik keskusesse oli inspireeriv ja mõtlemapanev. Õppereis lõpetati ühise lõunasöögiga Laulasmaa hotellis ning sellele järgnesid turgutavad tunnid SPA veekeskuses. 

 

Raamatukogu juhataja näitas Arvo Pärdi kirjutatud noodikirju-päevikuid 

 

Reedel, 29. novembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink ja Liis Lehiste noorsootöötajate tänuüritusel Elvas. Rääkisime nooroostöötajatega aasta õnnestumistest ning arutasime tulevikuplaane.  

 

Reedel osales Marika Saar Tartumaa Noorteühenduse tänuüritusel. 

 

Laupäeval, 30. novembril toimus Rõngu noortekeskuses esimene noortevolikogu koosolek, kus osales ka Margit Kink. Toimus esmane tutvumine. Üheksaliikmelise volikoguga liitus ka üks toetajaliige, Kristjan Reismaa. Valiti esinaine, kelleks sai Miia Uibo ja juhatus, kuhu valiti peale esinaise ka aseesinaine Reelika Punkar ja aseesimees Reimo Seppor. Margit Kink, Mari-Liis Vanaisak ja Sirle Lüüs tutvustasid liikmetele noortevolikogu põhimäärust ja teisi dokumente. Peale selle räägiti noortevolikogu võimalustest ja neile pandud ootustest.  

Järgmine kord kohtutakse 14. detsembril, mil toimub meeskonnatöökoolitus. Noored arutlesid, mis võiks olla need asjad, millega nad tahavad tegeleda ning häid mõtteid oli palju. 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 26. novembril osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Merilyn Säde ja Lauri Tamm Elva valla tervise- ja heaolukomisjoni koosolekul. Komisjon kogunes Hellenurme mõisa, et kuulata ära kokkuvõtted korraldatud küsitlusest ja vaimse tervise kampaaniast. Tervise- ja heaolukomisjon tegi oma ettepanekud vallavalitsuse 2020. aasta tööplaani ning valmistas ette kevadist nutisõltuvuse kampaaniat. Üheskoos arutati, kuidas vallas paremini tervisedenduse alast infot levitada. 

 

Kolmapäeval, 27. novembril kohtusid Milvi Sepp, Alo Rebane, Sille Kask, Elo Kasetalu ja Sirje Erm Päästeameti Elva PK juhi Andres Smirnoviga. Koos arutati, mis on tehtud ja mida saab edaspidi teha Elva valla tuleohtlike kodude olukorra parandamiseks.   

 

Neljapäeval, 28. novembril osales Lauri Tamm Tallinnas toimunud üleriigilisel maakondade turvalisuse nõukogude koordineerijate koostööseminaril. Esmalt rääkis Võru linnapea Anti Allas Võru linna kogemusest hiljutise kriisiolukorra lahendamisel – hästi toimis kriisikomisjoni operatiivne sekkumine, kuid olukorra lahendamise suurima väljakutse esitas kommunikatsioonivahendite puudumine.  

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak juhtis oma ettekandes tähelepanu ettevalmistustele, mis peaksid kriisiolukorraks valmistumisel olema kindlasti läbi mõeldud ning soovitas oma kogemusele tuginedes kaardistada kogukondades olemasolevaid ressursse. Elutähtsate teenuste tagamise põhimõtetest rääkis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja. Selliste teenuste hulka kuuluvad näiteks elektrivarustus, andmeside, kõneside ning vedelkütusega varustatus. Peale selle tegid ettekanded Elektrilevi, Siseministeeriumi ning Päästeameti esindajad. 

JUHTIMINE

Teisipäeval, 26. novembril osales Maano Koemets MTÜ Korruptsioonivaba Eesti korraldatavas töötoas Tartus.  

Korruptsiooniteemaliste koolituste sari lõppes töötoaga, kus MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tutvustas korruptsiooniriskide osas omavalitsustes korraldatud küsitluse tulemusi. Tulemustest selgusid kõigi vastanud omavalitsuste kokkuvõttena riskikohad ja ka need asjad, milles ollakse teadlikud ja kus on riskid hästi kaetud. Volikogude osas on kõige enam maandatud volikogu liikmete teadlikkuse riskid ja et otsuste juures arvestatakse huvigruppidega. Puudujäägid on teadlikkuses mõjutuste ja väärkäitumisest teatamise osas. Andmed toetuvad kõigi vastanud omavalitsuste keskmisele. Eesti keskmine KOV-ide korruptsiooniriski protsent on 71%. Mida kõrgem protsent, seda madalamad riskid. Kindlasti tuleb volikogu ja vallavalitsuse liikmetel ning ametnikel korruptsiooniriske tunda, neid teadvustada ja neid vältida. Esimene samm selleks on teadlikkus ja olemasoleva olukorra hindamine.  

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Katri Raik tutvustas riigikogu erikomisjoni tööd ja tegevust. Komisjon on aktiivselt alustanud tegevust ka omavalitsuste osas, käimas on omavalitsustele mõeldud küsitluse tulemuste hindamisega. Katri Raik rõhutas opositsiooni rolli selles, et kohalike omavalitsuste juhtimine oleks läbipaistev ja seadustega kooskõlas. 

Liia Hänni rääkis avatud valitsemise ideede kasutamisest omavalitsustes Elva valla näitel. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 25. novembril osalesid Mikk Järv, Heiki Hansen ja Kertu Vuks keskväljaku ärimoodulite pakkumuste avamise arutelul.  

Elva Vallavalitsus kuulutas välja Elva keskväljaku ärimoodulite kasutusse andmise läbirääkimistega pakkumise hanke, millele laekus kaks ideed, millest Männilinna Lilled pakkus jõulumeeleolule vastavaid tegevusi juba esimesel advendil. Keskväljakul toimuvate ürituste ja tegevuste kohta saab jooksvalt infot Elva valla infokanalitest. 

 

Teisipäeval, 26. novembril osales Mikk Järv MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna üldkoosolekul Valmas, kus tutvustati vahehindamise tulemusi ja rahaliste vahendite jagunemist. Vaadati üle ja kinnitati kalanduspiirkonna strateegia 2015–2025, valiti hindamiskomisjoni liikmed ja kinnitati 2020. aasta rakenduskava. 

 

Neljapäeval, 28. novembril osalesid Toomas Järveoja, Kertu Vuks ja Jaanika Saar kohtumisel Valgas seoses Elva, Tõrva, Põlva, Võru, Valga, Kuressaare ja Rapla keskväljakute esitlemisega Veneetsia arhitektuuribiennaalil. 

Veneetsia arhitektuuribiennaal toimub iga kahe aasta tagant ning 17. biennaal saab alguse järgmise aasta maikuus. Tegemist on ühe maailma mõjukaima arhitektuurisündmusega, mida kajastab kogu maailma ajakirjandus.  

Seekordse biennaali teema on “How will we live together” ning biennaal keskendub küsimustele, kuidas arhitektid peaksid sõnastama muutusi ühiskonnas ning kuidas arhitektuur saab toetada ühiskonnas tekkinud probleemide lahendamist.  

Eesti eksponaadi nimi on “Väärikas kahanemine”, millega uurime, kuidas Eesti tuleb toime piirkondade kahanemisega. Oleme unikaalsed “Hea avalik ruum” programmiga, millega toetati piirkondlikku kestlikkust riiklike vahenditega. Idee oli selles, et tugevdada kohalikku identiteeti arhitektuuri kaudu ja aidata inimestel väärtustada oma kodulinnu. Järgmiseks aastaks on programmiga valminud kaheksa linnakeskust.  

Eesti näitus jutustab paikadest, kus arhitektuuril on laiem mõju. Ekspositsioon koosneb kolmest tasandist. Ühel selgitatakse erinevate skeemide ja kaartide abil inimeste liikumist nii Euroopa mastaabis kui ka Eestis ning kuidas peaks linnaruum sellele reageerima. Teine osa koosneb kaheksast ekraanist, mis annavad infot keskväljakute kohta väikelinnades: fotodest, mida saavad üleskutse raames saata kõik elanikud. Loe rohkem: https://www.avalikruum.ee/veneetsia2020/. Fotode kogumine kestab 2020. aasta kevadeni.   

Näituse kolmas element kujutab lammutamistegevust, mis võib vaatajates tekitada vastakaid emotsioone. Anna Hints filmis selle jaoks üles Valgas asuva Aasa 1 maja lammutamise. 

