Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.10-3.11.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.10.–3.11.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 28. oktoobril osales Marika Saar ELVL kultuuri ja spordi teemarühma koosolekul Tallinnas. Tegemist on koosolekuga, mis valmistab ette 2021. aasta omavalitsuste ja riigi eelarve läbirääkimisi. Kultuuri- ja spordi teemarühma peamised fookusteemad on laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate palgatoetus, raamatukogude rahastamine ning muinsuskaitse all olevate objektide suurem toetamine.  

Esmaspäeval ja teisipäeval, 28.–29. oktoobril osales Mare Tamm kaasettekandega Haridus- ja Teadusministeeriumi teabepäevadel Tartus ja Tallinnas omavalitsuste haridusametnikele. Õppepäevade temaatika oli seekord omavalitsuste teenistuslikust järelevalvest haridusasutustes. Tutvuti õiguslike aluste, korraldusliku läbiviimise, raskuste ja hea praktikaga. Täna on lasteaia ja kooli pidaja hooleks teada seda, milline on tema asutuste käekäik, millised on vajadused ja tingimused õppijatele, kuidas läheb haridusjuhil ja hoolekogul. Esimesed kogemused Elva vallas on olnud julgustuseks mitmetele teistele omavalitsustele selles valdkonnas. 

Teisipäeval kohtusid Marika Saar, Eva Kuslap ja Sirje Erm Rannu eakate päevakeskuse esindajatega. Räägiti päevakeskuse tulevikuplaanidest ning koostööst MTÜga Tõusvad Tähed.  

Teisipäeval osales Margit Kink Kultuuriministeeriumi mõttetalgutel. Kohtumisel tutvustati dokumentide “Kultuuripoliitika põhialused 2030” ning “Lõimuv Eesti 2030” põhilisi prioriteete ja eesmärke. Toimusid lauaarutelud teemadel: haridus ja haritus, tehnoloogia, kogukond ja keskkond ning rahastamismudelid – millised on prioriteedid osalejate arvates, mida juba tehakse hästi ja millised on takistused. Kultuuristrateegia avalikustatakse lõplikult 13. novembril.  

Neljapäeval, 31. oktoobril kohtusid Marika Saar ja Liis Lehiste SPOKU ja ARNO esindajatega. Teemaks oli huvihariduse ja huvitegevuse platvormi arendamine ja spordiklubide tegevustoetuste esitamise ümberkorraldamine.  

Neljapäeval osales Marika Saar Hariduse Tugiteenuste Keskuste koostööseminaril. Tegemist oli esimese kohtumisega, kus räägiti tuge vajavate õpilaste toetamisest ning erineva tasandi tugispetsialistide keskuste töö käivitamisest.  

Reedel, 1. novembril osales Margit Kink KÜSK-i kogemuspäeval “Ebaõnnestumiste meistriklass”. 

Päev keskendus sellele, kuidas läbikukkumistest õppida ja läbipõlemist ennetada. 

Mõtteid juhendaja (coach’i) Raimo Ülavere ettekandest läbikukkumise kohta: tagasilöögid (ja ebaõnnestumine) on meie peas, elu kvaliteedi defineerib ära see, kuidas me püsti tõuseme. Inimestel on kahte sorti uskumusi: olen selline nagu olen (tagasilöögi korral tunnen end läbikukkujana) vs. ma võin muutuda (kui tagasilöök tuleb, õpin sellest ja lähen edasi).  

Tulemusele keskendumine genereerib ebaõnnestumist, keskendu tegevusele (tulemus ei ole meie kontrolli all, tegevus on). Lõpeta mäletsemine (pidev korrutamine, mis juhtus ja kui halvasti kõik on), vaid tegutse (mida teeme järgmisena), keskendu heale (mida ma tegin hästi?). 

Üleüldisi mõtteid läbipõlemise ennetamise kohta: tunneta oma keha, võta aega enda jaoks, tee sporti, loe raamatuid või tee midagi muud, mida sulle meeldib teha. Organisatsioonikultuur aitab läbipõlemisele kaasa: ära saada ja ära vasta meilidele õhtuti või nädalavahetuseti – see on puhkeaeg. Kehtesta see reegel enda jaoks ja võid teha seesuguse ettepaneku ka kollektiivis. 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 29. oktoobril osalesid Elise Aher ja Lauri Tamm Lapse Heaolu konverentsil Kääriku Spordikeskuses. Ettekandeid peeti näiteks järgmistel teemadel: 

 

 

Pärast ettekandeid jagati kogemusi elava raamatukogu formaadis toimunud aruteludel.  

Kolmapäeval osales Sille Kask lähisuhtevägivalla infopäeval Tartu kohtumajas. Infopäeval räägiti lähisuhtevägivalla juhtumite statistikast ja anti ülevaade menetluste arvust. Selgitati ka, millisel juhul on võimalik korraldada kiirmenetlus. Tutvustati politseipatrullide rinnakaameraid ja näidati väljakutset läbi rinnakaamera salvestuse. Rinnakaamerasalvestis on oluline tõend, kui kannatanu keeldub ütlusi andmast. Infopäeval kõneles ka terapeut, kes tegeleb vägivaldsete meeste ja naistega. Tutvustati programmi “Mehed päriselt”, mis on neljakuuline programm meestele, kes on oma pereliikme suhtes olnud vägivaldsed. Infopäeval tuli teemaks ka ajutise lähenemiskeelu taotlemise võimalus. Samuti räägiti sellest, kuidas toetada pikaajalise lähisuhtevägivalla ohvrit, et ta oleks valmis vägivaldsest suhtest lahkuma. 

Reedel, 1. novembril osales lastekaitsespetsialist Eve Jõgi Tallinna Ülikoolis kursusel  “Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtavaks muutmisel”, kus tutvustati teooriat ning korraldati erinevaid joonistuspraktikaid.  

 

Elva vald kohandab veel 38 puudega inimese kodu

30. oktoobril allkirjastas Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakonna juhataja Urmo Merila otsuse, millega tunnistati Elva Vallavalitsuse taotlus „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise II voor“ vastavaks ja taotlus rahastati. 

Projekti kogumaksumus on 171 480,36 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab Elva Vallavalitsuse taotlust 142 206 euroga. 

Projekti abikõlblikkuse periood on kaks aastat alates 01.12.2019. 

Projekti jooksul kohandatakse 38 inimese kodu, nendes kodudes teostatakse 55 kohandust, millest 21 on liikuvusega seotud toimingute parandamiseks ja 34 hügieenitoimingute parandamiseks. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäevast kolmapäevani, 28.–30. oktoobril osalesid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Gdynias Planning Cities Commission seminaril. 

Poola linnas Gdynias toimunud UBC Planeerijate komisjoni seminari teema oli “GREENING THE CITIES – URBAN OPEN GREEN AREAS” (linnaruumi rohelisemaks muutmine). Korraldajalinna esindajad tutvustasid Gdynia erinevaid piirkondi, millele läänemere linnade planeerijad, arhitektid ja arendajad praktilise töötoa käigus lahendusi otsisid. Kertu Vuks osales töörühmas, mis otsis lahendusi rannikuäärsele arenduspiirkonnale (Polanka Redlowska), mis on varasemalt olnud avalikus kasutuses ning 1950.–1960. aastatel väga tuntud oma avalike basseinide poolest.  Jaanika Saar osales töörühmas, mis tegeles  n-ö taskuparkide “POCKET PARK” kontseptsiooniga. Lisaks haljastamise lahenduse leidmise ja rekreatsiooni funktsioonide andmisele pöörati tähelepanu ka juba linnaliseks muutunud liiklussõlmede, laiade magistraalide ja parklate jalakäijasõbralikumaks ja rohelisemaks muutmisele. Eestist osalesid peale Elva vallavalitsuse ka Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna esindajad. Lepiti kokku, et 2021. aastal korraldatakse seminar Pärnu linna ja Elva valla koostöös Eestis. 

 

Teisipäeval, 29. oktoobril osales Mikk Järv “Targa linna” klubi kohtumisel Valgas. 

Targa linna klubi kohtumisel tutvustati Tartu Energia 2030+ tegevuskava. Valga vald tutvustas, kuidas nad lähenevad kolemajade lammutamisele. Elamumajanduse ja muinsuskaitse teemadel arutati, kuidas luua nüüdisaegseid ja atraktiivseid elamispindasid tingimustes, kus arendajad/pangad ei soosi piirkonda. 

 

Reedel, 1. novembril osales Kertu Vuks Puhja lasteaia uue arengukava koostamise esimesel meeskonnaseminaril. Kertu Vuks tutvustas Elva valla prioriteete haridusvaldkonnas, rääkis arengukava koostamise põhimõtetest ning personali rollist organisatsiooni brändi kujundamisel. Töögruppides korraldati esimesed arutelud, mis on sisendiks uue lasteaia arengukava koostamisel.  

VALLAMAJANDUS

Esmaspäevast kolmapäevani tegeles vallamajanduse osakond tormikahjude tuvastamise ja likvideerimisega. Teostati paikvaatlused üle valla ning koordineeriti tööülesandeid langenud puude, elektri- ja tänavavalgustuskaablite parandamise osas.  

KOMMUNIKATSIOON

Neljapäeval, 31. oktoobril osales Merilyn Säde KOV kommunikatsioonitöötajate kohtumisel Saaremaal, mida korraldas Eesti Linnade ja Valdade Liit. 

