Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.01.-20.01.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.01.-20.01.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 15. jaanuaril osalesid Marika Saar ja Mare Tamm Elva valla koolidirektorite kohtumisel. Kohtumise fookusteema oli tulemusjuhtimine ning Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa tutvustas 360 kraadi hindamispõhimõtteid. 

 

Lepiti kokku järgmiste kohtumiste teemad. Järgmine koosolek toimub 19. veebruaril koos lasteaia direktoritega ning teema on finantsjuhtimine ja raamatupidamine.

Neljapäeval, 17. jaanuaril osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Karmen Moont Elva valla kultuurijuhtide koosolekul, kus oli peamine teema EV aastapäeva ürituste korraldamine, ühise koostöö planeerimine ning kino näitamise korraldamine vallas. Järgmine koostöökohtumine toimub 14. veebruaril Puhjas.

KOGUKOND

Elva vald võttis kasutusele kogukonda ühendava äpi

Elva vald võttis kasutusele nutirakenduse, mille kaudu on kõigil võimalus saada värskeid uudiseid vallas toimuva kohta ning anda vallale tagasisidet.

„Nutirakendus annab vallavalitsusele paremad võimalused, et teavitada elanikke sündmustest ning jagada kiirelt vajalikku informatsiooni,“ ütles Elva Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde.

Äpi kaudu on võimalik lugeda ka Elva valla lehe fookuslugusid, Elva Vallavalitsuse nädalakirja ning hoida end kursis vallas toimuvate sündmuste ja üritustega.

"Elva valla äpi üks olulisemaid funktsioone on võimalus anda tagasisidet valla heakorra, ehituse, teede ja tänavate hoolduse, jäätmemajanduse, sotsiaaltoetuste- ja teenuste, ühistranspordi, meelelahutuse ja teiste pakutavate teenuste kohta,“ rääkis arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks.

Näiteks on rakenduse kaudu võimalik laadida üles foto probleemsest olukorrast ning lisada kaardile ka asukoht ja olukorra kirjeldus. „Pärast tagasiside andmist saavad vallaametnikud info kiirelt kätte ning igale inimesele antakse omakorda tagasisidet, kuidas ja millal olukord paraneb,“ lisas Vuks.

Samuti saab rakenduse kaudu küsida infot haridust ja kultuuri puudutavate teemade kohta ning elukoha, sünni ja surma registreerimise toimingute kohta.

Lähitulevikus on plaanis rakendusega siduda ka erinevate taotluste vormistamine, mis muudab elanikele asjaajamise veelgi lihtsamaks. Peale selle on arendamisel turismiinfo edastamise võimalus äpi kaudu.

Android operatsioonisüsteemikasutajad saavad äpi alla laadida SIIN ja iOs operatsioonisüsteemikasutajad SIIN.

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 16. jaanuaril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna väljasõit Rõuge Vallavalitsusse. Üheskoos käidi kogemusi vahetamas Rõuge vallas. Kohtumisel tutvustas valla tegemisi vallavanem Mailis Koger ning Võrumaa heaolu valdkonna arendusplaanidest rääkis Kadri Kangro. Kohtumine oli väga inspireeriv: saime rohkem teada loometalgutest Vunki Mano, sotsiaalvaldkonna vabatahtlike kaasamise projektist, sotsiaaltranspordi pilootprojektist ja sellest, kuidas kaasav eelarve oli seotud tervisedendusega.

Rääkisime sellest, et oluline ei ole teenuste arendamine iseenesest, vaid inimeste aitamine. Oluline on kogukondade võimestamine ning see, et me suudaks ise pakkuda välja sobivaid lahendusi. Tegelikkuses ei ole ju sotsiaalprobleemide lahendamine pelgalt sotsiaalvaldkonna asi! Külastasime ka Rõuge noortekeskust ja lasteaeda.