KOGUKOND

Neljapäeval, 28. novembril osalesid Marika Saar ja Kertu Vuks Palupera mõisakooli tulevikuarutelul. Palupera Põhikool koostab uut arengukava ning koos kogukonnaga arutati selle üle, milline kool võiks olla tulevikus ning kuidas mõisakooli potentsiaali turismimagnetina kasutada. Arutelul osales üle 30 inimese, üheskoos arutati mõisakooli tulevikustsenaariume, kasutades selleks teenusdisaini metoodikat.  

 

Laupäeval, 30. novembril anti Elva valla Külade Kärajatel Konguta Rahvamajas üle kogukonnavaldkonna ja Elva valla kaunis kodu 2019 tunnustused. 

Aasta küla tiitli sai Kirepi küla. Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et kandidatuuri esitajad tõid välja nii Kirepi küla omaalgatuslikkuse kui ka kogukonnast hoolimise. „Täpsemalt toodi välja see, et Kirepi küla paistis silma omaalgatusliku ideega paigaldada külas Ahhaa-pingist inspireeritud postialused, millest on juttu olnud ka ajakirjanduses." 

Abivallavanem lisas, et peale selle on küla eestvedajad tundnud muret elanike ja eriti laste turvalisuse pärast. „Nii esitasid nad 2019. aastal Elva valla kaasava eelarve projekti idee muuta Kirepi bussipeatused valgustatuks ning idee sai ka rahastuse," sõnas Saar. 

Aasta kogukonna edendaja laureaat on Marju Jõks, kes on Kirepi küla külavanem. „Kandidaadi esitajad tõid välja, et Marju on korraldanud suuri ühisettevõtmisi, nagu näiteks talgupäev „Teeme ära!", korraldatud on mitmeid külarahvast kaasavaid koosolekuid, tegemisel on küla arengukava ning edukalt võeti osa ka Maal elamise päevast, mis tõi Kirepi kanti väga palju rahvast," kirjeldas Saar. 

Abivallavanem lisas, et Marju puhul on tegemist kohaliku sädeinimesega, kelle tubli eestvedamine tõi Kirepi külale juba teist aastat Elva valla aasta küla tiitli. Samuti sai MTÜ Kirepi Kogukond Tartumaa aasta projektivaba tegu 2019 tiitli just Ohhoo, Ihhii, Juhhuu ja Ehhee siltidega. 

Elva valla 2019. aasta kauni kodu tiitli sai Liia ja Endel Tilgari kodu Metsalaane külas. Elva Vallavalitsuse vallaarhitekt Jaanika Saar ütles, et Liia ja Endel Tilgari kodu on suurepärane näide hästi planeeritud ja korraldatud kodust. „Nende kodu on koht, kus sa puhkad ja teed aiatöid, see koht annab sulle lauale meelepärase ning võimaluse nautida maailma armsamaid ja ilusamaid vaateid." 

Elva valla 2019. aasta kauni ehituse tiitel läks Palupera Põhikooli ajaloolisele mõisahoonele. „Palupera mõisa puidust ajalooline peahoone pärineb 1860. aastatest ja on koos ajaloolise mõisapargiga säilinud suurepärase eeskujuliku kompleksina," rääkis vallaarhitekt ja lisas, et säilinud on ka mitmeid kõrvalhooneid. „Mõisahoonet võib pidada paiga südameks, sest selles tegutseb 1933. aastast kool, mis hoiab ümbruse elu-olu kirevana," sõnas ta. 

Tunnustuse pälvinud esitatakse ka 2020. aasta kevadel „Kaunis kodu 2020" maakondlikku vooru. 

Elva valla kauni kodu konkurssi korraldati esimest korda ja konkursile laekus sel aastal kokku 10 nominenti: 7 kodu ja 3 avalikku hoonet. Esitatud nominendid paiknesid üle kogu valla: Elva linnas, Rannus, Rõngus, Puhjas, Paluperas ja Aakres. 

Nii Elva valla kogukonnavaldkonna aunimetuste laureaadid kui ka Elva valla kauni kodu laureaadid valisid välja vallavalitsuse moodustatud komisjonid. 

Traditsiooniliselt antakse tunnustused üle Ühisnädala raames, mis on üle-eestiline kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal. 

Foto: Jaak Jänes

Kutsume kõiki ehtima oma maju ja ettevõtteid! 

Elva Vallavalitsus ning SA Elva Kultuur ja Sport kutsuvad kõiki ehtima oma kodu, kortermaju, ettevõtteid ja asutusi jõuluajaks kaunistuste või/ja jõulutuledega. 

Kõik, kes saadavad oma ehitud majast foto koos maja aadressiga e-aadressile merilyn.sade@elva.ee, osalevad konkursil. Fotosid oodatakse kuni 31. detsembrini. 

Kõik saadetud fotod pannakse üles Elva valla äppi, kus kasutajad saavad anda neile oma hinnangu. Parimaid ootavad magusad auhinnad ja valla meened. Loe Elva valla äpi kohta SIIT

Muudame üheskoos koduvalla säravaks! 

 

VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 25. novembril saabus Elva uuele keskväljakule jõulupuu 

Jõulupuu toodi Elva linnast ja selle omanik on Hardo Becker. Jõulupuu kaalus 3,5 tonni ning selle vanus on umbes 65 aastat. 

Hardo Becker esitas vallavalitsusele raieloa taotluse ning soovis puu eemaldada, kuna see oli hoonetele ohtlikult lähedal. Kokkuleppel vallavalitsusega otsustati, et puul lastakse kasvada jõuludeni. 

Ühise arutelu käigus jõudiski Becker järelduseni, et ta oleks palju õnnelikum, kui seesugune puu oleks väärikas jõulupuu ja ei läheks niisama kohe ahju. Mõeldud, tehtud! Nii tuligi sel aastal jõulukuusk Elvast, Peedult Elva keskväljakule. 

Vaata pildigaleriid jõulupuu teekonnast SIIT.

Videoid jõulupuu jõudmisest Elvasse saate vaadata Elva valla Instagramist

 

Foto: Kayvo Kroon

 

26. novembrist 29. novembrini paigaldati valgusdekoratsioone. 

 

Fotod: Kayvo Kroon

VARIA

 

 

 

Laupäeval, 30. novembril osales Marika Saar Leopold Hanseni 140. aastapäevale pühendatud üritusel. Lendteater etendas meisterliku teose Leopold Hanseni eluloost ning Elva muuseumisõprade klubist rääkis ajaloolane Kalju Hook Leopoldi elust põnevaid seiku.   

 

 

 

 

Laupäeval osalesid Maano Koemets ja Toomas Järveoja Rannu hariduselu 330. aastapäeva aktusel 

Rannu Kool korraldas kooli aastapäeva tähistamiseks päeva, kus tegevused algasid hommikul vilistlaste võrkpalliturniiriga ja lõppesid meeleoluka peoga Rannu Rahvamajas. Päeva sisse mahtus mitmeid tegevusi ja fotonäitus. Pidulik kontsert-aktus algas kell 17. Kooli õpilased ja vilistlased etendasid kontserdi osas Janno Puusepa näidendit Rannu Koolist läbi aegade. Rannu kooli direktor rääkis oma kõnes hariduse olulisusest ning külalised soovisid oma sõnavõttudes Rannu Koolile, kui tublile maakoolile, tegusaid õppeaastaid ja palju õpilasi. Õnnitlemas olid Rõngu, Elva, Puhja, Valguta ja Nõo koolijuhid ning Elva valla esindajad. 

 

Pühapäeval, 1. detsembril osales Maano Koemets Rannu alevikus advendiküünla süütamisel. 

Rannu Rahvamaja ja Rannu kogudus korraldasid Rannu alevikus jõulupuu all advendiküünla süütamise, sellisel kujul tehti seda esmakordselt. Kohale oli tulnud ligikaudu 50 inimest. Esinesid Rannu laululapsed ja Valguta koor. Pakuti glögi ja piparkooki. Sõna võtsid Maano Koemets ja Rannu koguduse õpetaja Timo Švedko. Õpetaja Timo Švedko pani inimestele südamele, et me ei läheks jõulukuul liialt kaasa asjade kultusega ja ei tormaks mõttetult ühest poest teise. Tuleb rohkem mõelda sellele, mida teha oma lähedastega koos. Seejärel süütasid kirikuõpetaja ja volikogu esimees koos advendiküünla ja ka jõulupuul süttisid elektriküünlad. 

 

Foto: Silja Viljak

 

Kodanike vastuvõtt vallavalitsuses 

Selleks, et vallavalitsuse ametnikud saaksid iga kodaniku murele või küsimusele täielikult keskenduda, soovitame väga ametnikega kohtumiseks eraldi aeg kokku leppida või tulla ametnikuga kohtuma tema vastuvõtuajal. 