Kohtumisel tutvustas Saaremaa valla kommunikatsiooni rõõme ja muresid Saaremaa Vallavalitsuse arendus- ja kommuunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep. Saaremaa on omapärases olukorras, sest seal tegutseb kaks päevalehte, mis tähendab, et vallavalitsusele tuleb iga päev väga palju meediapäringuid.  

Viljandi valla teabespetsialist Kati-Katri Koppel rääkis igapäevasest tööst Viljandi vallas. Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT Kompetentsikeskuse esindaja Kaupo Kase rääkis KOVTP uuendustest ja edasistest plaanidest. 

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Kady-Ann Sutt arutles üheskoos osalejatega kohaliku omavalitsuse ja ministeeriumi koostöökohti just kommunikatsiooni poolelt. 

MTÜ Visit Saaremaa turundusjuht Riine Rander rääkis maine kujundamisest ja turundamisest Visit Saaremaa näitel. 

Saarte Hääle vastutav väljaandja ja peatoimetaja Gunnar Siiner andis meedia vaate kohalike omavalitsuste kommunikatsioonitööle. 

Pärast seda ettekandeid toimus ühine arutelu KOV kommunikatsioonitöötajate murede ja rõõmude üle. Välja toodi näiteks mured seoses valdade infolehtede Omniva kojukandega. Kõik omavalitsused tunnistasid, et ei ole Omniva kojukandega rahul ning kõigil esineb teenuse 

VARIA

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.10-27.10.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.10.–27.10.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 23. oktoobril kohtusid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste ja Margit Kink Võru Vallavalitsuse esindajatega. Kolleegidele anti ülevaade Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna tööst viimase kahe aasta jooksul - uuenduste elluviimisest ning hariduse ja kultuurivaldkondade korraldusest. Samuti tutvustati e-teenuseid ja haridusteenuse haldamise süsteemi Arno.  

 

Kolmapäeval, 23. oktoobril kohtus Margit Kink noorsootöötajate ja noortevolikoguga, et arutada järgmiste volikogu valimiste ning noortekonverentsi korraldust. 

Järgmisesse noortevolikokku saab registreeruda 10. novembrini SIIN. Seni käivad noorsootöötjad ja noortevolikogu liikmed koolides volikogu tööd tutvustamas. 11.–16. novembril saab kandideerinutele anda hääli (internetis ja koolides kohapeal). 17. novembril on valimistepäev Elva raudteejaama saalis. 

Noortekonverents #Kriis toimub 13. novembril Rannu Rahvamajas ja sinna on oodatud kõik Elva valla õpilased alates 12. eluaastast. Konverentsil võetakse luubi alla ühiskonna üks põletavam teema – kiusamine, täpsemalt kooli- ja küberkiusamine. Konverentsil räägitakse sellest, miks tekib kiusamine, kuidas seda ära tunda ning kuidas käituda kui sind või kedagi teist kiusatakse. Lisainfo: https://noortekonverents.elva.ee/

 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval ja kolmapäeval, 22.–23. oktoobril osales Sille Kask koolitusel “Töö uimasteid tarvitava vanemaga”. Koolitusel räägiti sõltuvusest üldiselt: uimastisõltuvuse kui haiguse kujunemisest, tarvitamisega seotud tagajärgedest tervisele ning sotsiaalsest olukorrast. Koolitusel räägiti ka uimastite tarvitamisega seotud müütidest ning tööst sõltlastega – kuidas ära tunda uimastisõltuvusega inimest, sh last ning erinevad ained ja nende mõju. Koolitusel anti näpunäiteid, kuidas suhelda uimastisõltlasega usaldusliku kontakti saavutamiseks. 

 

Teisipäeval, 22. oktoobril osales Eva Kuslap aruteluhommikul riikliku hoolduskoordinatsiooni mudeli ning pikaajalise hoolduse süsteemi teenuste korraldamise ja rahastamise mudeli tutvustamisel Tallinnas. Aruteluhommikul tutvustati riiklikku hoolduskoordinaatorite pilootprojekti, kus koordinaator abistas inimesel liikuda nii tervishoiu- kui ka sotsiaalsüsteemis. Peamine puuduv komponent oli piirkondliku võrgustiku juhtimine. Juhtumikorraldaja roll tuleb juhtumites kindlasti kokku leppida.  

Pikaajalise hoolduse töörühmades on välja töötatud kolm erinevat juhtumikorralduslikku alternatiivi (ühtselt kirjeldatud ja piirkonniti ühtviisi rakendatud, ühtselt kirjeldatud ent rakenduses piirkondlikke eripärasid arvestatav ning ühtselt kirjeldamata), millega on plaanis edasi liikuda. Samuti tutvustati töögruppides tekkinud kolme erinevat pikaajalise hooldussüsteemi rahastamise mudelit (KOV/riik partnerlusel põhinev korraldus, hoolduskindlustusüsteemil põhinev korraldus ja riiklik pikaajalise hoolduse korraldus). 

 

Teisipäeval toimus Nõos Tartumaa Väärikate tervise- ja ohutuspäev, kus osales Milvi Sepp ja piirkonna sotsiaaltööspetsialistid ning ligi 100 eakat Elva vallast. Päev sisaldas nii aktiivseid virgutustegevusi kui ka asjalikke ettekandeid psühholoogi, geriaatria dotsendi, piirkonnapolitsei, Päästeameti, Maanteeameti, Ohvriabi ja Tervise Abi poolt. Peale selle tutvustasid kohalikud ettevõtjad, käsitöömeistrid ja ka abivahendite ettevõtted oma toodanguid. Elva valla eakate tagasiside üritusele oli positiivne – ettekanded olid huvitavad ning laste esinemised ja virgutusvõimlemine meeldis väga. 

 

Kolmapäeval toimus sotsiaalosakonna ja valla perearstide ning koolide tervishoiutöötajate kohtumine Matkakeskuses, kus osales ka abivallavanem Marika Saar. Kohtumisel pidas Peeter Laasik ettekande, kus tutvustas Elva Haiglat ja selle võimalusi. Jaana Unt tutvustas Elva Laste- ja Perekeskuse teenuseid ning Lauri Tamm rääkis lastekaitse ning tervishoiutöötajate koostöövõimalustest.  

 

Kolmapäeval, 23. oktoobril osalesid Eva Kuslap ja Lauri Tamm ESTA (Eesti Sotsiaatöö Assotsatsiooni) Lõuna-Eesti piirkonna aktiivgrupi kohtumisel. Kohtumisel arutleti, kuidas aktiviseerida Lõuna-Eesti piirkonna ühingu tegevust. Ühiselt otsustati korraldada selle aasta detsembri alguses teemapäev Elva vallas, kus Elva vald tutvustab head koostööd eri valdkonna spetsialistide vahel. 

 

Neljapäeval, 24. oktoobril osalesid Laura-Liis Õnneleid, Sille Kask ja Lauri Tamm koostöös Elva politseiga koolitusel “Kuidas märgata radikaliseerumise ilminguid?”. Koolitusel selgitati radikaliseerumise mõistet, kuidas see tekib ja millised äärmused eksisteerivad täna.  

Radikaliseerumise kiirust ja sügavust võivad mõjutada näiteks läbielatud sündmused, pettumus ja üksindus. Koolitusel räägiti päästiksündmuste äratundmisest ja koostööst politsei ning kohalike omavalitsuste vahel. 

Kõik sotsiaalsesse riskirühma kuuluvad inimesed on ohustatud radikaalseid veendumusi omaks võtma, aga koolitaja tõi välja, et vaesus ei ole iseenesest määrav riskitegur, pigem langetatakse otsus radikaliseeruda, kui on toimunud mingi elu mõjutav trauma ehk päästiksündmus, mille järel langetatakse otsus meie kehtiva ühiskondliku normi mõistes radikaliseeruda. Seejärel tekib inimesel oma teadvus ja kõik mitteuskujad eksivad ning vastavalt omaks võetud radikaliseerumisele ütleb inimese usk, mida ja kuidas tuleb teha. 

Vasakäärmuses on need, kes on valmis kasutama oma uskumuste realiseerimiseks ka vägivalda. On olemas erinevad relvastatud mässumeelsed rühmitused, mis vastanduvad üldisele riigi korrakaitsele. Nendega tegeletakse üldjuhul riigi ja korrakaitse tasandil ning KOV-il on ilmselt kokkupuude väiksem ning kui kokkupuuteid on, siis piirkonnapolitsei üksuste tasandil.  

Politsei käib vajadusel radikaliseerumise ilmingute ära tundmise teemal rääkimas ka koosolekutel sh koolides. Seega oli politsei päeva kandvaks mõtteks üleskutse koostööpartneritele, et toimuks rohkem arutelusid radikaliseerumisega hakkama saamiseks ja sisulise poole tundma õppimiseks oma kogukonna tasandil. Samuti, et oleksime valmis tulema toime oma piirkonna grupeeringutega, et me suudaks nende teket ennetada, aga ka näiteks valmisolek, kui meie tööruumi siseneb teisest kultuuriruumist, teistsuguste käitumise, hoiakute, veendumuste ja maailmatunnetusega inimene.  

