Elva vallavalitsuse nädalakiri 23.11-29.11.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.11.–29.11.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELANIKUKS REGISTREERIMISE KAMPAANIA
Elva valla elanikuks registreerimise kampaania

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania kestab 1. novembrist 21. detsembrini ja selle eesmärk on tuletada inimestele meelde, et igaüks vaataks rahvastikuregistrist üle, kas sealsed andmed vastavad tema tegelikele elukohaandmetele.

Nagu ka varasematel aastatel, loosib Elva vallavalitsus selgi aastal elanikuks registreerimise kampaania raames välja auhinnaraha. Sel aastal on aga kampaania rõhk siin elavatel inimestel.

Sel aastal loositakse 3x250 eurot välja nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rahvastikuregistri järgi vähemalt kolm aastat (loosimises osalemiseks tuleb olla Elva valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

3x250 eurot loositakse välja nende inimeste vahel, kes on registreerinud end Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikus ehk 1. novembrist 21. detsembrini 2020 (peab samuti olema valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha loosis osavõtmiseks.

Auhinnaraha võitjad loositakse välja 2021. aasta jaanuari alguses.

Rohkem infot leiab: tuleelva.ee
HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 23. novembril osalesid abivallavanem Marika Saar ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm haridusvõrgu analüüsi koostamise koosolekul. Ülevaatlik analüüs valla haridusasutuste praegusest olukorrast ja erinevatest tulevikustsenaariumitest haridusvõrgu kujundamisel on valmimas detsembrikuus. Dokumendi koostamisele on saanud oma arvamuse anda kõikide Elva valla piirkondade haridusinimesed ja lapsevanemad, osaledes selleteemalistel kohtumistel ja erinevates fookusgrupi intervjuudes. Analüüsi tutvustatakse detsembrikuu volikogus. 

Teisipäeval toimus Rannu noorsootöö nõupidamine, kus osalesid Marika Saar, Rannu kultuurimaja juhataja Liis Jaamets, Mare Tamm, finantsspetsialist Inna Rebane, õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk ja kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva. Teemaks oli piirkonna noorsootöö korraldamise võimalik üleandmine Rannu rahvamajale seoses MTÜ Tõusvad Tähed tegevuse lõpetamisega selles valdkonnas.  
Kolmapäeval, 25. novembril osales Marika Saar VV ja ELVL kahaneva koolivõrgu alateemarühma veebikoosolekul. Töörühma lähteülesanne on töötada välja konkreetsed ettepanekud, kuidas aidata kaasa omavalitsuste koolivõrgu korrastamisele. Keskendusime kohtumisel finantseerimise ja seadusandluse muudatustega seotud otsustele. Töörühm töötab välja soovitused aasta lõpuks.  
Kolmapäeval osalesid Mare Tamm ja Auli Mäesalu Haridus- ja teadusministeeriumi veebipõhisel teabepäeval, mille käigus anti omavalitsuste haridusega tegelevatele ametnikele ülevaade, mil viisil hinnata kooli õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni ning mille alusel seirata koolieelsete lasteasutuste tegevust 2021. aastal. Kohalikud omavalitsused saavad tulevikus koostöös HTM-iga panustada enam järelevalvega seotud tegevustesse. 
Reedel, 27. novembril osalesid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanem Marika Saar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Tartu 2024 e-infotunnis. Infotunnis keskenduti sel korral 2021. aasta tegevus- ja ajaplaani tutvustamisele ning lepiti kokku, et  järgmisel koosolekul on fookuses kohalike omavalitsustega koostatavate tegevusplaanide vormi arutelu. 
Reedel osales Marika Saar ELVL kultuuri ja spordi teemarühma e-koosolekul. Eesti rahvamajade ühenduse esindaja tutvustas nende tegemisi ning arutasime ühise kohaliku kultuurikorralduse hea tava koostamise vajaduse üle. Tutvusime laulu- ja tantsupeo juhendajate palgatoetuse määruse eelnõuga ning arutasime, kuidas saaks töörühm aidata kaasa selle teema kommunikeerimisele.  
SOTSIAAL JA TERVIS
Kolmapäeval, 25. novembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna ametnikud Sotsiaalkindlustusameti korraldatud veebiseminaril “Sotsiaalteenuste ja -toetuste registri STAR uuenenud võimalused praktikas”. Ettekande tegid Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna äriteenuste nõunik Aika Kaukver ning Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse sotsiaalkaitse talituse teenusehaldur Eve Jürgenson. Seminaril räägiti abivajaduse hindamisest ja juhtumikorraldusest, praktiliste näidete toel STAR-i keskkonnas teenusele suunamisest ja andmete sisestamisest ning tutvustati teenuseosutaja vaadet. 
ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 25. novembril osalesid vallavanem Toomas Järveoja, volikogu esimees Maano Koemets, abivallavanemad Mikk Järv, Heiki Hansen ja Marika Saar ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Eesti 2021+ meetmete arendamise arutelul. Üheskoos vaadati läbi Rahandusministeeriumi ettevalmistatud materjalid Euroopa Liidu 2021–2027 eelarveperioodi struktuuritoetuste (sh Õiglase ülemineku fond) tegevusvaldkondade kohta. Uuel perioodil on struktuurivahendite jaotusel põhirõhk järgmistel eesmärkidel; sotsiaalsem Eesti; rohelisem Eesti; nutikam Eesti, ühendatum Eesti; inimestele lähedasem Eesti ja õiglane üleminek.  

Neljapäeval ja reedel, 26.–27. novembril osales Kertu Vuks Praxise mõjude hindamise teemalisel koolitusel. Koolituse eesmärk oli anda lühiülevaade mõjude hindamise meetoditest ja mõjuhinnangute põhjal otsuste tegemiseks nii, et koolitusel osalenu oskaks vastavalt uurimisküsimusele ja olemasolevatele või kogutavatele andmetele valida andmeanalüüsimeetod, millega mõju hinnata. Samuti, kuidas mõista nende tõlgendamise piiranguid ning mõjude hindamise tulemusi kokku võtta ühtses raamistikus poliitikavaliku tegemiseks. 

Tegemist oli neljast osast koosneva koolituse kahe viimase päevaga, mille jooksul keskenduti kulu-tulu analüüsile, lisaks harjutati praktiliste näidete abil riskianalüüside, kulu-tõhususe analüüside ja multi-kriteeriumanalüüside koostamist.  

Koolitust rahastati Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames. 

VALLAMAJANDUS
Teisipäeval, 24. novembril osalesid abivallavanemad Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv ja Hegri Narusk Rannu kooli töökorralduse koosolekul seoses renoveerimisega. Kohtumisel arutati kooli korraldust renoveerimise ajal. Kooli direktor on suhelnud teiste asutuste juhtidega, et korraldada koolitöö ümber rahvamajja, noortekeskusesse ja lasteaeda. Läbi tuleb mõelda toitlustamise korraldamine ehitusperioodil. Praegu on hange välja kuulutatud ning kui kõik läheb edukalt, siis antakse maja ehitajatele üle 1. märtsil 2021. Eesmärk on, et ehitustööd saavad valmis 1. septembriks 2021.  

Teisipäeval, 24 novembril toodi Elva linna jõulukuusk ning alustati jõulukaunistuste paigaldusega Elva vallas.
 

Fotod: Kayvo Kroon ja Christopher Meier 

Esmaspäeval, 23 novembril valmis kaasava eelarve projekt “Ulila paadisadama arendamine”. Rannaalale rajati võrkpalliväljak, kiik ja rannakabiin. 
KOGUKOND

Teisipäeval, 24. novembril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks veebi vahendusel Külaliikumise Kodukant seminaril "Kuidas luua sildu kogukondade ja omavalitsuse vahel?". Päev algas Kirepi kogukonna külastusega, kus külalised võttis vastu külavanem Marju Jõks. Seejärel jätkusid arutelud ja ettekanded Rõngu rahvamajas, päeva juhtis Margus Timmo. Ettekanded tegid Kertu Vuks, Ivika Nõgel ning oma tervituse edastas ja kogemuslugu jagas Ivo Linna. Seminari aruteludes keskenduti järgnevatele teemadele: kuidas saavutada omavalitsuse ja külade vahel hea koostöö; millised on kohalike omavalitsuste võimalused elanike kaasamiseks ning mida ootavad külakogukondade eestvedajad omavalitsuse ametnikelt. 

Seminaril osalesid Otepää, Setomaa, Luunja, Mulgi, Räpina, Mustvee ja Viru-Nigula omavalitsuste ja kogukondade esindajad.  

Elva vald andis üle kogukonnavaldkonna tunnustused 

Täna toimus Rõngu rahvamajas Elva valla Külade Kärajate kokkusaamine, kus anti üle valla kogukonnavaldkonna ja kauni kodu tunnustused. Üritusele olid kohapeale kutsutud vaid tunnustuste nominendid, kõik huvilised said üritust jälgida otseülekande kaudu. 

Aasta küla tiitli sai Rannu alevik. Rannu külade seltsi lõid ettevõtlikud Rannu inimesed 2017. aastal ning selle kolme tegutsemisaasta jooksul on selts näidanud ennast elujõulisena ning toonud piirkonda investeeringuprojekti rahasid. „Samuti on selts algatanud ja korraldanud koostöös Rannu rahvamaja ning Rannu pere- ja noortekeskusega mitmeid toredaid ettevõtmisi ja ühisüritusi," sõnas abivallavanem Marika Saar. 

Külarahvas peab ise olulisemateks saavutusteks Rannu külaplatsile LEADER projektimeetmest varjualuse ehitamist ja välijõusaali rajamist. Rannu külarahvas on korraldanud mitu aastat Rannu Jüriööjooksu ning Jaanipäevaüritusi, samuti aastavahetuse vastu võtmist. „Sel aastal korraldati Maal elamise päeval Rannus ka hoidiste konkurss ning küla tegutseb heatujuliselt ja positiivse lähenemisega," kirjeldas Saar. 

Aasta kogukonna edendaja on Anne Udeküll. Anne Udeküll juhendab tantsurühma Mathilde, Vikerkaar ning ka rahvatantsurühma Helles, milles ta ka ise tantsib. Sel aastal kutsus ta kokku ka võimlejate rühma. „Peale erinevate tantsurühmade juhendamise korraldab ta kogukonnas ka tähtpäevalisi üritusi ning koostab neile kavasid. Anne on tõeline näide sellest, kuidas kogukonda isetegevuse ja kollektiivide kaudu edendada," rääkis abivallavanem Saar. 

Elva valla 2020. aasta kauni linnakodu tiitli sai Anne Kalinina kodu, mis asub Elvas Mahlamäel. Elva vallaarhitekt Jaanika Saar ütles, et Anne Kalinina on suur taaskasutaja ning tema metsa servas asuvast „võluaiast" leidub igal nurgal üllatavaid detaile. „Sealt leiab näiteks portselankannust linnumaja, kübaraga mannekeeni kõrreliste vahel ja lilledega kaunistatud trooni. Tähelepanu väärib seegi, et suure osa taimedest on Anne toonud oma koju metsast," kirjeldas Jaanika Saar. Kaunist linnakodust ei puudu ka väike tarbeaed ja veesilm. 

Elva valla 2020. aasta kauni maakodu tiitli sai Birgit ja Alari Arraku kodu, Loku talu Neemiskülas. Birgit ja Alari Arrak on kodu kujundanud täpselt nii, et nende lastel oleks seal tegevust, kuid sealsamas oleks ruumi ka vanematele vaikuse ja ilu nautimiseks. „Perenaisel on võrdlemisi suur tarbeaed ning kõik taimed kasvatab ta oma perele ise. Hoonetest huvitavaim on vana talu palkidest tehtud suitsusaun, mida kasutatakse väga tihti," kirjeldas vallaarhitekt Jaanika Saar. 

Talu peremees on lastele mänguväljaku ise ehitanud ning mitmetonnisele kivirahnule on laste jaoks kinnitatud ronimisseina elemendid. „Perenaise käsul on mitmeid suuri kive ja kivihunnikuid mööda talumaad ringi paigutatud ja neist ühe otsas võib näha ka vanade põllutööriistade näitust." Peale selle on Loku talus kolm lammast, kaks kääbuskitse ning kass ja kanad. „Põnev on selle talu puhul seegi, et seal on abihoone seinale ehitatud oma maja ka putukatele," lisas vallaarhitekt. 