Esimesena tuleks kindlasti ametnikule helistada või kirjutada ning seejärel saab ametnik hinnata, kas küsimuse või teemaga on võimalik tegeleda telefonitsi/ kirja teel või on tarvis kokku leppida kohtumiseks aeg. 

Ametnikega kohtumiseks on parim viis tema vastuvõtuajal. Kui ametnikul ei ole kirjas eraldi vastuvõtuaega, tuleb temaga kohtumiseks kokku leppida eraldi aeg. Seda on võimalik teha ametnikule helistades või kirjutades. Nii saab iga ametnik kohtumiseks vajadusel valmistuda ning arvestada iga kodaniku jaoks kindla aja, mil keskendutakse ainult kodaniku teemadele. 

Kui te ei ole kindlad, missuguse ametniku poole te oma küsimusega pöörduma peaksite, siis palume kindlasti helistada üldnumbril 730 9880, kust teid suunatakse vajadusel edasi. Registripidaja juurde tulemiseks ei ole tarvis aega ette broneerida. 

Kuna ametnike töö hõlmab iga päev ka dokumentidega tööd, kohtumisi jm, ei pruugi kõik ametnikud alati vallavalitsuses olemas olla, mistõttu tasub kindlasti kohtumiseks aeg kokku leppida või tulla kohale vastuvõtuajal. 

Eelmise kuu algusest võtab Elva Vallavalitsuse fuajees kodanikke esimesena vastu infospetsialist Triinu Paas. Infospetsialist abistab vajadusel taotluste esitamisega, vastab küsimustele ning on vallamajas kodanikele igati abiks. 

Vastuvõtuajad: 

Registripidaja Kristi Kalmus: E-N 8.30–12; 13–16; R 8–12 

Kinnistuspetsialist Daisy Sild: T, N 9–12; 13–16 

Ehitusspetsialist Riina Sirel: T, K, N vastuvõtt eelregistreerimisel 

Planeeringuspetsialist Maarika Uprus: E, N 9–12; 14–16 

Lastekaitsespetsialist Hille Deede: Puhja teenuskeskuses N 9–12; Konguta teenuskeskuses T 9–12; muul ajal kokkuleppel 

Lastekaitsespetsialist Anneli Lepik: Rõngu teenuskeskuses T 9–12; Rannu teenuskeskuses N 9–12; muul ajal kokkuleppel 

Lastekaitsespetsialist Eve Jõgi: Elva vallamajas T 9–12, N 14–16; muul ajal kokkuleppel 

Lastekaitsespetsialist Elise Aher (eelkooliealiste lastega pered): Elva vallamajas T 9–12; N 14–16; muul ajal kokkuleppel 

Sotsiaaltööspetsialist Elo Kasetalu: Konguta teenuskeskuses T 9–12, 14–16; Elva vallamajas N 9–12, 14–16 

Sotsiaaltööspetsialist Ene Sõber: Rõngu teenuskeskuses T, N 9–12; 14–16 

Sotsiaaltööspetsialist Sille Kask: Elva vallamajas T, N 9–12; 14–16; Palupera teenuskeskuses eelneval kokkuleppel 

Sotsiaaltööspetsialist Laura-Liis Õnneleid: Puhja teenuskeskuses T, N 9–12; 14–16 

Sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm: Rannu teenuskeskuses T, N 9-12; 14-16 

Kõikide teiste ametnikega kohtumiseks tuleb aeg eraldi kokku leppida, kontaktid leiate SIIT

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.11-24.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.11.24.11.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

 

 

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 18. novembril kohtusid Mare Tamm, Marika Saar, Liis Lehiste Järve lasteaias direktori ja SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhatajaga. Kohtumise eesmärk oli saada ülevaade Järve lasteaia arendustest ning koostööplaanidest.  

 

Kolmapäeval toimus ELVL hariduse ja noorsootöö teemarühma kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega, kus osales Marika Saar. Kohtumine toimus Eesti Kunstiakadeemia uues hoones ning kohtumisel oli kaks olulist fookusteemat: asendusõpetajad ja koolijuhtide toetamine. Asendusõpetajate MTÜ juht tutvustas senist tegevust ning üheskoos arutleti, milline võiks olla asendusõpetajate vajadus tulevikus ning kuidas seda teenust oleks võimalik kõige paremini korraldada. Heateo Sihtasutus tutvustas koostööprojekti Tallinna linnaga, kus kuus direktorit saavad uuel aastal minna praktikale rahvusvahelistesse ettevõtetesse, et tuua häid praktikaid koolikultuuri. Arutleti selle üle, kuidas oleks võimalik saada juurde koolijuhte ning kuidas staažikaid juhte motiveerida. Teemaks oli ka õpetajate palgaraha vähenemine omavalitsusele.  

 

 

 

Kolmapäeval kohtusid Margit Kink ja Liis Lehiste noorsootöötajate ja kooli tugitöötajatega, et arutleda võimalikke koostöökohti noortekeskuste ja koolide vahel. Lepiti kokku esimesed sammud koostöö arendamiseks. 

Neljapäeval, 21. novembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Elva lasteaiajuhtide kohtumisel. Arutluse all olid asutuste majandamise finantsmudeli põhimõtted, sisehindamise korraldamise alused ja seos lasteaedade arengukavadega. Ühiselt tehti kokkuvõte ja peeti nõu järgmise suveperioodi lasteaedade lahtiolekuaegade üle. 

Neljapäeval osales Margit Kink kultuurikorraldajate foorumil Kultuurikompass. Foorumi teema oli: Kuidas kultuuris osavalt vabatahtlikke kaasata? Jagati kogemusi vabatahtlike kaasamisest Eestis ja Euroopas ning kuidas kaasata Tartus ja Lõuna-Eestis vabatahtlikeks noori, eakaid ning erinevatest kultuuridest inimesi. 

 

 

Reedel, 22. novembril osalesid Margit Kink, Mare Tamm ja Liis Lehiste noortekeskuse mõju hindamise arengupäeval Tartus. Avatud noortetoad on iga piirkonna noortele olulised kohtumispaigad. Oma ülesannet täidavad need aga vaid siis, kui noortekeskuste “lävepakk” ei ole seatud liialt kõrgele, see tähendab, et ollakse valmis leidma noorega isiklikku kontakti ja looma suhteid partneritena, et üheskoos tegutseda.

Aruteludes  vaadeldi, kuivõrd oleme täna rahul noortekeskuste tööga ja kuidas oleme seni noortekeskuste tööd hinnanud. Keskuste kvaliteedi hindamise ühe võimalusena tutvustati noorte lugude kogumise mudeli rakenduslikke külgi. 

Reedel osalesid Marika Saar ja Margit Kink Rannu noortekeskuse avatud uste päeval. Rannu noortekeskuse ruumid on läbi teinud värskenduskuuri ning Maret andis ülevaate hoone ajaloost. Noored andsid laheda kontserdi, võimalik oli meisterdada endale helkiv ehe ning nautida üheskoos maitsvat toitu.   

 

18.–24. novembril toimusid Elva valla noortevolikogu valimised.

Esmaspäeval käidi hääli kogumas Rõngu ja Puhja koolis, teisipäeval Rannu koolis, kolmapäeval Elva Gümnaasiumis ning neljapäeval Palupera koolis. Eelvalimised toimusid ka e-keskkonnas Volis. Pühapäeval oli valimisjaoskond avatud Elva raudteejaama saalis. Kokku hääletas 142 noort.

Järgmine noortevolikogu on 9-liikmeline ja sinna kuuluvad: Reimo Seppor, Miia Uibo, Andero Ojamets, Laura-Liisa Tõldsepp, Andero Kesküla, Romet Krimm, Rebeka Käpa, Reelika Punkar ja Urmo Nõlvak.  

 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 19. novembril osalesid Marika Saar ja Milvi Sepp sotsiaaltöö aastakonverentsil „Väärtustame inimest, väärtustame sotsiaaltööd”, mida korraldasid ESTA ja sotsiaalkindlustusamet. Konverentsi eesmärk on läbi erinevate era- ja avaliku sektori heade praktikate teadvustada, miks on oluline ja kuidas väärtustada inimest ja hoolivat inimesekeskset sotsiaaltööd. Hoolivat professionaalset abi suudab pakkuda ainult selline sotsiaaltöötaja, kes on ise väärtustatud, tunnustatud ja toetatud. Peale selle vaadeldi erinevaid nüüdisaegseid juhtimiskogemusi, kuidas ühelt poolt pakkuda inimesekeskset teenust ja teisalt hoida, leida ja arendada töötajaid.