 

KOMISJONID

Kolmapäeval, 16. jaanuaril algusega kell 18 toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek, kus osalesid Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Maarika Uprus. Koosolekul andis Maarika Uprus ülevaate menetluses olevatest detailplaneeringutest ja üldplaneeringu koostamisest. Vallavalitsus esitas komisjonile ka eelnõu Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta. Komisjoni liikmed leidsid, et algatamine on põhjendatud ja eelnõu suunatakse volikogu istungile.

Mikk Järv andis ülevaate vallavalitsuse korraldatavatest hangetest ja projektidest.

Kertu Vuks tutvustas Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõu, mille osas toimub 23. jaanuaril avalik arutelu Puhjas. Seejärel tegi Kertu Vuks ülevaate rahuloluküsitluse korraldamisest vallas.

Maano Koemets rääkis Tartumaa Arengustrateegiast 2040 ja selle heakskiitmise vajadusest.

Neljapäeval, 17. jaanuaril toimus rahanduskomisjoni koosolek, kus osales Mikk Järv. Komisjonis tutvustati sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport kasuks hoonestusõiguse seadmist. Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on Elva spordihoone ehitamine Tartu mnt 3 kinnistule. Tutvustati otsustuskorras Väike-Kasevälja kinnistu võõrandamist ning tarbeautode ostmiseks loa andmisest vallavalitsusele. Komisjon kiitis eelnõud heaks ning need suunati volikogu päevakorda.

Reedel, 18. jaanuaril osalesid Heiki Hansen ja Maano Koemets majanduskomisjoni koosolekul. Teemaks olid Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava ja eelnõule tehtud muudatusettepanekud. Vallavalitsus on komisjonile esitanud eelnõud: Elva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ja Elva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. Peale selle taotleb AS Emajõe Veevärk vallavolikogult vee-ettevõtjaks määramist.

Arutlusel oli määruse eelnõu: Raieloa andmise tingimused ja kord Elva vallas. Esitati küsimusi, kas on vajalik komisjoni moodustamine, kes otsustab puude raielube teatud erijuhtudel. Toodi ka näide erakrundil asuva puu kohta, mis segab liiklust tänaval, kuidas selliste puude raie toimub.

Keskkonnaamet on esitanud kaks eelnõu: otsuse eelnõu „Ulila turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmine“ ja otsustuse eelnõu „Ulila turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelhinnangu eelnõu“. Komisjon otsustas, et keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine on õigustatud, kuna uut tegevust ei tule, jätkuks sama tegevus. Kaevandamisloa osas leiti, et enne selle andmisega nõustumist tuleks ettevõtjalt nõuda olemasoleva silla, kui ainsa juurdepääsu rabasse, korrastamist. Vastasel juhul on oht, et silla purunemisel ei saa üldse Elva jõest üle raba-alale.

ARENDUSVALDKOND

Neljapäeval, 17. jaanuaril kohtusid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks ja Hegri Narusk RTS Infraga Kesk tänava rekonstrueerimise teemadel. Arutati ehitustöödega seonduvat ning kohalike ettevõtjate ja elanike teavitusplaani.

 

Reedel, 18. jaanuaril, osales Allan Allik EL URBACT infopäeval Tallinnas. Urbact programmi eesmärk on toetada säästvat integreeritud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. Programm pakub rahalist toetust teadmiste ja kogemuste vahetamise ning võrgustike loomise kaudu, mis võimaldavad läbi mõelda, kuidas ühes kohas järelproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal.

Toetusele kandideerimine ning projekti korraldamine eeldab koostööd kuni üheksa Euroopa linnaga erinevatest regioonidest. Näiteks on toetuse saanud võrgustik, milles osaleb Tartu linn ning mille nimi on ‘’SilverCities’’. Antud võrgustiku projekt on seotud vanemaealistega arvestamisega linnade tegevuskavades.