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval toimus Elva valla arengukava ja eelarvestrateegiat puudutav avalik koosolek, kus osalesid Mikk Järv ja Heiki Hansen. 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia avalikul koosolekul tutvustati arengukava ja eelarvestrateegiat ning tehti ülevaade laekunud ettepanekutest. Avalikustamise ajal laekus kolm ettepanekut: 

 1. Reku sadama arenduse lisamine arengukavasse; 
 1. Elva linna jäähalli ehituse lisamine arengukavasse; 
 1. Elva linna jalgpallihalli ehituse lisamine arengukavasse. 

Laekunud ettepanekud lisatakse tekstilisse ossa ning selgitati, et mainitud ettepanekud on võimalik realiseerida ainult välisrahastajate toel ning konkreetsemad summad lisatakse dokumenti, kui võimalikud rahastusallikad on teada. 

Teisipäeval osales Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi ettevõtluse teemarühma arutelul Põltsamaal. Arutelul räägiti läbi, millised on peamised kitsaskohad ettevõtluse ja töökohtade puhul erinevates omavalitsustes. Üha olulisemaks peetakse Eestis, tulenevalt Skandinaaviamaade eeskujust, omavalitsuse rolli regionaaltasandil ettevõtluse arendamises ning ettevõtluse võrgustike loomises. Ühe esimese sammuna selles nähakse omavalitsuste ettevõtluse tegevuskavade koostamist. 

VALLAMAJANDUS

 

27. oktoobril toimus Elva valla hajaasustusega piirkondades ohtlike jäätmete kogumisring. Meil on hea meel, et inimestel on sellise ringi vastu suur huvi. Siinkohal täname Keskkonnainvesteeringute keskust ja Ragn-Sellsi, kelleta me poleks saanud pakkuda Elva valla kodanikele ohtlike jäätmete üleandmise võimalust. 

Elva valla jäätmepunktides on võimalik ohtlikke jäätmeid üle anda: 

Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt); E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15; 

Rõngu piirkond: Tehase tn 8, avatud iga päev; 

Rannu piirkond: Ringtee tn 4, K kell 12–14, muul tööajal helistada tel 5396 6511; 

Puhja piirkond: Nooruse tn 4, L kell 10–12. 

KOMISJONID

Teisipäeval, 22. oktoobril osales Heiki Hansen rahanduskomisjoni koosolekul. Komisjon vaatas läbi arengukava ja eelarvestrateegia muutmise avalikustamisel laekunud ettepanekud ning soovitas need lisada arengukava tekstilisse ossa. Laekus kolm ettepanekut: 

 1. Reku sadama arenduse lisamine arengukavasse; 
 1. Elva linna jäähalli ehituse lisamine arengukavasse; 
 1. Elva linna jalgpallihalli ehituse lisamine arengukavasse. 

Komisjon oli seisukohal, et mainitud ettepanekud on võimalik realiseerida ainult välisrahastajate toel ning konkreetsemad summad lisatakse dokumenti, kui võimalikud rahastusallikad on teada. 

Lisaks mitmetele väiksematele teemadele arutas komisjon ka Elva valla 2020. aasta eelarvet ning otsustas selle suunata volikogusse esimesele lugemisele. 

KANTSELEI

Registripidaja Kristi Kalmus, õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk ning piirkonna koordinaatorid Ede Möldre ja Ene Joosing osalesid 22. –23. oktoobril Tallinnas Rahvastikuregistri seminaril. Seminari peamised teemad olid uue rahvastikuregistri seaduse rakendamise praktika elukohamenetlustes ja Rahvastikuregistri andmete kvaliteedi parandamine. Samuti anti ülevaade kavandatavatest rahvastikuregistri e-teenustest ning sündmusteenuste arendamise plaanidest. 

VARIA

Reedel, 25. oktoobril tutvustasid Maano Koemets, Marika Saar ja Kertu Vuks Elva valda ja vallavalitsuse tööd Ukraina kolleegidele. 

 

Laupäeval, 26. oktoobril toimus Elva Kultuurikeskuses Elva valla 2. sünnipäeva kontsert ja pidu. Esinesid valla kollektiivid ja ansambel Kruuv.

Rohkem fotosid leiate Elva valla kodulehelt.

Fotod: Jaak Jänes

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.10-20.10.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.10.–20.10.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäevast teisipäevani, 14.–15. oktoobril osales Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäevadel. II õppemooduli raames jagasid ametialaselt nõuandeid Haridus- ja Teadusministeeriumi jurist Indrek Kilk ja nõunik Piret Sapp ning Alo Savi ja Irja Rae rääkisid õpetaja töö- ja palgakorralduse alusest. Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumist, rääkis haridusvaldkonna finantseerimise alustest. Teine päev möödus Rakvere Põhikoolis, kus Hille Voolaid HTM-ist tutvustas järelevalve ja sisekontrolli teemasid ning Urve Sellenberg Rajaleidjast kaasava hariduse teemasid. Janika Gedvil Viljandi Linnavalitsusest jagas kogemusi haridus- ja tugiteenuste kättesaadavusest Viljandi linna näitel. 

Teisipäeval, 15. oktoobril osalesid Marika Saar, Liis Lehiste, Piret Hallast, Jaana Unt ja Margit Kiin Puurmanni Mõisakoolis koostööprojekti „Tugispetsialisti teenuse osutamise ja juhtimise struktuuri ja mudeli väljatöötamine“ kohtumine. Põltsamaa, Mustvee ja Elva tutvustasid projekti seisu ja arutati koos järgmisi samme.  

 

Teisipäeval, 15. oktoobril osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja ja Marika Saar Tartu 2024 osalevate KOV-ide kohtumisel Otepääl. Toimus esimene Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtide kohtumine peale Euroopa kultuuripealinna tiitli võitmist. Arutati edasisi koostööplaane, rahastamist ning omavalitsusjuhid tegid ettepaneku nimetada kultuuripealinna loodavasse sihtasutusse nõukogu liikmeks Võrumaa Arenduskeskuse juht Tiit Tootsi.  

 

Neljapäeval, 17. oktoobril osalesid Marika Saar ja Margit Kink valla kultuurijuhtide koosolekul. Peamiselt arutati Elva valla 2. sünnipäeva korraldamisega seotud teemasid, kuid räägiti ka Euroopa kultuuripealinnast ning ürituste turundamisest. Ühtlasi oli sel päeval Konguta rahvamaja juhataja Meelis Külaotsa sünnipäev ning tore oli koos kolleegidega tähistada ja torti süüa.  

Kolmapäeval kohtusid Margit Kink ja Marika Saar Lendteatri ja Elva Muuseumisõprade Klubi esindajatega, et arutada teatri suurmehe Leopold Hanseni sünniaastapäeva tähistamist. Elva esimese aukodaniku Leopold Hanseni 140. sünniaastapäeva tähistatakse 30. novembril kell 13 Lendteatris, kus  mängitakse Leopold Hansenile pühendatud etendust „Leopold“. Enne etendust antakse lühike ülevaade tema elust. 25. novembrist 6. detsembrini on Elva raamatukogus üleval Hanseni-teemaline näitus. Üritused on tasuta. 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 15. oktoobril sai koostöös Elva Vallavalitsuse ja kohalike ettevõtjate abil Päästeameti projekti „500 kodu tuleohutuks“ raames valmis viimane ehk kaheksas kodu, kus Puhja alevikus sai lasterikas pere korda tuleohtlikud elektripaigaldised. Päästeameti projekt kestis kaks aastat, Elva vallas koordineeris projekti sotsiaalnõunik Eva Kuslap. Projekti raames said eakad, puudega inimesed ja lasterikkad pered korda nii eluohtlikud küttekolded kui ka elektrisüsteemid. Projekti kogurahastus oli 41 133€, millest omavalitsuse panus oli 15 000€. 

 

Reedel, 18. oktoobril osales Marika Saar ELVL sotsiaalvaldkonna töörühma koosolekul Tallinnas. Arutati läbi senised kokkulepped ning seati fookused järgmiseks aastaks. Fookuses on erihoolekandeasutuste kättesaadavus, asendushoolduse ja koolitervishoiu rahastamine, ligipääsetavuse paranemine avalikele hoonetele ja muud valdkonna murekohad. 

 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäevast neljapäevani, 15.–17. oktoobril osalesid Heiki Hansen ja Kertu Vuks Kaunases UBC üldkogul. Üldkogu raames korraldas Elva Vallavalitsus koostöös Kieli Linnavalitsusega digitaliseerumise töötoa. Ettekannetega digitaliseerumisest, e-teenustest, kaasamisest ja erinevatest veebiplatvormidest elanike kaasamisel esinesid Maarja-Leena Saar (Eesti Koostöökogu), Cathrin Truckenbrodt (Kieli Linnavalitsus) ja Kertu Vuks. Üldkogu raames valiti UBC-le uus president ning 4 asepresidenti. Samuti kinnitati organisatsiooni uus juhatus, millesse kuulub ühe linna esindaja igast liikmesriigist, mida on kümme. Eestit esindab juhatuses kuni 2021. aastani Elva abivallavanem Heiki Hansen. 

