Elva vallavalitsuse nädalakiri 14.09-20.09.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.09.–20.09.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 15. septembril külastas abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhtaja Mare Tamm, kultuurispetsialist Margit Kink ja sotsiaalnõunik Rutt Hanni Ulila Keskust, et rääkida keskuse tööst lähtuvalt koostöölepingust. Ulila Keskus on teinud head tööd lastele ja peredele huvitegevuse ja ürituste pakkumisel. Lepiti kokku, et senisest enam keskendutakse eakatele ja info jagamisele.  

Teisipäeval, 14. septembril toimus volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek, kus Mare Tamm rääkis osakonna tööst, kultuurispetsialist Margit Kink rääkis noorsootöö hindamisest ning abivallavanem Marika Saar tutvustas muutusi huvitegevuse kava koostamisel.  

Neljapäeval, 17. septembril toimus volikogu kultuurikomisjon, kus Marika Saar tutvustas Tartu 2024 koostöölepingut ning valla eesmärke ja ettevalmistusi. Samuti tutvustati projektitoetuste korra muudatusi.  

Reedel, 18. septembril osales abivallavanem Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu teemarühma infopäeval, kus tegi ettekande teemarühma eesmärkidest ja tööst. Infopäeval keskenduti laulu- ja tantsupeo protsessi juhendajate palgatoetusele, raamatukoguseaduse muudatustele, spordivaldkonna teemadele ja muinsuskaitsega seonduvale.  

Kolmapäeval, 16. septembril tutvustasid abivallavanem Marika Saar ja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm haridusvõrgu analüüsi seisu ning toimus arutelu Palupera põhikoolis.  

SOTSIAALVALDKOND
Esmaspäeval, 14. septembril osalesid Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tervise Arengu Instituudi koolitusel “Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus” Tartus. Koolituse esimeses osas andis koolitaja Lemme Haldre ülevaate ema ja lapse vahelisest varasest kiindumussuhtest, eelkooliealiste ning kooliealiste laste seksuaalsest arengust, samuti puuetega laste seksuaalsest arengust ja selle toetamisest. Arutleti sooidentiteedi kujunemise üle, kuidas mõjutab lapsi meedia liigne kättesaadavus ning millised on müüdid erivajadusega noorte kohta. Järgmine koolitusmoodul toimub septembri lõpus. 
17.–18. septembril osales Eve Jõgi Tervise Arengu Instituudi koolitusel, mis rääkis lähisuhtevägivalda kogenud lastega peredest.Kliiniline lastepsühholoog Mariana Saksniit tutvustas perevägivalla mõju laste arengule ja nende arengu võimalikule häirumisele; mis eristab peretüli ning perevägivalda? Arutleti vägivaldse lapsevanema vägivaldse käitumise ohtlikkuse hindamismetoodikaid ning kes peaks vägivallakahtlusest teatama ja lapse kaitseks välja astuma? 

Enamasti on naabrid või lasteasutus juhtunust teadlikud, kuid teatamiseni sageli ei jõuta enne, kui on hilja. Samas on kõigil Eesti Vabariigi kodanikel kohustus teatada abivajavast või hädaohus lapsest viivitamatult. 

Riigiprokurör Karin Talviste rääkis, et kuritegudest teatamiste arv kasvab, 2019. aastal registreeriti 4119 perevägivalla kuritegu. Eestis on 2020. aasta esimese 8 kuu jooksul perevägivalla tõttu surnud 9 naist, 2019. aaastal suri perevägivalla käigus 5 naist. Statistika maakondade kaupa on leitav: https://www.kriminaalpoliitika.ee/kuritegevuse-statistika/perevagivald-ja-ahistamine.html  

Iga teine vägivallakuritegu Eestis on perevägivallakuritegu. Ligi 30% perevägivalla-kuritegudes on ohvriks lapsed või on lapsed vanemate vahelist vägivalda pealt näinud. Ohvriabi spetsialist Maiju Mumm rääkis asutuste eri rollidest võrgustikutöös ning sellest, kuidas väga palju sõltub politsei tööst, kuid ka teised võrgustikuliikmed ning kodanikud saavad perevägivalla riski maandamisele kaasa aidata. Järgmine koolitusmoodul lähisuhtevägivalla peredest toimub oktoobris. 
Abivallavanem Marika Saar käis eelmisel nädalal koos Elva perearstidega tutvumas uute Elva Kesklinna Perearstikeskuse ruumidega. Enne seda toimus sotsiaalvaldkonna ja perearstide kohtumine, kus peamiseks aruteluteemaks oli kahe valdkonna integreerimine. Külalised Viljandist tutvustasid PAIK projekti, mis tähendab koostööd patsiendi heaks terviseplaani eesmärkide saavutamisel. 
VALLAMAJANDUS

Reedel, 18. septembril alustati Puhjas Viljandi tee 38 asuva vundamendi lammutustöödega. 

Töid teostab OÜ Relss. Tööde maksumus on 6900 eurot. Vald taotles lammutamiseks Kredexilt toetust ja sai positiivse otsuse, Kredexi toetus katab 70% tööde maksumusest. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 14. septembril osales Kertu Vuks Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamise seminaril ja Kamari Wakepargi külastusel Põltsamaal. Kohtumisel arutati Lõuna-Eesti visiooni ja strateegiliste eesmärkide üle, rühmatööna toimus eesmärkide ja nende mõõdikute analüüs. Kõikidel huvilistel oli võimalik külastada sel aastal avatud Kamari wakeparki, mis on Eesti suurim veelauakeskus koos 643 meetri pikkuse ringsüsteemiga veesuusa ja -laua kaabelpargiga. Kohapeal sai uudistada nii väliala kui ka hubast restorani ja saunade ning riietusruumidega rannahoonet.  
  

Neljapäeval, 17. septembril osales Kertu Vuks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainspektsiooni ühise veebilehe loomise fookusgrupi intervjuul.Koos teiste omavalitsuste, koolide, mittetulundusühingute ja ministeeriumi esindajatega arutati läbi ootused uuele veebilehele ning kaardistati vajadused uue lehe struktuuri loomiseks. 

Kolmapäeval, 16. septembril osales Kertu Vuks EAS-i seminaril „Innovatsioon avalikus sektoris“.  Seminari eesmärk oli selgemalt avada innovatsiooni teemat avalikus sektoris kohalike omavalitsuste esindajatele. Väga põneva ettekande tegi Taavi Kotka, kes selgitas, miks esineb innovatsiooni avalikust sektorist Eesti kontekstis pigem vähe ning mida teha, et seda muuta.  

Hannu Latva-Rasku jagas oma kogemust innovatsioonihangete läbiviimisest Soomes. EAS-i partnerid advokaadibüroost FORT tõid välja juriidilised nüansid, millele tuleks eriti tähelepanu pöörata innovatsioonihangete korraldamisel. Näiteks oli soovitus planeerida innovatsioonihankeid pigem nii, et koostamisele võetakse piisavalt aega, ka tasuks alati arvestada paarikuulist vaidluste aega. Päeva lõpetas Andrei Nikonovi ja Maria Värtoni ettekanne, kes selgitasid, kuidas saab EAS kohalikke omavalitsusi innovatsioonihangete korraldamisel aidata ning millised on nende ootused tõeliselt innovatiivsetele ideedele.  

Kaasava eelarve ideekorje on lõppenud 

Kõik huvilised said 15. septembri südaööni esitada oma ettepanekuid Elva valla kaasavasse eelarvesse. Ideekorje ajal laekus kokku 17 ideed, mis edastatakse ideede sõelumiskomisjonile. 

Komisjon koosneb vallavalitsuse ja piirkonnakogude esindajatest ning koguneb aruteluks 22. septembril. Pärast seda avalikustatakse rahvahääletusele pääsenud ideed valla kodulehel. Ideede avalik tutvustamine toimub 6. oktoobril kell 18 Rõngu rahvamajas. 

Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas 12.–18. oktoobril.  Hääletada on võimalik ka teenuskeskustes, raamatukogudes ja suuremates kauplustes. 

Tutvu kõikide esitatud ettepanekutega SIIN

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee

KOGUKOND

Laupäev, 19. septembril toimus Külade Kärajad kohtumine, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Margit Kink. Kohtumisel tutvustas Tartumaa Omavalituste liidu esindaja Kaidi Randpõld Tartumaa Loometalgute korraldamist (vaata ka https://vunkimano.ee/), Kirepi külavanem Marju Jõks selgitas Kirepi küla arengukava koostamise protsessi. Peale selle tutvustasid vallavalitsuse esindajad üldplaneeringu protsessi ning selgitati kaasava eelarve edasisi tegevusi. Pikemalt peatuti projektitoetuste korral ja jagati soovitusi projektitoetuste taotluste täitmiseks. Kohtumise lõpetas Kodukant Tartumaa esindaja Külli Pann, kes tutvustas Kodukant Tartumaa sügishooaja plaane.  

ETTEVÕTLUS & TURISM
Kertu Vuks osales 17. septembril ideefestivalil Delta X Tartu Ülikooli Deltakeskuses, et tutvustada VÄLK konkurssi. Koolinoortele mõeldud ideede konkursile saab ideesid esitada kuni 30. oktoobrini 2020. Vaata täpsemalt noortevälk.ee  

Ootame kandidaate ettevõtlusvaldkonna tunnustamiseks!