VARIA

Neljapäeval, 17. jaanuaril osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde ettevõtjate Mentorklubis. 2019. aasta kevadhooaja esimese kohtumise teema oli “Turundamine sotsiaalmeedias”, seminari korraldas Kaisa Hansson Rahvaülikoolist. Kohtumisel võeti fookusesse Facebook ning kohalolnutel oli võimalus saada teada, mismoodi töötab Facebook täpsemalt, kui palju võiks päevas või nädalas oma leheküljele postitada ning kuidas mõjutab reklaamiostmine edasiste postituste levikut.

Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 21. veebruaril.

 

Reedel, 18. jaanuaril oli viimane tööpäev meie haridusspetsialistil Triin Kaaveril. Triin kinkis sotsiaal- ja terviseosakonnale HKO 1.0 tähenduslikud maalid. Soovime Triinule kõrget lendu!

Pildil vasakult haridus- ja kultuuriosakonnajuhataja Mare Tamm, kultuurispetsialist Karmen Moont, abivallavanem Marika Saar ja haridusspetsialistina töötanud Triin Kaaver.

 

Laupäeval, 19. jaanuaril osales Marika Saar V Monomaania avamisel Lendteatris. Tegemist on juba viiendat korda toimuva üle-eestilisel harrastusteatrite monolavastuste festivaliga Monomaania, kus kahe päeva jooksul on võimalik vaadata väga erinevaid monolavastusi. Lavastusi hindab professionaalne žürii.

 

Laupäeval, 19. jaanuaril osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar ja Karmen Moont Soomusrongi Wabadus tervitamisel Elva raudteejaamas.

Eesti Sõjamuuseumi ja EV100 toimkonna ellu kutsutud projekti raames liigub Vabadussõja 100. aastapäeva puhul mööda Eestit soomurongi makett nimega Wabadus. Elvas on rongi kõige pikem peatus - 17.-24. jaanuaril saab rongiga tutvuda kell 11-18.

Laupäeval tervitas rongi Elva Puhkpilliorkester, naiskodukaitsjad jagasid laiali 250 portsu sõdurisuppi ning lapsed said sõita Tornimäe Talli hobuse ja ponidega. Pühapäeval tähistati Rannus ka Rannu lahingu 100. aastapäeva ning kohal olid ka EV100 toimkonna esindajad. Igal õhtul toimuvad Elva jaamahoones ka teemaõhtud riigikaitse teemadel.

 

Rannu lahing 100

20. jaanuaril toimus Rannus Rannu lahingu 100 aastapäeva tähistamine, mis algas Vabadussõja mälestussamba juures Rannu kalmistul. Korraldajad Viive Vink ja Liis Jaamets.

Mälestuspärja asetas samba jalamile Elva valla esindajana Maano Koemets, Riigikantselei poolt võttis sõna ja asetas pärja EV 100 korraldustoimkonnast Toomas Kiho ning pärja asetas Kaitseliidu poolt reservkapten Aarne Salo. Rannu kirikuõpetaja Timo Švedko ütles hukkunute mälestuseks palvesõnad. Seejärel asetati küünlad viie mehe haudadele, kes andsid Vabadussõjas elu.

Lahingu meenutamiseks läks suurem osa osavõtjaid jalgsi kalmistult Rannu alevikku, et pidada sel moel meeles lahingukäiku. Rannu Rahvamajas ootas ees suupistelaud ning Urmas Salo rääkis Rannu lahingu sündmustest ajaloolase pilgu läbi. 

Ajaloolane Toivo Kikkas tutvustas Vabadussõja aegset elu-olu alates sõjaväelaste palkadest kuni igapäevase toidulauani. Seejärel meenutati kohaliku Muinsuskaitseklubi asutajaliikme Aare Mäemetsa 90ndat sünniaastapäeva, sõna said tema tütar Helle Mäemets ja kolleeg Reet Laugaste.  

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 7.01.-13.01.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 7.01.-13.01.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 7. jaanuaril külastasid Marika Saar, Mare Tamm ja Karmen Moont Hellenurme raamatukogu. Hellenurme raamatukogu asub nüüdsest uutes ruumides koos teenuskeskusega, et parandada oluliselt raamatukoguteenuse kättesaadavust.