Peale selle tänas Elva vallavalitsus Elva valla tänukirja ja Elva valla saadiku pusaga Rena Tiganikku, Greta Tiganikku, Tiiu-Triin Tamme, Terle Tamme ja Renaldo Aarnat hooliva ja julge käitumise eest selle aasta septembris, Arbi järve ääres, kui nad läksid appi hädaohus olevale inimesele. 

Elva valla kauni kodu tunnustuse pälvinud esitatakse ka 2021. aasta kevadel „Kaunis kodu 2020" maakondlikku vooru. 

Elva valla kauni kodu konkurssi korraldati teist korda, konkursile laekus sel aastal kokku 8 nominenti. Sel aastal ei antud nominentide nappuse tõttu välja kauni ehitise ja kauni avaliku ruumi tiitlit. 

Nii Elva valla kogukonnavaldkonna aunimetuste laureaadid kui ka Elva valla kauni kodu laureaadid valisid välja vallavalitsuse moodustatud komisjonid. 

Traditsiooniliselt antakse kogukonnavaldkonna tunnustused üle Ühisnädala raames, mis on üle-eestiline kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal. 

Ürituse galerii leiate SIIT

 

TURISM
Kolmapäeval, 25. novembril osales Kertu Vuks EAS-i korraldatud turismiarendusalasel töökoosolekul. Tegemist on regulaarselt toimuva koosolekuga, kus Eesti erinevad turismivaldkonna spetsialistid ja EAS-i turismiarenduse eest vastutavad inimesed tutvustavad lähiperioodi tegevusplaane ning arendusprojekte. Sel korral räägiti pikemalt sihtkohtade koostöövõimalustest Lux Expressiga ning tutvustati Visit Estonia Jõulupuude kampaaniat.  
Pärnu linnavalitsuse ettevõtlusvaldkonna spetsialist tegi põneva ettekande novembris toimunud PlayDay teenusedisaini konverentsist. Kadi Ploom tutvustas Visit Peipsimaa talviseid tegevusi koostöös ettevõtjatega. Samuti anti ülevaade Tartu ja Pärnu jõuluperioodi tegevustest ja kampaaniatest. Visit Saaremaa jagas uudiseid seoses lennundusega  – oluliselt tihedam lennugraafik Tallinna ja Kuressaare vahel, et turistid saaksid mugavalt Saaremaad külastama.  
VARIA

Esimesel advendil toimusid valla eri paigus advendiküünla süütamine ning toredad esimese advendi tegevused.

Rannu alevikus süütasid advendiküünlad jõulupuul Rannu koguduse õpetaja Timo Švedko ja volikogu esimees Maano Koemets. Jõululaule esitasid Valguta segakoor Viisiratas ja Rannu Rahvamaja laulustuudio lapsed. Timo Švedko kuulutas välja jõulurahu ja kutsus inimesi üles mõtlema advendiajal mitterahalistele ning igavikulistele väärtustele.  

Samuti süüdati küünlad Puhjas, Elvas, Rõngus jm.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 16.11-22.11.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.11.–22.11.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELANIKUKS REGISTREERIMISE KAMPAANIA
Elva valla elanikuks registreerimise kampaania

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania kestab 1. novembrist 21. detsembrini ja selle eesmärk on tuletada inimestele meelde, et igaüks vaataks rahvastikuregistrist üle, kas sealsed andmed vastavad tema tegelikele elukohaandmetele.

Nagu ka varasematel aastatel, loosib Elva vallavalitsus selgi aastal elanikuks registreerimise kampaania raames välja auhinnaraha. Sel aastal on aga kampaania rõhk siin elavatel inimestel.

Sel aastal loositakse 3x250 eurot välja nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rahvastikuregistri järgi vähemalt kolm aastat (loosimises osalemiseks tuleb olla Elva valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

3x250 eurot loositakse välja nende inimeste vahel, kes on registreerinud end Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikus ehk 1. novembrist 21. detsembrini 2020 (peab samuti olema valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha loosis osavõtmiseks.

Auhinnaraha võitjad loositakse välja 2021. aasta jaanuari alguses.

Rohkem infot leiab: tuleelva.ee
OLULINE

Vallavalitsus võtab elanikke vastu vaid etteregistreerimisel 

Tuletame meelde, et pöörduksite vallavalitsuse ametnike poole eelkõige e-kanalite kaudu. Ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt aeg kokku leppides, kohtumisel tuleb kanda näomaski. 

Seoses koroonaviiruse suurema levikuga Eestis soovitame enda ja teiste turvalisuse huvides pöörduda vallavalitsuse ametnike poole helistades või kirjutades. Vallavalitsuse ametnike kontaktid ja töökirjeldused leiate SIIT

Kõikidel kodanikel on erinevaid taotlusi võimalik esitada ka vallavalitsuse e-teenuste portaalis, SIIN.  

Sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike kontaktid leiate SIIT. Sotsiaaltööspetsialisti, lastekaitsespetsialisti või sotsiaalnõunikuga kohtumiseks tuleb aeg ette registreerida pöördudes ametniku poole kirja või telefoni teel. 

Elukoha ja sünni registreerimist on võimalik teha elektrooniliselt: https://www.rahvastikuregister.ee/

Elukohta ja sündi on võimalik Elva vallavalitsuses registreerida vaid erandjuhtudel ja etteregistreerimisel: 

Elukohatoimingud: registripidaja Terje Raadom, tel 511 0278 või terje.raadom@elva.ee

Sünni registreerimine: õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk, tel 5084159 või kaisa.kokk@elva.ee

Paneme kõigile inimestele südamele, et rahvarohketes kohtades kannaksite võimalusel näomaski ning et desinfitseeriksite käsi. Kui olete jäänud haigeks, peate püsima kodus. 

Terviseameti info ja juhised: https://www.terviseamet.ee/

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 17. novembril osalesid Marika Saar ja Mare Tamm Kammeri kooli tulevikuarutelul. Riik soovib kooli pidamise üle anda omavalitsustele ning seega on arutelukoht, kas Tartumaa omavalitsused tahavad ja suudavad koostöös kooli pidamist jätkata. Arutasime selle üle, kellele see kool võiks olla suunatud, milles võiks seista kooli unikaalsus ning millistele küsimustele on vaja leida vastused enne otsustamist. Arutelud jätkuvad detsembrikuus. Reedel, 20. novembril jätkasime arutelu Hariduse tugiteenuste keskuses integreeritud tugiteenuste tulevikumudeli arutelul: kuidas toetada lapsi parimal viisil hariduse- ja sotsiaalvaldkonda lõimides.  

SOTSIAAL JA TERVIS
17. novembril toimus esimene Elva valla TEL ja TEK võrgustikuliikmete kokkusaamine Zoom- keskkonnas. Esindatud oli kümme haridusasutust. Kohtumisel toimus tutvustusring, lühike arutelu võrgustikukohtumiste vajalikkusest ning kuulati Elva lasteaed Murumuna ja Puhja kooli tegemisi Tervist edendavate lasteaedade (TEL) ja Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustikus. TEL-i ja TEK-i esindajate mõtete koondamiseks ja edasiste kohtumiste paremaks planeerimiseks saadeti kõikidele liikmetele peale kohtumist lühiküsimustik.
JUHTIMINE

Esmaspäeval, 16. novembril osales abivallavanem Mikk Järv SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu nõukogu koosolekul. Nõukogu koosolekul kinnitati VVV SA strateegia 2030. Koosolekul arutati ka eelarve seisu ja 2021. aasta eelarvet. Nõukogus oli teemaks ka muutunud olukorras teenuse pakkumine. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 16. novembril toimus vallavalitsuse kodulehe arendamise töökoosolek, kus osalesid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde. Täpsemalt vaadati üle kodulehe menüüstruktuur ning vajaminevad tegevused selleks, et detsembrikuus saaks Elva valla koduleht minna üle uuele versioonile. Uue versiooniga muutub kodulehe esilehe välimus, samuti muutub kodulehe menüüstruktuur kasutajasõbralikumaks. Uus versioon parandab veebilehe kasutamist ka nutitelefonis, mis tähendab, et detsembrikuust alates on kodulehte mugav kasutada ka nutiseadmes. 

Esmaspäeval, 16. novembril osales planeeringuspetsialist Maarika Uprus detailplaneeringu digitaalsete andmekihtide koostamise ja esitamise veebiseminaril. 1. novembrist alates on võimalik kehtestatud detailplaneeringuid vormistada ja Maa-ametile esitada ainult digitaalselt. Nõuetekohast vormistamist hakkab kontrollima Maa-ameti automaatkontroller. Rahandusministeerium andis teada, et loomisel on üleriigiline planeeringute andmekogu, mille eesmärk on luua uudne teenus Eestis kehtivate ajakohaste planeeringute andmete digitaalsel kujul kättesaadavuse ja teabe taaskasutatavuse tagamiseks. Andmekogusse kantud planeeringud aitavad suurendada avalike teenuste ja teabe kättesaadavust ning lihtsustada protsesse. 
Teisipäeval, 17. novembril toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek. Arutati ideekorje ajal üldplaneeringusse esitatud ettepanekuid ja sõnastati vallavalitsuse seisukohad. Peamiselt tehti ettepanekuid maakasutuse juhtotstarbe ajakohastamiseks või muutmiseks ning kergliiklusteede rajamiseks. Samuti toodi välja väärtustamist vajavaid objekte ning tehti ettepanekuid sportimise ja vaba aja veetmise võimaluste avardamiseks. Peagi on võimalik kõigil tutvuda valla veebilehel laekunud ettepanekute ja vallavalitsuse arvamustega.  

Kolmapäeval, 18. novembril osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja veebi kaudu Lõuna-Eesti arengupäeval.  

Arengupäeva eesmärk oli saada sisend, kuidas liikuda edasi Lõuna-Eesti piirkondliku arengu juhtimisel, vaadata üle olemasolevad koostöövaldkonnad ning proaktiivselt mõelda, mis valdkonnad ja teemad on veel olulised Lõuna-Eesti koostöö kontekstis. Arengupäev kandis loodetavasti eesmärki ja töötubades toimunud aruteludest saadud mõtteid ja infot rakendatakse Lõuna-Eesti koostöölepingu 2021. aasta tegevuskava koostamisel. Töötubade eesmärk oli koguda kokku ettepanekud, mida oleks võimalik rakendada 24 kuu jooksul.  

Neljapäeval ja reedel osales Kertu Vuks Praxise koolitusel “Mõjude hindamine poliitikakujundamises”. Tegemist on neljast osast koosneva koolitusega, mille tulemusena peaks koolitusel osalejatel olema hea ülevaade mõjude hindamise protsessist ja meetoditest, sh kvantitatiivsetest ja kvalitatiivsetest meetoditest. Lisaks tutvustatakse riskianalüüside, kulu-tõhususe ja multi- kriteeriumanalüüsi kasutamisvõimalusi strateegiate koostamisel. Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames. 
Neljapäeval osalesid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar UBC planeerijate komisjoni veebikohtumisel. 

Oma kogemusi koroonaviiruseaegsetest linnade planeerimisvaldkonna probleemidest ja linnaruumi kohanemise näidetest jagasid peale Läänemerelinnade ka USA (New York) ja Aafrika (Lake Victoria Region) planeerimisvaldkonna asjatundjad. Väljakutsele, kuidas kohandada linnaruum ümber pigem jalgsi- või rattaga liikujatele ning laiendada vaba-aja veetmise tarbeks olemasolevaid ärisid (poed, kohvikud jms), oli leitud nutikaid lahendusi. Tänavaruumi kasutamise muutusega loodi vähenenud autoliikluse asemele võimalus liikuda jalgsi ja rattaga. Kohvikud, mis vajasid rohkem ruumi hajusalt laudade paigutamiseks, laiendati tänavale. Veebikohtumisel jäi kõlama mõte, kas koroonaaegsed linnalahendused ongi uus reaalsus ja linnaruumi kavandamisel tuleb hakata planeerima rohkem võimalusi inimeste hajutamiseks.  