Elva valla ettevõtlusvaldkonna tegijate tunnustamiseks on võimalik kandidaate esitada 30. septembrini. Kandidaate saate esitada SIIN

Kandidaate saab esitada kuues kategoorias: aasta ettevõte, aasta maaelu edendaja, aasta tööandja, särav startija, aasta arendusprojekt ning aasta turismitegu. 

 • Aasta ettevõtja tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele.  

 • Aasta maaelu edendaja tunnustus antakse põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismivaldkonna ettevõttele.  

 • Aasta tööandja tunnustuse omistab ettevõte, kes on töötajasõbralik ja/või enim töökohti toonud ettevõte. 

 • Särava startija aunimetus antakse Elva vallas viimase kahe aasta jooksul tegevusega alustanud ettevõttele tunnustamaks nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.  

 • Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tunnustamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud viimase kahe aasta jooksul. 

 • Aasta turismiteo aunimetus antakse eraisikule, ettevõtjale või organisatsioonile, kelle algatatud ja korraldatud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Elva vallale kui turismisihtkohale. 

Tutvu Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste statuudiga SIIN

Tunnustamisüritus toimub ettevõtlusnädala raames oktoobris. 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee

SPORT
Laupäeval, 19. septembril toimus Eesti Korvpalli 100. sünnipäeva-aasta puhul Guinnessi rekordi püstitamine. Üle Eesti sooritati erinevates keskustes vabaviskeid ning lõpptulemuseks koguti kokku uskumatu 114 357 tabatud vabaviset! Me tegime kõik koos ajalugu. 
⁣ 
Elva keskväljakul tabati 4360 sisseviset, mis omakorda tähendab, et Elva jäi vabavisete arvult üldtabelis kolmandale kohale. Aitäh kõigile, kes osalesid ja andsid oma panuse! 
⁣ 
Suured tänud aktsiooni korraldajale, BC Elvale, kes üritust Elvas korraldas. 
⁣ 
Kõikidel kaasosalistel on võimalus saada ka tänukiri, selleks peate ennast registreerima vabaviske.ee leheküljel: https://vabavise.ee/#diplomDialog.

Elvas toimunu püüdis fotodele Kayvo Kroon, galerii SIIN.
Teisipäeval, 15. septembril toimus volikogu spordikomisjon, kus räägiti Euroopa spordilinna tiitli taotlemisest, tehti tagasivaade WRC rallile, räägiti Elva valla külade mängude korraldamisest, spordivaldkonna eesmärkidest, spordiobjektide hooldamisest ja arendamisest ning spordihoone kasutamisest. Otsustati toetada Elva Suusaklubi lepingu pikendamist Otepää maja kasutamiseks ning Elva discgolfipargi kasutamiseks.  
VARIA
Laupäeval, 19. septembril tähistas Eesti Linnade ja Valdade Liit oma 100. aastapäeva. Üritusel esindas Elva vallavalitsust abivallavanem Marika Saar.  

Uue Eesti põneviku “Tagurpidi torn” võtted viisid peaosalised nii Laitsesse kui ka Hellenurme 

Režissööri Jaak Kilmi filmi "Tagurpidi torn" võtted Laitses ja Hellenurmes on läbi saanud. "Meie võtteperiood möödus pöörases rütmis, kuid õnneks kohanesime kõiksugu muudatustega kiiresti. Heitlik ilm oli imeliselt sünkroonis meie võttegraafikuga, nii et stsenaariumisse kirjutatud suvepäike naeratas meile täpselt siis, kui vaja. Lastega töötamine on alati veidi ootamatu ja hektiline, kuid tänu meie põhjalikule prooviperioodile püsis kaos kenasti kontrolli all. Aga mis põhiline – meie noored näitlejad näevad ekraanil äärmiselt lahedad välja!" lisas Kilmi. Film jõuab kinodesse sügisel 2021. 

Laitse Raadiojaama kompleks oli filmi meeskonna jaoks põnev leid ning selle jaoks ehitati üles eraldi maast laeni raamaturiiul, aga ka muud ruumid, kus peategelased mängisid filmis oma mänge. "Võtteperiood möödus edukalt ning täname nii Hellenurme kui ka Laitse elanikke mõistva suhtumise ja hea koostöö eest," lisas filmi produtsent Evelin Penttilä.  

Põnevik "Tagurpidi torn" räägib viieliikmelise lastekamba suvest unises Lõuna-Eesti külas, kus ainukest lõbu pakub hängimine ja mängimine mahajäetud tootmiskompleksis. Sealviibimine keelatakse neile aga ära. Kamba pealik Kristjan ning tema sõbrad Ariel, Loore, Mia-Margot ja Siim otsustavad siiski keelust üle astuda. Kompleksi valvur Elmar annab sellest teada lastevanematele, kuid need ei jõua oma argitoimetuste kõrvalt lastel silma peal hoida. Ühel päeval juhtub kompleksi valvuriga õnnetus – lapsi jälitanud Elmar kukub sügavasse auku ja vajab väljapääsemiseks kõrvalist abi. Kui ühise eesmärgi nimel otsustab kamp mehe pantvangiks jätta, leiab Kristjan end karmist vastasseisust oma parimate sõpradega. Mis on edasised sammud ja mida teha? Otsuse edasilükkamine muudab asjad ainult hullemaks. Kristjanil jääb lahendada küsimus - mis on õige ja mis on vale? 

Filmi osades on Nils Jaagup England (Kristjan), Rebeka Kask (Loore), Una Marta Soms (Mia-Margot), Laura Vahtre (Ariel), Kimi Reiko Pilipenko (Siim), Mirja ja Mirje Toomsalu (Lisandra), Andres Lepik (Elmar) ning kõrvalosades Rasmus Ermel, Riho Kütsar, Evelin Võigemast, Anti Kobin, Ester Kuntu, Jaanika Arum, Juuli Lill ja Reimo Sagor. "Tagurpidi torni" stsenarist on Aidi Vallik ("Kuhu põgenevad hinged"), režissöör Jaak Kilmi ("Sangarid", "Sigade revolutsioon" ning tänavu detsembris linastuv "Jõulud džunglis"). Filmi toodavad Stellar Film ja Studija Locomotive, levitab ACME Film. "Tagurpidi torn" jõuab kinodesse üle Eesti 2021. aasta sügisel. 

Link galeriile (Heikki Leis): https://drive.google.com/drive/folders/1-G6PLPCfkUQm6uhVPsQCHB4TyB0BAnOi?usp=sharing

Facebook: https://www.facebook.com/tagurpiditornfilm/

Instagram: http://instagram.com/tagurpiditornfilm

„Leia oma lugu!“ kutsub vanavanemate lapsepõlvemälestusi jagama 

Eesti Rahvakultuuri Keskus kutsub kõiki oma vanavanemate lapsepõlvemälestust kuulama, salvestama ja jagama. 

13. septembril oli vanavanemate päev ja Eesti Rahvakultuuri Keskus õhutab kõiki oma vanavanematega rääkima ning jagama oma esivanemate lugu sellest, milline on nende toredaim mälestus lapsepõlvest. Üleskutse eesmärk on väärtustada suulist pärandit nii noorte kui väärikate seas. 

„Kas Sa tead, milline on Sinu vanaema või vanavanaisa armsaim mälestus oma lapsepõlvest? Kellega ta koos mängis ja mida perega koos ette võeti? Kas ta on kunagi karjas käinud või milliseid tähtpäevi tähistati? Kuulates oma esivanemate lugusid tugevneb põlvkondadevaheline side ja oma juurte tundmine rikastab Sinu igapäevast elutunnet. Peale selle on see vanavanematele suur kingitus, kui noor tunneb tema elu vastu huvi ja peab temaga juhtunut oluliseks," selgitas suulise pärandi spetsilist Maili Metssalu. Lisades, et keskus tähtsustab vanavanemate eluloo hoidmist ja põlvkondade vahelist suhtlust ning seda silmas pidades alustatakse üleskutsete sarjaga, mille esimeses osas kutsutakse kõiki oma vanavanemate erksamat lapsepõlevmälestust üles täheldama ja jagama. Jagatud lugudest valmib tulevikus audiovisuaalne näitus. 

Eesti Rahvakultuuri Keskus ootab nii videopildi, helisalvestise kui ka kirjalikul kujul nii pikemaid meenutusi kui ka lühikesi mälestuskilde. „Kui vanavanemat pole võimalik külastada või kui see ei tundu tema tervise huvides ohutu, siis võib suhelda video või telefoni vahendusel. Oluline on suhelda," täpsustas Metssalu. 

Mõnusaim lugu saab auhinnatud rikkaliku toidukorviga. Peale selle loositakse välja eriauhindu. Sarja „Leia oma lugu!" teine teema kuulutatakse välja juba novembris. 

Eesti Rahvakultuuri Keskus ootab vanavanemate lapsepõlvemälestusi aadressil rahvakultuuri.keskus@gmail.com 13. septembrist kuni 31. oktoobrini. 

 Heli-või videosalvestuse nõuded 

 • Maksimaalne pikkus 5 minutit (enda jaoks võib pikemalt salvestada). 

 • Video salvestada horisontaalse ekraaniga. 

 • Kontrolli, et ruumis pole segavaid tegureid, mis looks müra, et vanavanem oleks ilusti kuulda ja näha. 