 

Kolmapäeval, 20. novembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna ametnikud ning hooldustöötajad, Maarika Uprus ja Triin Ojasoo esmaabi koolitusel Elva matkakeskuses. Lektor Dmitri Prilutski oskas tuua elulisi näiteid oma pikaaegsest praktilisest tööst kiirabis. Õnnetuse korral on esmaabi sageli otsustava tähtsusega ja seda saab oskuste olemasolul anda kannatanule enne kiirabi sündmuskohale jõudmist. Koolitusel käsitleti, kuidas tegutseda õnnetusolukorras ning kutsuda abi.  

Helista 112:   

  • Mis on juhtunud? – kirjelda ohtu või õnnetust, mis sundis helistama (inimene kukkus kokku, krambitab). 
  • Kus juhtus? – aadress või võimalikult täpne teejuhatus. 
  • Kas keegi on viga saanud? - ütle, mitu inimest on viga saanud ja kirjelda nende seisundit! 
  • Ütle oma nimi ja telefoninumber, millelt helistad 
  • Ära lõpeta kõnet enne, kui häirekeskus lubab seda teha! 
  • Täida häirekeskuse korraldusi! 
  • Anna esmaabi vastavalt oskustele – TAGA ISEENDA OHUTUS 

Kursuse käigus õppisime hindama õnnetusolukorda, kasutama õigeid elustamisvõtteid, peatama verejooksu, abistama teadvuse kaotanud inimest, arvestama esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega jne. Koolitus oli huvitav ja vajalik, sest esmaabialased teadmised ja oskused võivad päästa nii perekonnaliikme kui ka kaasliikleja elu.

 

Kolmapäeval osalesid Eva Kuslap, Kaisa-Karoliina Kokk, Margit Kiin ja Kertu Vuks FleetComplete seminaril “GDPR: ohud ja võimalused mobiilse töö ja iOT kontekstis”. Seminar andis täpsema ülevaate, millistele asjadele mobiilses töös andmekaitsealaselt rohkem tähelepanu pöörata – kliendi andmete töötlemine ning terviseandmete kaitse. 

JUHTIMINE

Neljapäeval, 21. novembril osales Maano Koemets koolitusel “Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris”. 

Koolitusel käsitleti põhjalikult avaliku ja erasektori toimimise erinevusi ning ametiisiku, ametniku ja ametiseisundi mõisteid, et paremini mõista, miks avaliku sektori töötajatele on seatud rangemad nõuded. Järgmise teemana käsitleti huvide konflikti, korruptsiooni ja nende vältimise võimalusi. Lahendati näidisülesandeid ja arutleti osalejate tõstatatud küsimuste üle. Käsitleti ka eetilise kompetentsi tugevdamise küsimust, eetikakoodeksite vajadust ning organisatsioonikultuuri teemat. 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 19. novembril osales Kertu Vuks Emajõe võrgustiku kohtumisel Emajõe Suursoo külastuskeskuses. Sel korra arutati sisevete sadamate toetusprogrammi teemadel ning moodustati toetusprogrammi sisendi andmiseks komisjon. Sakari Neuvonen tutvustas Soome kogemust siseveekogude puhastamisel ja puhtama hoidmisel. Rühmatöödes keskenduti Emajõe võrgustiku turundusele.  

 

Reedel, 22. novembril kohtusid Toomas, Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Marika Uprsus Riigi Kinnisvara esindajatega, kus arutati Päästeteenistuse ja Politsei Elva ühishoone ehitusega seonduvaid plaane. 

Reedel 22. novembril osalesid Mikk Järv ja Terje Korss Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA nõukogu koosolekul, kus otsustati SA halduses olevate Vitipalu matkaradade ja puhkekohtade üleandmine RMK-le. 

KOGUKOND

Teisipäeval, 19. novembril osales Maano Koemets projekti “Rännak Rannu kihelkonnas” lõpuüritusel Rannu Rahvamajas.  

Rannu Pere- ja Noortekeskus, Rannu Raamatukogu ja Rannu Kool kirjutasid ühisprojekti selleks, et tutvustada noortele Rannu kihelkonna vaatamisväärsusi. Projekti käigus toimus matk, fotokonkurss ja kirjutati Rannu kihelkonna kohta fantaasialugusid. Parimad fotod ja fantaasialood ilmusid raamatuna “Rännak läbi Rannu kihelkonna 2019. aastal", mida esitleti lõpuüritusel. Üritusel said kõik projektis osalejad tänukingituse ja raamatu. 

Reedel, 22. novembril osales Kertu Vuks Põlvamaa külavanemate seminaril Himmastes. Seminari fookuses oli kogukondade kaasamine ja avatud valitsemise põhimõtete rakendamine. Liia Hänni e-Riigi akadeemiast tegi ettekande avatud valitsemise partnerlusest ning Kertu Vuks tutvustas avatud valitsemise põhimõtete praktilist rakendamist ning kogukondade kaasamist Elva valla näitel.  

 

Pühapäeval, 24. novembril, osalesid Jaanika Saar ja Kertu Vuks Peedu koolimajas toimunud avalikul arutelul Peedu Ravikodu loomise teemadel. Kohtumise kutsusid kokku Anne Daniel- Karlsen, Ants Johanson ja ERR-i Jõulutunneli meeskond, eesotsas peaprodutsent Ene-Maris Taliga. Detsembris ETV-s eetrisse minev Jõulutunneli programm kogub raha just ravikodu loomiseks. 

Kohtumise eesmärk oli tutvustada Peedu kogukonnale miljööteraapilise ravikodu loomise plaani. Miljööteraapilise ravikodu loomise idee sai alguse juba 2008. aastal ning selle asukohaks planeeritakse Oskar Alliku villat (hiljem tuntud Kirjanike Liidu maja) ja kinnistut Vapramäe tänaval. Peedu Ravikodust peaks kujunema miljööteraapiliste ravikodude kompetentsikeskus.

Planeeritav keskus on mõeldud 10–15 noorele, eelkõige Tartumaa lastele, vanuses 12–18 aastat, kes on elu hammasrataste vahele jäänud. Ravikodu jätkab juba viis aastat Tartu Herbert Masingu Kooli juures tegutsenud Pepleri ravikodu, Eesti esimese miljööteraapilise ravikodu tööd ja kogemusi.  

VALLAMAJANDUS

Neljapäeval, 21. novembril valmis Arbi järve ääre lauluväljaku poolses osas uus laudtee ja purre. Vana laudtee koos purdega oli amortiseerunud ja ohtlik. Nüüdsest on võimalik pääseda Arbi järve veepiirile turvaliselt ja kuiva jalaga ka laululava poolt. 

 


VARIA

 

 

Neljapäeva, 21. novembri õhtul osalesid Kertu Vuks, Mikk Järv ja Marika Saar Elva Kultuurikeskuses Mentorklubi seminaril teemal “Kuidas olla iseenda BOSS?”, ettekande tegi Signe Ventsel. Teiste teemade hulgas käsitleti näiteks seda, mis on persoonibränd, miks see on vajalik ning kuidas seda teadlikult kujundada; mida pidada silmas eesmärkide seadmisel ja nendeni jõudmisel ning mida pidada silmas teistele tagasiside andmisel.  

 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast!

 

 

 

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.11.-17,11.2019

 

 

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.11.-17.11.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

 

 

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 13. novembril toimus Rannu Rahvamajas Elva valla noortekonverents #kriis, kus osales ligi 100 Elvas elavat noort koos õpetajate ja noorsootöötajatega. 

Konverentsi avasid Konguta Lavalapsed, kes esitasid katkendi Kristiina Jalasto näidendist #kaotamindära. Etendus sobitus hästi konverentsi teemaga, sest see rääkis arvutimängudest, internetiturvalisusest ja peresuhetest. 

Elva Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Irena Lümat rääkis noortele KiVa programmist, millega osad Elva valla koolid on liitunud ning mille eesmärk on vähendada kiusamist koolis. Statistika järgi satub kiusamise ohvriks iga viies laps. Tema võttis kiusamise kokku nii, et see on korduv ja tahtlik kellegi kahjustamine, kus ohver ei saa ennast kaitsta. 

Noorsootöötaja Aire Tamm rääkis noortevahelisest kiusamisest ning andis mõtteid, mida saaksid noored ise ära teha, et kiusamist oleks vähem. Muide, kiusamine on ka see, kui noort ei võeta oma gruppi. Aire tõi tõi välja ka kiusamisega seotud müüte. Näiteks, et see on noorte omavaheline asi ja nad peavad seda ise lahendama. Kui kahe võrdse noore vahel on konflikt, siis võib selle jätta nende endi lahendada, kiusamise korral peab aga sekkuma täiskasvanu. Aire kutsus ka noori üles olema ise hoolivamad ja tähelepanelikumad kaasõpilaste vastu ning märkama abivajajaid. 