New Yorgi näitel - loominguline viis, kuidas hoida turvalist distantsi. 

Kohvikualade laienemine tänavaruumi parkimisplatside ja autoteede arvelt. 
Olukorras, kus kogunemised on keelatud, on väga raske luua avalikku ruumi, mis väldib kogunemiste teket. Mänguväljak, mis eraldab inimesi.  
VALLAMAJANDUS

Peedu tee, Kärneri ja Lootuse tänava rekonstrueerimistööd said lõpetatud 

Eelmisel nädalal lõppesid Peedu tee, Kärneri ja Lootuse tänava rekonstrueerimistööd, kus viimases järjekorras paigaldati uued LED valgustid ja demonteeriti vanad naatriumlambid. Antud tänavalõigu rekonstrueerimistöid teostati mitme projekti raames. Oktoobriks sai valmis tänavaehitus, kus vahetati välja nõukogudeaegne asfaltkatend ja uuendati tee aluskihid.  

Peedu tee oli transiitliikluse tõttu aastate jooksul märkimisväärselt vajunud ning Kärneri tn nurgal asuv kurv paduvihmade tõttu pidevalt kahjustatud. Lisaks oli seal ka liiklusohtlik lai ristmik, mis 3/4 ulatuses oli kruusakattega. Sõidutee rekonstrueerimise käigus sai ristmik ohutumaks ning Kärneri tänava lõppu ka jalakäijate ülekäiguraja, mille kaudu saavad elanikud liikuda Mahlamäe ja Heina tänavale.  

Tulevikus on plaan rajada ka kergtee Peedu tee äärde. Praegu toetas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium üksnes transiittee rekonstrueerimist, aga loodetavasti avatakse ka kergteede meede, mille abil saaks ellu viia projektis planeeritud kergtee.  

Tänavavalgustus toodi projekti raames teele oluliselt lähemale, sest endised lambid asusid kohati paarikümne meetri kaugusel teest ja ei valgustanud teel liiklejaid. Kogu tänava rekonstrueerimisele kulus ca 0,5 miljonit eurot (sh projekteerimine, ehitus, omanikujärelevalve ja valgustite paigaldus), millest oli majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toetus 216 240 eurot. Ehitas OÜ Roadwest ja valgustid paigaldas Pental Elekter OÜ. 

Neljapäeval, 19. novembril osales vallavaraspetsialist Terje Korss tuleohutuskoolitusel. Koolitusel räägiti järgmistest teemadest:

 • tulekahjude ennetamine ja tegutsemine tulekahju ajal;
 • tegutsemine tulekahju korral (vastutus, kohustuslikud tegevused, personali teadlikkus, koolitused ja õppused);
 • olulised korralduslikud tuleohutusnõuded (vastutus, nõutav dokumentatsioon, enesekontroll ja enesekontrolli tuleohutusaruanne, järelevalve);
 • olulised ehituslikud tuleohutusnõuded (vastutus, nõutav dokumentatsioon, ehitise kaasajastamine);
 • tuleohutuspaigaldiste korrashoiutagamine (vastutus, kohustused ja järelevalve
 • ning muudatused tuleohutusnõuetes (värskemad kehtima hakanud muudatused ja planeeritavad muudatused eeldatavalt 1. aprillist 2021.
Tunnistuse saanuna koostab vallavaraspetsialist vallavalitsuse hallatavatele asutustele memo, et tuletada nõudeid meelde ja tutvustada ette uuel aastal jõustuvaid muudatusi. 
KOGUKOND

28. novembril antakse Külade Kärajatel üle valla kogukonnavaldkonna ja Kauni kodu tunnustused 

28. novembril kell 11 on kõik huvilised oodatud kaasa elama Elva valla Külade Kärajate otseülekandele. 

Külade Kärajatel antakse üle Elva valla kogukonnavaldkonna ja Kauni kodu tunnustused. 

Seoses koroonaviiruse levikuga riigis, on üritusele kohapeale kutsutud vaid tunnustuste nominendid. 

Kõik teised huvilised saavad üritust jälgida otseülekandena Zoom-keskkonnas: https://us02web.zoom.us/j/81794167872?pwd=c0c0YkFjNDNkSmxWQUxmb2JIRW5iQT09  

VARIA

Omniva teatab: posti kohalejõudmise aeg võib Elva vallas muutuda 

Alates 18. novembrist võib Elva vallas (Elva linnas, Annikorus ja Valgutas) seoses postiringide ümberkorraldustega jõuda post postkasti tavapärasest erineval ajal. 

Postiringide korraldamisel lähtub Eesti Post sellest, et kogu post jõuaks klientideni võimalikult kiiresti. Konkreetsesse postkasti posti kohalejõudmise aeg sõltub kanderingi teekonnast - need, kes asuvad postikulleri kanderingi alguses, saavad lehed varem ja need, kes lõpus, hiljem.  

Paratamatult ei saa kõik aadressid paikneda posti kanderingi alguses ning kanderingide muutmisel võib mõni varasemalt kanderingi alguses paiknenud majapidamine sattuda ringi lõppu ja tema jaoks tähendab see harjumuspärase posti saabumise aja muutust. 

Tervikuna toimub aga kandering ikka sama aja jooksul. Maapiirkondades jõuab post endiselt inimesteni kõige hiljem kella 16ks ja linnades päeva jooksul. 

 

Vallavalitsus võtab tööle hooldustöötaja 

Elva vallavalitsus võtab tööle hooldustöötaja, kelle ülesanne on koduteenuse osutamine Elva vallas. Kandideerimise tähtaeg on 25. november. 

Olete oodatud kandideerima, kui teil on: 

 • keskharidus; 

 • B-kategooria juhiluba; 

 • teadmised tööks vajalikest õigusaktidest; 

 • hea pingetaluvus. 

Kandideerimiseks palume esitada: 

 • CV; 

 • koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Dokumendid palume saata e-aadressile elva@elva.ee

Tööle asumise aeg on 7. detsember ning tegemist on täistööajaga.  

Ametijuhendi leiate: www.elva.ee/toopakkumised

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee või tel 520 8465 

 
Elva vallavalitsus tähistas 19. novembril rahvusvahelist meestepäeva, mille eesmärk on keskenduda meeste ja poiste emotsionaalsele, füüsilisele ja vaimsele tervisele. Suunasime Elva vallavalitsuse mehed väikesele orienteerumisvõistlusele ning kinkisime tükikese tervist.  
 

Kuidas valida näomaski? Loe täpsemalt TTJA juhisest 

Eesti turul levivad väga erineva välimuse ja kvaliteediomadustega korduvkasutatavad näomaskid ja selleks, et maskikandja saaks teha teadlikuma valiku, on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) koostanud juhised miinimumnõuetest Eestis turustatavatele laiatarbe näokatetele. Juhend on leitav SIIT (PDF). 

TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa sõnul on väga oluline endale aru anda juba maski valides, et kas mask on piisavalt turvaline nii enda kui teiste lähedal toimetavate inimeste jaoks. Igal müüdaval maskil peab juures asuma detailne juhend, kus näiteks on välja toodud, et kas tegu on ühekordse või korduvkasutatava maskiga; ning kas korduvkasutatav mask on vähemasti 60 kraadise kuumuse juures pestav või et kas see on tehtud piisavalt õhus levivaid osakesi kinni hoidvast materjalist. „Müügikohas endale korduvkasutatavat maski valides jälgi kindlasti tootega kaasasolevat infot ja märgistust. Samuti tuleb maski kindlasti kanda ja hooldada vastavalt tootja juhistele," pani ta ostjatele südamele. 

Korduvkasutatava maski pakendil või kaasasoleval infolehel peab kirjas olema alljärgnev info: 

filtreerimistõhusus ja osakeste suurus, millega seda on katsetatud; 

viide, kas tegu on korduvkasutatava või ühekordse näomaskiga; 

korduvkasutatava maski puhul lisaks teave, et „maski tuleb puhastada vastavalt tootja juhistele pärast iga kasutamist" ning lisatud peavad olema juhised toote puhastamiseks/pesemiseks. PS! Viirusosakesed hävinevad alates 60-kraadise pesu puhul. Näiteks, kui juhisel on viidatud 40-kraadisele pesule ja puuduvad viited teistele puhastusjuhistele, mis tagaks viirusosakeste hävinemise, ei saa sellist toodet pidada korduval kasutamisel kasutajale ohutuks; 

kasutusjuhised (kuidas näokate/mask peab olema paigaldatud jms - võib olla piktogrammidena); 

lisatud peab olema muu hulgas järgmine teave: „Kontrollige alati, et näokate oleks õigesti sätitud ja kataks teie nina, suu ja lõua; habe võib vähendada filtreerimistõhusust." Samuti peab olema lisatud järgmine info: „Näokatte kasutamine ei asenda teisi kaitsemeetmeid nagu regulaarne kätepesu, vajalik distantsihoidmine jms."; 

lisatud peab olema hoiatus: „Hoiatus/tähelepanu! Tegu ei ole meditsiinilise maski ega isikukaitsevahendiga. Näokate/mask piirab kasutaja hingamisteedest piisakeste lendumist keskkonda." (vastav hoiatus peab olema kergesti märgatav); 

tootja ja/või importija nimi ja kontaktandmed; 

toote identifitseerimisvahend (mudeli-, partiinumber vms). 

Sama märgistus peab olema ka e-poes toote kirjelduse juures. 

„Selline mask, millel ei ole üldse mingisugust infot kaasas või e-poes ei ole vastavat kirjeldust toote juures, jätkem pigem ostmata," soovitas Teinemaa. Ta lisas, et näomask vähendab viiruse levikut vaid siis, kui samal ajal täita ka teisi ennetavaid meetmeid – püsida haigena kodus, hoia teiste inimestega distantsi ja täita hügieeninõudeid. 

NB, arvestatavate kaitseomadustega maski isiklikuks otstarbeks saab inimene ka ise teha. Vaata TTJA juhendeid, kuidas ise valmistada korduvkasutatavat maski: 

„Kuidas valmistada kodus mask 5 minutiga?" (PDF)   

 „Isetehtud maski valmistamise soovitused eraisikutele ja Meditsiinilise maski valmistamise juhised ettevõtjatele" (PDF) . 

TTJA juhib tähelepanu, et toote ohutuse ja nõuetele vastavuse eest vastutab alati tootja/maaletooja/levitaja. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 9.11-15.11.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.11.–15.11.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELANIKUKS REGISTREERIMISE KAMPAANIA

Marju Jõks: Siin on alati naeratavad ja üksteist hoidvad inimesed

 
Kirepi külavanem Marju Jõks on kogu oma elu elanud Kirepi külas ja ta leiab, et teda on just Elva vallas hoidnud kohalikud inimesed – nende soojus ja teotahe.
 
Marju arvates räägib Kirepi küla asukoha kasuks palju ka see, et Tartu ja Elva on väga lähedal. „Eluks vajalikud asutused on siin elades käe ja jala juures – poed, lasteaiad ja koolid on viie kuni kümne kilomeetri läheduses,“ sõnab ta.
 
Marju on Elva vallas elades leidnud endale palju häid sõpru ja maailma parima töökoha. Marju töötab õpetajana Elva lasteaias Õnneseen. „Olen siin leidnud vahvaid väljakutseid, mis on äratanud minus sellised omadused, mida ma ei teadnudki olemas olevat. Need on teotahtelisus, särasilmsus ja usk iseendasse.“
 
Marju sai sel aastal Tartumaa aasta õpetaja (lasteaiaõpetaja kategoorias) tiitli ning ta leiab, et tema kõrge lend saigi alguse just Õnneseenest. „Õnneseene rahvas on see, kes on mind utsitanud, kes on andnud mulle võimalused ja inspiratsiooni.“
 
Tegemised üheskoos külaga
 
Viimased kaks aastat külavanemana on Marjule pakkunud väga palju eduelamusi, sest üheskoos on palju ära tehtud. „Varem ei olnud külal olemas kohta, kus üheskoos kokku saada – nüüd on meil olemas plats, mida aina edasi korrastame.“ Külaplatsil on ka Kirepi kogukonna kilesaun, mis sai sel aastal Euroopa saunamaratonil 486 poolthäälega rahva lemmiksaunaks.
 