 

Neljapäeval, 10. jaanuaril osalesid Toomas Järveoja ja Karmen Moont Tartumaa kultuurirahva tänuüritusel Tabiveres.

Üle anti tunnustused Tartumaa kultuurirahvale. Eesti kultuurkapitali Tartumaa ekspertrühm nimetas 2018. aasta kultuuripärliks näitekirjaniku, lavastaja ja näitleja Janno Puusepa. Elvasse tuli neljast aasta kultuuritegija tiitlist suisa kolm - Aire Pajur, Margus Möll ja Lea Kurvits. Tartumaa Omavalitsuste Liidu tänukirja said ka tublid raamatukogude ja rahvamajade töötajad, kelle hulgas oli ka Elva Linnaraamatukogu direktor Imbi Härson. Tänukirja said peale selle veel ka Viive Vink (Rannu Raamatukogu juhataja) ja Anti Mehine (Rõngu pillimuuseumist) Eesti Vabariik 100 sündmuste korraldamise eest. Õnnitleme omalt poolt tublisid kultuuritegijaid!

Reedel, 11. jaanuaril toimus huvihariduse ja -tegevuse aruande ja uue kava koostöökohtumine meie piirkondade huvitegevuse eestvedajatega. Koos täpsustati kava aruannet ning vaadati üle uue kava olulisemad punktid. Rõõm on tõdeda, et paljud seni käimas olnud ringid jätkavad oma tegevust. Samuti avatakse kava rahadest uusi ringe pea igas piirkonnas.
 

Uued ringid näiteks Kongutas, Rannus, Puhjas ja Rõngus on enesekaitse, IT-ring, seikluskasvatuslikud tegevused, draamaõpe, omaalgatusring, loovusring, lauamänguring, võrkpall.


Riigi rahastust uue kava raames on oodata ligikaudu 293 000 eurot. Aruande ja uue kava esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.

KOGUKOND

Esmaspäeval, 7. jaanuaril kohtusid Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks ja Jaanika Saar koertepargi loomise teemal MTÜ-ga Elva Elama. Arutati edasisi tegevusi ja rahastusvõimalusi koertepargi idee elluviimiseks Elva linnas.

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 10. jaanuaril toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni ning sotsiaal- ja tervisekomisjoni ühiskoosolek Elva Laste- ja Perekeskuses, kus anti ülevaade keskuse tegemistest. Peale selle olid päevakorras NEET noorte ja Tugilaga seonduvad teemad ning anti ülevaade Elva valla tugispetsialistide ja tugiisikute olemasolust.

VALLAMAJANDUS

Reedel, 11.jaanuaril kohtusid Terje Raadom ja Sten Saarekivi MTÜ Elva DGC liikmega. Elva disc-golfi platsil teostati üheskoos paikvaatlus. Arutlusel oli raja võimaliku parendamise ja hooldamise ulatus ning selle võimalikkus.

 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 7. jaanuaril kohtusid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Ulila piirkonna elanikega. Arutlusel oli Ulila randumisala vahetus läheduses paikneva vana Ulila Keesikoja varemete saatus. Mõtteid vahetati varemete konserveerimise teemadel ja rajatise võimalikust avalikust kasutusest tulevikus.

 

Teisipäeval, 8. jaanuaril kohtusid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Peep Roosmaniga.

Kohtumisel betoonikunstnik Peep Roosmaniga arutati Elva valla bussiootepaviljonide ühtset arhitektuurset kontseptsiooni. Räägiti juba mujal tehtud paviljonidest ning Elva valla eripäradest ja motiividest, mida võiks bussiootepaviljonide puhul kasutada.

VARIA

Laupäeval, 12. jaanuaril osales Marika Saar hobifotograafide üle-eestilisel linnuliikide näituse avamisel. Avaettekande tegi Remo Savisaar, tunnustati ja tänati kõige rohkemate linnuliikide pildistajaid. Ürituse korraldajad on Elva valla inimesed - Helina Greenberg, Kristjan Moorast ja Katrin Tarand! Muusikaelamust pakkus Bonzo.