 • Intervjueeritava allkirjastatud nõusolek kirjaliku teose, heli- ja või videosalvestuse kasutuseks ja levitamiseks. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 7.09.–13.09.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 7.09.–13.09.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 8. septembril osales kultuurispetsialist Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide veebikoosolekul. Arutleti edasisi tööplaane, laulukonkurssi “Tartumaa Laululaps” korraldust jm jooksvaid küsimusi.

 

Teisipäeval osales Margit Kink Kultuurikompassil
Seekordne teema oli “Kuidas korraldada ligipääsetavat kultuuri?”. Erinevate valdkondade (festivalide, muuseumite, teatrite jm) esindajad käsitlesid ligipääsetavuse eri aspekte. Tihti unustame ära, et peale liikumispuude on veel nägemis- ja kuulmispuudega inimesed, kellele on võimalik kultuur ligipääsetavamaks teha viipe- ja kirjeldustõlke abil ning loomulikult luues toetavat füüsilist keskkonda. Peale selle käsitleti kultuuri ligipääsetavuse loomist võõrkeelsetele, pensionäridele aga ka noortele. Kultuuripealinnana peame me paremini planeerima, et oleksime rohkematele sihtgruppidele kättesaadav. 

 

Kolmapäeval, 9. septembril toimus projektitoetuste juhendi arutelu, kus osalesid Maano Koemets, Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Mare Tamm, Margit Kiin, Margit Kink ja Kätlin Saarela.
Arutati projektitoetuste korra muudatusvajadusi, eelkõige investeeringutoetuse ja rahvariiete toetuse andmise osas. Projektitoetuste esitamise korda ja  nõuandeid selle edukamaks esitamiseks jagatakse 19. septembril kell 11 toimuval Külade Kärajatel.  

 

Kolmapäeval toimus valla kultuurijuhtide koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kink ja Merilyn Säde. 
Üheskoos arutati Elva valla sünnipäevanädala üritusi, räägiti koroonatingimustes ürituste korraldamisest, statistika kogumisest, tagasi- ja edasivaate tegi kultuurikeskuse meeskond kultuurikolmapäevakutest ning rääkisime ka jõulukuu korraldamisest. Jagasime muljeid ja tegime kokkuvõtteid Elva Elamusfestivalist.  

 

Neljapäeval toimus valla noorsootöötajate koosolek, kus osales Marika Saar ja haridus- ja kultuuriosakond. 
Räägiti noorsootöö hindamise korraldamisest, noorte seas planeeritava küsitluse korraldamisest, noorsootöö eesmärkide seadmisest ja uuest huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamisest.  

 

Sel nädalal algasid kohtumised lapsevanemate, õpetajate ja piirkonnakogu liikmetega koolides, et tutvustada haridusvõrgu analüüsi hetkeseisu ning saada sisendit erinevate võimalike stsenaariumite poolt- ja vastuargumentideks. Abivallavanem Marika Saar ning Mare Tamm ja Auli Mäesalu kohtusid Konguta Kooli ja Aakre Lasteaed-Algkooli kogukonnaga. Järgneval kuul seisab ees veel viis kohtumist.  

 

19. septembril algusega kell 11 toimub Elva Kultuurikeskuses järjekordne Elva valla Külade Kärajate kohtumine. 

Päevakorras on  muu hulgas vallavalitsuse info, pikemalt keskendume projektitoetuste taotlemisele ning jagame näpunäiteid, mida taotluse koostamisel silmas tuleks pidada. Lisaks jagab Kirepi külavanem Marju Jõks oma kogemuslugu küla arengukava koostamise protsessi kohta.  

Külade Kärajatele on oodatud kõik Elva valla külavanemad, külaseltside aktivistid,piirkonnakogude liikmed,  teised vabasektori eestvedajad ja aktiivsed kohalikud elanikud.  

Kohvilaud kaetakse traditsiooniliselt üheskoos. 

Kohtumiseni Külade Kärajatel! 

Lisainfo: Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 7. septembril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna töötajate ühine supervisioon. Tutvuti uute töötajatega, arutleti tehtud edusammude üle ning katsetati coaching-tüüpi juhtumilahendust.   

 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 8.–9.  septembril osalesid ajaloo esimesel laistekaitsetöötajate suvekoolis Viljandimaal Anneli Lepik, Eve Jõgi, Hille Deede, Laura Kuusk ja Piret Hallast. Suvekooli  „Samal poolel – lapse poolel“ fookuses oli vaimne tervis ja meediapädevus, kus osales ligi 100 lastekaitsetöötajat üle Eesti. 
Lastekaitsetöötajate suvekooli rõhuasetus oli vaimsel tervisel, meediapädevusel, lapsesõbraliku lastekaitsetöö toetamisel ja teistel teemadel, mis lastekaitsetöötaja igapäevatöös vajavad kõrgendatud tähelepanu.
Ettekandeid ja töötubasid korraldasid omal alal tuntud praktikud nagu Katrin Saks, Tiina Saar-Veelmaa, Meelike Saarna, vanemprokurör Toomas Liiva, Anna Frank-Viron, Aija Kala, Aivar Simmermann, Sirje Rass.  

 

Neljapäeval, 10. septembril külastasid sotsiaalosakonna juhataja Milvi Sepp ja sotsiaalnõunik Rutt Hanni Tartus Kalda Päevakeskust.
Arutleti käimasoleva projekti “Hoolekandeteenuste arendamine” edusammude üle ning jagati kogemusi ja mõtteid koduteenuse juures praegu esinevate kitsaskohtade ja arendamisvõimaluste kohta. 

ARENDUSVALDKOND

Neljapäeval toimus Elva vallavalitsuses Jõgeva- ja Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerimis- ja arendusspetsialistide infopäev, kus osalesid Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Allan Allik. Taastuvenergeetika teemal rääkis Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist. Kertu, Maarika ja Allan andsid ülevaate Elva valla planeerimis- ja arengutegevustest. Külalistele tutvustati ka Elva keskväljakut ja spordihoonet. 

 

Reedel, 11. septembril toimus Elva kultuurikeskuses koostöös Keskkonnainvesteeringute keskuses infopäev, kus tutvustati eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu liitumise meedet. Infopäeval vaadati ühiselt läbi, mis tingimustel on võimalik taotlust küsida oma majapidamise ühendamiseks ühisveevärgiga ning kuidas toimub taotlemisprotsess. Enimlevinud küsimuseks oli, et mis piirkondades on võimalik taotlust küsida. Elva vallas on reoveekogumisaladeks Ulila alevik, Rõngu alevik, Rämsi küla, Rannu alevik, Puhja alevik, Palupera küla, Kureküla alevik, Hellenurme küla, Elva linn, Annikoru küla ja Aakre küla. Väljaspool nimetatud tiheasustusalasid on võimalik taotleda hajaasustuse programmi toetust oma kinnistu vee- ja kanalisatsioonilahenduste kaasajastamiseks. KIK-i eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu meetme toetust saab taotleda kuni meetme eelarves veel vahendeid jätkub ehk eeldatavasti järgmise sügiseni. Hajaasustuse programmi järgmine taotlusvoor saab tõenäoliselt aset leidma 2021 aasta veebruarist aprillini.  

 

VALLAMAJANDU

Üleskutse kõigile on tulla 19. septembril välja ja märgata väikeprügi linnaruumis ja looduses. Väikeprügi on enamasti see, mida koristamise käigus kokku ei korjata – ometi on just väiksemõõtmeline prügi loomadele ja lindudele kõige ohtlikum! 

 

Reedel, 11.09 valmis Rõngu rahvamaja taga minigolfi väljak. 

TURISM & ETTEVÕTLUS

Esmaspäeval, 7. septembril osalesid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja turismijuht Hemminki Otstavel Lõuna-Eesti turismistrateegia seminaril Värskas. Tegemist oli teise seminariga Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamise protsessi raames ning fookuses olid turismiettevõtete võrgustikud ning nende ootused Lõuna-Eesti turismimaastiku kujundamisele lähiaastate jooksul. Strateegia koostatakse Võru, Valga, Põlva, Jõgeva ja Tartumaa maakondade ettevõtjate ja turismiorganisatsioonide koostööna.  

 

Neljapäeval, 10. septembril toimus Rõngu rahvamajas mentorklubi kohtumine teemal “Kuidas liigutada inimesi sõnadega?”. Osalesid Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Margit Kink.  Seminari fookuses oli avalik esinemine- kuidas selleks valmistuda; mida hea esineja peab silmas pidama ning kuidas oma sõnumit kuulajatele kõige mõjusamalt edastada. Seminari viis läbi Harald Lepisk, kes on koolitaja ja innovatsiooniprogrammide moderaator, olles tänaseks inspireerinud inimesi enam kui 1000 õppesündmusel 18 riigis. Hariduselt Tartu Ülikooli Ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magister. Harald on inspiratsioon.ee enesearengu keskkonna ja Lugudevestja rakenduse looja, „Elu looming“ taskuhäälingu saatejuht ning värskelt ilmunud raamatu „Minu elu kutse“ kaasautor. 
Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 7. oktoobril, ürituse raames toimub ka ettevõtlusvaldkonna tunnustuste üleandmine.  

VARIA

12. septembril avati Elva rulapark koos võistlusega, mis andis noortele võimaluse näidata oma osavust rulatrikkide tegemisel. Võistlusest võttis osa 24 noort.

Võistluse peakorraldaja Romario Siimer rääkis, et täna oli Elvas võistlemas kindlasti Eesti paremik. „Päev oli põnev ja kohal oli palju noori. Üle 18aastaste seas käis esikoha nimel tihe rebimine ning I ja II kohta lahutas ainult 0,5 punkti," kirjeldas Siimer. Ta lisas, et võistlejad olid kõik hingega asja kallal ning pealtvaatajad said kindlasti põneva sõu.