Peale selle võib Kirepi kõlada paljudele tuttava kohanimena ka seetõttu, et just Kirepi rahvas pani eelmisel aastal pärast AHHAA pingi paigaldamist ka Kirepi teeäärtesse rõõmsad sildid „Ihhii“, „Juhhuu“, „Ehhee“ ja „Ohhoo!“, mis rõõmustasid paljusid inimesi ning tekitasid sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses elevust.
 
Siin täituvad unistused
 
Kirepi küla puhul armastab Marju enim siin elavaid inimesi. „Siin on alati naeratavad ja üksteist hoidvad inimesed. Kui kusagil toimub midagi põnevat, antakse sellest kohe ka teistele teada.“
 
Viimane kõige ägedam Elva vallast saadud elamus oli Marju jaoks matkamäng Elva elamuste radadel, mille läbimise võttis ta ette koos sõpradega. „Käisime oma seltskonnaga kõik need punktid läbi ja avastasime nii ägedaid kohti, mis on siinsamas olemas.“
 
Marju lisab lõpetuseks, et tema on täiesti veendunud, et Elva valda tasub elama tulla. „Siin saavad sinu unistused teoks – neid hakkavad kandma päris teod ja tegemised,“ räägib ta.

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania kestab 1. novembrist 21. detsembrini ja selle eesmärk on tuletada inimestele meelde, et igaüks vaataks rahvastikuregistrist üle, kas sealsed andmed vastavad tema tegelikele elukohaandmetele.

Nagu ka varasematel aastatel, loosib Elva vallavalitsus selgi aastal elanikuks registreerimise kampaania raames välja auhinnaraha. Sel aastal on aga kampaania rõhk siin elavatel inimestel.

Sel aastal loositakse 3x250 eurot välja nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rahvastikuregistri järgi vähemalt kolm aastat (loosimises osalemiseks tuleb olla Elva valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

3x250 eurot loositakse välja nende inimeste vahel, kes on registreerinud end Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikus ehk 1. novembrist 21. detsembrini 2020 (peab samuti olema valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha loosis osavõtmiseks.

Auhinnaraha võitjad loositakse välja 2021. aasta jaanuari alguses.

Rohkem infot leiab: tuleelva.ee
OLULINE

Vallavalitsus võtab elanikke vastu vaid etteregistreerimisel 

Tuletame meelde, et pöörduksite vallavalitsuse ametnike poole eelkõige e-kanalite kaudu. Ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt aeg kokku leppides, kohtumisel tuleb kanda näomaski. 

Seoses koroonaviiruse suurema levikuga Eestis soovitame enda ja teiste turvalisuse huvides pöörduda vallavalitsuse ametnike poole helistades või kirjutades. Vallavalitsuse ametnike kontaktid ja töökirjeldused leiate SIIT

Kõikidel kodanikel on erinevaid taotlusi võimalik esitada ka vallavalitsuse e-teenuste portaalis, SIIN.  

Sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike kontaktid leiate SIIT. Sotsiaaltööspetsialisti, lastekaitsespetsialisti või sotsiaalnõunikuga kohtumiseks tuleb aeg ette registreerida pöördudes ametniku poole kirja või telefoni teel. 

Elukoha ja sünni registreerimist on võimalik teha elektrooniliselt: https://www.rahvastikuregister.ee/

Elukohta ja sündi on võimalik Elva vallavalitsuses registreerida vaid erandjuhtudel ja etteregistreerimisel: 

Elukohatoimingud: registripidaja Terje Raadom, tel 511 0278 või terje.raadom@elva.ee

Sünni registreerimine: õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk, tel 5084159 või kaisa.kokk@elva.ee

Paneme kõigile inimestele südamele, et rahvarohketes kohtades kannaksite võimalusel näomaski ning et desinfitseeriksite käsi. Kui olete jäänud haigeks, peate püsima kodus. 

Terviseameti info ja juhised: https://www.terviseamet.ee/

 

Vabariigi valitsus avalikustas uued koroonaviiruse vastased meetmed 

Vabariigi valitsus teisipäevasel, 10. novembri kabinetinõupidamisel heaks meetmed, mida rakendada töökohtadel, kodus ja pereringis, ühistranspordis ning teistes avalikes kohtades, et piirata üha laialdasemaks muutuvat koroonaviiruse levikut ning kaitsta Eesti inimeste elu ja tervist. 
 
Peaminister Jüri Ratase sõnul on koroonaviiruse levikut puudutav olukord Eestis kriitiline ja haiglaravil viibivate patsientide arv kasvab kiirelt. "Koostöös sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja valitsust nõustava teadusnõukojaga pakume välja soovitused ja ettepanekud, kuidas vähendada nakkuse levikut tööl, kodus ja pereringis, ühissõidukites ja muudes avalikes kohtades. Lisaks peame praeguses olukorras vajalikuks karmistada piiranguid kaubandusettevõtetes ning toitlustus- ja meelelahutusasutustes, et suudaksime viiruse levikut kontrollida," ütles ta. 
 
Meetmetele, mille rakendamine eeldab valitsuse korralduste muutmist, andis valitsuskabinet täna põhimõttelise heakskiidu. Vastavad korraldused annab valitsus praeguse plaani kohaselt sel neljapäeval. 
 
Meetmed töökohal 
•          Töötajatel soovitame teha võimaluse korral kaugtööd. 
•          Tööandjatel soovitame valmistada ette kaugtöö plaani ja korraldada kaugtöö juhuks, kui töökohal nakatub keegi koroonaviirusesse. 
•          Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas jõulupeod, kus osalevad inimesed, kes igapäevaselt kokku ei puutu. Pereringis jõulupühade pidamine on loomulikult lubatud. 
 
Meetmed kodus ja pereringis 
•          Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käsi ja pindasid. 
•          Hoolekandeasutustel tuleb tagada riskirühma kuuluvatele inimestele ohutud võimalused kontaktseks ja mittekontaktseks suhtluseks. 
•          Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusesse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning puhastada regulaarselt käsi ja pindasid. 
 
Meetmed avalikes kohtades ja ühistranspordis 
•          Ühistranspordis, kaubandusettevõtete teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides ning konverentsidel, kontsertidel, teatris ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Selle täitmist palume jälgida ning inimesi informeerida vedajatel, kaubandusettevõtjatel ja ürituste korraldajatel. Maski ei pea kandma inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastu näidustatud (näiteks astmaatikud või vaegkuuljad), ning alla 12-aastased lapsed, võimalikud on ka teised põhjendatud olukorrad (näiteks juhul, kui transpordivahendis pole teisi reisijaid). 
•          Vedajatel palume korraldada ühistranspordis maskikandmist puudutava teavituse, näiteks üleskutse "Hea reisija, pane mask ette!" Muu ohutusalane informatsioon tuleb panna ühistranspordivahendis nähtavale kohale. 
•          Valitsus kehtestab oma korraldusega kaubandusettevõtete siseruumides asuvates teenindussaalides ja nende üldkasutatavates ruumides 2+2 reegli, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud perekondadel ja kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Reegel hakkab kehtima 16. novembrist. 
•          Valitsus kehtestab oma korraldusega toitlus- ja meelelahutusasutustes inimeste gruppide vahel kahemeetrise vahemaa reegli, kusjuures ühes seltskonnas võib viibida kõige rohkem 10 inimest. Piirang ei puuduta ühe perekonna liikmeid, samuti ei puuduta see näiteks huviharidust ja laste mängutubasid. 
•          Valitsus piirab oma korraldusega toitlustus- ja meelelahutusasutuste lahtiolekuaega alates keskööst kuni kella 6ni hommikul, et vältida inimeste kogunemist. Piirang ei hõlma toidu kaasamüüki. 

Lisainfo: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-avalikustas-uued-koroonaviiruse-vastased-meetmed

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Neljapäeval, 12. novembril osalesid Mare Tamm, Auli Mäesalu ja IT-nõunik Kayvo Kroon haridusasutuste haridustehnoloogide koosolekul Zoom-keskkonnas. Peamiselt arutleti hübriidõppe korraldamise üle Elva valla haridusasutustes. Haridustehnoloogid jagasid oma kogemusi ning tõid välja murekohti ja rõõme. Positiivne oli tõdeda, et meie valla koolid on tehniliste vahendite mõttes distantsõppeks hästi valmistunud.

SOTSIAALVALDKOND

Elva vald taotles hoolekandeteenuste osutamiseks Riigi tugiteenuste keskuselt toetust ja sai positiivse vastuse 

Elva vallavalitsus taotles Euroopa Sotsiaalfondi meetmest "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" toetust, millele sai Riigi tugiteenuste keskuselt positiivse otsuse. 

Elva valla projekti "Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas" kogukulud on 342 732 eurot, toetust saadi 85% projekti abikõlblikest kuludest, mille suurus on 291 321 eurot. Elva valla omaosalus on 15% ehk 51 411 eurot. 

Projekti tegevused toimuvad 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2022. 

Projektiga laiendatakse ja tagatakse jätkusuutlik koduteenus, tugiisikuteenuse ja intervallhooldusteenuse osutamine. Samuti korraldatakse integreeritud hoolekandeteenus ning võimaldatakse nõustamisteenuseid ja tugigruppe Elva vallas. 

Hoolekandeteenused vähendavad hoolduskoormust või toimetulekuraskusi, aitavad hoolduskoormusega või erivajadustega inimestel tööturule siseneda või tööturul püsida. Samuti parandab teenus inimeste toimetulekut ja võimaldab hooldusvajadusega inimesel kauem oma kodus elada.  

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee

Elva vallavalitsus maksab haigestunud töötajale haigushüvitist esimesest päevast alates 

Elva vallavalitsus otsustas täna toimunud istungil, et vallavalitsuse ja hallatavate asutuste juhtidele ja töötajatele makstakse hüvitist haiguslehe esimest päevast. Otsus hakkab kehtima tagasiulatuvalt 1. novembrist 2020 ja kehtib 28. veebruarini 2021. 

Seaduse järgi peab tööandja maksma töötajale hüvitist haigestumise või vigastuse 4. kuni 8. kalendripäeva eest 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Seoses COVID-19 viiruse leviku laienemisega ja haigestunute arvu suurenemisega otsustas Elva vallavalitsus maksta erandkorras haigushüvitist alates haiguslehe esimesest päevast. 

Otsus tähendab, et vallavalitsuse teenistujatele ja hallatavate asutuste juhtidele ning töötajatele makstakse haigushüvitist alates haiguslehe esimesest kalendripäevast 70% teenistuja ja töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust. Vallavalitsuse korraldus kehtib 28. veebruarini 2021. 

Tänane otsus tähendab ka seda, et kui viirushaiguse leviku tõttu tuleb mingiks ajaks Terviseameti või vallavalitsuse soovitusel sulgeda kogu asutus (nt kool või lasteaed), siis tuleb töötajate töö ümber korraldada kaugtööks ning kõikide töötajate palk säilib samas mahus. Kui kaugtöö võimalust ei ole ja tekkinud olukorra tõttu pole võimalik tööd teha, säilib töötajate palk siiski samas mahus. 

Kui Terviseamet suunab mõne töötaja eneseisolatsiooni ja töötajale ei määrata seejuures haiguslehte, tuleb töö korraldada ümber kaugtööks või kasutada kodus olemiseks tervise- või puhkepäevi. Elva vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajatele on ette nähtud 3 tervisepäeva aastas. Tervisepäevade osas peab arvestust asutuse juht. 

Lisainfo: 
Toomas Järveoja, vallavanem 
toomas.jarveoja@elva.ee või tel 515 3699 

Esmaspäeval, 9. novembril algasid Päästeametiga projekti „Tartumaa tuleohutuks" tegevused. See tähendab, et Päästeamet jagab koostöös valla sotsiaaltööspetsialistidega vinguandureid ja tuhaämbreid. Kodudes toimub ka tuleohutusalane kodunõustamine. 