 

Kolmapäevast reedeni, 16.–18. oktoobril osalesid Mikk Järv ja Salle Ritso Tartumaa Omavalitsuste Liidu töövisiidil  Jyväskylä ja Viitasaari linnades Soomes. Visiidi alguses tutvuti Tallinnas asuva uue Sisekaitseakadeemia hoonega, kus tutvustati, kuidas uue maja ehitusega on nende õppevõimalused paranenud ning kuidas see aitab erinevate üksuste vahel koostööd veelgi suurendada. Visiidi käigus Soomes tutvuti Tartumaa sõprusmaakonna Kesk-Soome linnade Jyväskyla ja Viitasaariga ning Kesk-Soome Regionaalse Nõukoguga. Kohtumisel arutati kohaliku omavalitsuse arengu suunamisest ning laiemalt regionaalarengust ja ühtsest planeerimisest. Töövisiidi teiseks teemaks oli siseturvalisuse temaatika Kesk-Soome maakonnas. Kesk-Soome regionaalse nõukoguga arutati ühiseid koostööprojekte kahe maakonna vahel. 

VALLAMAJANDUS

Neljapäeval, 17. oktoobril toimus Kesk tänava ehituskoosolek. Tööd jätkuvad Arbi järve puitplatvormil ja rannavalve hoone ning müügikioskite ehitamisel. Kõnniteedel korrastatakse tänavakiviga ülekäiguradade üleminekuid ja ehituse käigus kahjustunud kohti. Paigaldamist vajavad veel mitmed väikevormid, valgustid ja müügikioskite aknad, mille tarneajad on seoses suvise aktiivse ehitusperioodiga oluliselt pikenenud. Eelmisel nädalal katsetati ka purskkaevu tööd, et olla veendunud pumpade jms töötamises, kuna külmade saabudes tuleb vees olevad seadmed siiski eemaldada ja talveks ette valmistada.  

 

Teisipäeval, 15. oktoobril toimus Puhja Kooli ehituskoosolek. 

Puhja kooli ehitustegevus läheb plaanipäraselt ning üldehitustööd hakkavad lõppema. Jätkatakse siseviimistlusega ja ruumide ettevalmistamisega mööbli paigutamiseks. Ehitajal on plaan siseviimistlustööd lõpetada detsembri koolivaheajaks. Objekti lõplik valmimine on 31.12.2019. 

KOMISJONID

Esmaspäeval, 14. oktoobril osales Marika Saar volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul Rõngu lasteaias Pihlakobar. Heiki Hansen andis ülevaate eelarvestrateegiast ja 2020. aasta eelarvest. Marika tutvustas osakonna peamisi tegevusi ja pooleliolevate projektide hetkeseisu.  

Esmaspäeval osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Maarika Uprus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul. Maarika Uprus andis ülevaate pooleliolevatest detailplaneeringutest ja üldplaneeringu koostamisest, mille hanketingimused on koos ja uus hankespetsialist tegeleb hanke ülespanekuga lähiajal. Kertu Vuks tutvustas kaasava eelarve protsessi seisu, noorte ettevõtlikkuse algatusprojekti Välk ja muid arenguvaldkonna päevateemasid. Heiki Hansen ja Mikk Järv tutvustasid eelarvestrateegiat ja arengukava muutmise eelnõud ning Aakre soojamajanduse arengukava ja avaliku väljapaneku tulemusi.  

Teisipäeval, 15. oktoobril osalesid Toomas Järveoja ja Mikk Järv majanduskomisjoni koosolekul. Koosolekul arutati Ridakülas asuva Lehise tee küsimust. Toomas Järveoja ja Mikk Järv tutvustasid eelarvestrateegiat ja arengukava muutmise eelnõud. Tutvustati Elva valla teede investeeringute kava ning Aakre soojamajanduse arengukava ning avaliku väljapaneku tulemusi. 

Kolmapäeval, 16. oktoobril osales Marika Saar spordikomisjoni koosolekul. Enne komisjoni koosolekut oli liikmetel võimalus külastada spordihoone ehitusobjekti. Koosolekul tutvustas Margus Ivask jalgpalli sisehalli ideed, spordijuht Madis Šumanov tutvustas plaane ning Marika Saar rääkis spordiobjektide haldamise ja hooldamise plaanist.  

Neljapäeval, 17. oktoobril osales Marika Saar kultuurikomisjoni koosolekul. Kultuurikomisjon kinnitas esindusürituse nimekirja, Marika tutvustas eelarvestrateegiat ja 2020. aasta eelarvet. Arutleti, mida Elva vallal on oodata ja mida pakkuda seoses sellega, et Tartu valiti Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2024. Marika Saar andis ülevaate ka Tartumaa kultuuristrateegia protsessist.  

Neljapäeval osales Marika Saar sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul, kus tutvustas eelarvestrateegiat, 2020. aasta eelarvet ning vaimse tervise kampaaniat. Milvi Sepp andis ülevaate teenuskeskuste sotsiaaltöötajate töömahtudest.  

Reedel, 18. oktoobril osalesid Marika Saar, Heiki Hansen ja Kertu Vuks ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul. Elva valla turismijuht Hemminki Otstavel tutvustas turismivaldkonna arenguid ning edasisi plaane, Kertu Vuks andis ülevaate kaasava eelarve protsessist, koolinoorte äriideede võistlusest VÄLK, mentorklubi tegevusest ning Kesk tänava projekti seisust. Marika Saar tutvustas vaimse tervise kampaaniat “Võta aega” ning Tartu 2024 seotud tegevusi. Arutati ka eelarvestrateegia ja arengukava muutmise eelnõud ning teede investeeringute kava.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 07.10.–13.10.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 07.10.–13.10.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

7.–8. oktoobril osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin ja Liis Lehiste õppereisil Pärnu Õppenõustamiskeskuses ja Saaremaal Laste- ja Perede tugikeskuses. Pärnu Õppenõustamiskeskus on tegutsenud Pärnu linna hallatava asutusena alates aastast 1993. Keskuse koosseisus on psühholoogid ja sotsiaalnõustajad. Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus on 2019. aastal loodud Saaremaa Vallavalitsuse hallatav õppenõustamiskeskus. Tugikeskusese juht andis ülevaate keskuse loomise ja käivitamise protsessist. Saaremaa haridusvaldkonnas plaanitavatest uuendustest rääkis haridus- ja noorsootööosakonna juht Urmas Treiel.  

Kolmapäeval, 9. oktoobril toimus koolidirektorite kohtumine, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Kertu Vuks ja Liis Lehiste. 
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert Katrin Ohakas andis ülevaate kodukordade seirest, Kertu Vuks tutvustas äriideede konkurssi Välk, Marika Saar andis ülevaate õpetajate palgakorralduse projekti hetkeseisust ja Mare Tamm andis tagasisidet haridusjuhtide õppereisilt tippjuhtide juurde.

9. oktoobril avati Puhja lasteaias Pääsusilm seiklusrada, mis on vallas esimene seesugune. 

Lasteaia direktor Leelo Suidt ütles, et seiklusrada annab lastele rohkem võimalusi õues liikuda ja turnida ning panna proovile osavus ja meisterlikkus. „Väärtustame oma lasteaias õuesõpet, tervislikku liikumist ja kaunist looduskeskkonda ning oleme seda rada mitu aastat oodanud," rääkis Suidt. 

Seiklusrada valmis lastevanemate, õpetajate, laste, vallaelanike ja valla abiga. „Lasteaia hoolekogu eestvedamisel saadi enamus raha Hooandja kaudu, osa rahast laekust erinevate heategevuslike sündmuste kaudu ning teiste annetajate kaudu," kirjeldas direktor.

Kolmapäeval, 9. oktoobril osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartumaa haridustöötajate tänusündmusel Tartu Ülikooli aulas, kus tunnustati ka Elva valla õpetajaid.
Aasta lasteaiaõpetaja auhinna laureaadi tiitli pälvisid Kadri Kiisla Elva lasteaiast Murumuna ja Külli Muutra Puhja lasteaiast Pääsusilm. Aasta klassiõpetaja auhinna laureaadid on Anneli Sarnit Rõngu Keskkoolist ja Ave Kalmus. Aasta klassijuhataja auhinna laureaadid on Merike Allik Elva Gümnaasiumist ja Eha Päiviste Rõngu Keskkoolist. Aasta põhikooli aineõpetaja auhinna laureaadid on Riin Saadjärv Puhja Koolist ja Kaie Tali Konguta Koolist. 

KOGUKOND

Kolmapäeval, 9. oktoobril toimus Rõngu Rahvamajas kaasava eelarve hääletusele pääsenud ideede tutvustamine, kus osalesid Heiki Hansen, Mikk Järv ja Kertu Vuks. Kõikide hääletusele pääsenud ideede autorid said võimaluse oma ideedest lähemalt rääkida ning vastata küsimustele. Elva valla kaasava eelarve hääletus toimub 14-20.10.2019 VOLIS keskkonna vahendusel. Tutvu ideedega ja hääleta elva.ee/kaasaveelarve.

Laupäeval, 12. oktoobril kohtus Kertu Vuks Eesti-Läti kogukondade arendajatega Urvaste Seltsimajas. Tegemist oli Eesti-Läti programmiga, kus viidi läbi õppereis. Elva vallas külastati Ulila keskust ning oma kogemusest seoses koostööga kohaliku omavalitsusega jagas Ulila keskuse perenaine Kristina Ermel. Õppereis jätkus Võrumaal ning Urvaste Seltsimajas toimunud seminaril tutvustas teenuste delegeerimise põhimõtteid, kaasava eelarve rakendamist ning projekti- ja tegevustoetuste andmist Elva valla arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks.