Rõngu Rahvamaja juhataja ja noorsootöötaja Mari-Liis Vanaisak rääkis oma kogemusest kriisiolukorras. Ta rääkis oma loo eneseleidmisest ning innustas noori, kes on kriisis, astuma esimest sammu elamisväärse elu suunas.  

Noored Robin Paring ja Karin Väljaots rääkisid sellest, kuidas muusika peletab kõik maailma mured. Näiteks ütlesid nad, et muusikaga tegelemine aitab end välja elada ning see loob ka uusi tutvusi ja suhteid. Paring ja Väljaots andsid noortele soovitusi, kuidas muusikaga tegelema hakata. Nende sõnum teistele noortele oli seegi, et tuleks leida endale ükskõik mis hobi, peaasi, et ei jääks niisama aega viitma. Näiteks julgustas noorsootöötaja ja treener Kristjan Moorast noori spordiga tegelema. 

Ettekannete vahepeal oli noortele mitmeid üllatuslikke vahepalu. Muusikalise vahepalana astus üles Gretten Gelis Vesso. Päevajuht Marek Meki eestvedamisel said kõik osalejad kaasa teha ühe lõbusa kohtingumängu ja rahalise võidufondiga õnneloto. Konverentsi lõpuosas tutvustati Elva valla järgmisesse noortevolikokku kandideerijaid, keda on sel korral kokku üheksa. 

Konverentsi korraldasid Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond koostöös noorsootöötajate ja noortevolikoguga. Aitäh sponsoritele ja vabatahtlikele, kes aitasid konverentsi korraldada! 

Konverentsil osalenute positiivne tagasiside annab kinnitust, et taolise sündmuse järele on vajadus olemas. Kui soovid, et just Sinule hingelähedane teema leiaks järgmise aasta noortekonverentsil kajastamist ning kõlapinda, siis saada oma mõtted Elva Vallavalitsuse kultuurispetsialistile aadressil margit.kink@elva.ee

 

 

 

Kolmapäeval osalesid Marika Saar ja Margit Kink Tartumaa kultuuristrateegia 2035 tutvustamisel.

Tegemist on üle aasta kestnud protsessi kulminatsiooniga, mis aitab seda eesmärke kultuuritegevuse korraldamiseks kogu Tartumaal. Strateegias keskendutakse neljale olulis

male eesmärgile: tugevate ja motiveeritud eestvedajate ja juhendajate pealekasv, kultuurivaldkond on väga tihedalt seotud teiste valdkondade arengutega, kultuurielu elujõulisuse tagavad tugev kohapealne omaalgatus ja aktiivsed kogukonnad, Euroopa kultuuripealinna potentsiaali maksimaalne kasutamine. 

 

 

 

 

 

 

13. novembril toimus Elva valla lasteaedade, koolide ja huvikoolide hoolekogude esindajate teine seminar, kus osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste. Seminaride eesmärk on hoolekogu liikmeid võimestada, innustada kaasa mõtlema ning tõsta nende motivatsiooni. 

Esimene kohtumine toimus selle aasta veebruaris meeskondade treeneri ja strateegianõustaja Martin Tiidelepa osalusel. Ühiselt arutleti selle üle, kas lapsevanem mõistab praeguse kooli eesmärke ja kuidas kaasata lapsevanemaid lasteaia ja kooli protsessidesse. Tõdeti, et hoolekogu saab kaasa aidata majade arendamisel, tegevuste planeerimisel ja info jagamisel. Tänases koolis hindavad õpilased ja õpetajad eriti vaimse keskkonna kvaliteeti, milleks on heaolu ja koolirõõm. 

Novembrikuist aruteluõhtut korraldasid Mare Tamm ja Liis Lehiste Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnast. Seminaril jagati osalejatele Hoolekogude ABC infovoldikud ja anti ülevaade hoolekogude tööd puudutavatest õigusaktidest. Head praktikat jagasid Rannu hoolekogu esindajad Aide Raal ja Anu Uibo. Seminaril osales kokku 27 hoolekogu liiget 16st erinevast haridusasutusest. 

 

Neljapäeval, 14. novembril osales Mare Tamm Euroopa täiskasvanuhariduse AGENDA tegevuskava lõpuseminaril Tallinnas. Programmi raames osales Elva vald varasemalt piirkondlikel ümarlaudadel.

Täiskasvanute haridustee jätkamisel ja selle toetamisel on valla jaoks oluline tark infovahetus, täiskasvanud õppija märkamine ja tunnustamine. Sama olulised on edulugude levitamine, teemapäevade korraldamine ja hea partnerlus nii noorsootöötajate kui ka raamatukoguga. Kõike seda selleks, et iga õppida sooviva inimese õpitee võiks jätkuda. 

SOTSIAALVALDKOND

Sotsiaalkindlustusameti infopäev lähisuhtevägivalla teemal toimus 13. novembril Nõo Kultuurimajas, kus osalesid Milvi Sepp, Piret Hallast, Hille Deede, Anneli Lepik, Sirje Erm ja Ene Sõber. Lähisuhtevägivald (LSV) on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald, mis toimub inimeste vahel, kes on varem olnud üksteisega intiimsuhetes, seadusest tulenevalt seotud või omavahel veresuguluses. 

Lõuna PPA Tartu piirkonnavanem Siim Linnard kirjeldas oma ettekandes politsei LSV statistikat ja tööprotsessi. Lähisuhtevägivald on kuritegu, millega tegeleb politsei. Politseile tuleb teatada igast juhtumist, sest vägivallatseja tegude avalikustamisele võib lahendiks olla kriminaalasja alustamine ja süüdlase karistamine ning olukorra lahenemine.  

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Margit Pärn käsitles LSV juhtumite menetlemist õiguskaitseasutustes ja kohtus. Infopäeva ettekanded käsitlesid ohvriabi, lastemaja, seksuaalvägivalla kriisiabikeskuse ja Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskuse rolli lähisuhtevägivalla ohvrite abistamise võrgustikus ja nende poolt võimaldatavate teenuste sisu.  

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116 006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks. Lasteabitelefon 116111 on ööpäevaringne tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel.  

 

Neljapäeval osales Eva Kuslap Päästeameti ennetuse ja hädaolukorraks valmisoleku aastaseminaril ja “500 kodu korda” projekti tänuüritusel. Seoses möödunud Kagu-Eesti kriisi valguses tegid ettekanded Päästeameti, Kaitseväe ja kohaliku omavalitsuse esindajad, kuidas kriisiga toime tuldi ning kuidas saaks tulevikus paremini kriisiolukordades koostööd teha ning millised on erinevate asutuste rollid ning võimalused. Samuti tänati kohalike omavalitsuste ja Päästeameti ühisprojektis “500 kodu korda” osalemise eest.   

Neljapäeval osales Marika Saar kohtumisel Viljandi Perekodu esindajatega. Teemaks oli asenduskoduteenuse korraldamine, perevanema ja perekasvatajate lähenemise arutelu ning asendushooldusteenuse riigipoolne rahastamine.  

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 13. novembril osalesid Kertu Vuks ja Allan Allik Rahandusministeeriumis kohalike omavalitsuse ettevõtluse arendamise seminaril. Seminari keskmes olid head praktikad avalike teenuste arendamisel ja ettevõtluse edendamisel.

Oma kogemust jagasid  Euroopa riikide eksperdid, näiteks tegi väga põneva ettekande Anna Haverinen (Association of Finnish Local and Regional Authorities), kes kõneles oma kogemusest teenuste osutamisel väheneva ja vananeva rahvastikuga piirkondades keskendudes sotsiaalvaldkonna teenustele. Peale välisekspertide jagasid oma kogemust ka Sillamäe, Tallinna ja Pärnu linna esindajad.  

JUHTIMINE

Teisipäeval, 12. novembril osalesid Maano Koemets ja Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolekul Tartus. Volikogu koosoleku teemad olid Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarve kinnitamine ja ülevaade 2021. aasta eelarveläbirääkimiste teemades. Samuti valiti üks juhatuse liige ning tutvustati “Eesti 2035” strateegiat.   

VALLAMAJANDUS

Avalikesse pakendikonteineritesse tuleb viia puhtaid jäätmeid!