Vinguandurid paigaldatakse 35 kodusse, tuhaämbri koos kühvliga saab 17 kodu ning kolmele vaegkuuljatele paigaldatakse tulekahju avastamise alarmseade. Vajadusel paigaldatakse ka suitsuandur, kui see on puudu. Projekti raames tehakse küttesüsteemi pisiremonte (tahmaluukide asendamine, kinniolevate lõõride lahtivõtmine, ahju- või pliidiukse fikseerimine, pragude kinnimörtimine, pliidiraua vahetus jne) või teostab kutsetunnistusega korstnapühkija küttesüsteemi hoolduse vähemalt 15 abivajaja kodus. 

2018. aastast on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Soovituslik on paigaldada vingugaasiandur, kui kodus on kütteseadmed, mis võivad ohtlikku vingugaasi tekitada – tahkeküttega ahi, kamin, pliit, katel. 

Teisipäeval, 10. novembril osalesid abivallavanem Marika Saar ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp KOV koostöövõimaluste mõjude analüüsi fookusgrupis, kus oli teemaks, millised on pikaajalise hoolduse teenuste kitsaskohad, arenguvõimalused ja millistes koostöövormides oleks võimalik neid tulevikus pakkuda. Fookusgrupi intervjuu tegi Rivo Noorkõiv Geomediast.  
Neljapäeval, 12. novembril osalesid Marika Saar ja sotsiaalnõunik Piret Hallast Sotsiaalministeeriumiga kohtumisel, et arutada asendushoolduse rahastamisega seotud teemasid ja kitsaskohti. Tõdeti, et siiani on kohalik omavalitsus saanud rahastamisega hakkama tänu riigi toetusele ja laste omavahenditele. Järgmisel aastal sellest enam ei piisa ning kohalik omavalitsus peab ka oma eelarvest leidma täiendavaid vahendeid, kuna asendushoolduse teenus on läinud oluliselt kallimaks.  
Neljapäeval, 12. novembril osalesid Milvi Sepp ja sotsiaalnõunikud Alo Rebane ja Rutt Hanni Tartumaa kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna koostöökogus, kus sotsiaalkindlustusameti järelevalve peaspetsialist Lilia Raudheiding andis ülevaate sellest, millised on KOVi poolt osutatavate täiskasvanute teenuste peamised puudused ja fookused, millele järelevalves keskendutakse. Lisaks andis Eesti Punase Risti Tartumaa seltsi esindaja Ulvar Kuningas ülevaate organistasiooni tegevustest ja koostöövõimalustest kohalike omavalitsustega. 
JUHTIMINE

Esmaspäeval, 9. novembril toimus vallavolikogu istung. 

Volikogu kinnitas Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatused. Arengukavas tehtud muudatused on peamiselt sõnastuse täpsustused ja muutmised. Eelarvestrateegiale lisandus üks aasta ja vastuvõetav eelarvestrateegia kehtib aastatel 2020–2024.  

Volikogu lõpetas eelarve esimese lugemise ja määras menetlustähtaja muudatuste tegemiseks. Eelarve kogumaht on 26,9 miljonit eurot. Eelarve põhitegevuse tulud on 22,9 miljonit eurot, põhitegevuse kulud 21,4 miljonit eurot. Investeeringuid tehakse 3,7 miljoni euro eest ning investeeringute elluviimiseks võetakse laenu 2021. aastal 2,1 miljonit eurot. Pool investeeringute mahust suunatakse haridus- ja kommunaalmajanduse valdkonda. Täpsema ülevaate eelarvest ja investeeringuobjektide nimekirja leiab eelarve seletuskirjast. Kuni 18. novembrini on volikogu liikmetel võimalik teha muudatusettepanekuid eelarve eelnõu muutmiseks. Eelarve vastuvõtmine on planeeritud volikogu detsembrikuu istungil. 

Volikogu kinnitas Rannu valla soojusmajanduse arengukava muudetud kujul. 2017. aastal kinnitatud kava oli vaja muuta, kuna kaugküttevõrgu taastamise ettevalmistamisel täpsustus klientide arv, kes on huvitatud liitumisest taastatava kaugküttesüsteemiga. Arengukava oli avalikul väljapanekul ja osaliselt arvestati ettepanekutega, mis esitati. Muudetud arengukava alusel jätkub Rannu alevikus kaugkütte taastamise ettevalmistamine. 

Volikogu nõustus Keskkonnaameti otsuse eelnõuga, mis pikendas maavara kaevandamisluba. Keskkonnaameti eelnõu järgi pikendatakse AS Trev-2 Grupp kaevandamisluba Rebaste külas asuval Oona-Nurmi kinnistul 15 aastaks. Peale kaevandamistööde lõppu peab kaevandaja ala korrastama.  

Volikogu pikendas vallavara tasuta kasutamise lepingut. Sihtasutus Uderna Hooldekodu asutajaõigused kuuluvad Elva vallale. Sihtasutusele tasuta kasutada antud Uderna mõisahoone, kaks kinnistut ja muu hooldekodu pidamisega seotud vallavara on vajalik hooldekodu teenuse osutamiseks. Volikogu andis vallavalitsusele loa pikendada tasuta kasutamise lepingut kuni 31.12.2030. 

Esmaspäeval toimus vallavolikogu eestseisuse koosolek, kus osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja. Eestseisus vaatas läbi volikogu 9. novembri istungi päevakorra ja arutas muid volikogu tööga seotud teemasid. 
Foto: Uderna hooldekodu peamaja asub Uderna mõisahoones  

Volikogu moodustas veekogude komisjoni. Veekogude komisjoni moodustamise eesmärk on selgitada välja need veekogud, mille kesine olukord vajab omavalitsuse tähelepanu ja sekkumist. Selliste veekogude osas tuleb komisjoni poolt koostada agenda, mis näeb ette meetmed olukorra parandamiseks. Komisjon on ajutine ja tegutseb kuni 2021. aasta volikogude valimisteni. Komisjoni esimeheks valiti volikogu liige Urmas Kruuse ja aseesimeheks volikogu liige Tõnu Aigro. Komisjonis on 13 liiget, koosseis kinnitatakse detsembrikuu volikogu istungil. 

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Peeter Laasik andis istungil ülevaate tema poolt juhitava komisjoni tegevusest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest. 

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

Teisipäeval, 10. novembril toimus Eesti linnade ja valdade liidu volikogu koosolek, kus osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja volikogu esimees Maano Koemets. 

Koosoleku päevakorras oli 11 teemat. Kõigepealt tutvustati omavalitsuste esindajatele 2021+ struktuurifondide ja Euroopa Liidu taaskäivitamise instrumentide kasutuselevõtmiseks tehtavaid ettevalmistusi rahandusministeeriumis. Eurorahade rõhuasetused uuel perioodil (2021-2027) on erinevad võrreldes lõppeva perioodiga. Täpsema ülevaate toimuvast saab huvi korral ettekandest.  

Teise pikema ettekande tegi rahvastikuminister Riina Solman, kes rääkis rahvastikupoliitikast ja koostöövajadusest omavalitsustega. Volikogule anti liidu juhatuse poolt ülevaade riigieelarve läbirääkimiste seisust. Volikogu kinnitas muuhulgas liidu 2021. aasta eelarve ja päevakorras oli veel mitmeid menetlusliku iseloomuga punkte. Päevakord ja kõik esitlused on kättesaadavad siin.

ARENDUSVALDKOND

Vaata järele: 5. novembril toimunud Verevi järve rannaala detailplaneeringu avalik arutelu 

5. novembril 2020 toimus Elva vallamajas Verevi järve rannaala detailplaneeringu avalik arutelu. 

Arutelul tutvustati avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid ning kõik said küsida ka küsimusi. Arutelust tehtud videot saate järele vaadata Elva valla Youtube'i kontol, SIIN

Planeeringu dokumentidega saate tutvuda SIIN

VALLAMAJANDUS

Keskkonnaministeerium kutsub: Kingi oma autole uus elu! Autoromud viiakse taas tasuta ära 

Käes on tänavune Romukampaania, mis tähendab, et vana romu viiakse kutsumise peale täiesti tasuta ära. 18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti autolammutuste liit,  Kuusakoski AS ja BLRT Refonda autoromud üle Eesti tasuta ära. 

Lisainfot saab BLRT Refonda 1817, Eesti autolammutuste liidu telefonilt 57877233 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660. 

Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis on üle 10 aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust. 2018. aastal oli kogutud romusõidukite ringlussevõtt 87% ja taaskasutamine 91,2%. Romusõidukitest on võimalik ringlusse võtta rehve, õlifiltreid, akusid ja metalle. Romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse.  

Sõidukiomanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk lagunema või müüakse ebaseaduslikule lammutajatele. Ebaseaduslik lammutaja ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistis. 

Romusõidukid põhjustavad negatiivset keskkonnamõju ning võtavad ruumi ning linnas hõivavad ära parkimiskohad. Illegaalses jäätmekäitluskohas toimub jäätmete käitlemine keskkonnanõudeid eirates, mis kujutab endast suurt keskkonnahäiringut seades ohtu põhjavee ja ohutuse (tulekahjud jms). Maha kallatud või põletatud mootoriõli ning mittenõuetele vastav õhukonditsioneeris oleva gaasi käitlemine võib põhjustada nii keskkonnaohtu, kui ka ohtu inimese tervisele. Umbes 6 kuni 12 liitrit vedelikke eemaldatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukist käitlemise ajal. 

Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse registrist lammutustõendi alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav töötlemiskoda.  Keskkonnaluba omav töötlemiskoda suudab teie romusõiduki taaskasutada. 

2017. aastal kustutati lammutustõendi alusel 16 263 sõidukit, 2016. aastal oli see 11 184. Inimesed muutuvad järjest teadlikumaks, et kasutuselt kõrvaldatud sõiduk tuleb viia ametlikku lammutuskotta, kus ta võetakse liiklusregistrist maha lammutustõendi alusel. 

Romukampaania raames koguti 2018 aastal 250 romusõidukit ning 2019. aastal koguti  Kuusakoski ja Eesti Autolammutuste Liidu poolt 2019. aastal kokku 430 sõidukit. BLRT Refonda,  Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski väljastavad romusõiduki osas lammutustõendi ning annavad teie autole uue elu. 

SPORT


Elva kandideerib 2021. aasta Euroopa spordilinnaks


Elva kandideerib 2021. aasta Euroopa Spordilinna tiitlile, mida annab välja Euroopa komisjoni partnerina tegutsev mittetulundusühing ACES Europe. Euroopa Spordilinna tiitlit on Eestis varasemalt kandnud 2020. aastal Kuressaare.

Euroopa Spordilinna tiitlile saavad kandideerida Euroopas paiknevad linnad ja kohalikud omavalitsused, kus elab vähem kui 25 000 elanikku.  

Euroopa Spordilinna tiitlile kandideerimiseks tuli Elva valla meeskonnal kokku panna taotlusraamat, kus toodi välja Elva valla spordivaldkonna ülevaade koos tiitliaastal planeeritavate tegevuste ja spordivaldkonna arengueesmärkidega. 

12. novembril toimunud virtuaalsel hindamiskomisjoni kohtumisel ACES esindajatega tutvustasid Elva valla kandidatuuriraamatut kultuuri-, hariduse- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem Marika Saar, spordijuht Madis Šumanov, turismijuht Hemminki Otstavel ning FC Elva tegevjuht ja treener Marek Naaris.

„Euroopa Spordilinna tiitel annab meile võimaluse tuua tuntust Elva vallale kui mitmekülgsele sporditurismi sihtkohale ja atraktiivsele spordipiirkonnale ning seda nii Eestis kui ka välismaal," rääkis abivallavanem Marika Saar. 

Peale selle pakub tiitel võimaluse nii kohalikul omavalitsusel kui ka Elva valla spordiklubidel arendada rahvusvahelist koostööd ning algatada uusi koostööprojekte. Euroopa Spordilinna tiitel annab Elvale võimaluse pöörata ühe aasta jooksul senisest rohkem tähelepanu tervislike eluviiside propageerimisele ja inimeste liikumisaktiivsuse suurendamisele. 