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 7.oktoobril toimus Aakre küla soojamajanduse arengukava avalik arutelu, kus osalesid Mikk Järv ja Allan Allik. Avalikul arutelul tutvustati vallavalitsuse ning arengukava koostanud soojamajanduse inseneride poolt võimalikke kaugkütte lahendusi. Arutati võimaliku uue katlamaja lahendust, maasoojuspumpadele üleviimist ning kaugküttepiirkonna laiendamise otstarbekust ning mida saaksid korteriühistud ette võtta selleks, et oma küttekulusid alla viia.

Teisipäeval, 8. oktoobril kohtusid Kertu Vuks ja valla turismijuht Hemminki Otstavel Palupera Põhikooli direktori Svetlana Varikuga. Arutati Palupera põhikooli kui turismiobjekti turundust tulevikus ning võimalusi mõisat veelgi enam huvilistele avada.  

Teisipäeval osalesid Mikk Järv ja Heiki Hansen spordihoone inventari koosolekul. Elva spordihoone inventari arutelul koos spordikomisjoni esimehe Priit Värvi ja spordijuhi Madis Šumanoviga kaardistati vajaminev inventar, mis tuleb soetada, et spordihoone avamise järgselt oleksid kõik ruumid sisustatud ja spordialade vahendid olemas. 

Teisipäeval toimus koosolek Kohanimenõukoguga, kus osales Mikk Järv. Augusti volikogus otsustas volikogu nimetada seoses kahe Kureküla nime kandva asustusüksusega ümber Ulila piirkonnas asuva Kureküla Lille külaks. Nime pidi heaks kiitma kohanimenõukogu. Oldi arvamusel, et tehakse keeleline korrektuur ning nime ettepanekuks tehakse Lilleküla kokkukirjutatult. 

Kolmapäeval ja neljapäeval, 9.10. oktoobril osales Allan Allik Tartus toimunud KOV arendustöötajate arenguprogrammi seminaril. Koos arutati läbi peamised väljakutsed, mis puudutavad erinevaid Eesti regioone ning kuidas nendega ümber käia kohalikes omavalitsustes. 

VARIA

Neljapäeval, 10. oktoobril osales Merilyn Säde psühholoogia aastakonverentsil. Konverentsil räägiti töösõltuvusest, iseendaga sõbraks saamisest ning rööprähklemisest.  

Konverents tuletas meelde olulisi küsimusi: Mida me hiljem kahetseme – missugusel viisil veedetud aega? Kas kiired ajad saavad millalgi otsa? Tehnoloogia pakub palju võimalusi, kuid tekitab ka üksindust? 

Kliiniline psühholoog Anni Kuusik tuletas meelde, kui oluline on võtta oma meele jaoks hetk, puhastada see ja püüda teha lihtsalt üks restart. Kuna meie meel uitab väga palju ringi, meil on palju mõtteid, siis tuleb teadlikult võtta endale hetki, kus puhastatakse meel kõigest ning laetakse n-ö akusid. 

Peale selle räägiti tööstressi allikatest ja sellest, missugune on selle teema puhul tööandja vastutus. Riskiekspert OÜ juhataja Karin Reinhold rääkis, et eestlane ei võta väga tihti haiguslehte ning kui ühel hetkel peaks töötaja hakkama väga tihti haiguslehele jääma, siis võib midagi väga valesti olla. Siinjuures tuleks kindlasti üle vaadata töökeskkond ja -õhkkond ning seegi, kas töötaja on ülekoormatud või on tal muud mured, mis vajaksid tööandjapoolset lahendust. Tööandjale võiks olla ohumärk ka suur kaadrivoolavus, mis näitab samuti üht-teist töökeskkonna kohta. 

Reinhold tuletas meelde, et iga töötaja võiks tööle minna naeratades ning iga tööandja peaks oma töötajaid hoidma. Toetamist tuleks alustada juba siis, kui inimene on rõõmus - et hoida ära toetamise järgmist taset, kus on probleem juba tekkinud või süvenenud. Reinhold tuletas meelde, et ka töötaja ise peaks andma tööandjale rohkem infot – st ütlema, kui tal on liiga palju või liiga vähe tööd.  

Töösõltuvusest rääkis väga põnevalt Tallinna Tehnikaülikooli lektor Liina Randmann. Kohe oma ettekande alguses küsis ta küsimuse, millele peaksime kindlasti kõik mõtlema: kas väga hõivatud töötaja tuleb koju rõõmsameelsena või on ta liiga hõivatud sotsiaalseteks suheteks? Randmanni sõnul tekivad töösõltuvuse puhul tihti inimesel unehäired või häired sotsiaalses elus. Ta rõhutas, et iga inimene vajab energiat ka magamajäämiseks, mistõttu ei tohiks päeva jooksul end n-ö täiesti ära kulutada ja energiast tühjaks joosta. 

Töösõltuvuse kahtluse puhul peaks iga töötaja küsima endalt: millal on see hetk, kui ma ei tee enam rõõmuga oma tööd? Kas ma tunnen piiri? Millal mu energia enam ei taastu? Randmann tuletas meelde, et kui inimest vaevab näiteks mõni külmetushaigus, on ta pärast taastumist taas energiat täis ning valmis töötama. Kui inimene kogeb aga läbipõlemist, kulub tal 1,5–2 aastat oma enesehinnangu taastamiseks.  

Randmann pani tööandjatele südamele: kas me kohtleme oma töötajat kui müügimeest, keda piitsutatakse paar aastat ja seejärel võetakse asemele uus inimene või püütakse töötajat toetada ning probleeme ennetada. Töösõltuvus on õpitud käitumine, mis võib tulla vanematelt või õpitakse see ära töökohal, sest töökeskkond on seesugune. 

Reedel, 11. oktoobril toimus täiskasvanud õppija nädala raames üle-eestiline õpitund, kus kõigil oli võimalus õppida midagi uut. 
Elva Vallavalitsuse ametnikud osalesid Elva Huviala- ja Koolituskeskuse töötubades. Osaleda sai keraamika, tervislike smuutide valmistamise, klaveriõpetuse ja jooga töötoas. Õpitubade juhendajad tegid oma tööd vabatahtlikult ning tegevused olid osalejatele tasuta. Keraamika töötuba viis läbi Mare Tani, tervislike smuutide degusteerimist Hanna Laius ja Külliki Veigel, klaveriõpetust Suzuki meetodil õpetas Tuuli Vaher ja joogat juhendas Madis Šumanov.  

Tervislike smuutide töötoas proovisime järele näiteks apelsini-kurkumi smuuti, mis sisaldas veel ka banaani, porgandit, mandleid ja ingverit. Oli väga põnev proovida seesuguste smuutide tegemist, mida ise katsetanud veel ei olnud.
Keraamika töötoas sai kätt proovida taldriku valmistamises. Kõigepealt kanti taldriku kujulisele savile 1–2 mm paksuse kihina angoobi. Seejärel kuivatati fööniga ning kasutati kuivmaalitehnikat ehk sgrafiitot. Angoobiga kaetud tooted põletatakse tavaliselt kaks korda (eelpõletus ja glasuurpõletus). Enne glasuurpõletust kaetakse ese läbipaistva glasuuriga.

Aitäh Elva Huviala- ja Koolituskeskusele seesuguse toreda võimaluse eest! 

Reedel, 11. oktoobril tähistas lauluansambel Helisev Horoskoop oma 10. sünnipäeva kontserdiga.

Laupäeval, 12. oktoobril tähistas Rõngu Maanaiste Selts 30. taasloomise aastapäeva konverentsiga “Naine muutuvas ajas”. Selts asutati 1930 aastal. Abivallavanem Marika Saar avas konverentsi, järgnesid ettekanded ning muusikalised tervitused. Avatud oli ka käsitöönäitus.  

ETTEVÕTLUS

Elva vallas toimus sel nädalal ettevõtlusnädal ning seetõttu toimus mitmeid erinevaid ettevõtlusega seotud sündmusi. 

Esmaspäeval, 7. oktoobril osales Maano Koemets ettevõtte Enics Eesti AS külastamisel.  

Neljapäeval, 9. oktoobril toimus Waksal Wabrikus ettevõtjate tunnustamine ja Elva Elamusfestivalil osalenute tänamine. Üritusel osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja, Mikk Järv, Marika Saar ja Kertu Vuks. Oma ettevõtluskogemust ja –lugu jagasid Pille-Riin Raudsepp, kes on Balmax OÜ tegev- ja turundusjuht ning  Mulieres OÜ asutaja ja CEO Karel  Rüütli.   

Anti üle Elva valla ettevõtlustunnustused. Elva valla 2019. aasta arendusprojekti tunnustuse sai Elva Keegel ja Resto. Tunnustuse põhjendusena toodi välja, et Elva Keegel ja Resto pakub nii kohalikele kui ka külalistele ühe täiendava kokkusaamise ja vaba aja veetmise koha. 2019. aasta Särava startija tiitli pälvis Hellekas OÜ, kes peab Hellenurmes külakauplust. 2018. aastal suleti Hellenurmes pood ning pärast seda otsiti aktiivselt huvilisi, kes jätkaksid selles piirkonnas kaubandustegevusega. Julgeks ettevõtjaks osutus Alar Koppel, kes tuli kogukonnale vastu ning võttis kaubandustegevuse korraldamise sujuvalt üle. Aasta maaelu arendaja tunnustuse sai BirchLagoon OÜ, mis tegeleb looduslike kasemahlajookide valmistamisega. Tegemist on ettevõttega, mis tõestab hästi, et maapiirkonnas, omamata suuri tootmishooneid ja ressursse, on võimalik saada tunnustatud toiduainetootjaks. Aasta turismiteo tiitliga märgiti ära Palupera mõisa National Geographicu kollane aken. 