Võisteldi kahes vanusekategoorias. Kuni 18aastaste seas tuli võitjaks Tristan Ots. II koha saavutas Hando Pärg ja kolmanda koha Ralf-Rasmus Raal.

Üle 18aastaste kategoorias tuli võitjaks Raul Urberg. II koha saavutas Meelis Erm ja III koha sai Rain Lindemann.

Kohtunikud tõid eraldi välja ka parimad naisrulatajad, kes olid Sandra-Merys Tasa ja Mirle Adusoo.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vald panustab noorte liikumisse ning peab noorte füüsilist aktiivsust väga oluliseks. „Mul oli väga hea meel näha täna siin nii palju noori, kes tunnevad huvi ekstreemspordi vastu. Muidugi tuleb alati vastavalt spordialale valida ka kaitsevarustus." Vallavanem lisas, et õige pea saavad kõik huvilised minna kaasava eelarve raames valminud Elva liikumisparki ning valminud on ka Elva spordihoone. „Sport ja aktiivne eluviis on meile olulised ning Elva vallas on sportimiseks väga palju erinevaid võimalusi. Meie pluss on kindlasti seegi, et siin on palju matkaradu, mis kosutavad ka vaimselt."

Rulavõistlusele panid auhinnad välja Elva vallavalitsus, Sportland, Vans, Converse, Nike SB, Natty Pähklivõid ja BirchLagoon.

Elva linna rulapargi rekonstrueerimisega muudeti pargi sisemisi hoovõturadasid ning tehti ümber rulapargi elemendid. Rulapargi projekti kaasati ka Elva ekstreemsportlasi nagu näiteks Romario Siimer ja Raido Dobozi. Pargi projekteeris Skatepargid OÜ, tööd teostas Betoondetail OÜ. Rulapargi maksumus oli ligi 60 000 eurot.

Lisainfo:
Romario Siimer, võistluse peakorraldaja
tel 5346 3031

Merilyn Säde, Elva vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 31.08-6.09.2020

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 31.08.–6.09.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS

Kolmapäeval osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse teemarühma ja haridusministeeriumi kohtumisel Viljandis. Rahandusministeeriumi esindaja andis ülevaate eelarve läbirääkimistest 2021+ vaates, kantsler tutvustas haridus- ja noorsootöövaldkonna arengukavade hetkeseisu ja muudatusi HTMi halduaalas. Toimus arutelu teemal “Koolivõrgu väljakutsed ja võimalike seadusemuudatuste ettepanekud“. Viljandi linn tutvustas oma kogemust maakonnapõhiste ja valdkonnaüleselt integreeritud lahendustest tuge vajavatele lastele. Haridusfond tutvustas kahte lahedat algatust: koolijuhtide praktikaprogrammi ja uute juhtide värbamist. Tutvuti koolivõrgu programmist toetuse pälvinud Viljandi linna Paalalinna Kooliga. 

 

 

Ootame haridustöötajate tunnustamiseks kandidaate!

Elva vallavalitsus ootab kuni 20. septembrini kandidaate haridustöötajate tunnustamiseks. Haridustöötajate tunnustamiseks saab esitada avaldusi 20. septembrini e-keskkonnas, SIIN (vt "tunnustused"). 

Elva vald annab välja järgmised haridustöötajate aunimetused: 

 • Aasta hariduse tegu 

Aunimetus antakse üle Elva valla haridusasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule. Tegu on parandanud, uuendanud ja väärtustanud haridussüsteemi ning toonud haridusasutusele tuntust ja kujundanud positiivset mainet. 

 • Aasta hariduse sõber 

Aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kes on oma tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja läbiviimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas. 

 • Aasta noorõpetaja 

Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Elva vallas õpetajana kuni kolm aastat. 

 • Aasta kooliõpetaja 

Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule. 

 • Aasta klassijuhataja 

Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele, sotsiaalsele arengule ja ühtsustunde loomisele. 

 • Aasta lasteaiaõpetaja 

Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule. 

 • Aasta huvihariduse õpetaja 

Aunimetuse eesmärk on tunnustada õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. 

 • Aasta tugispetsialist 

Eesmärk on tunnustada logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või eripedagoogi, kes on aidanud kaasa lapse või noore individuaalsele ning sotsiaalsele arengule või on kujundanud organisatsioonisisest koostööd. 

 • Aasta taustajõud 

Eesmärk on tunnustada abiõpetajat, õpetaja abi, tugiisikut või teist haridusasutuses töötajat, kes on toetanud lapsesõbraliku õppe- ja kasvukeskkonna loomist. 

Valdkondlikud laureaadid otsustab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Laureaatidele antakse üle meene ja tänukiri oktoobris toimuval pidulikul tänuüritusel. Täpsema info ja statuudi leiate SIIT.  

Lisainfo: 

Auli Mäesalu, haridusspetsialist 
auli.maesalu@elva.ee või tel 730 9899 

 

 

1. oktoobrini saab taotleda huvihariduse transpordi hüvitamise toetust

„Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas 2019.–2020. aastaks on ette nähtud transpordikulude määramise ja maksmise kord", mis reguleerib riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena transporditoetuste määramist ja maksmist. 

Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elavate 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kui huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit ja huvialaga tegelemise kohta puudub tasuta ühistransport sobival ajal. 

Toetust saab taotleda lapsevanem ka juhul kui piirkonnas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust või kui sarnast huviala ei osutata noore üldhariduskooli või tema elukoha piirkonnas. Teise kohaliku omavalitsuse huvikoolis või huviringis osalemiseks võib toetust saada tingimusel, et see asub õppuri elukohale lähemal kui Elva valla sama huviala pakkuv huvikool või huviring. 

Toetus määratakse ühe noore kohta 30 eurot kuus perioodil septembrist maini. Kui huvikoolis või huviringis käib ühest perest kaks või enam noort, siis määratakse toetust iga järgneva noore eest 15 eurot kuus. Toetuse taotlemiseks esitab noor või tema seaduslik esindaja haridus- ja kultuuriosakonnalehiljemalt 1. oktoobriks. Taotluse saad esitada Elva valla SPOKU-keskkonnas, SIIN

Rohkem infot toetuse kohta leiate SIIT.  

Lisainfo: 
Auli Mäesalu, haridusspetsialist 
auli.maesalu@elva.ee

 

SOTSIAALVALDKOND

Reedel, 4. septembril toimus hooldustöötajate koosolek, kus osalesid Marika Saar ja Milvi Sepp. Koos arutati koduhoolduse osutamisel hooldustöötajatel tekkinud probleeme ja murekohti. Koosolekul tutvustati 2. septembril sotsiaalnõunikuna tööd alustanud Rutt Hannit, kelle üks tööülesanne on hooldustöötajate juhendamine ja nõustamine.  

 

VALLAMAJANDUS

Rõngus külakeskuse juures lammutati endine meierei hoone

Hoonele telliti varem lammutusprojekt ja sellele saadi KredEX toetus. Hoone taastamine polnud vallale otseselt vajalik ning oli ehitise seisukorda arvestades põhjendamatu.

Lammutustöid teostas Terasteenus OÜ, kes likvideerib ka lammutusjäätmed ja heakorrastab maa-ala.

Hiljem on võimalik antud kinnistut kasutada Rõngu külakeskuse külastajate autode parkimiseks suurürituste ajal. 

 

Peedu tee, Lootuse ja Kärneri tänav said esmase mustkatte

 

Alustati Arbi tänava projekteerimisega 

Tegemist on ca 350 meetri pikkuse tänavaga, kus tuleb projekteerida põhiprojekti staadiumis tänav koos kortermajade juurdepääsuteedega, sadevee torustiku ja tänavavalgustusega.

Lisaks tuleb projekti hulgas esitada ka tööde mahtude tabel, geoloogiliste uuringute tulem ning geodeetiline alusplaan. Projekteerib Roadplan OÜ ja projekteerimistööde aeg on 3 kuud. 

Selle projekti realiseerimise tulemusena peaks oluliselt lihtsustuma Pika tänava äärsete kortermajade elanike ligipääs kaubanduskeskusele. Samuti muutub piirkonna tänavatel ning kortermajade esistel teedel liikumine ohutumaks. 

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 2. septembril osales Kertu Vuks Tartumaa Omavalitsuste Liidus koosolekul seoses noorte äriideede konkursiga VÄLK. VÄLK konkursi raames oodatakse kõigi Tartumaa laste- ja koolinoorte äriideesid hiljemalt 30.10. Täpsem info noortevalk.ee  

 

2. septembril toimus üldplaneeringu uuringu „Võrtsjärve omavalitsuste üldplaneeringud – teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad“ arutelu. 

Uuringu eesmärk on anda sisendeid koostatavasse valla üldplaneeringusse. Arutelul osalesid üldplaneeringu juhtrühma liikmed, üldplaneeringu koostaja, uuringu koostajad ning Päästeamet. Päästeameti esindaja Tarmo Kuru andis ülevaate peatselt (eeldatavalt 01.01.2021) jõustuma hakkavast seadusandlusest, mis puudutab tuleohutust ja tuletõrje veevõtu kohtadele (TTV) seatavaid nõudeid. Päästeameti esindaja selgitas, et tuletõrje veevõtukoht peab asub 200 m hoonest, kuid määrusesse tulevad ka erandid. Oluline on TTV kaugus teest (2,5mm tee äärest) ja tee kasutamise ohutus, kuna päästevee saamiseks tuleb tagada päästetehnika juurdepääs.