„Elva valla eesmärk on liita spordi kaudu kogukondi ning tõsta meie inimeste elukvaliteeti mitmekesiste liikumisvõimaluste pakkumisega. Euroopa Spordilinna tiitel annab selle eesmärgi saavutamisele kindlasti hoogu juurde!" ütles Saar.

Hindamiskomisjoni otsus tehakse teatavaks hiljemalt detsembrikuus.

Euroopa Spordilinna tiitlit antakse 2001. aastast välja Euroopa Komisjoni partnerina tegutseva mittetulundusühingu ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation) poolt.

Elva vald tänab kõiki, kes olid taotlusraamatu kokkupanemisel abiks. Nii inglise- kui eestikeelse taotlusraamatuga saab peagi tutvuda www.visitelva.com veebilehel.

Elva vald pärjati 2019. aasta lõpus Eesti kõige sportlikuma omavalitsuse tiitliga. 

 

Lisainfo:
Abivallavanem Marika Saar
Marika.saar@elva.ee või tel 522 7013

Spordijuht Madis Šumanov
Madis.šumanov@elva.ee

Turismijuht Hemminki Otstavel
Hemminki.otstavel@elva.ee

VARIA

Neljapäeval, 11. novembril toimus MTÜ Tulimägi poolt korraldatud arutelu Tulimäe kaitse ja hoolduse teemal. MTÜ soovib Tulimäe kohaliku kaitse alla võtmist, et kaitsta kohalikku kultuuripärandit ja metsa. 

Kohal olid mittetulundusühingu asutajad, kohalikud elanikud, RMK esindajad ning vallavalitsusest olid kutsutud keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens ja volikogu esimees Maano Koemets. 

Osapoolte vahel toimus elav mõttevahetus Tulimäe metsa tuleviku osas, kus lõpuks selgus, et MTÜ Tulimägi, kohalikud elanikud ja RMK näevad metsade kasutamist ja kaitstava ala suurust üsna erinevalt.  

Arutelu toimus värskes õhus

 

Vallavalitsus võtab tööle hankespetsialisti 

Elva vallavalitsus võtab tööle hankespetsialisti, kelle ülesanne on hangete ettevalmistamise korraldamine. Kandideerimise tähtaeg on 24. november 2020. 

Edukal kandidaadil on: 

 • kõrgharidus (soovitavalt ehitus- või õigusalane); 
 • teadmised tööks vajalikest õigusaktidest; 
 • töökohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus; 
 • hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus. 

Kandideerimiseks palume esitada: 

 • CV; 
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 
 • koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Dokumendid palume saata e-aadressile elva@elva.ee. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel ning tegemist on täistööajaga ametikohaga. 

Lisainfo ja ametijuhend on leitavad SIIT.  

Lisainfo: 
Hegri Narusk, vallamajandusosakonna juhataja 
hegri.narusk@elva.ee või tel 512 9072 

 

Elering teatab: novembris alustatakse geotehniliste uuringutega kõrgepingeliini rekonstrueerimiseks 

Elering annab teada, et järgmisel sügisel hakatakse rekonstrueerima Tartust Valmierasse suunduvat ja L301 numbrit kandvat kõrgepingeliini, mis läbib ka Elva valda. Sellega seoses alustatakse novembris geotehniliste uuringutega. 

Praegused liinid on oma vanuselt pensioniealised. Enne renoveerimist on vaja teha geotehnilisi uuringuid, millega alustatakse juba nüüd, novembris. Uuringute käigus selgitatakse välja pinnase omadused, kaardistatakse nii maapealne kui maa-alune olukord ning valmib geodeetiline plaan, mis on nii projekteerimise kui rekonstrueerimise aluseks.  

Uuringud ei tohiks lähedal elavaid inimesi häirida, aga ajutist müra ja vibratsiooni võib mastide vahetus läheduses tekkida. Pinnase kahjustumisel taastatakse endine olukord kohe, kui ilmaolud seda soosivad. 

Tutvu kaardiga SIIN

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Eleringi poole. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 2.11-8.11.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.11.–8.11.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELANIKUKS REGISTREERIMISE KAMPAANIA
Elva valla elanikuks saamise lugu - Enn Tobre 

Elva vallavalitsus alustas elanikuks registreerimise kampaaniaga, mis pöörab sel aastal tähelepanu Elva vallas elamise võludele. Ühtlasi kutsub kampaania üles praeguseid elanikke oma elukohaandmeid kontrollima ja korrastama.

Kampaania raames räägivad neli erinevat inimest valla eri piirkondadest oma loo, kuidas on nemad saanud Elva valla elanikuks, miks on nad just siia elama jäänud ning mida nad oma kodukoha juures kõige enam armastavad. „Soovisime sel aastal selle kampaaniaga tuua fookuse tagasi siin elavatele inimestele – mis on nende mõtted Elva vallas elamisest ja mis neid siin elamise juures võlub," kirjeldas vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde.

Kampaanias räägivad videote kaudu oma loo Puhja seltsimaja kunstiline juht Enn Tobre, Kirepi külavanem Marju Jõks, Puhja kooli õppejuht Riin Massur ja Elva linna aktiivne elanik Kalju Hook. „Nende nelja inimese lood, kuidas nad on just siia elama sattunud või miks nad on siia jäänud, on kõigil natuke erinevad, kuid neid lugusid ühendab üks tugev joon – nad kõik armastavad väga oma kogukonnas elavaid inimesi ning nad on erinevad väljakutsed pööranud võimalusteks iseenda ja kogukonna arendamiseks," rääkis Säde.

Ta lisas, et iga kahe nädala tagant avaldatakse Elva valla sotsiaalmeedias ja valla infolehes ühe inimese video ja lugu. Nii rullub neljast erinevast vaatenurgast lahti Elva valla elanikuks olemise ja saamise lugu.

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania kestab 4. novembrist 21. detsembrini. Nagu varasematel aastatel, loosib Elva vallavalitsus ka sel aastal kampaania raames välja auhinnaraha.

Sel aastal loositakse 3x250 eurot välja nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rahvastikuregistri järgi vähemalt kolm aastat (loosimises osalemiseks tuleb olla Elva valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

3x250 eurot loositakse välja nende inimeste vahel, kes on registreerunud end Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikus ehk 1. novembrist 21. detsembrini 2020 (peab samuti olema valla elanik 1. jaanuari 2021 seisuga). Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha loosis osalemiseks. Auhinnaraha võitjad loositakse välja 2021. aasta jaanuaris.

Kampaania esimest videot saate vaadata Elva valla Youtube'is, SIIN.

Rohkem infot, miks ja kuidas tulla elama Elva valda, leiab aadressilt www.tuleelva.ee.

Oma andmeid saab rahvastikuregistris kontrollida ja vajadusel elukohateadet esitada: https://www.rahvastikuregister.ee

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval toimus Loov Tartumaa Elva valla arutelu, kus osalesid Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, Margit Kink ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ning väga paljud teised erinevate valdkondade esindajad. Kohtumise eesmärk oli arutada selle üle, kuidas suurendada Elva loomemajanduses osalejate hulka, kas ja millist füüsilist keskkonda loomemajanduses osalejad vajavad ehk kas Elvas oleks kohta loomemajanduskeskuseks ning kuidas edendada valdkondadeülest koostööd. Kohtumine toimus koolitusprogrammi Loov Tartumaa raames ning tegemist oli esimese kohtumisega, mille eesmärk on loomemajanduse teekaartide koostamine.   

Teisipäeval kohtusid Marika Saar ja Merilyn Säde Puhja koguduse esindajatega. Kohtumisel arutati valla ja koguduse koostöövõimalusi, sealhulgas räägiti, mismoodi võiks presenteerida valla infokanalites (nt elvakultuur.ee leheküljel) kirikute sündmusi, et huvilised leiaksid need kergemini üles.  
Kolmapäeval, 4. november osales Marika Saar Vabariigi valitsuse ning Eesti linnade ja valdade liidu kahaneva koolivõrgu töörühma koosolekul, kus arutleti selle üle, mida ministeerium ja omavalitsused saaksid koostöös teha, et tuua fookusesse koolivõrgu kahanemisega seotud probleemid ja võimalikud lahendused. Idee on korraldada üle Eesti konverentse, kus tõsta koolivõrguga seotud teemad fookusesse. Novembrikuu lõpus tuleb teine kohtumine, kus keskendutakse seadusandluse muutmise vajadusele ja rahastamise küsimustele.  
Kolmapäeval toimus Elva valla lasteaiaõpetajate e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu. Koosolekul anti juhtidele ülevaade valla tugispetsialistide koostöö kavast ja esimesest kokkusaamisest sel õppeaastal. Samuti anti head tagasisidet Verge nimelisele meeskondade koolitusele, milles osalesid 27 lasteaiaõpetajat kogu vallast ja mis aitab tõsta meie õpetajate erialast professionaalsust eritähelepanu vajavate laste ja õpilastega. Puhja lasteaia juht Leelo Suidt jagas kogemusi ja infot lasteaedade juhtide ühenduse kokkusaamiselt augustikuus Narva-Jõesuus, kus tutvustati muu hulgas koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seisu ja arutelusid. 
Laupäeval, 7. novembril osales Mare Tamm Emili kooli haridusteemalisel e-konverentsil. Erakooli korraldatud päeval astus üles ajuteadlane Jaan Aru, kes küsis, mida me asetame kooli poolt täna laste ajju ja mida peaks laps ise avastama – see on väljakutse kombineerida mõlemad pooled: õppimise ja iseseisvate teadmiste ülesehitamine. Üles astus ka hariduspsühholoog Kati Aus, kes rääkis pingutuse nautimisest õppimise juures ja kuidas seda samm-sammult arendada. Õppimise ülesehitamine kannab endas õppimisest rääkimist, selle praktiseerimist ja keskkonna muutmist lapse ümber. Arutleti ka selle üle, mida tähendab rämpsmotivatsioon täna meie elus, mis toob sageli endaga kaasa kõrget stressi, läbipõlemist, vaimset kokkuvarisemist ja üleõppinud lapsi.  


Veel on võimalus esitada oma idee noorte äriideede konkursile Välk


Elva vallavalitsus korraldab teist aastat koostöös Tartumaa omavalitsuste liidu ja Tartu ärinõuandlaga koolinoortele mõeldud äriideede konkurssi Välk, kuhu on oodatud osalema kõik Tartumaa kuni 20-aastased noored. Konkursi tähtaega on pikendatud ja ideede kavandeid oodatakse 13. novembriks.

Konkursi parimatel on võimalus osaleda mentorprogrammis, kus neid juhendavad ja nõustavad Eesti tipptegijad. Kolm parimat meeskonda pääsevad oma ideesid tutvustama 2021. jaanuaris Tartus toimuval Startup Day-l. 

Konkursi võiduidee auhinnafond on sel aastal 1000€, teise koha võitja saab 500€ ning kolmas koht 300€. Peale selle panustavad auhinnafondi ka sponsorid.   

Konkursi tähtaega on pikendatud, ideede kavandeid oodatakse 13. novembriks. Kavand peab muu seas sisaldama äriidee kirjeldust ning vastama küsimustele, missugust kitsaskohta idee lahendab ja milles seisneb idee uudsus. Peale selle tuleb kirja panna võimalike klientide ja oma meeskonna kirjeldus.

Konkursi eesmärk on tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning anda praktilist äriideede edasiarendamise kogemust. 

Lisainfo konkursi kohta leiab aadressilt www.noortevälk.ee.

Lisainfo:
Kertu Vuks, Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 2. novembril toimus ennetustöö eesmärkide töökoosolek, kus osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde, haridusspetsialist Auli Mäesalu, sotsiaalnõunikud Piret Hallast ja Rutt Hanni, sotsiaaltööspetsialist Sille Kask ja ennetustööspetsialist Kertu Kattai. Arutati ennetustöö eesmärkidest, tegevustest ja määratleti neist tulenevad peamised tegevusülesanded 2020. ja 2021. aastal. Lepiti kokku põhisuunad ja vastutajad. 