Pildil vasakult Rõngu Rahvamaja juhtaja Mari-Liis Vanaisak, abivallavanem Marika Saar, korraldajad Kristjan Moorast ja Helina Greenberg.

 

Pühapäeval, 13. jaanuaril osales Marika Saar traditsioonilisel isetegevuslaste talvepeol Hellenurmes. Esinesid naiskoor Helletajad ja Mathilde Tantsuklubi tantsurühmad.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 31.12.2018-6.01.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 31.12.2018-6.01.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Kolmapäeval, 2. jaanuaril osales Mare Tamm koos Rõngu Keskkooli rahvaga õppekäigul Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal. Helilooja isikuarhiiv ning info- ja muusikakeskus on avatud kohtumispaik muusikutele, teadlastele ja muusikahuvilistele – kõigile neile, kes tunnevad huvi tema loomingu või mõttemaailma vastu.

Selle asutasid helilooja ja tema perekond sooviga luua võimalused Arvo Pärdi loomingulise pärandi säilitamiseks ja mõtestamiseks tema emakeelses keskkonnas - Eestis. Keskus asub looduslikult kaunil poolsaarel, männimetsa servas. Keskuse süda on arhiiv, mis sisaldab helilooja loominguga seotud infot ja dokumente nii füüsilisel kui ka digitaalsel kujul. Suurepärane oli näha liikumas ja töötamas heliloojat tema igapäevases töökeskkonnas.

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 2. jaanuaril osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Piret Hallast, Lauri Tamm ja lastekaitsespetsialistid koostöökohtumisel Elva Laste- ja Perekeskusega. Arutasime omavahelise koostöö sujuvamaks ning selgemaks muutmise võimalusi asendushoolduse ja perenõustamise korraldamisel. Leiti võimalusi dokumendihalduse kiiremaks muutmiseks, et abivajajad saaksid tõrgeteta vajalikule teenusele. Laste- ja Perekeskus edastas oma informatsiooni teenusel mitteosalejate kohta. Peredega tegelevad edasi lastekaitsespetsialistid.

Neljapäeval, 3. jaanuaril toimus laste ja perede heaolu visioonipäev “Ennetus- ja koostöö Elva vallas”. Visioonipäeval osalesid Marika Saar, Milvi Sepp ja Mare Tamm.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et laste ja perede heaolu toetamine on väljakutseid pakkuv valdkond, kus peamine eesmärk on valdkondadeülene ladus koostöö, tõhus lastekaitsesüsteem ning lapsevanemate nõustamine. „Seekordne visioonipäev keskendus abivajavate laste ja perede märkamisele ning toetamisele – otsisime erinevate osapooltega töörühmades vastuseid küsimustele, mis aitaksid meie asjatundjad nende igapäevatöös,“  sõnas Saar.

„Eelmise aasta visioonipäeva ühe ettepanekuna on Elva vallas loodud laste ja perede komisjon ning toimunud on erinevad võrgustikukohtumised, käivitatud on vanemlusprogramm „Imelised aastad“ ning oleme tegelenud lastekaitsemeeskonnatöö tõhustamisega“,“ tõi Saar näiteid eelmise visioonipäeva mõjudest.

Visioonipäeval esines Sotsiaalkindlustusameti ennetusvaldkonna juht Barbara Haage, kes kõneles ennetustööst Eestis ning räägib täpsemalt, kas ja kuidas seda praegu tehakse. Endine noorsoopolitseinik, Kõrveküla Põhikooli sotsiaalpedagoog Marina Paddar rääkis Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevatest võimalustest käitumisraskuste ja erivajadustega laste toetamisel.  

Samuti tutvustasid Elva Vallavalitsuse ametnikud valla lastekaitsemeeskonna tööd. Elva Laste- ja Perekeskuse tutvustas lastele ja peredele suunatud teenuseid ning töörühmades toimusid arutelud teemadel: ennetustöö võimalused, mõjutusvahendid koolis ja lasteaias, koostöö korraldamine vallas, koostöö lapsevanematega ja alaealine õigusrikkuja kui abivajaja.