Määruses täpsustatakse ka hoone omanike kohustusi ja võimalusi (naabritel võimalus rajada ühine veevõtukoht). Samuti sõnastatakse tuletõrje veevõtukoha mõiste – see on torustik (rajatis) millega võetakse vett veeallikast. Rajatised kantakse ehitisregistrisse ning seejärel tekib rajatavatest tuletõrje veevõtukohtadest ülevaade ka Päästeametile. Arutelu tulemusel fikseeriti lahendamist vajavad teemad ja sõnastati uuringu lõplikuks lahenduseks vajalikud ettepanekud.  

 

Kaasava eelarve ideekorje kestab 15. septembrini!

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud igal aastal 45 000€, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel. 

Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.-15. septembril VOLIS-keskkonna kaudu või e-posti teel elva@elva.ee. Ettepanekute esitamine algab 1. septembril. 

Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel. 

Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, idee nimetust, kirjeldust ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja tuua idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm. 

Ettepanek peab sisaldama: 

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress 

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu); 

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline); 

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused); 

5) ettepaneku hinnangulist maksumust; 

6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada). 

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle Elva vallavalitsus ning esitab oma arvamuse ettepanekute sõelumise komisjonile. 11-liikmeline komisjon, mis koosneb piirkonnakogude- ja vallavalitsuse esindajatest ning vallavolikogu esimehest, valib välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele pääsenud ideesid tutvustavad avalikul koosolekul ideede autorid. Hääletus kestab seitse päeva. Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 € väärtuses. Tingimus on, et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. 

Seitse päeva kestva hääletuse korraldab Elva vallavalitsuse ning see toimub elektrooniliselt, VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased, kes rahvastikuregistri järgi elavad Elva vallas. Hääletamiseks avatakse hääletuspunktid teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides. 

Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute maksumus on väiksem kui 15 000 €, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses. 

Lisainfo kaasava eelarve ja varasemate ideekorjete kohta leiate SIIT.

 

KOGUKOND

Külade kärajate kohtumine toimub 19. septembril

Kõik huvilised on oodatud 19. septembril kell 11 Elva kultuurikeskusesse, kus toimub järjekordne Elva valla Külade kärajate kohtumine. 

Päevakorras on muuhulgas vallavalitsuse info, pikemalt keskendume projektitoetuste taotlemisele ning jagame näpunäiteid, mida taotluse koostamisel silmas tuleks pidada. 
 
Külade kärajatele on oodatud kõik Elva valla külavanemad, külaseltside aktivistid, piirkonnakogude liikmed, teised vabasektori eestvedajad ja aktiivsed kohalikud elanikud. 
 
Kohvilaud kaetakse traditsiooniliselt üheskoos. 
 
Kohtumiseni Külade Kärajatel! 

 

Kohalikud kogukonnad saavad toetust taotleda 

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta. 

 „Kohalikel kogukondadel on regionaalses arengus väga suur roll," nentis riigihalduse minister Jaak Aab. „Sageli on tänu nende usinale tegevusele külas näiteks aktiivne seltsielu, toredad mänguväljakud või pakutakse kohalikele elanikele põnevaid koolitusi ja huviringe. Kuigi paljud neist kohalikest toimekatest inimestest organiseerivad seda kõike õhinapõhiselt ja vabatahtlikult, vajavad need tegevused elluviimiseks siiski ka raha. Just sellega soovimegi neile tublidele inimestele toeks ja abiks olla." 

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust antakse tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks. 

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.  

Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg on 1. oktoober 2020 kell 16.30. Need tuleb esitada taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile: MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit 

Täpsema info ja taotlusvormid leiate kodulehelt www.tartumaa.ee. Taotlusi ootame aadressile tol@tartumaa.ee. Lisateave: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 58862500. Taotluse sisulist koostamist nõustab Tartu Ärinõuandla MTÜde konsultant Kadri Pau, kadri.pau@arinouandla.ee

 

ETTEVÕTLUS

Ootame kandidaate ettevõtlusvaldkonna tunnustamiseks!

Elva valla ettevõtlusvaldkonna tegijate tunnustamiseks on võimalik kandidaate esitada 30. septembrini. Kandidaate saate esitada SIIN

Kandidaate saab esitada kuues kategoorias: aasta ettevõte, aasta maaelu edendaja, aasta tööandja, särav startija, aasta arendusprojekt ning aasta turismitegu. 

 • Aasta ettevõtja tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele.  
 • Aasta maaelu edendaja tunnustus antakse põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismivaldkonna ettevõttele.  
 • Aasta tööandja tunnustuse omistab ettevõte, kes on töötajasõbralik ja/või enim töökohti toonud ettevõte. 
 • Särava startija aunimetus antakse Elva vallas viimase kahe aasta jooksul tegevusega alustanud ettevõttele tunnustamaks nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.  
 • Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tunnustamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud viimase kahe aasta jooksul. 
 • Aasta turismiteo aunimetus antakse eraisikule, ettevõtjale või organisatsioonile, kelle algatatud ja korraldatud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Elva vallale kui turismisihtkohale. 

Tutvu Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste statuudiga SIIN

Tunnustamisüritus toimub ettevõtlusnädala raames oktoobris. 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee

 

VARIA

Algas uus õppeaasta!

Elva vallas läheb sel õppeaastal esimesse klassi 165 õpilast. 

Puhja koolis alustab 1. klassis sel aastal 25 õpilast; 

Konguta Koolis 12 õpilast; 

Palupera põhikoolis 6 õpilast; 

Elva gümnaasiumis 80 õpilast; 

Valguta lasteaed-algkoolis 6 õpilast; 

Rõngu keskkoolis 15 õpilast; 

Rannu koolis 9 õpilast; 

TERA Peedu koolis 12 õpilast; 

Aakre lasteaed-algkoolis ei alusta sel aastal esimeses klassis ühtegi õpilast. 

NB! Tuletame siinkohal meelde, et ranitsatoetust suuruses 70 eurot on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva vald. Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Loe rohkem koduleheküljelt: https://www.elva.ee/ranitsatoetus1

NB! Samuti on võimalik taotleda lapse toiduraha katmise toetust, mida makstakse vähekindlustatud peredele lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sh lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppes käivale lapsele. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. september. Lisainfo: https://www.elva.ee/lapse-toiduraha-toetus

Soovime kõigile õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele kaunist uut õppeaastat!  

 

1. septembril toimunud Elva gümnaasiumi õppeaasta avaaktusel andis vallavanem Toomas Järveoja üle vallavalitsuse tänukirja vaprale noormehele, Otto Jaasi-Tammele, kes näitas sel suvel üles suurt vaprust ja hoolivust, sest läks Verevi järve ääres päästma uppumisohtu sattunud noort. 

Ottole kingiti Elva valla saadiku pusa, mille on praegu endale saanud vaid 2019. aasta autoralli maailmameister Martin Järveoja.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 24.08-30.08.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 24.08.–30.08.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäevast kolmapäevani, 24.–26. augustil osalesid kultuurispetsialist Margit Kink ja Aakre Rahvamaja juhataja Sirle Lüüs Eesti Noorsootöötajate Kogu suvekoolis. Suvekooli teema oli “Noorsootöö on minu nägu!” ja seeläbi käsitleti teemasid noorsootöötaja professionaalsest identiteedist ning kuvandist. Põhitõdemus, milleni osalejad jõudsid, on see, et mina ise noorsootöötajana olen oluline kohaliku noorsootöö kuvandi loomisel, seega pean ise hoolikalt läbi mõtlema, millise mulje ma endast jätan. Tihti arvavad inimesed, et mis asi see noorsootöö ikka on - pikapäevarühm, lastehoid, vabaajaveetmise võimaluste loomine. Siinkohal saavad ja peavad noorsootöötajad ise palju ära tegema, et see valearusaam muutuks. 

Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. 

Üks suvekooli märksõna oli nutikas noorsootöö ning seetõttu toimus töö erinevates keskkondades, mida noorsootöötajad saavad ka oma töös kasutusele võtta.

Teisipäeval ja kolmapäeval, 25.–26. augustil osales abivallavanem Marika Saar kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja –vallavanematele Pärnus.  Sel korral keskenduti sotsiaalhoolekande ja noorsootöö valdkonna arengutele ja kitsaskohtadele.  

Neljapäeval, 27. augustil toimus spordiklubide juhtide koosolek, kus osalesid  Marika Saar, Toomas Järveoja ja Margit Kink. Spordiklubide kohtumisel tutvustati spordivaldkonna seitset arenduseesmärki, räägiti spordihoone kasutamise põhimõtetest, anti ülevaade spordiobjektide hooldamisest, SPOKU kasutusele võtmisest tegevustoetuste taotlemisel. Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post tegi ülevaate kogupäevakooli kontseptsioonist.  

Elva valla õpetajate inspiratsioonipäev toimus sel aastal veebis 

Selle aasta Elva valla õpetajate inspiratsioonipäev „Stardi targalt“ toimus tavapärase kohtumise asemel hoopis veebis, mis andis kõikidele huvilistele võimaluse inspiratsioonipäevast osa saada. 