Teisipäeval, 3. novembril kohtusid Milvi Sepp ja Piret Hallast Liina Lokkoga Varase Kaasamise Keskusest. Koos arutati järgmise aasta raske ja sügava puudega laste tugiteenuste osutamise koostöövõimalusi.  
Kolmapäeval, 4. novembril toimus Elva valla ja Põltsamaa valla sotsiaalosakondade kohtumine Elvas. Koos arutasime erinevate teenuste korraldamise ja eestkostega seotud probleeme. Andsime neile ülevaate septembris lõppenud projektist „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas” ning edaspidistest plaanidest teenuste arendamisel. Külalised tundsid huvi, kuidas meil on korraldatud sotsiaaltransporditeenus ning millised arengud on Tartumaa Ühistranspordikeskuse pilootprojektis, millega tahetakse muuta sotsiaaltranspordi korraldamine maakonnakeskseks ning edaspidi integreerida see ka ühistranspordiga. Marika Saar tegi ettekande Elva valla sotsiaalvaldkonna arendamisest ja väljakutsetest. 
JUHTIMINE
Esmaspäeval, 2. novembril kohtusid abivallavanem Heiki Hansen ja Rõngu piirkonnakoordinaator Ene Joosing Rõngu vabatahtlike päästjatega. Arutati päästeseltsi arenguplaane ning ettevalmistusi uue komandohoone-kriisikeskuse ehituseks. Päästjate suurim mure on vajaliku ehitusraha leidmine, mis on u 400 000 eurot. Abivallavanem lubas igati kaasa aidata projektirahade taotlemiseks võimaluste otsimisel. Rõngu vabatahtlikud päästjad on siin piirkonnas aktiivseimad, nad teevad aastas rohkem väljasõite kui mõned lähipiirkonna riiklikud komandod. Lisaks tegelevad nad Võrtsjärve veepäästega ning veavad noorteorganisatsiooni ennetustegevuse teadvustamiseks. 
Esmaspäeval toimus vallavolikogu eestseisuse koosolek, kus osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja. Eestseisus vaatas läbi volikogu 9. novembri istungi päevakorra ja arutas muid volikogu tööga seotud teemasid. 
 
Kolmapäeval kohtusid Maano Koemets, Mare Tamm, Marika Saar, Toomas Järveoja ja Margit Kink Elva valla noortevolikoguga. Kohtumine oli väga asjalik, kus lepiti kokku väga konkreetsed sammud koostöö tihendamiseks. Toimuma hakkavad taolised kohtumised regulaarselt, volikogu esimees Maano ja noortevolikogu esimees Miia suhtlevad edaspidi volikogu eelnõudele noorte arvamuse küsimiseks. Eraldi lepitakse kokku kommunikatsiooniteemaline kohtumine ning noortevolikogu teeb ettepanekud noorevolikogu määruse uuendamiseks. Elva valla noortevolikogu on väga aktiivne ning korraldanud hulgaliselt noortele suunatud üritusi.  
ARENDUSVALDKOND
Teisipäeval, 3. novembril osales arendusspetsialist Allan Allik üldplaneeringu teemalises töötoas. Koolitusteseeria viimases kokkusaamises kõneldi üldplaneeringu elluviimisega seotud väljakutsetest ja võimalustest. 

Kolmapäeval, 4. novembril toimus Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu koosolek, kus osalesid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanem Heiki Hansen, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar. Lepiti kokku sammud planeeringuga edasiminekuks ning avalikel aruteludel tõstatatud probleemkohtade lahendamiseks. 

Neljapäeval, 5. novembril toimus Planeerijate ühingu korraldatud virtuaalne planeerimiskonverents, kus osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Allan Allik. Pealmiste teemadena arutleti seekord planeerimisega seotud õiguslikke kitsaskohti ning kuidas tulla toime kahanevate piirkondadega ning kuidas neile pakkuda elukeskkonda parandavaid lahendusi. 

VALLAMAJANDUS


Elva valla jäätmeveos toimub jaanuari algusest oluline muudatus


Lähtuvalt Elva vallavolikogu kehtestatud jäätmehoolduseeskirjast ei teenindata alates 31. detsembrist 2020 140st liitrist väiksemaid käsitsi teisaldatavaid jäätmemahuteid.

Kõikide nende inimeste lepingutele, kel on praegu väiksem kui 140 l jäätmemahuti, lisatakse alates 1. jaanuarist 2021 Eesti keskkonnateenuste poolt 140-liitrised mahutid.

Eesti keskkonnateenused saadavad kõikidele klientidele, keda see muudatus puudutab, ka teavitava kirja. Iga klient peab hoolitsema selle eest, et tema kinnistule saaks vähemalt 140-liitrine jäätmemahuti. Juhul, kui kinnistu omanikul ei ole pärast teavitavat kirja kinnistule pandud 140 liitrist mahutit, fikseeritakse tühisõit.

Küsimuste korral palume pöörduda Eesti keskkonnateenuste poole telefonil 738 67 00.

Toimus Elva valla territooriumil ohtlike puude raie ja võrahooldus
AVALIK ARUTELU

Teisipäeval, 3. novembril toimus Puhja seltsimajas Puhja vana koolihoone avalik arutelu, kus osalesid abivallavanemad Heiki Hansen, Marika Saar  ja Mikk Järv. Arutati lammutamise võimalusi ja selle poolt-vastu argumente. Kogukonna esindajad rääkisid lammutamise vastastest argumentidest; teise poole esindajaid sõnavõttudes ei olnud. Sellest saab järeldada, et kogukond ei soovi selle hoone lammutamist ning vallavalitsus ei tegele lammutamise ettevalmistustega edasi. 

Kolmapäeva, 4. novembri õhtul toimus Elva valla haridusvõrgu analüüsi tutvustamise avalik arutelu, kus osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Marika Saar, Mare Tamm ja Auli Mäesalu. Tegemist oli viimase piirkondliku aruteluga ning ühtlasi esimese avaliku aruteluga, kus tutvustati Elva valla haridusvõrgu analüüsi seisu. Haridusvõrgu analüüs valmis 2020. aasta lõpuks.  

Neljapäeval, 5. novembril toimus Verevi järve rannaala detailplaneeringu avalik arutelu, kus osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Maarika Uprus.  

Vallavalitsus tutvustas avaliku detailplaneeringu väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid ning saabunud Keskkonnaameti nõusolekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Arutelu käigus said osalejad esitada küsimusi detailplaneeringu lahenduse kohta. Peale selle arutati Verevi järve seisundi üle ning vee seisundi seoseid detailplaneeringus kavandatud tegevustega. Ettepanekute esitajad jäid arvamuse juurde, et kavandatav hoone on liiga suur ja ei sobi randa. Samuti jäi kõlama arvamus, et enne peaks tegelema Verevi järve tervendamisega ning alles siis hakkama randa hoonet ehitama. 

Õige pea on võimalik ka Elva valla Youtube'ist avalikku arutelu järele vaadata. 

VARIA

6. novembril olid Puhja seltsimajja kutsutud Elva valla paarid, kes sel aastal tähistavad kuld- ja teemantpulma. Juba neljandat korda kutsuti Elva vallas õnnitlemiseks kokku paarid, kes on abielus olnud 50 või 60 aastat.

Paare õnnitlesid vallavanem Toomas Järveoja, vallavolikogu esimees Maano Koemets ja abivallavanem Marika Saar. Tervitused edastas ka EELK Puhja Püha Dionysiuse Koguduse õpetaja Tiit Kuusemaa. Pidulikul sündmusel esinesid Laulupesa laulustuudio lapsed õpetaja Kristel Kruusi juhendamisel.

Kokku tähistavad Elva vallas 2020. aastal teemantpulma 8 paari ja kuldpulmi 25 paari. Kõik kohalolnud paarid jäädvustati Elva valla auraamatusse.

Üritusel tehti osalejatest ka ühisfoto, mille Elva vallavalitsus saadab kõigile osalejatele mälestuseks.

Fotod sündmusest leiate SIIT.

 


Meeldetuletus: ootame kandidaate kogukonna valdkonna tunnustamiseks


Tuletame meelde, et Elva vallavalitsus ootab kandidaate kogukonna valdkonna tegijate tunnustamiseks 15. novembrini. Kandidaate saab esitada kahes kategoorias: Aasta küla ja Aasta kogukonnaedendaja.

Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.

Kandidaate saab esitada e-keskkonnas, SIIN

Tutvu Elva valla tunnustusavalduste korraga SIIN.  

Elva valla kogukonna valdkonna tunnustused, sh kaunimate kodude, ehitiste ja ruumi tunnustused antakse üle 28. novembril toimuvatel Külade kärajatel.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 26.10-1.11.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.10.–1.11.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 27. oktoobril osales haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm Tartumaa Hariduse koostöökogus kohtumisel. Osalised andsid ülevaate Tartumaa valdade hariduselust ja tegevustest. Täna on mitmes Tartu linnale lähedalasuvas vallas kerkimas uued lasteaiad ja lasteaedade juurdeehitused. Samas on vähenenud laste arvud väiksemates koolides ja lasteaedades. 

Soovitakse alustada maakonna tugispetsialistide koostöörühma loomisega, milles Elva on oma kogemuse baasil andnud eeskuju. Olulise teemana on tänaseks esile kerkinud Kammeri kooli tuleviku arutelud ajendatuna sellest, et riik soovib kooli pidamise anda lähiajal üle kohalikule omavalitsusele. Täna õpib selles Kambja vallas asuvas koolis ka mitmeid Elva valla õpilasi.  

Teisipäeval, 27. oktoobril osalesid Mare Tamm, haridusspetsialisti Auli Mäesalu ja sotsiaalnõunik Piret Hallast valla tugispetsialistide e-koosolekul. Koosolekul anti ülevaade kevadel toimunud kaasava hariduse seire tulemustest. Samuti jagati soovitusi, millele pöörata uuel aastal rohkem tähelepanu. Räägiti ka erialaste töörühmade moodustamisest ning nende eesmärgist. Tutvustati plaane selleks õppeaastaks. Elva valla tugispetsialistid said jagada oma rõõme, muresid ja esitada küsimusi. 
Teisipäeval, 27. oktoobril osales Mare Tamm väljasõidul raamatukogude nõukoguga Rannu, Annikoru ja Puhja raamatukogudes. Tutvuti raamatukogude ajalooga ja tänase olukorraga. Arutleti selle üle, kuidas populariseerida lugemist ja edendada koostööd koolide ja lasteaedadega. Koostamisel on tubli lugeja tunnustamise statuut. 
Neljapäeval, 29. oktoobril tähistati Rannu raamatukogu 95. aastapäeva. Elva vallavalitsuse poolt käisid raamatukoguperet õnnitlemas vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanem Marika Saar ja haridus- ja kultuuriosakonnast Mare Tamm ja Margit Kink.  
Neljapäeval, 29. oktoobril osales abivallavanem Marika Saar ELVL hariduse ja noorsootöö teemarühma koosolekul ja reedel, 30. oktoobril osales ta ELVL kultuuri ja spordi teemarühma koosolekul, kus vaadati üle vabariigi valitsusega 2022. aasta eelarve läbirääkimisteks tehtud ettepanekud ning nüüd edastatakse seisukohad liidu juhatusele ja volikogule kinnitamiseks.  
SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 26. oktoobril osalesid Sille Kask ja Oliivia Oengo koolitusel "Võlanõustamise sissejuhatav koolitus teenust korraldavatele sotsiaaltöötajatele", kus räägiti võlanõustamisteenuse määramise põhitõdedest, inimeste finantskirjaoskusest ehk raha tarkusest ja pere eelarve koostamisest. Samuti räägiti ka ohumärkidest, mis võivad anda põhjust mõelda makseraskuseid ennetavale tegevusele.  