Reedel, 10. oktoobril toimus ettevõtlusnädala raames hommikukohv vallavanem Toomas Järveojaga, kus oli kõigil võimalus arutleda ettevõtlusteemadel.

VALLAMAJANDUS

Puulehtede äravedu Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt 

15. oktoobril algab puulehtede äravedu Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt*, kokku kogutud puulehtede äraveoks saab registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666 (viimasele on võimalik infot jätta ööpäevaringselt). 

Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress. Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale sisuga kotte. 

Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100-150 l) kilekottidesse ja kinnistu puhastusala äärde. Hunnikus olevaid lahtisi lehti ära ei veeta. Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. 

Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*. 

*Mis on puhastusala? 

Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub: 

 • kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee; 
 • kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5 m ulatuses). 

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist 
sten.saarekivi@elva.ee

27. oktoobril toimub ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumisring Elva valla territooriumil.  Kogumisringi peatused ja kellaajad on järgmised: 

 1. Väike-Rakke küla, Sangla kaupluse parkla kl 9–9.20; 
 1. Kureküla alevik, kaupluse parkla kl 9.30–9.45; 
 1. Ervu küla, Ringtee 4 Harry Metalli juures ees olev plats kl 10.00–11.00; 
 1. Annikoru küla, Annikoru tee 16 (vana katlamaja kõrval) kl 11.15–12.15; 
 1. Kurelaane küla, Emajõe Veevärgi biopuhasti juures olev plats kl 12.30–12.45; 
 1. Käärdi, Rukki tn 1 kortermaja juures kl 13.00–13.20; 
 1. Teedla küla, Vana tn 8 kl 13.30–14.00; 
 1. Rõngu, Tehase tänaval (vana bensiinijaama juures) kl 14.15–15.15; 
 1. Aakre küla, Aakre seltsimaja  kl 15.30–15.45; 
 1. Palupera küla, Palupera koolimaja kõrval kl 16.00–16.10; 
 1. Hellenurme küla, Hellenurme endise kaalukoja juures kl 16.20–16.30. 

NB! Sügisesel ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu eterniiti. Eterniiti saab üle anda Elva jäätmepunktis, Nooruse tn 8 hinnaga 15 €/m³ 

KANTSELEI

Kolmapäeval, 9. oktoobril osalesid vallasekretär Salle Ritso ja õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk Rakvere Linnavalitsuses dokumendihaldussüsteemi Amphora infopäeval. Enamik omavalitsusi kasutab dokumendihalduses Amphorat. Kohtumise eesmärk oli saada ülevaade 2019. a tehtud arendustest, sh kasutajate tagasiside ning panna paika järgmise aasta arenduste teostamise kava ja eelarve. 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 8. oktoobril osales lastekaitsemeeskond Sotsiaalkindlustusameti juhtumiplaanide haldamise koolitusel. Koostöös SKA spetsialistidega koostati konkreetse juhtumi alusel lapse heaolu kolmnurgast lähtuvalt juhtumiplaani ning saadi häid näpunäiteid sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister STARi täitmiseks.  

Teisipäeval osales Milvi Sepp Õiguskantsleri Kantselei poolt korraldatud eakate heaolu käsitleval konverentsil “Väärika vananemise võimalikkusest. Kuhu küll lõpeb rändaja tee? (G.Suits)”.
Konverentsi avas õiguskantsler Ülle Madise, kes selgitas, et väärika vananemise mõiste sisaldab paljusid asju. Mõnele tähendab see võimalust käia tööl kõrge eani, teisele on tähtis tervis. Kolmandale on tähtis majanduslik kindlustunne ja neljanda meelest kindlustab väärika vananemise toimiv hooldekodusüsteem.  

Konverentsil uuriti, milliseid eakate hoolduse mudeleid kasutavad teised riigid. Oma riigi kogemusi tutvustasid Hollandi De Hogeweyki dementsete inimeste hoolduskeskuse asutaja Eloy van Hal ning Tampere Ülikooli sotsiaalhoolekandeõiguse abiprofessor Laura Kalliomaa-Puha. Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Andra Olm andis ülevaate hoolduskoormuse jaotusest perekonna, kogukonna ja riigi vahel Eestis ning teistes riikides. Konverentsi ettekanded käsitlesid omastehoolduse, koduteenuste ja hoolekandeasutuses hooldamise vahelist tasakaalu ning kuidas rakendada moodsad tehnoloogilised lahendused eakate teenistusse. Kõneldi ka tuleviku hooldekodust. Konverentsi lõpetas sotsiaalminister Tanel Kiik, kes arutles parema sotsiaalhoolekande rahastamise võimaluste üle. Konverentsil osalesid valdade ja linnade esindajad, sotsiaaltöötajad, hoolekandeasutuste juhid, riigikogu liikmed, sotsiaalteadlased ja ministeeriumide esindajad. 

Kolmapäeval, 9. oktoobril kohtusid Heiki Hansen, Marika Saar, Kertu Vuks, Milvi Sepp ja Eva Kuslap Fleet Complete esindajatega.
Esindaja tutvustas võimalust, millega parandada valla tööautode logistika- ning broneeringusüsteemi, aidata sotsiaalteenuseid paremini korraldada  ning teenustega seotud statistikat kvaliteetsemalt koguda ja koondada. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.09-6.10.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.09.–6.10.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 1. oktoobril osales Mare Tamm Elva raamatukogude nõukogu väljasõidu koosolekul. Koosolek toimus väljasõiduga Hellenurme, Aakre ja Rõngu Raamatukogudesse. Tutvuti kogude juhtide ja majade igapäevaeluga. Aruteludes vahetati mõtteid külastajate teenindamise ja piirkondlike eripärade üle. 

 

Elva Vallavalitsus tunnustas silmapaistvaid haridustegijaid

4. oktoobril toimus Rannu Rahvamajas Elva valla silmapaistvate haridustegijate tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused üheksas kategoorias.

Elva valla 2019. aasta noorõpetaja tiitli sai Mari-Liis Kurvits Elva Huviala- ja Koolituskeskusest. Peale selle pälvisid tunnustuse Gerda-Liis Kuusk Elva Gümnaasiumist ja Paula Luks Puhja Koolist.

Aasta kooliõpetaja tiitli omistas Riin Saadjärv Puhja Koolist. Peale selle pälvisid tunnustuse Astrid Külaots Konguta Koolist, Geil Siim ja Ilme Mõttus Elva Gümnaasiumist, Lea Pung Valguta Lasteaed-Algkoolist ja Relika Kalbus Palupera Põhikoolist.

Aasta klassijuhataja 2019 laureaat on Cati Krillo Elva Gümnaasiumist. Tunnustuse pälvis ka Ruth Luts Puhja Koolist. 

Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Karin Pastarus Rõngu Lasteaed Pihlakobar Hellenurme rühmast. Peale selle pälvisid tunnustuse Hanna-Liisa Tamm Konguta Koolist, Katrin Kuusk Puhja Lasteaiast Pääsusilm, Kristiina Jurken ja Signe Saarniit Elva Lasteaiast Murumuna, Margit Kremer Elva Lasteaed Õnneseen Peedu majast, Nele Mägi Rannu Lasteaiast, Tairi Paumets Elva Järve Lasteaiast.

Aasta huvihariduse õpetaja laureaat on Tiit Veigel Elva Muusikakoolist. Tunnustuse pälvisid ka Arvet Silk Palupera Põhikoolist, Janno Reinomägi Puhja Koolist, Margit Thomson Elva Spordiliidust, Taimur Treier Konguta ja Palupera koolidest ning Teele Kosk Rannu Pere- ja Noortekeskusest.

Aasta tugispetsialisti tiitli sai Erle Põder Rõngu Lasteaiast Pihlakobar. 

Elva valla aasta taustajõu tiitli omistas Heli Rähni Elva Gümnaasiumist. Tunnustuse pälvisid ka Elle Salo Puhja Koolist, Helle Kallas Puhja Lasteaiast Pääsusilm, Liis Org Elva Lasteaiast Murumuna, Marju Hurt Rõngu Lasteaiast Pihlakobar, Piia Tõldsepp Rannu Lasteaiast ning Vilma Pabbo Konguta Koolist.

Aasta hariduse sõbra laureaat on Jaana Unt ja SA Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonimeeskond Elva valla haridusasutuste toetamise eest. Aasta sõbra nominentideks nimetati veel Eva Ojakivi Elva Gümnaasiumis rahvusvaheliste õpilasvahetuste projektide eestvedamise eest, Eve Saumets Elva Gümnaasiumi mitmekülgse arendustegevuse eest, Kadri Joost  Elva Lasteaed Murumuna uuendusmeelse ja kaasava juhtimise eest, Martin Junna Improteater Ruutu10 tegevusega Elva Gümnaasiumi õppetöö  mitmekesistamise eest, Piret Tatunts nõustamise ja toetamise eest kaasava hariduse rakendamisel Elva valla haridusasutustes ning Aide Raal Rannu Kooli hoolekogu tulemusliku juhtimise eest.