28. augustil toimunud inspiratsioonipäev kandis sel aastal pealkirja „Stardi targalt“, mis tähendas ühelt poolt kolimist veebimaailma, kuid tähendas sedagi, et inspireerivatest esinemistest sai osa igaüks olenemata sellest, kus ta parasjagu viibis. 

Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ütles, et pandeemia näitas, et mitte miski ei olnud nii muutuv kui seda on täna hariduskorraldus, õpetamine ja õppimine. „Kevadise pandeemiaga seotud õppetunnid, paindlikkus ja tark tegutsemine on ka nüüd õpetajale ja koolijuhile olulised märksõnad ning tahtsime selle päevaga anda õpetajatele inspireerivad nõuandeid ja mõtteid uueks õppeaastaks valmistumisel,“ rääkis ta. 

Inspiratsioonipäeval esinesid Liina Kersna (Riigikogu), Marika Saar (Elva abivallavanem), Marcus Ehasoo (Eesti Õpilasesinduste Liit), Uku Tomikas (analüütik, õpetaja, vabatahtlik) ning Ingmar Elm (meeskondade koolitaja). Inspiratsioonipäeva juhtis Tõnis Parksepp Elva Gümnaasiumist. 

Elva abivallavanem Marika Saar juhatas päeva sisse mõtete ja kokkuvõtetega valla tugispetsialistide võrgustikust, kaasavast haridusest, haridusvõrgu analüüsist ning muidugi Euroopa kultuuripealinn 2024st. Abivallavanem tuletas meelde, et ka Elva on 2024 aastal koos Tartuga kultuuripealinna osaline ning see, kuidas suudame Tartu kõrvalt välja paista, sõltub igaühest meist. 

Oskus küsida abi ja leida uusi projekte 

Riigikogu liige Liina Kersna rõhutas oma ettekandes, kui oluline on, et õpetaja ei tunneks end oma muredes üksinda ning et iga õpetaja julgeks ja oskaks vajadusel abi või tuge küsida. „Õpetaja tass peab olema täis, sest just teie tass on koolis kõige olulisem,“ rõhutas ta. Kersna tõi välja ka distantsõppes selgunud tõe, et õpetaja ja õpilase vahel on distantsõppe ajal keerulisem usalduslikku suhet luua ning keerulises olukorras läks hästi neil, kes olid kontaktõppes varem suutnud usaldusliku suhte luua. 

Analüüsik, õpetaja ja vabatahtlik Uku Tomikas rõhutas oma ettekandega, kui oluline on aktiivse eluviisi roll hariduses. Ta selgitas, et mida rohkem on õpetajal endal erinevaid kogemusi ning tegelemist erinevate teemade või valdkondadega, seda kergem on tal siduda praktikas toimivat teoreetilisega. 

„Peale selle aitavad erinevad lisategevused või -projektid suurendada rahulolu, aitavad tegeleda eneseteostusega ning annavad väga palju väärt lisakogemusi,“ rääkis ta. Tema kogemus on näidanud, et paljud erinevad kogemused või projektid on see, mis on aidanud tal oma õpilasi õpetada, aga sealsamas ka enda isiklikku õnnetunnet hoida. Ta soovitab kõikidel õpetajatel otsida endale projekte väljaspool kooli, sest just see on parim värskendus ja uute ideede leidmise koht. 

Kõik, kel ei olnud võimalik inspiratsioonipäeva otseülekannet jälgida, saavad seda järele vaadata Elva valla Youtube’i kanalil

JUHTIMINE
Esmaspäeval, 24. augustil toimus Elva vallavolikogu istung

Volikogu võttis vastu Verevi järve rannaala detailplaneeringu. Verevi järve rannaala detailplaneering algatati Elva Vallavolikogu poolt 18. juunil 2018. aastal. Kahe aasta jooksul on valminud planeeringulahendus, mis võimaldab tulevikus välja arendada supelranna ja määrata ehitusõiguse ujula-rannahoone rajamiseks. Planeering ei määra, milline tuleb täpselt hoone oma kujult ja arhitektuurilt, kuid annab selged mahupiirid ja arhitektuurilised nõuded, et see hoone sobiks maastikku ja oleks funktsionaalselt kasutatav erinevatel otstarvetel. Otsuse vastuvõtmise eel toimus pikem arutelu. Vallavalitsuselt küsiti muuhulgas, kas parkimiskohtadest piisab ja kas ehitusmaht on piisav ujula rajamiseks. Mitmed küsimused ja sõnavõtud puudutasid Verevi järve vee seisundit. Tehti ettepanekuid teha veeseisund enne korda ja siis alustada hoone planeerimisega. Sõna said ka pealtvaatajad, kes istungit kohapeal jälgisid. Planeeringu vastuvõtmise poolt hääletas 16, vastu oli 12 volikogu liiget. 

Volikogu algatas Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu osas Elva linna üldplaneeringut muutva detailplaneeringu. MTÜ Oskar Alliku Kodu soovib kinnistule rajada Peedu Miljööteraapia Keskuse, mille eesmärk on lastele abi ja toe osutamine psüühiliste traumadega toimetulemisel ning vanemate nõustamisel. Lisaks olemasolevale kahele rekonstrueerimist vajavale hoonele soovitakse saada ehitusõigust ravikodu peamaja püstitamiseks, töökodade hoone rajamisest on algataja loobunud. Eelnõu teemal soovisid sõna saada planeeringuala naabrusest Jüri-Tiit Soovere ja Jaan Habicht, kes leidsid, et planeeritav hoone ja tegevus ei sobi Peedu keskkonda. Istungil sai sõna ka Are Altraja, kes esitas omapoolsed punktid, miks kinnistule ei tohiks rajada miljööteraapiaga tegelevat asutust. Vallavalitsus selgitas, miks algatamine on vajalik ja millal on võimalik oma vastuväited menetluses esitada. Algatamise poolt hääletas 16 ja vastu 10 volikogu liiget. 

Vald vahetab Rukki tn L5 kinnistu Mesika tn L5 vastu. Otsuse kohaselt vahetatakse Käärdi alevikus asuv Elva valla omandis olev kinnistu Rukki tänav T5 Mesika tänav T5 kinnistu vastu. Kinnistute vahetamine on vajalik projekti „Rõngu vald, Käärdi alevik, Mesika tänava äärse jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekt“ (Töö nr 120-TE-2015, Palmpro OÜ/Teeprojektid) kohase tee ehitamiseks. Mesika tänav T5 kinnistu omanik on andnud nõusoleku kinnistute vahetamiseks. Elva vallale kuuluv kinnistu Rukki tänav L5 ei ole vallale vajalik ja sobib vahetustehinguks. Mesika tänav L5 aga on vallale oma ülesannete täitmiseks vajalik. 

Elva vald võtab laenu investeeringute elluviimiseks. Elva valla 2020. aasta eelarves on ette nähtud võtta laenu kokku 1 351 520 eurot, millega on planeeritud finantseerida üheksat erinevat investeeringuprojekti. Laenu võtmine on planeeritud nii eelarvestrateegias kui ka 2020. aasta eelarves.  

Volikogu seadis OÜ Elva Soojus kasuks hoonestusõiguse mitmele vallale kuuluvale kinnistule. Seoses Rannu alevikku katlamaja ja soojustrasside ehitusega taotleb OÜ Elva Soojus Keskkonnainvesteeringute keskusest raha kaasfinantseerimiseks. Keskkonnainvesteeringute keskus toetab uusi võrgupiirkondi maksimaalselt 50 % ulatuses, ülejäänud summa tuleb OÜ-l Elva Soojus finantseerida omavahenditest. Kuna OÜ-l Elva Soojus vastavas ulatuses omavahendid puuduvad, on vajalik võtta laenu. Pangalaenu tagatiseks seatakse OÜ Elva Soojus kasuks hoonestusõigused vallale kuuluvatele kinnistutele.  

Ulila Keskuse kolmekorruseline osa võõrandatakse avaliku enampakkumise korras.  Ulila Keskuse hoone asub Ulila alevikus. Hoonel on kahe- ja kolmekorruseline osa. MTÜ Sooveere kasutab kahekorruselist osa ja osaliselt kolmekorruselist osa. Kolmekorruselisest osast tuuakse ühingu ja valla senised tegevused (raamatukogu) ära ja seda osa on võimalik funktsionaalselt eraldi kasutada. Kolmekorruselisel hooneosal puudub kaasaegne küttesüsteem ja üle poole sellest osast on aastaid tühjalt seisnud. Vallale ei ole see osa vajalik. Seetõttu läheb see osa hoonest enampakkumise teel müüki. Otsuse võõrandamise vastu olnud volikogu liikmed leidsid, et hoonet võib vallal vaja minna näiteks lasteaia filiaaliks või loomekeskuseks. Vallavalitsus leidis, et neid tegevusi on võimalik teha ka olemasoleva hooneosa ruumides, mis jäävad vallale. Otsuse poolt oli 13, vastu 10 ja erapooletuks jäi 4 volikogu liiget. 

Muudeti Rannu aleviku kaugküttepiirkonna suurust. 10. detsember 2018 kinnitas Elva Vallavolikogu Rannu aleviku kaugküttepiirkonna. 2019. aastal on täiendavalt mitmed korteriühistud ja ettevõtted otsustanud liituda kaugküttevõrgu loomisel kaugküttega. Seoses sellega oli vajalik muuta Rannu aleviku kaugküttepiirkonda. 