Kolmapäeval, 28. oktoobril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, sotsiaalnõunikud Rutt Hanni ja Piret Hallast, ennetustööspetsialist Kertu Kattai, sotsiaaltööspetsialistid Sille Kask ja Oliivia Oengo sotsiaalhoolekande konverentsil “Ellujäämiskunstid muutunud maailmas”. E-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna projektijuht Madis Kallas andis ülevaate, kuidas tegutses Saaremaa vald kevadises eriolukorras. Konverentsil käsitleti mitmes ettekandes hübriidtöötamist – kuidas jagada aega ja ruumi, kuidas hoida kliendisuhteid, miks nutiajastu inimesed vajavad reaalseid kontakte jne. Fookuses olid ka vaimse tervise probleemid, sh füüsilise aktiivsuse olulisus vaimse tervise hoidmisel.  
Neljapäeval ja reedel osalesid Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tervise arengu instituudi koolitusmoodulis „Väärkohtlemise mõju ja lapse või noore toetamine“, mille käigus tutvustati laste arengu viit staadiumi ja nendega seotud eripärasid; ühte traumat kogenud laste erinevust komplekstraumaga kimpus olevatest lastest; lapse ja noore aju arengust traumaprotsessi ajal ja järel. Lisaks selgitati, kust tuleb madal enesehinnang ja mis/kes seda põhjustavad, mida teha suitsiidiohus laste ja noortega.  
Neljapäeval, 29. oktoobril saabus Elva valda taas Euroopa liidu toiduabi.Kogu valla peale kokku jagati välja 195 toiduabi pakki. Toiduabi saajate nimekiri koostatakse Sotsiaalministeeriumi poolt toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse toetuste taotluste ja saajate alusel. Toiduabikomplekt ühe pereliikme kohta kaalub ligi 15 kilogrammi ning sisaldab kuivained, konserve ja purgisuppe. Elva vallas jagati toiduabi 30. oktoobril ning selleks korraks on kõik abi vajanud isikud toiduabi kätte saanud. 
ARENDUSVALDKOND
Esmaspäeval, 26. oktoobril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks linnapiirkondade jätkusuutliku arengu toetusmeetme arutelul Tartus. Arutelu fookuses oli eelkõige see, kas ja milliseid lahendusi on linnapiirkondade ja linnade vahetus mõjualas asuvate omavalitsuste arendamiseks juba kasutatud ning millised võiksid olla koostöökohad tulevikus. Arutelul leiti, et näiteks ühis- ja nõudepõhine transport on see, mida saaks ühiselt paremini  planeerida ning koostööd tehes tagataks ka suurem väärtuspakkumine. Analüüsiti ka seda, milline on omavalitsuste tänane võimekus ja kas meeskondades on piisavalt inimesi, kes selliseid projekte ellu viiksid. Arutati ka kaasamispraktikaid erinevates omavalitsustes: kuidas kaasatakse täna partnereid linnapiirkondade strateegiate koostamisel, tegevuste valikul, tegevuste ettevalmistamisel ja rakendamisel ning millised on head võimalused ja tegevused nende sihtrühmadeni jõudmiseks.  

Kolmapäeval, 28. oktoobril osales abivallavanem Mikk Järv Act Now projekti seminaril “Energiatõhusus – kuidas käivitada uus kasvuvedur?”. 

Seminaril tutvustati Elva valla Act Now projekti tegevusi ning tulemusi: millistesse hoonetesse on paigaldatud energiamonitoorimise seadmed ja milliseid tulemusi on see andnud. Tartu linnavalitsus tutvustas SmartEnCity projekti ning ministeeriumid tutvustasid uute kliimakavade ja CO2 toetusmeetmeid. 

Kolmapäeval võõrustasid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, planeeringuspetsialist Maarika Uprus ja vallaarhitekt Jaanika Saar Rapla vallavalitsuse külalisi. Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks tutvustas külalistele vallavalitsuse struktuuri, samuti räägiti kaasava eelarve korraldamisest ja ideede realiseerimisest. Samuti avatud valitsemise põhimõtete rakendamisest. Tutvustati ka valla suuremaid investeeringuid lähiaastateks. Abivallavanem Mikk Järv tutvustas COVID19 toetuse kasutamise põhimõtteid Elva vallas ning vahetati kogemusi Rapla vallavalitsusega. Pikemalt räägiti ka Act Now projektist.  Vallaarhitekt rääkis külalistele Elva linnasüdame lahendusest, Elva spordihoone projekteerimisest ja ehitamisest ning Elva vallas asuvatest turgudest Elva, Rõngu ja Puhja näidetel.  

Planeeringuspetsialist Maarika Uprus andis külalistele ülevaate Elva valla üldplaneeringu koostamisest, koostamise käigus tehtavatest uuringutest, koostatud detailplaneeringutest, projekteerimistingimuste avatud menetlustest ja väljakutsetest planeeringute elluviimisel.   

Koos vaadati üle Elva linnasüda ning Elva spordihoone.  

Neljapäeval, 29. oktoobril osales Kertu Vuks avaandmete foorumil. Foorum keskendus peamiselt küsimusele: mis kasu on avaandmetest ja kuidas peaksid avaliku sektori organisatsioonid otsustama, milliseid andmed tuleks esmajärjekorras avada. Foorumil tutvustati mitmeid juhtumianalüüse, nii Eestist kui ka mujalt Euroopast. Kuna koroonaviiruse pandeemia muutis oluliselt avaandmete kasutamist ja andmehaldust avalikus sektoris, siis peatuti pikemalt ka sellel teemal. Kristjan Kolde (Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus) tutvustas oma ettekandes õppetunde koroonaviiruse andmestiku loomisel, mida kasutab nii Terviseamet kui ka kogu Eesti, sest andmed on kättesaadavad kõikidele huvilistele veebilehel opendata.digilugu.ee  

 
Reedel külastas arengu- ja planeeringuosakond ja kommunikatsioonijuht Pärnu linnavalitsust. Linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel tutvustas Pärnu linna viimaste aegade suuremaid arendusobjekte ja planeeringuid ning üldplaneeringu koostamise protsessi. Pikemalt arutati erinevate keerukate planeeringute menetlusprotesse ja vahetati kogemusi. 

Avalike suhete Anu Juurma-Saks tutvustas linnavalitsuse struktuuri, osavaldade ja osavallakogude toimimist ning linna valitsemisse kaasamist ja kommunikatsiooni. Arutati ka UBC planeerijate komisjoni Eestis toimuva kohtumise ühist korraldamist. Linnaarhitekt Henri Eessalu juhtimisel külastati linna arengualasid ning valminud arendusobjekte.  
VALLAMAJANDUS

Puulehtede vedu Elva linna puhastusaladelt


Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt* kokku kogutud puulehtede äraveoks on võimalik registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666. Viimasele on võimalik infot jätta ööpäev läbi.

Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress. Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale sisuga kotte.

Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100–150 l) kilekottidesse, kinnistu puhastusala äärde, hunnikus olevaid lahtisi lehti ära ei veeta.

Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*.

Mis on puhastusala?

 • Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub:kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee;
 • kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5 m ulatuses).

PANE TÄHELE!

Tuletame ühtlasi ka meelde, et puulehtede põletamine on koduaedades keelatud! Samuti on keelatud mis tahes muu prügi (plast, riided, mööbel) põletamine.

Elva valla jäätmehoolduseeskirja järgi on kodustes tingimustes lubatud põletada vaid töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi.

Märgade okste-lehtede suits häirib ümberkaudseid inimesi ning võib põhjustada peavalu, silmade ärritust ning hingamishäireid.

Ära vii aiaprügi ka metsa alla!

Puulehed, niidetud muru ja muu aiaprügi on jäätmed, mis ei kuulu loodusesse. Peale selle, et praht risustab metsaalust visuaalselt, võivad aia- ja haljastusjäätmetega levida loodusesse ka võõrliigid, mis võivad põhjustada probleeme.

Näiteks võivad koduaias kasvava võõra taimeliigi seemned metsa alla sattudes hakata seal idanema ja vohama. Lõpuks võtavad need omamaistelt liikidelt kasvukohti. 

Enesele teadmata võid aiaprügiga levitada ka hispaania teetigusid või nende mune.

Lehtedega toimi järgnevalt:

 • Jäta sügisesed lehed koristamata, need kõdunevad ning väetavad mulda loomulikult.
 • Komposti oma kinnistu piires või laota lehed peenramaale.
 • Telli lehtede äravedu Elva varahalduse OÜ-lt.

Kinnistult kogutud lehed ja okkad soovitamine võimalusel komposteerida. Kui selleks võimalust pole, siis Elva linna piires teostab Elva varahalduse OÜ kinnistult lehekoti veo järgmistel tingimustel:

 • Ühe koti suurus kuni 150 l
 • 2.40 eurot kott
 • Eelneval registreerimisel tel 7470000
 • Tasumine kohapeal, kviitungi alusel
KOMISJONID

Teisipäeval, 27. oktoobril toimus kultuurikomisjoni koosolek, kus osales abivallavanem Marika Saar. Virtuaalselt toimunud kultuurikomisjoni koosolekul tutvuti 2021. aasta valdkonna eelarvega ning kinnitati projektitoetuste korra raames esitatud esindusürituste nimekiri.  

Teisipäeva toimus majanduskomisjoni koosolek, kus osalesid vallavanem Toomas Järveoja ning abivallavanemad Heiki Hansen ja Mikk Järv. 

Komisjonis tutvustati valla eelarvestrateegia- ja arengukava avalikul väljapanekul tehtud ettepanekuid, 2021. aasta eelarvet ning Rannu soojamajanduse arengukava täiendamist, mis suunati komisjonist volikokku. 

Teisipäeval toimus ka spordikomisjoni koosolek, kus osales Marika Saar. Spordikomisjoni koosolekul arutleti suusahüppemäe tuleviku üle, samuti tutvustas abivallavanem 2021. aasta valdkonna eelarvet ning eelarvestrateegiasse tehtud spordivaldkonna ettepanekuid.  
Kolmapäeval, 28. oktoobril toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek, kus osalesid volikogu esimees Maano Koemets, abivallavanem Mikk Järv, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning planeeringuspetsialist Maarika Uprus. Maarika Uprus tegi ülevaate käimasolevatest planeeringutest ning tutvustas üldplaneeringu ideekorje tulemusi. Kõiki huvilisi oodatakse 5. novembril kell 18 Elva vallavalitsuse saali Verevi rannaala detailplaneeringu avalikule arutelule, kus arutatakse avaliku väljapaneku raames laekunud ettepanekute üle. 

Kertu Vuks ja Mikk Järv tutvustasid Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku raames laekunud ettepanekuid ning suuremaid investeeringuid 2024. aastani. Mikk Järv tutvustas ka valla eelarvet 2021. aastaks ning Rannu soojamajanduse arengukava.  
Neljapäeval, 28. oktoobril osales abivallavanem Marika Saar sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul. Tartumaa ühistranspordikeskuse juhid tutvustasid sotsiaaltranspordi pilootprojekti praegust seisu ning koos rahanduskomisjoniga tutvustati 2021. aasta eelarvet.  
VARIA

Laupäeval, 31. oktoobril osalesid Toomas Järveoja ja vallaarhitekt Jaanika Saar Veneetsia järgmise arhitektuuribiennaali Elva näituse “Plats! Väärikas kahanemine. 8 linna” avamisel.  

Sel kevadel Veneetsias toimuma pidanud arhitektuuribiennaal, mis lükkus aasta võrra edasi ja pidi muuhulgas kajastama ka Eesti ekspositsiooni – “Hea avaliku ruumi” programmi raames valminud kaheksa Eesti väikelinna väljaku lugu, on nüüd Elva keskväljaku väligaleriis külalistele vaatamiseks üleval kuni 31. detsembrini. Peale Elva linnasüdame on näitusel eksponeeritud veel Kuressaare, Põlva, Rakvere, Rapla, Tõrva, Valga ja Võru väljakud. Näituse avamisel anti telesilla abil sõna kõikide linnade esindajatele. Elva tervitused teistele linnadele andis edasi vallavanem Toomas Järveoja.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 29
Esmaspäev, 11. jaanuar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus-
Esmaspäev, 4. jaanuar 2021 Kell 9 meeskonna infokoosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna
Esmaspäev,   2 8 .   detsember   2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  10
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4