Elva valla aasta hariduse teo laureaat on Aigi Kapten aiandusprojekti „Söödav iluaed" loomise eest Õnneseene lasteaias. Hariduse teo nominendid olid ka Tiiu Rohtla Teadlaste öö korraldamise eest Palupera Põhikoolis, Tarmo Post Elva Gümnaasiumi vabariiklikul konkursil Aasta Kool 2019 kolmanda koha saavutamise eest, Kristiina Jurken programmi „Roheline kool" algatamise ja eestvedamise eest Murumuna Lasteaias, Riin Massur Puhja Kooli aastaraamatu koostamise eest, Liisi Lehtveer ja Hanna-Liisa Tamm Konguta Kooli „Teeme ära!"  talgute korraldamise eest. 

Elva Vallavolikogu esimees Maano Koemets ütles tänuüritusel, et valla peamine arenguprioriteet on elanike arvu kasv ja väga hea elukeskkond. „Ilma korraliku ja kodulähedase koolivõrguta seda eesmärki ei saavuta. Iga kool ja iga hariduses töötav inimene on vallale väga oluline," sõnas ta.

Ta lisas, et õpetaja töö väärtustamisel on sügavam sisu. „Õpetaja hoiakud, arvamused ja väärtushinnangud jõuavad iga päev Elva valla lasteni ning kuna meie vallas ei ole ülikooli ega kutsehariduskooli, peame leppima, et noored lähevad seda taset omandama väljapoole meie valda." Koemetsa sõnul ongi seda olulisem, et lasteaias, põhikoolis ja gümnaasiumis õpetataks lapsi väärtustama oma kodukoha loodust, inimesi ja siin pakutavaid võimalusi tööks ja elamiseks. „Meie valla õpetajad teevad väärt tööd ning väärivad igati esiletõstmist ja tunnustamist."

Elva abivallavanem Marika Saar avaldas siirast heameelt, et haridustegijate tunnustamiseks esitati arvukalt kandidaate. „See näitab, et meie õpetajad on silmapaistvad, väärtustavad enesearengut ja õppimist. Just isikliku eeskujuga innustavad õpetajad õpilasi kõige enam olema head inimesed ning loodetavasti valib järjest enam noori tulevaseks elukutseks just õpetaja ameti."

Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus üheksa kategooria peale 50 kandidaati. Laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Õhtut juhtisid Janno Puusepp ja Anne-Mai Tevahi loomingulisest ühendusest Must JaAm, kitarril saatis Jaagup Jürgel. Muusikalist meeleolu pakkus ansambel Ska Faktor. 

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 2. oktoobril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna väljasõit Viljandi Linnavalitsusse. Viljandi linna abilinnapea Janika Gedvil, sotsiaalameti juhataja Livia Kask ning valla sotsiaalvaldkonna ametnikud võtsid meid vastu Sakala keskuses.  

Kohtumine algas ringkäiguga Viljandi Päevakeskuses, mis on Viljandi linna munitsipaalomandisse kuuluv asutus ning tegutseb alates 2016. aastast Sakala Keskuse II korrusel. Päevakeskuses tutvustati meile ruume ja laialdasi huvitegevuse võimalusi. Eakate huvialast tegevust organiseerib täiskohaga huvitegevuse juht. Päevakeskus osutab koduteenust, sotsiaaltransporditeenust ja varjupaigateenust. Päevakeskuse kaasabil saavad abivajajad endale koju tellida sooja sööki. Alates 2018. aasta algusest alustas päevakeskuses tööd laste ja perede osakond, mille põhieesmärk on tugispetsialistide pakutavate teenuste pakkumine Viljandi linna koolieelsetele lasteasutustele ja põhikoolidele. 

Livia Kask tegi ettekande Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalameti tööst ja korraldatavatest sotsiaalteenustest. Ühises vestlusringis arutasime erinevaid sotsiaalvaldkonna probleeme ja häid praktikaid.  

Päeva teises osas külastasime SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskust ning alkoholitarvitamise häirete ravi teenistust.  Sõltuvusrehabilitatsiooni eesmärk on lisaks uimastitarvitamisest loobumisele ja integreerumisele igapäevaellu ka püsivate psüühikamuutuste saavutamine ja uute käitumismustrite kujundamine. Alkoholitarvitamise häire ravi teenust osutatakse programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames.  Ravile tulekuks on vaja tahtmist oma probleemiga tegelemiseks, saatekirja ei ole vaja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Raviteenuseid ei osutata joobes inimestele. 

 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäevast kolmapäevani, 30. septembrist 2. oktoobrini osales Mikk Järv Act Now projekti koosolekul Taanis. 

Act Now juhtrühma koosolek toimus Taanis, kus samal ajal toimus ka 100% kliimaneutraalsuse konverents. Kui Euroopa riigid koos Eestiga on võtnud eesmärgi saada 2050. Aastaks kliimaneutraalseks, siis on Sonderborgi eesmärk saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2029.  

Act Now juhtrühma koosolekul arutati seni tehtu üle ning vaadati üle projekti ajakava. Praeguseks on Elva ja veel kaks linna jõudnud paigaldada ka energiamonitoorimise seadmed. Elva vallas on need paigaldatud Elva Murumuna lasteaeda, Elva Gümnaasiumisse, Elva Tartu mnt kooli, Konguta Kooli ning Elva vallamajja. Kuna seadmete soetushind tuli soodsam, saame paigaldada veel mitmele hoonele vastavad energiajälgimise seadmed, mis mõõdavad ruumis süsihappegaasi (CO2) taset, temperatuuri, suhtelist õhuniiskust, hoone ja seadme elektritarbimist.  

Projekti raames analüüsitakse ka tehtud otsuste mõju ja seda, milline võiks olla sisend tuleviku otsustesse hoonete energiatõhususe ajakohastamisel. Tegemist on Interreg projektiga, kuhu kuuluvad linnad Läänemere Balti regiooni riikidest. Projekti eestvedaja on Saksamaa. Projekt kestab 2020. aasta lõpuni. 

Teisipäeval, 1. oktoobril osalesid Allan Allik, Maarika Uprus ja Jaanika Saar üldplaneeringu töötoas Viljandis. Seekordses seminar-töötoas arutati asustuse arengute suunamisest ja transpordivõrguga seotud küsimusi ning kitsaskohti.  

Asustuse planeerimise suunamisel üldplaneeringus andis arhitekt Raul Järg kuus üldist soovitust: 

 • Tunnistada rahvastiku kahanemist ja arvestada sellega; 
 • arvestada olemasolevate väärtustega; 
 • määratleda olulised piirkonnad ja hooned (arhitektuurikonkursside vajadus); 
 • tagada mitmekesised liikuvusviisid (autod ei ole prioriteet); 
 • suunata asustuse kavandamist (mitte eelistada arendusi põllumaale); 
 • pöörata tähelepanu keskuste tugevdamisele (mittemõõdetavad väärtused so esteetilisus, emotsioon). 

Liikuvuse suunamiseks ja olemasoleva olukorra parandamiseks piisab ka vähestest eelarvelistest vahenditest. Teema algataja tõi näiteks võimaluse kujundada markeerimistöödega ümber ala, mis oli varem jalgsi liiklejatele ebamugav. 

Käsitleti ka pärandite teemat üldplaneeringutes. Muinsuskaitsespetsialist Leele Välja tõi esile pärandi tähtsuse kuvandi loomisel asulast. See aitab alles hoida ka kogukondlikke väärtusi ja mälu. Näiteks maapiirkonnas aitavad väärtuslikku miljööd luua külatüübid, ajaloolised kirikukülad või mõisasüdamed. Ekslikult arvatakse, et miljööalade määramine toob piiranguid ja takistab arengut, kuid tegelikkuses on see vastupidine. Väärtuslik miljöö rikastab piirkonda ning toob uusi elanikke ja ettevõtlust.  

 

Teisipäeval osales Kertu Vuks SPARK demokeskuses uue energia- ja kliimakava “Tartu Energia 2030+” tegevuskava esitlusel. Tartu Energia 2030+ on oluline Tartu edasist kestlikku arengut suunav kava, mille laiem eesmärk on vähendada Tartu linnas CO2 emissiooni 2030. aastaks vähemalt 40% ja kaasata selle ambitsiooni täitmisse ka linlased ja kohalikud organisatsioonid. Energia- ja kliimakavas hinnatakse uute energia-, transpordi- ja infotehnoloogiate mõju Tartu linna arengule, sõnastatakse säästva energiatarbimise regulatsioon ja standardid. Samuti jälgitakse üleilmset arengut Tartu kontekstis ja püütakse hinnata erinevate energiaallikate tarbimist ning nende mõju keskkonnale ja planeedi kliimale.  

 

Kolmapäeval, 2. oktoobril osales Kertu Vuks Raadio Elmari lastesaates, tutvustades Tartumaa noortele suunatud äriideede konkurssi Välk. Välk on kõigile kuni 20-aastastele Tartumaa noortele mõeldud konkurss, mille eesmärk on tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning anda praktilist äriidee edasiarendamise kogemust. Konkursi kolm parimat saavad oma ideesid esitleda 2020. Aasta jaanuaris StartupDay-l. Loe rohkem: http://www.noortevälk.ee 

Kuula saadet Raadio Elmari kodulehelt.