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

 
VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 24. augustil osales abivallavanem Heiki Hansen ELVL transpordi ja teede töörühma koosolekul. Arutati koos majandus- ja kommunikatsiooni- ning rahandusministeeriumi esindajatega ELVL sisendit riigieelarve strateegiasse ning järgmise aasta eelarvesse. Samuti teemasid, mis vajavad selles valdkonnas arutamist ja arendamist. Näiteks naelrehvide kasutamise reguleerimine, teede investeeringute vajadus, e-veoselehtede kasutuselevõtt ja ühistranspordi korraldus ning sellele ligipääsetavus. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval osales Kertu Vuks Visit Estonia strateegia töötoas Tallinnas. Töötoa fookuses oli Eesti lähiaastate turundamine välisturgudel. Sihtturgude jaoks aitab uue lähenemise välja töötada EAS-i koostööpartner Lantern. Tulevikus on fookuses Eesti tutvustamine läbi lugude (storytelling) ja kogemuste jagamise (experiences) kaudu, sest muutunud turismimaastikul on peamisteks tulevikutrendideks nn aeglane reisimine (slow travel), jätkusuutliku ja keskkonnasäästliku turismiteenuse pakkumine; kohaliku elu-olu ja kultuuri tutvustamine. Tulevikuturist soovib koged ning ta valib rohkem, kuhu reisib ja hindab reisilt saadud kogemusi ning elamusi ja soovib kohtuda  päris inimestega, selmet külastada sihtkohta seepärast, et seal “ära käia”.  

COVID19 üks mõjusid on ka see, et inimesed ei eelista enam suuri turismigruppe, vaid nad soovivad reisida oma pere (erinevad põlvkonnad) ja sõpruskonnaga koos, peatutes sihtkohtades pikemalt. Uus suund Eesti puhul võiks olla ka nn, “mikropuhkused” (micro adventures), sest Eesti on nii väike. See saaks pakkuda erinevaid tegevusvõimalusi ja võimaldab “seikluse” ette võtta ka pärast tööpäeva lõppu. 

Teisipäeval, 25. augustil osales Kertu Vuks kollaste akende ja Tartu 2024 koosolekul Tartus. Arutati kollaste akende võrgustiku poolt Tartu 2024 programmi esitatud projektiideed, täpsustati eelarve kujunemist, edasiste tegevuste ajakava ning kaardistati projektis osalejate ootused.  

Reedel osales Kertu Vuks Eesti Targa linna klubi korraldatud Targa linna toolbox veebiseminaril. Seminari eesmärk oli tutvustada kahte veebipõhist tööriista, mis aitaks korraldada võimalikult kasulikke, interaktiivseid ja huvitavaid avalikke üritusi ning kuidas kaasata neisse võimalikult palju erinevaid vanuserühmi, sh eakaid. Atlas, mis õpetab, kuidas arendada vanemaealiste-sõbralikke transpordilahendusi ning Tööriistakast (Toolbox) on Greensam projektiga loodud tööriistad, mis  aitavad leida inimeste, sh eakate, planeerimisprotsessi kaasamiseks õigeid tööriistu. Veel testimise järgus olevate keskkondadega saab tutvuda siin: 

http://greensam.eu/toolbox/

http://greensam.eu/atlas/

KOGUKOND

Teisipäeval, 25. augustil toimus Palupera piirkonnakogu koosolek, kus osalesid abivallavanemad Heiki Hansen ja Mikk Järv ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks. Koosoleku keskne teema oli Hellenurme küla Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneeringu sotsiaalsete mõjude hindamine ja sellega seonduv. Piirkonnakogu on seisukohal, et koostatud analüüs ei hinda nimetatud planeeringu kõiki sotsiaalseid mõjusid. Sotsiaalsete mõjude hinnangu koostaja saab tehtud analüüsi tutvustada avalikul koosolekul, mis toimub 15.09.2020 kell 18 Hellenurme teenuskeskuse saalis. Koostatud analüüsi, koos sellele koostatud eksperthinnanguga leiab https://www.elva.ee/detailplaneeringud.  

Peale selle arutati Palupera kaevanduse ja Palupera Klaveriküla kaevude probleemi. Piirkonnakogu soovib, et ettevõtja ei kasutaks kaevandusest väljaveoks Palupea külast läbi minevat väljaveoteed nr 2. Vallavalitsus on teavitanud Keskkonnainspektsiooni müra- ja tolmutõkete küsimuses.  

Selleks, et liita Klaveriküla kinnistud ühisveevärgiga, võtab vallavalituse hinnapakkumised. Vallavalitsuse esindajad tutvustasid ka Hellenurme kergliiklustee ja bussipeatuse ehitustööde ajakava; Hellenurme talli ja selle ümbruse korrastamise kava ning Hellenurme mõisa rendile andmise konkursiga seonduvaid teemasid.  

ETTEVÕTLUS
Kolmapäeval, 26. augustil osalesid Mikk Järv ja Kertu Vuks ettevõtluskonverentsil Paldiskis. Konverentsi fookuses oli roheenergia kasutamine ja keskkonnasäästliku taristu loomine. Teiste ettekannete hulgas tutvustas riigihalduse minister riigi toetusvõimalusi piirkondliku ettevõtluskeskkonna arendamiseks. HOL-i tegevjuht tegi väga põneva ettekande süsinikneutraalse transpordi teemadel, Eesti Panga asepresident rääkis majandustrendidest ja prognoosidest lähiaastateks. Väga põneva ettekande tegi LHV Nõukogu esimees Rain Lõhmus, kes selgitas koroonakriisi mõju LHV tegevusele, seda, kuidas pangad näevad tulevikus võimalusi majanduse reanimeerimiseks ning selgitas, kuidas LHV on läinud kaasa rohepöördega.  
VARIA

Teisipäeval, 25. augustil osales vallavanem Toomas Järveoja Rally Estonia pressikonverentsil, kus kirjutas alla Elva valla ja Rally Estonia koostöölepingule.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 17.08-23.08.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.08.–23.08.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

ELVA ELAMUSFESTIVAL

 

 

22. augustil toimus kauaoodatud Elva Elamusfestival #tartumaine.

Kõik, kes seadsid sammud Elva poole, kogesid kindlasti meie festivalil erinevaid elamusi, sest oma põnevaid tegemisi tutvustasid 78 ettevõtet kogu Tartumaalt.

Peale ettevõtjate messi oli võimalik lastel ja noortel lustida just neile mõeldud alal, kõik külastajad said nautida erinevaid tegevusi Verevi rannas spordialal (nt kanuutamine, SUP-itamine, poksimine, korvpall jne!) jne.

Meil oli ka kolm lava, millel toimus mitmekülgne kultuuriprogramm ning millesse panustasid kõik Tartumaa vallad, sh erinevad kultuurikollektiivid, paljud noored jt aktiivsed tegutsejad.

Festivalile pani punkti mõnus kontsert pealaval, mille peaesineja oli Svjata Vatra!

Peale selle said kontserdikülastajad nautida õhtu lõpunoodina kaunist ilutulestikku.

Täname kõiki festivalikülastajaid, kes tulid Elvasse elamusi kogema ning muidugi kõiki kaasalöönud Tartumaa kohalikke omavalitsuse (Nõo, Kastre, Kambja, Luunja, Peipsiääre ja Tartu vallad ning Tartu linn).

Vaata pildigaleriid SIIN.

 

 

Esmaspäeval, 17. augustil käisid kultuurispetsialist Margit Kink, RoomEscape OÜ ja Lõhnakas OÜ esindajad raadios Ring FM Elva Elamusfestivali tutvustamas. 

Kultuurispetsialist tutvustas saates festivalil toimuvat ning kaks ettevõtet andsid endapoolse vaate sellele, missuguseid elamusi nemad festivalil pakuvad.

Saadet on võimalik järelkuulata SIIN
 

 

KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 17. augustil külastasid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuuriosakonna juhataja Mare Tamm ja haridusspetsialist Auli Mäesalu Aakre raamatukogu, et õnnitleda ja tänada raamatukogu direktorit Riina Siiki tema 25. tööaastapäeval. 

Aakre raamatukogu kuulub alates 2017. aasta sügisest Elva valla raamatukogude hulka ja teenindab sealse piirkonna lugejaid, tehes raamatute laenutamisel koostööd nii Rõngu kui ka Valgamaa raamatukogudega.

 

Teisipäeval, 18. augustil osales Mare Tamm projekti “Noortevolikogu igasse Tartumaa valda” tutvustamisel Tartus. Kohtumise eesmärk oli tutvustada Tartumaa omavalitsuste esindajatele noorte osaluskogude olulisust ja rolli kohalikes omavalitsustes. 

Eesti Noorteühenduste Liit ja Tartumaa Noortekogu korraldatud koolitusel  tutvustati erinevaid osaluskogude vorme, noorsootöötajate, huvijuhtide ja vallaametnike rolle osaluskogu partneritena, Tartumaa Noortekogu projekti "Noortevolikogu igasse Tartumaa valda" ning Eesti Noorteühenduse Liidu võimalusi noortele. 

 

 

 

28. augustil toimub Elva valla õpetajate virtuaalne inspiratsioonipäev “Stardi targalt” 

Ootame kõiki õpetajaid, tugispetsialiste, koolijuhte ja haridusametnikke inspireerivale veebikohtumisele, mis toimub 28. augustil! 

Elva valla õpetajate virtuaalne inspiratsioonipäev "Stardi targalt" toimub 28. augustil kell 10–12.30. 