Visioonipäevale olid kutsutud Elva valla koolide ja lasteaedade juhid, tugispetsialistid, noorsootöötajad, lastekaitse- ja haridusspetsialistid ja teised partnerid, kes tegelevad laste ja perede heaolu tagamise ja toetamisega. Seesugune visioonipäeva toimus Elva vallas teist korda.

VALLAMAJANDUS

Lumetõrje meelespea

  • Lumetõrjet alustatakse kindlasti kui lumekihi paksus on vähemalt 10 cm;
  • Väiksema kui 10 cm lumekihi korral hinnatakse olukorda ja puhastatakse teid vastavalt vajadusele;
  • Vastavalt vajadusele tähendab ka osalist lükkamist. Traktorid ei sõida iga kord kõikidele teedele, kui selleks puudub päriselt vajadus;
  • Lumetõrje teostatakse üldjuhul 12 tunni jooksul lumesaju/tuisu lõppemisest;
  • Sissesõiduteede hooldusel on oluline nende olukord. Takistused, nagu näiteks puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelumärgid jm takistavad teehoolduse tegemist;
  • Palume puhastada oma tee okstest ja puudest vähemalt 4 meetri laiuselt ja 4 meetri kõrguselt;
  • Palume tähistada oma sissesõiduteed ja võimalikud takistused (kivid, piiripostid jm);
  • Vallas on kaheksa lumetõrje piirkonda, mida hooldavad erinevad töövõtjad. Sellest tulenevalt tekivad olukorrad, kus piirkondade piiridel võib tekkida tunne, et traktorit nähti, aga see ei jõudnud teieni. Palume varuda kannatust, küll teieni jõuab ka teine traktor.
  • Anna muredest või probleemidest teehoolduses teada kas heakorratelefonil +372 3333 666, rakenduse „Anna teada“ kaudu (viite sellele leiad elva.ee) või helista piirkonna koordinaatoritele: Konguta: Kerli Metsallik, tel 518 1542; Palupera: Maia Kukk, tel 511 2479; Puhja: Ede Möldre, tel 504 9912; Rõngu: Ene Joosing, tel 509 6202 või taristuspetsialistile Kristjan Vilule, tel 5342 2067.

Info Elva valla lumetõrje kohta leiad ka SIIT.

Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Lauri vesiveski, Illi  küla, Nõo vald (katastritunnus 58201:012:0645), sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 5277 m², millel asuvad amortiseerunud hooned: elumaja, kuur, töötuba ja laut. Puuduvad elektriühendus puudub ning vee- ja kanalisatsioonirajatised. Kinnistu asub 2,5 km Elvast, külgneb Illi ojaga ja sellele on juurdepääs Tamsa-Varesepalu kohalikult teelt. Põlispuudega looduskaunis koht sobib uue kodu rajajale.

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 12 500 (kaksteist tuhat viissada) eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda Elva valla kodulehel ning palju tutvustavaid pilte on kinnisvaraportaalis www.kv.ee.

Enampakkumisest osavõtutasu 125 eurot ja tagatisraha 625 eurot tuleb tasuda hiljemalt 3. märtsil 2019. Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kinnises ümbrikus, märkega „Lauri vesiveski pakkumus“, hiljemalt 4. märtsil 2019., kell 10 Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald 61507, kas tähitult või käsipostiga. Avalduse esitamisel kasutada Elva Vallavalitsuse koostatud vormi, mis asub aadressil www.elva.ee/vallavara-muuk.

Pakkumuste avamine toimub Elva vallamajas 4. märtsil kell 10:15, kus võivad kõik pakkujad  osaleda. Kolme tööpäeva jooksul on korraldaja juures võimalik avamise protokolliga ka tutvuda. Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee.

Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel bussi ISUZU TURQUOISE, 2012.a., reg nr 098BHC, VIN: NNAM0ATLE02000266. Müügihinna algsuurus 23 000 (kakskümmend kolm tuhat) eurot. Bussi müügikuulutus koos piltidega jm ka https://www.auto24.ee/used/3011106

Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda SIIN.

Vormikohane avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada kas tähitult või käsipostiga kinnises ümbrikus, märkega "Bussi pakkumus", hiljemalt 21.jaanuaril 2019 kell 14 Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald 61507. Samas kell 14:15 toimub ka pakkumuste avamine, kus võivad kõik pakkujad osaleda. Kolme tööpäeva jooksul on korraldaja juures võimalik avamise protokolliga ka tutvuda. Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee.

Kuulutusega saab tutvuda ka kinnisvaraportaalis KV.

ARENDUSVALDKOND

Elva Vallavalitsus kuulutas välja Elva spordihoone ehitustööde riigihanke. Pakkumisi oodatakse riigihangete registri kaudu 30. jaanuarini.

Hoone esimesele korrusele on planeeritud suur spordisaal koos riietus- ja administreerimisruumidega. Hoone teisel korrusel hakkavad paiknema jõusaal, aeroobika- ja treeningsaalid ning kõrgushüppeala.

Peale selle on teisele korrusele planeeritud siserõdu soojendusjooksuks ning pealtvaatajatele kasutamiseks. Spordihall on galerii abil ühendatud koolimajaga.

Ehitatava spordihoone suurus on 4000 ruutmeetrit, hoone hakkab asuma Elva linnas, Tartu mnt 3 paikneva koolimaja taga.

Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30. jaanuar, kell 9.

 

Elva Vallavalitsus kuulutas välja Puhja kooli rekonstrueerimise riigihanke. Pakkumisi oodatakse riigihangete registri kaudu 30. jaanuarini.

Puhja kooli kaasajastamise projekti eesmärk on luua juurde mitmekülgselt kasutatavat funktsionaalset ruumi, mis vastaks tänapäevastele kooliruumi vajadustele ning tagada parem õpikeskkond.

Hoonele ehitatakse juurde suur saali- ja fuajeeblokk, mis aitab neljakorruselise hoone siduda ühtlasemaks tervikuks. Ümber ehitatakse ka mitmed klassiruumid ning luuakse väikeklassid eripedagoogi ja logopeedi tarbeks. Projektis on tähelepanu pööratud klassiruumide valgustuse parandamisele.

Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30. jaanuar, kell 12.

VARIA

Kolmekuningapäeval kogunes ligi 80 Rannu aktiivset väärikate uusaastapeole. Elva valla poolt edastasid tervitused volikogu esimees Maano Koemets ja abivallavanem Marika Saar. Muusikalist elamust pakkus ansambel Helisev Horoskoop.

Neljapäeva, 3. jaanuaril oli Vabadussõjas langenute mälestuspäev ning sellega seoses viisime Rõngu Vabadussõjas langenute mälestussamba juurde küünla.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.12.-23.12.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.12.-23.12.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

 

Teisipäeval, 18. detsembril osales Marika Saar Haridus- ja Teadusministeeriumi mõttetalgutel “Sisehindamisest järelevalveni. Kas midagi on pildil puudu või hoopis üle?”. Mõttetalgutel tegi inspireeriva avaettekande professor Marju Lauristin, kes rääkis tulevikuharidusest. 

Laudkondades toimunud mõttetalgud keskendusid kooli tulemuslikkuse hindamisele erinevatel tasanditel: kool, pidaja, riik – millised andmed on meil olemas, millised andmed on ehk üle, milliseid vajame juurde ja millises formaadis, millised on kooli ja pidaja ülesanded hariduse kvaliteedi tagamisel, millist tuge ja nõu vajavad kool ja pidaja, et täita oma ülesandeid, millisena näeme järelevalvet õppeasutuste välishindamise suures pildis. Väga oluline küsimus on, kust ja kuidas saab pidaja kindlustunde, et tema hallatavates koolides rakendatav hariduspoliitika ja -korraldus on asjakohane ning õpilaste areng võimetekohane?