Neljapäeval, 3. oktoobril osales Kertu Vuks üleriigilise transpordi ja liikuvuse arengukava koostamise töörühma seminaril Tartus. Tegemist on üleriigilise arengukava koostamise protsessiga, mis on tänaseks jõudnud piirkondlike seminarideni. Sel korral andsid Tartu Linnavalitsuse esindajad ülevaate kergliiklusteede ja jalgrattakasutuse edendamise arengutest Tartus. Põnevaid arutelusid pakkus Maanteeameti korraldatud liiklusseaduse värskendamise teemaline töötuba ning päeva lõpetas taristu- ja transpordivaldkonna riiklike investeeringuid kavandav investeerimismäng.  

 

Neljapäeval osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen,  Maarika Uprus ja Jaanika Saar tervisekeskuse detailplaneeringu koosolekul. 

Kohtumisel arutati koos Tartumaa Tervisekeskuse OÜ esindajate ja Supelranna 15 ning Supelranna 17 kinnistute omanikega detailplaneeringu võimalikke muudatusi. Koosolekul saavutati kompromiss ning otsustati, et enne planeeringu kehtestamist muudetakse ja täpsustatakse detailplaneeringut:  kavandatava tervisekeskuse neljandast korrusest loobutakse, täiendatakse sademevee kanalisatsiooni ja tugimüüri rajamise tingimusi, tutvustatakse haljastusprojekti ja tugimüüri tööjooniseid enne ehitamist Supelranna 15 ja 17 kinnistute omanikele. 

Reedel, 4. oktoobril toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek, kus osalesid Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus, Jaanika Saar, Kullo Laos ja Allan Allik. Koosolekul arutati üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamise hankedokumente. 

VALLAMAJANDUS

Reedel, 4. oktoobril valmis Palupera staadionil välijõusaal. 

 

Puulehtede äravedu Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt 

15. oktoobril algab puulehtede äravedu Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt*, kokku kogutud puulehtede äraveoks saab registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666 (viimasele on võimalik infot jätta ööpäevaringselt). 

Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress. Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale sisuga kotte. 

Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100-150 l) kilekottidesse ja kinnistu puhastusala äärde. Hunnikus olevaid lahtisi lehti ära ei veeta. Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. 

Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*. 

*Mis on puhastusala? 

Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub: 

 • kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee; 
 • kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5 m ulatuses). 

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist 
sten.saarekivi@elva.ee 

Ohtlike jäätmete kogumisring

27. oktoobril toimub ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumisring Elva valla territooriumil.  Kogumisringi peatused ja kellaajad on järgmised: 

 1. Väike-Rakke küla, Sangla kaupluse parkla kl 9–9.20; 
 1. Kureküla alevik, kaupluse parkla kl 9.30–9.45; 
 1. Ervu küla, Ringtee 4 Harry Metalli juures ees olev plats kl 10.00–11.00; 
 1. Annikoru küla, Annikoru tee 16 (vana katlamaja kõrval) kl 11.15–12.15; 
 1. Kurelaane küla, Emajõe Veevärgi biopuhasti juures olev plats kl 12.30–12.45; 
 1. Käärdi, Rukki tn 1 kortermaja juures kl 13.00–13.20; 
 1. Teedla küla, Vana tn 8 kl 13.30–14.00; 
 1. Rõngu, Tehase tänaval (vana bensiinijaama juures) kl 14.15–15.15; 
 1. Aakre küla, Aakre seltsimaja  kl 15.30–15.45; 
 1. Palupera küla, Palupera koolimaja kõrval kl 16.00–16.10; 
 1. Hellenurme küla, Hellenurme endise kaalukoja juures kl 16.20–16.30. 

NB! Sügisesel ohtlike jäätmete kogumisringil ei võeta vastu eterniiti. Eterniiti saab üle anda Elva jäätmepunktis, Nooruse tn 8 hinnaga 15 €/m³ 

JUHTIMINE

STO juhataja Milvi Sepp tutvustas istungil oma osakonna tööd

30. septembril toimus vallamajas Elva vallavolikogu 23. istung. Istungi alguses andis pikema ülevaate vallavalitsuse tegemistest vallavanem Toomas Järveoja. Istungile oli kutsutud ka sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ja finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp, kes tutvustasid oma töövaldkonda ja vastasid volikogu liikmete küsimustele.

Volikogu võttis vastu 2019. aasta II lisaeelarve. Elva valla 2019. aasta eelarvesse võeti käesoleval aastal laekunud sihtotstarbelised  summad ja korrigeeriti kulude iseloomust ja raamatupidamislikust kajastamisest lähtuvalt kuluartiklite muudatusi. Eelarvesse lülitati põhivara müügi tulu (endine sotsiaalkorter), millest laekuv tulu suunati teiste sotsiaalpindade remondiks. Põhitegevuse tulud suurenevad eelarves 112 755 euro võrra ja kulud suurenevad 347 484 euro võrra. Investeerimistegevuse suurim muutus on Elva spordihoone ehituse üleandmine SA-le Elva Kultuur ja Sport. 

Volikogu arutas esimesel lugemisel valla arengukava-eelarvestrateegia muutmise eelnõu ja suunas selle avalikule väljapanekule 3.-17. oktoobrini. Valla arengukava-eelarvestrateegia koostati 2018. aastal ning see jõustus 1. jaanuaril 2019. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine toimub igal aastal ja selle käigus hinnatakse muutmisvajadust nii arengukava kui ka eelarvestrateegia osas. Ülevaatamisel on selgunud, et kõik Elva valla arengukavas toodud põhieesmärgid ja alameesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed ja nende täitmine toimub vastavalt eelarvestrateegiale ja iga-aastasele eelarvele. 2019. aasta eelarve täitmise ajal on hangete käigus selgunud mitmete investeeringute tegelikud maksumused ja ka nende investeeringute elluviimise tegelikud tähtajad. Seega toimuvad muudatused just investeeringuprojektide tähtaegade ja maksumuste osas, mitte arengukavas. Eelnõu avaliku väljapaneku ajal saab igaüks muudatustega tutvuda valla kodulehel. Iga huvitatud isik saab esitada eelnõule ettepanekuid. 21. oktoobril 2019 toimub Elva vallamajas eelnõu avalik arutelukoosolek. 

Volikogu otsustas delegeerida Elva Vallavalitsusele õigused ja kohustused lahendada Noorsootöö seaduses sätestatud valla ülesandeid. Peamiselt puudutab see küsimus noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamist, muutmist ja ülevaatamist ja seda iga-aastaselt.  

Volikogu tühistas Elva vallaks ühinenud omavalitsuste määruseid. Määruste kehtetuks tunnistamise vajadus tuli asjaolust, et Elva Vallavolikogu või Elva Vallavalitsus oli vastu võtnud õigusakte, mis juba reguleerivad teatud valdkondi kogu valla territooriumil või olnud määrus enam asjakohane (nt on muutunud seadus ning ära on langenud õiguslikud alused). 

Volikogu arutas volikogu revisjonikomisjoni poolt esitatud eelnõu, mis jäi vastu võtmata. Komisjon soovis tühistada 07.11.2017 volikogu otsustest isikliku sõiduauto kasutamise eest määratud hüvitised vallavolikogu esimehele, abivallavanematele ja vallavanemale. Siiani on kehtinud hüvitis isikliku auto kasutamise eest 450 eurot kuus, millest läheb maha tulumaks ja mille pealt vald maksab erisoodustusmaksu. Hüvitis ei sõltu tegelikust läbisõidust. Eelnõu kohaselt tuleb hüvitist maksta edaspidi sõidupäeviku alusel ja kuni 335 eurot kuus. Volikogu aseesimees Peeter Laasik selgitas enne hääletamist, miks koalitsioon ei toeta seda eelnõu. Vallavanem Toomas Järveoja kinnitas, et vallavalitsus valmistab järgmisele istungile ette eelnõu, millega muudetakse hüvitamise korda ning hüvitamine toimub sõidupäevikute alusel ning eelnõu suunatakse enne istungit ka rahanduskomisjoni. Otsuse poolt oli 9 volikogu liiget ja vastu 16, sellega jäi otsus vastu võtmata, kuna ei saanud poolthäälte enamust. 

Volikogu otsustas muuta vallavalitsuse koosseisu. Vallavalitsuse liikme Airi Mahla vabastati tema enda soovil vallavalitsuse koosseisust ja tema asemele kinnitati palgaliseks valitsuse liikmeks Toomas Paur. Toomas Pauri asemele tuleb volikogu koosseisu asendusliikmena August Vester. 

Kolmapäeval, 2. oktoobril toimus kommunikatsiooniteemaline koosolek, kus osalesid Merilyn Säde, Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp, Liis Lehiste, Margit Kiin ja Hegri Narusk. Koosolekul arutati valla kodulehel olevat infot valdkonniti ning vajadust eri teemade või info värskendamiseks.  

Kommunikatsioonijuht tutvustas Elva valla äpi sisulist tööd ja administreerimist ning arutati võimalusi, missuguseid äpi võimalusi võiksid osakonnad oma töös varasemast rohkem rakendada. Samuti arutleti sisekommunikatsiooni teemade üle.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 18
   
Esmaspäev,  9. detsembril 2019   kogu päev  Marika Saar osaleb Laulu- ja tantsupeo tulevikufoorumil    kell 9 osakonnajuhatajate ja
Esmaspäev,  9. detsembril 2019   kogu päev  Marika Saar osaleb Laulu- ja tantsupeo tulevikufoorumil    kell 9 osakonnajuhatajate ja
   
Esmaspäev,  2. detsembril 2019   kogu päev:  Kertu  Vuks  “Eesti 2035” strateegia arutelul    k ell 9
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4