Päeva teema on „Stardi targalt". Uus õppeaasta on algamas ja üks on kindel – miski ei ole olnud viimasel ajal nii muutuv kui seda on täna hariduskorraldus, õpetamine ja õppimine. Kevadised pandeemiaga seotud õppetunnid, paindlikkus ja tark tegutsemine on ka nüüd õpetajale ja koolijuhile olulised märksõnad. 

Nõuandeid pakuvad ja motivatsiooni aitavad tõsta Liina Kersna (Riigikogu), Marika Saar (Elva abivallavanem), Marcus Ehasoo (Eesti Õpilasesinduste Liit), Uku Tomikas (analüütik, õpetaja, vabatahtlik), Ingmar Elm (meeskondade koolitaja). 

Arutleme selle üle, millised on õppijate ootused õpetajale, riigi ja omavalitsuse laiem vaade suundumustele hariduses, kuidas on võimalik teha asju uut moodi ja kuidas treenida oma meeskonda stardiks. 

Päeva juhib Tõnis Parksepp (Elva Gümnaasium). 

Ootame kõikide lasteaedade, huvikoolide ja koolide meeskondi ühiselt kaasa elama ja tagasisidet andma inspiratsioonipäeva veebiülekandele. 

Kuidas virtuaalsel inspiratsioonipäeval osaleda? 

 
Inspireeriva kohtumiseni! 

 

VALLAMAJANDUS

Algab Arbimäe tänava pikendamise projekteerimine 

Elva Vallavalitsus avaldas 4. augustil valla kodulehel hanketeate „Arbimäe tn pikendamise projekteerimine“, mis hõlmab endas põhiprojekti koostamist.

Pakkumuste esitamise tähtajaks, 11. augustiks, laekus 8 pakkumust. Odavaim neist oli Roadplan OÜ pakkumus summas 14 275,20 eurot. Sama ettevõte on projekteerinud ka varasemalt Peedu-Lootuse-Kärneri tn ja Pika tänava põhiprojektid. Arbimäe tn pikendamine projekteeritakse järgneva kolme kuu jooksul.  

 

Algavad lammutustööd Rõngu meierei hoone ja Puhjas asuva sotsiaalmaja lammutamiseks

Algavad lammutustööd Rõngu meierei hoone ja Puhjas asuva Viljandi tee 38 asuva sotsiaalmaja lammutamiseks.

Elva vallavalitsus korraldas KredEX toetuste alusel riigihangete registris hanked, et leida teenusepakkuja(d) mõlema objekti lammutamiseks. 

Rõngu meierei objektile laekus kümme pakkumust. Odavaim neist oli ettevõtte Terasteenus OÜ pakkumus, kes pakkus tööde maksumuseks koos käibemaksuga 10 200,00 eurot. Tegemist oli soodsaima pakkumusega, mis vastas hanketingimustele ning mille esitajal ei esinenud kõrvaldamise aluseid. Lammutustööde mahtu kuulub lammutusjäätmete käitlemine ning objekti krundi korrastamine. 

Puhja alevikus asuvale Viljandi tee 38 asuvale hoonele laekus üksteist pakkumust. Objekti lammutustööde eest hoolitseb ettevõte Relss OÜ, kes pakkus tööde maksumuseks koos käibemaksuga 6900,00 eurot. Relss OÜ pakkumus oli hindamise tulemusena küll teisel kohal, kuid osutus sellegipoolest pakkumuse esitanud ettevõtetest edukaks.

Odavaim pakkuja kõrvaldati hankest, kuna ettevõttel on riiklikud maksuvõlad ning sel põhjusel tuli pakkuja hankest kõrvaldada.  

Relss OÜ pakkumus oli see-eest esitatud aga nõuetekohaselt. 

Pärast lammutust korrastatakse objekti krunt ning taastatakse haljastus. 

Mõlema objekti lammutustööd ning sellega kaasnevad kohustused teostatakse kahe kuu jooksul.  

 

ARENG JA PLANEERING

Esmaspäeval, 17. augustil toimus investeeringutoetuse koosolek, kus osalesid Mikk Järv, Heiki Hansen, Hegri Narusk, Kristjan Vilu, Cetlin Keskküla ja Allan Allik. Koosolekul arutati, kuidas rakendada Rahandusministeeriumi poolt kohalikele omavalitsustele eraldatava eriolukorra investeeringutoetust. 

 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 18.-19. augustil osales Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi koolitusel. Koolitus keskendus pealmiselt organisatsioonikultuurile ning kuidas meeskonnaliikmete isiksusetüübist lähtuvalt koostööd parandada. 

Koolitusel vahetati ka kogemusi seoses erinevate arendusprojektidega. Elva valla puhul kiideti väga õnnestunud ning isikupärast keskväljaku projekti, vallavalitsuse kommunikatsiooni ning Elva Elamusfestivali.

 

Reedel osalesid Kertu Vuks, Mikk Järv ja Kristjan Vilu Kentsi paisjärve arendamise arutelul. Koos SA Kultuur ja Sport esindajatega vaadati läbi projektiga seotud tegevused ja rahastus ning planeeriti edasiseid tegevusi, sh hangete korraldamist II etapi elluviimiseks.  

 

ETTEVÕTLUS

Reedel, 21. augustil toimus ettevõtlusnädala arutelu, kus osalesid Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel.  Ettevõtlusnädal toimub 5-11.oktoobril ja nädala raames on kõikidel huvilistel võimalik osa võtta erinevatest üritustest ja seminaridest.

Täpsem ajakava selgub lähinädalate jooksul, kuid kindlasti mahub nädalasse traditsiooniks saanud hommikukohv vallavanemaga ning mentorklubi kohtumine.  

 

KOGUKOND

Teisipäeval, kolmapäeval ja reedel külastasid “Elva valla Kaunis Kodu 2020”  komisjoni liikmed sel aastal laekunud kandidaate, mille seas oli nii linnakodusid, maakodusid kui ka üks avaliku ruumi objekt ja üks ettevõte. Toredaid üllatusi jätkus igas kaunis kodus.

Otsus selle aasta kõige kaunima kodu valimisel tehakse peagi. Kauneid kodusid tunnustatakse kogukonna tunnustamisüritusel, mis toimub sügisel. 

 

 

Reedel, 21. augustil osalesid Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Kayvo Kroon kaasava eelarve ideekorje korraldamise arutelul. 

Kaasav eelarve ootab jälle kõikide  lennukaid mõtteid! 

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud igal aastal 45 000€, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel. Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.-15. septembril VOLIS keskkonna kaudu või e-posti teel elva@elva.ee. Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel. 

Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, idee nimetust, kirjeldust ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja tuua idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm. 

 Ettepanek peab sisaldama: 

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress 

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu); 

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline); 

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused); 

5) ettepaneku hinnangulist maksumust; 

6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada). 

 Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle Elva vallavalitsus ning esitab oma arvamuse ettepanekute sõelumise komisjonile. 11-liikmeline komisjon, mis koosneb piirkonnakogude- ja vallavalitsuse esindajatest ning vallavolikogu esimehest, valib välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele pääsenud ideesid tutvustavad avalikul koosolekul ideede autorid. Hääletus kestab seitse päeva. Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 € väärtuses. Tingimus on, et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. 

Seitse päeva kestva hääletuse korraldab Elva Vallavalitsuse ning see toimub elektrooniliselt, VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased, kes rahvastikuregistri järgi elavad Elva vallas. Hääletamiseks avatakse hääletuspunktid teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides. 

Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute maksumus on väiksem kui 15 000 €, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses. 

Pane oma idee kirja - võib olla saab just Sinu mõte teoks! 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee

 

VARIA

Elva rulapark ootab taas ekstreemspordihuvilisi 

Elva ekstreemspordihuviliste suvine pikk ootamisaeg on läbi ning alates tänasest, 18. augustist on kõik taas oodatud Elva rulaparki trikitama. 

Valminud Elva rulapargi ehitustöödega muudeti rulapargi olemasolevaid kaldeid ja nurki, mis varasemalt ei olnud kõige sujuvamad. Samuti muudeti sisemisi hoovõturadasid ning tehti ümber rulapargi elemendid. 

Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et rulapargi projekti koostamisel kaasati ka Elva ekstreemsportlasi. "Neist oli palju abi, sest nad panustasid projekti oma mõtete ja ideedega, et tulemus saaks kõigile meelepärane. Kiiremad on uut rulaparki juba jõudnud proovida ja kiidusõnu avaldada," lisas ta. 

Rulapark on plaanis ka pidulikult avada, selle kohta jagame infot eraldi lähiajal. 

Elva linna rulapargi projekteeris Skatepargid OÜ, töid teostas Betoondetail OÜ. Ehitusjärelevalve eest vastutas Pärn Projekt OÜ. Rulapargi maksumus oli ligi 60 000 eurot. 

/Foto: Romario Siimer/

 

 

Puhjas tähistati Eesti Vabariigi taasiseseisvuspäeva kontserdiga Puhja kirikus ja sõnavõttudega Puhja vabadussamba juures.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 27
Esmaspäev,   26 . oktoober 2020 Ilmub Elva valla leht nr 81  Kogu päev: Sille Kask ja Oliivia Oengo võlanõustamise sissejuhataval koolitusel
Elva valla sünnipäevanädal! Sündmuste info leiate  SIIT . Esmaspäev, 19. oktoober 2020 Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek  Kell 9 Piret Hallast SA Elva
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4