Avalikesse pakendikonteineritesse on võimalik viia tasuta tekkivaid pakendijäätmeid, mis on puhtad ja ei sisalda toidujääke. Pakendite kogumine toimub nende taaskasutamise eesmärgil ning ümber töödelda saab vaid puhtaid pakendeid.

Selleks ei pea küll pakendeid seebi ja harjaga pesema, kuid väga määrdunud pakendite puhul on nende kerge loputamine vajalik. Kindlasti ei tohi pakendite konteinerisse viia selleks mitte ettenähtud asju (nt. mähkmeid, vanu riideid, ehitusprahti, mänguasju, madratseid, reisikohver jne). Kui pakendikonteiner sisaldab kõike muud peale pakendi, siis on vedajal õigus konteineri jätta tühjendamata. Mis tähendab, et pakendeid ei ole võimalik taaskasutusse suunata ning vallavalitsusel tuleb tellida olmejäätmevedu ja jäätmed viiakse prügilasse. Ühtlasi on seesugune risustamine nullinud ära ka nende tublide kodanike töö, kes on soovinud panustada taaskasutusse. 

Tuletame veelkord meelde, et Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramaja omanikele pakub TVO (Tootjavastutusorganisatsioon) tasuta pakendikotiteenust, millega on võimalik liituda aadressil: https://tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/pakendikott.

Pärast lepingu sõlmimist saadetakse postiga kodanikule kollane jäätmekott, kuhu on võimalik kuu aja jooksul tekkivad jäätmed koguda. Graafikujärgsel veopäeval tuleb pakendikott asetada vedaja kokkulepitud kohta (nt. olmekonteineri kõrvale), kust see kogumispäeval ära viiakse. Antud teenust on väga mugav kasutada, sest tekkivaid pakendeid ei pea viima kaugemal asuvasse pakendikonteinerisse, vaid saab üle anda enda kinnistul. 

ETO sorteerimisjuhendi leiate SIIT LINGILT.

TVO sorteerimisjuhendi leiate SIIT LINGILT.

Elva linna jäätmepunktis on võimalik tasu eest anda suurjäätmeid ja ehitusjäätmeid. Elva linna jäätmepunkt asub Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt) ja on avatud E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15. 

 

Elva valla jäätmepunktide kohta leiate lisainfot SIIT.

 

Foto: Elva linna J. Kärneri tänava ETO kollane pakendikonteiner 12. novembril.

 

Esmaspäeval ja teisipäeval, 11.–12. novembril osalesid Sten Saarekivi ja Terje Raadom koolitusel “Keskkonnanormid ja -järelevalve”. Koolitus toimus kahes osas ning selle laiem eesmärk oli jagada kohaliku omavalitsuse ametnikele Keskkonnainspektsiooni teadmisi ja kogemusi riikliku järelevalve osas. Vajadus selleks tuleneb pidevalt karmistuvatest keskkonnaalastest normidest ja kodanike ühe paranevast keskkonnateadlikkusest.  

 

Esimesel päeval tutvuti haldusmenetluse ja selle läbiviimisega, riikliku järelevalvega korrakaitseseaduse kontekstis, ettekirjutuste koostamise ja väärtegude menetlemise õigusliku poolega. Teisel koolituspäeval räägiti Keskkonnainspektsiooni tegevustest lähemalt ja keskkonnajärelevalve teostamisest jäätmevaldkonnas, mis sisaldab endas näiteks sündmuskoha vaatluse -ja menetlusaluse isiku ülekuulamise protokolli. Teadmiste kinnistamiseks toimus ka praktiline osa, mille käigus koostati väärteoprotokoll ning mängiti läbi kõik sellega kaasnev. 

 

Teisipäeval, 12. novembril osales Terje Raadom koolitusel “Jäätmekäitluse baaskoolitus”. 

Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu arutles, mil viisil võiks Eesti jäätmekäitlus areneda, mida oleks meil teistelt riikidelt õppida ja mida me võiksime teha teistmoodi. Arutleti jäätmekäitluse põhitõdede üle, kuidas jäätmetekkimist vältida ja suunata jäätmeid rohkem korduskasutusse. Tutvustati kompostimise võimalusi, jäätmepõletus- ja koospõletustehaseid, jäätmekäitluse kohti ja jäätmete taaskasutamise võimalusi Eestis. Samuti tutvustati jäätmekavade olulisust ja millele tuleks tähelepanu pöörata valla jäätmekava koostamisel. 

VARIA

 

 

 

 

 

Teisipäeval, 12. novembril toimus Elva jaamahoones Tšernobõli AEJ kriisi likvideerijate tänuüritus, kuhu oli kutsutud 50 Elva vallas elavat veterani. 

Veterane tervitas ja tänas vallavanem Toomas Järveoja. Lühikese ülevaate toonastest sündmustest tegi Tšernobõli AEJ kriisi veteran ja ürituse üks eestvedaja Aare Uind. Muusikalise etteaste esitas lõõtsal Martin Otsing. 

Kõikidele veteranidele anti üle tänukiri ja märk. Pärast pidulikku osa arutati omavahel toonaseid sündmusi ning jagati muljeid. 

Täname veelkord kõiki, kes panustasid vapralt selle katastroofi likvideerimisse. 

Sündmuse pildigalerii leiate SIIT.

Fotode autor: Kayvo Kroon.

 

 

 

Neljapäeval, 14. novembri õhtul osales vallavalitsuse võistkond Waksal Wabriku mälumängus. 

Vasakult: Kristjan Vilu, Heiki Hansen, Mikk Järv, Merilyn Säde ja Marika Saar. Vallavalitsuse meeskond jäi sel korral  jagama 6. ja 7. kohta (kokku oli mälumängul 13 võistkonda).

 

Reedel, 15. novembril osales suur osa Elva Vallavalitsuse meeskonnast tööõnne koolitusel. 

Invicta koolitaja Lilian Saage palus koolituse alguses rühmades arutleda, mida tähendab igaühe jaoks tööõnn. Välja toodi näiteks järgmisi olulisi asju: inimesele meeldib see, mida ta teeb; ta lähen rõõmuga tööle; tal on vaheldusrikas töö; tema töös on piisavalt väljakutseid; ta saab oma tööle positiivset tagasisidet ning teda tunnustatakse; ta läheb tööla ja koju hea tujuga; tema töö ja eraelu vahel on tasakaal; tema töös on piisavalt töövõite; tal on vabandus kujundada oma tööpäeva; töökohal on ka huumorit. Neid olulisi aspekte tõid välja erinevad inimesed, kuid paljud nõustusid nendega ja tundsid, et ka nende jaoks on need tööõnne olulised osad.

Koolitaja rõhutas, et iga töötaja vastutus on anda teada, mida tuntakse ja/või vajatakse. Kui töötaja ei oska ise piiri tõmmata (nt ületöötamine, tööülesannete paljusus), siis peab piiri tõmbama juht. Samuti räägiti empaatiast ja sellest, et empaatia tähendab turvalisuse ja kompetentsi pakkumist sellele, kes vajab abi.

Koolitus pani mõtlema küsimustele, kui pidevalt olla tegevuses, siis millal oleks tarvis tõmmata pidurit? Kas suudame öelda ei? Samuti, kuivõrd väärtustab igaüks iseennast ning usub endasse. 

Kuidas siis saavutada tööõnn? Tuleb vaadata hirmudele otsa, kuulata oma südant, vaadata vähem televiisorit, veeta lähedaste seltsis rohkem aega, lugeda raamatuid, teha sporti, aidata teisi ning uskuda imedesse. 

 

 

 

 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast!

 

 

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.11-10.11.2019

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.11.–10.11.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KOMMUNIKATSIOON

Elva valla äpp sai uuenduse 

Selle aasta jaanuaris kasutusele võetud Elva valla äpp sai uuenduse, mis näiteks annab kasutajatele võimaluse emotikonide abil oma emotsioone uudiste või teadete puhul väljendada.  

Elva Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ütles, et äpi uuendus teeb kasutajatele lihtsamaks ka eri infokaartide lugemise. „Näiteks lubab uuendus minna kasutajal tagasi eelmise infokaardi juurde, eelmise versiooni puhul sellist võimalust kahjuks ei olnud.“ Ta lisas, et see muudatus oli ka üks ettepanek, mille on teinud valla äpi kasutajad. 

Uuendus annab varasemast enam võimalusi ka elanikelt tagasiside küsimiseks. „Kui seni oleme äpis jaganud palju erinevat informatsiooni ning esitanud küsimusi, millele saavad inimesed anda kirjaliku vastuse või valida vastusevariantide seast sobivaima, siis nüüd saame eraldi küsida ka hinnanguid ja reaktsioone teemadele.“ Näiteks saavad kasutajad anda oma hinnanguid teemadele viie tärni või skaala süsteemis. „Nii on kasutajal väga lihtne ja mugav anda oma hinnang näiteks mõnele teenusele või üritusele.“  

Valla äpis on jätkuvalt olemas ka võimalus anda vallale ise mugavalt tagasisidet. „Väga paljud kodanikud ka kasutavad tagasiside andmise võimalust, seni on enim tagasisidet tulnud heakorra- ja tänavavalgustuse teemadel,“ rääkis Säde. Tagasisidele annavad vastuseid kas konkreetse teemaga tegelevad ametnikud või kommunikatsioonijuht. 

Elva valla äpp võeti kasutusele selle aasta jaanuaris ning selle ajaga on nutirakendus suutnud endale koguda ligi 1300 kasutajat. „Kasutajaid tuleb iga päev juurde ning näeme, et tegemist on inimeste jaoks olulise infokanaliga. Äpp on mugav lahendus just neile, kes soovivad, et valla värsked uudised ja sündmused jõuaksid otse nende nutiseadmesse,“ kirjeldas Säde. 

Kommunikatsioonijuht rõhutas, et kõikidel kasutajatel tuleb uuenduste nägemiseks oma nutiseadmes äppi värskendada. „Kui äppi ei värskendata, ei saa enam oma seadmesse ka valla värskeid uudiseid ja sündmusi, seetõttu tuleb kindlasti äppi värskendada.“ 

Elva vald võttis nutirakenduse kasutusele selle aasta jaanuaris ning oli Eestis teine omavalitsus, kes hakkas seesugust kogukonna nutirakendust kasutama.  

Elva valla äppi arendab Soome ettevõte Future Dialog. 

Loe Elva valla äpi ja selle allalaadimise kohta rohkem SIIT

Kolmapäeval, 6. novembril toimus kommunikatsiooni koosolek, kus osalesid Merilyn Säde, Imbi Rõivassepp, Kertu Vuks, Milvi Sepp, Salle Ritso, Hegri Narusk, Mare Tamm ja Triinu Paas.  

Koosolekul arutati kodanike vastuvõtmist ning räägiti üle ametnike vastuvõtuajad. Kuna vallavalitsuse fuajees võtab kodanikke nüüdsest vastu infospetsialist, kes püüab kodanikke esimesena aidata ning nende küsimustele vastata, siis räägiti täpsemalt, kuidas hakkab kodanike vastuvõtt edaspidi toimuma. Täpsemat infot selle kohta jagame kõigile õige pea. 

Samuti arutati sisekommunikatsiooni puudutavaid teemasid ning räägiti üle olulisemad teemad, mis on osakondadel käsil ning mida oleks samuti tarvis kodanikele kommunikeerida. 

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Alo Saviga seoses õpetajate palgakorralduse projektiga. Tegemist on järjekordse kohtumisega pilootprojekti raames, et jõuda lähemale õpetajate palgakorralduse põhimõtete ühtlustamisele Elva valla koolides.  

Kolmapäeval, 6. novembril toimusid Elva Kultuurikeskuses Eesti Linnade ja Valdade Liidu kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevad. 

Seesugused õppepäevad toimusid juba 21. korda. 

Abivallavanem Marika Saar ütles, et üle-eestilised kohtumised on väga olulised ja vajalikud kontaktide loomiseks, leidmiseks, suhtlemiseks, kogemuste jagamiseks ja uute ideede saamiseks. Marika jagas Elva valla kogemusele tuginedes üheksat soovitust haridusvaldkonna töö korraldamiseks. Marika vedas ka aruteluringi haridusvaldkonna päevakajaliste teemade arutamiseks. 

Õppepäevade esimesel päeval rääkis PPA vanemkorrakaitseametnik Pärtel Preinvalts radikaliseerumise varajasest märkamisest ja võrgustikutööst kohalikus omavalitsuses. 

Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Marika Pettai tutvustas Tallinna kogemust haridusjuhtide toetamisel ja arendamisel. Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud andsid ülevaate haridusvaldkonna arengukava koostamisest ja erinevate registrite kasutamisest. 

Kaitseliit tutvustas koostöövõimalusi noorteorganisatsioonidega. 

Õppepäevad jätkusid neljapäeval Tartu Variku Koolis. 

Elva vallal oli väga hea meel kõiki külalisi võõrustada ning ootame muidugi kõiki alati ka siia tagasi! 

SOTSIAALVALDKOND

Elva Vallavalitsus jätkab koostööd Johannes Mihkelsoni Keskusega. 4. novembril kohtusid Marika Saar, Milvi Sepp ja Lauri Tamm Johannes Mihkelsoni Keskuse esindajatega. Johannes Mihkelsoni Keskus abistab erinevate projektidega tööturult eemal olnud inimesi tööle asumisel ja tööturul püsimisel. Projektis osalejatele võimaldatakse nõustamisteenuseid, tugiisikuteenust, osaleda tööklubis ning võimalust käia tööpraktikal ja eriala koolitustel.  

MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus osaleb sotsiaaltranspordi pilootprojektis. Projekti eesmärk on leida võimalus, kuidas kohalikud omavalitsused saaksid hakata teenust ühiselt tellima ja pakkuma ning sõite omavahel või ühistranspordiga ühildama. 5. novembril kohtusid Toomas Järveoja, Marika Saar, Milvi Sepp ja Eva Kuslap Tartumaa Ühistranspordikeskuse projektijuhiga, kelle töö põhieesmärk on uue sotsiaaltranspordi süsteemi väljatöötamine. Koos arutati Elva valla sotsiaaltransporditeenuse mahtu, vajadusi ja tänast teenuse korraldust. 

Neljapäeval, 7. novembril osalesid Elo Kasetalu, Ene Sõber, Laura-Liis Õnneleid, Sille Kask ja Lauri Tamm Eesti Töötukassa korraldatud koostööpäeval Tartus. Töötukassa asjatundjad tutvustasid  asutuse osutatavaid teenuseid, sh nõustamisteenuseid, karjääritegevusi täiskasvanutele ja  õpilastele ning töövõime hindamist. Koostööpäeval toimus loo lahendamine, mille keskmes oli mitmete vajadustega klient ning lugu lahendati kohaliku omavalitsuse ja töötukassa vaates, et leida koostöös ressursse inimese aitamiseks. Elva vallast kommenteeris kliendilugu ja tõi välja inimese aitamiseks vallapoolseid abistamisvõimalusi sotsiaaltööspetsialist Sille Kask.  

Kolmapäeval, 6. novembril ja laupäeval, 9. novembril toimus Elva Vallavalitsuse korraldatud omastehooldajatele ja teemaga seotud huvilistele viietunnine algkursus. Koolitajad olid MTÜ Omastehooldajate esindajad Helle Lepik ja Ivar Paimre. Koolitusel osalesid 20 inimest Elva vallast. Kursuse raames anti ülevaade järgmistel teemadel:  

1) kohaliku omavalitsuse  sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisest (seadusandlus, õigused, kohustused sh ülalpidamiskohustus, esmatasandi abivajaduse hindamine, juhtumikorraldus esmatasandil sh perearstiteenus; 

2) Esmatasandi sidumine riigitasandi teenustega (Sotsiaalkindlustusamet – puude taotlemine, abivahendid, erihoolekanne, sotsiaalne rehabilitatsioon; Töötukassa – tööturuteenused, töövõime hindamine; Haigekassa - tervishoiuteenused); 

3) Omastehoolduse ja hooldussuhte olemusest (elu- ja rollimuutused, hooldustöö ja abistamise põhimõtted, palgatöö ja omastehoolduse ühildamine); 

4) Omastehooldaja tulevikust, pikaajaline vaade (pikaajaline ja ülemäärane hoolduskoormus, jõuvarud, tervis, majanduslik toimetulek). 

Juhul, kui keegi ei jõudnud koolitusele, siis on võimalik info küsimiseks pöörduda ka MTÜ Omastehooldajate esindajate poole telefonil 50 688 22 või e-posti teel info@omastehooldus.eu, Rohkem infot saab aadressilt: https://www.omastehooldus.eu/

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval ja kolmapäeval, 5.–6. novembril osales Mikk Järv Save Smart õppereisil Pihkva oblastis. 

5.–6. novembril toimus projekti SAVE SMART raames õppereis Pihkva oblastisse Prohovi ja Ostrovi rajoonidesse. Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) korraldatud õppereis oli suunatud kohalikele omavalitsustele ja selle eesmärk oli avalikus kasutuses olevate hoonete energiatõhususe parandamine Eestis ja Pihkva oblastis ehk täpsemalt hoonete energiatõhus renoveerimine kasutades seejuures uusi tehnoloogiaid ja nutikaid lahendusi. Kuigi riikide energiatõhususe meetmed ja rahalised võimalused on erinevad, oli siiski näha tänapäevaseid energiasäästulahendusi. 

 

Teisipäeval, 5. novembril osalesid Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Kullo Laos Viljandis üldplaneeringu seminaril. 

Seekordses üldplaneeringu praktilises töötoas räägiti elukeskkonnast, hea avaliku ruumi kujundamise võimalustest erinevates asutuse- ja ruumitüüpides. Tiheasustusalade planeerimisel soovitati kasutada ruumimudeleid. Arutelu käigus mõtiskleti, kas see on ka väiksemates asulates vajalik või täidab eesmärki ainult suuremates linnades. Arutati ka alade üle, kus oleks tarvis määrata arhitektuurivõistluse kohustus. 

Praktilise harjutusena anti töörühmale ülesanne kavandada maalise asustuse laienemise tingimused. 

Teisipäeval osales Kertu Vuks VÄLK hindamiskomisjoni koosolekul Ärinõuandlas. Konkursile laekus kokku 8 ideed, komisjon vaatas ideed läbi ning esmane tagasiside antakse meeskondadele personaalsetel kohtumistel, mis toimuvad lähinädalatel. VÄLK konkurssi korraldatakse Elva Vallavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu Ärinõuandla koostöös. Vaata täpsemalt:  www.noortevälk.ee  

Kolmapäeval, 6. novembril toimus Ulila rahvakoosolek, kus tutvustati kergtee projekti. Koosolekul osalesid abivallavanem Heiki Hansen ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks. Kokkutulnutega arutati läbi projekteeritud lahendused kogu ala ulatuses ning Ulila elanikud nõustusid, et projekt viiakse sellisel kujul ellu. Kergliiklustee ehitus on planeeritud 2023. aastal.  

Neljapäeval, 7. novembril osalesid Mikk Järv ja Maano Koemets Rannu aleviku kaugkütte arendamise koosolekul, mis oli suunatud eelkõige korteriühistutele.  Rannu aleviku soojusenergia hange on teostatud ning hankel edukaks osutunud Elva Soojus OÜ tutvustas, kuidas ja kuna hakkavad järgmised tegevused ning millised on Rannu aleviku kortermajade võimalused liitumiseks kaugküttega. Lepiti kokku, et korteriühistutele saadetakse võrdlusandmed samade hoonete küttekuludest, misjärel saavad elanikud täpsemalt arutada ja otsustada kaugküttega liitumise üle. 

Neljapäeval ja reedel, 7.–8. novembril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Allan Allik planeerimiskonverentsil. 

Planeerimiskonverentsil käsitleti väga erinevaid teemasid, täpsemalt oli fookuses üldplaneeringute ja tehnoloogiate kasutamise teemad. Käsitleti n-ö piiripealseid avalikke ruume, nt meie ühine ruum ühistranspordis või liftis. Mõtiskleti, mis teeb ühe ruumi avalikuks ruumiks ja kuidas tajuvad ruumi kasutajad avalikku ruumi piire ja selle tähendust. Samuti otsiti vastust, kuivõrd oluline on avalik ruum identiteedi hoidmiseks, halduskorralduse võimekuse parandamiseks.  

Väga huvitava ettekande tegi Eve Komp Ruumiringlusest Vahekasutatud ruumide kohta – ehk piirkonnad, kus vana ei ole veel kadunud ning uut veel ei ole, siis võetakse need kohad kasutusele n-ö vaheotstarbega. Näiteks lagunenud ehitiste ala, millest enne uute ehitiste planeerimist võib saada loominguline mänguala. 

Teemal kaasamine linna- ja regionaalplaneerimises rääkisid Hendrikson&Ko oma praktikast üldplaneeringute koostamisel. Ühe näitena toodi droonide kasutamist ning ülelendude videote kasutamist töökoosolekutel. Hästi töötavad ka tööeskiisid paberil, sest kohalikele elanikele meeldib töö paberi ja pliiatsiga. 

Kertu Vuks esines teemablokis “Olla nutikas nii linnas kui maal” ettekandega “Nutikad lahendused omavalitsustes” ,samas sessioonis kõnelesid ka TTÜ, GoSwifti ja Tartu Linnavalitsuse esindajad. Kertu Vuks keskendus oma ettekandes küsimusele: kui nutikad on omavalitsused tegelikult ning rääkis lühidalt Act Now projektist, kogukonnäpi kasutamisest Elva valla elanike seas ning elanike ootustest nutikatele teenustele hajaasustuspiirkonnas.  

 

KOGUKOND

Teisipäeval, 5. novembril osalesid Maano Koemets ja Heiki Hansen Rannu piirkonnakogu koosolekul Rannu Rahvamajas. 

Rannu piirkonnakogu päevakorras oli valla arengukava-eelarvestrateegia eelnõu ja valla 2020 eelarve eelnõu arutelu. Heiki Hansen andis ülevaate eelnõudest ja tutvustas Rannu Kooli renoveerimise projekti praegust seisu. Piirkonnakogu arutas kohalike teede investeeringute kavasse lisatud Rannu piirkonna teid ja tegi ettepaneku lisada sinna teelõik, mida kavas ei olnud.  

 

30. novembril toimub Külade Kärajate kokkusaamine 

30. novembril algusega kell 11 toimub Konguta Rahvamajas Elva valla Külade Kärajate kokkusaamine. 
 
Sel korral antakse üle Elva valla 2019. aasta küla ja aasta kogukonnaedendaja aunimetused. Samuti tunnustatakse Elva valla kaunimaid kodusid, ehitisi ja teisi avaliku ruumi objekte. 
 
Pärast tunnustamist on kõigil võimalus nautida inspireerivat esinemist. 

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 4. novembril osalesid Maano Koemets ja Toomas Järveoja eestseisuse koosolekul. 

Eestseisus arutas 11. novembri volikogu istungi päevakorda. Eestseisus kinnitas istungi päevakorra ja kooskõlastas volikogu 2020 istungite ajakava.  

Neljapäeval, 7. novembril kogunes vallavalitsuses valla kriisikomisjon 

Neljapäeval kohtusid Elva Vallavalitsuses valla kriisikomisjoni liikmed, sh kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja, Politsei- ja Piirivalveameti, Naiskodukaitse, Kaitseliidu, Elektrilevi, Päästeameti, MTÜ Elva Elama, Elva Varahalduse, OÜ Elva Soojuse ja Emajõe Veevärgi esindajad, et arutada oktoobri lõpus Eestit tabanud tormi ja selle tagajärgi ning et teha ettevalmistusi järgmise tormi või kriisi jaoks. 

Täpsemalt arutati kohalolijate võimekuse ja ressursside üle, keda ja mida oleks täpsemalt võimalik eri kriiside korral abiks kutsuda. Vallavalitsus kaardistab ka vallas olevad ressursid, et keerulise olukorra puhul kasutada ka vabatahtlike jt abi. 

Samuti räägiti kommunikatsioonist ning selle toimimisest kõikide osapoolte vahel. Räägiti sellestki, kuidas anda olulist infot edasi elanikele. 

Lepiti kokku, et pannakse kokku kokkuvõtlik infomaterjal, kus on kirjas Elva valla elanikele eri olukordadeks vajalikud kontaktid, kogunemiskohad jms. Infot plaanime jagada kõikides valla sotsiaalmeediakanalites, valla kodulehel, äpis ja infolehes. 

Samuti soovitame tutvuda käitumisjuhenditega kriisiolukordades hakkama saamiseks: www.kriis.ee. Paneme kõigile südamele, et valmistuksite kriisiks nüüd ja kohe, et saaksite järgmise tormi vm olukorra ajal olla juba valmis. 

KANTSELEI

Teisipäeval, 5. novembril osalesid Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin kohalike omavalitsuste andmekaitsespetsialistide infopäeval Tallinnas. Kohtumise peamised teemad olid kaamerate kasutamine kohalikes omavalitsuses, andmekaitse ja infoturbe koostöö ning andmekaitsespetsialistide koostöö õigusteenistuse ja asutuse sisekontrolliga. Selliste kokkusaamiste eesmärk on vahetada kogemusi ja arutleda praktikas kerkinud probleemide üle andmekaitse valdkonnas. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 19
Esmaspäev,  20. jaanuar 2020 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna
 
Esmaspäev,  13. jaanuar 2020 kogu päev: Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel  kogu päev: Margit
     
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4