Esmaspäeval, 17. detsembril külastasid abivallavanemad Heiki Hansen ja Marika Saar koos Elva linna lasteaedade juhtide, Elva Gümnaasiumi direktori ja Elva Teenuste SA juhiga Kiili lasteaeda. 

Ühtlasi kohtuti Kiili Varahalduse SAga, et rääkida haridusasutuste majandamisest sihtasutuste kaudu. Kohtumine oli asjalik ja saadi väga palju vastuseid praktilistele küsimustele.

Kiili Varahalduse SA on loodud valla varade parema arendamise ja haldamise korraldamiseks ning peamised tegevusvaldkonnad on kinnisvara arendamine, haldamine, hooldamine ja toitlustamine. 

Pildil on Elva Gümnaasiumi direktor ja Kiili lasteaia direktor maja tutvumisringil.

KOGUKOND

Neljapäeval, 20. detsembril osales Maano Koemets Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) üldkoosolekul, mille peamine eesmärk oli kinnitada TOL lisaeelarve. Lisaeelarve tulenes asjaolust, et maavalitsuste kaotamise järel lisandus TOL-ile mitmeid maavalitsuse ülesandeid.

TOL-i portfellis on palju ministeeriumitega sõlmitud lepinguid ja osade lepingute puhul muutusid summad aasta keskel.

Samuti mõjutas eelarve täitmist täitmata töökohad personalis. Praegu on teada, et TOL-i uus arendusjuht on Sven Tobreluts, kes alustab tööd 3. jaanuaril 2019. TOL-i tegevjuhi koht on praegu täitmata. Peale koosolekut toimus pidulik jõululõuna, millest võtsid osa omavalitsusjuhid, volikogude esimehed ja TOL meeskonna töötajad.

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 19. detsembril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna aastat kokkuvõttev koosolek, kus räägiti olulisematest õnnestumistest ning osakonna statistikast. 2018. aasta õnnestumiseks pandi alus juba eelmise aasta lõpus, mil võeti vastu Elva valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. See tähendab, et juba 1. jaanuarist 2018 toimus toetuste ja teenuste määramine ühtsetel alusel uues Elva vallas.

Olulisemad märksõnad on 2018. aastal:  visioonipäev laste ja perede heaolu toetamiseks, koduteenuste laienemine, laste ja perede komisjoni moodustamine, projektid kodude kohandamiseks ja tuleohutumaks muutmiseks, toiduabi jagamine, meeskonnatöö.

VALLAMAJANDUS

Kuidas toimub Elva vallas lumetõrje?

Elva valla eri piirkondades on sel talvel erinevad teenusepakkujad, kellest osadega on sõlmitud pikaajalised lepingud, teistega lühiajalised lepingud ja kokkulepped.

Linna teenindusala

Elva linnas toimub lume ja libeduse tõrje suuremate muudatusteta ning teenuse pakkuja on AS Eesti Keskkonnateenused. Linna teenindusalasse jääb osaliselt ka Metsalaane küla ja Käärdi alevik ning nendes piirkondades on lume ja libedusetõrje teenuse osutajaks sama ettevõte, mis Elva linnas.

Maapiirkonna teenindusalad

Elva valla maapiirkond on jagatud 7 teenindusalaks. Osades piirkondades oleme saanud sõlmida pikaajalised lepingud, teistes on praegu teenuse pakkumine kaetud lühiajaliste lepingute ja kokkulepetega.

Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel teedel (valla teed), erateedel, mille osas on sõlmitud avaliku kasutuse lepingud ja hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt valla elanikud ja kelle majapidamistel on kehtivad prügiveo lepingud.

Talihoolduse põhimõtted

Teenuse osutajad lükkavad lund, kui lumekihi paksus on vähemalt 10 cm. Väiksema lumekihi korral hindame olukorda ja puhastame teid vastavalt vajadusele.

Sissesõidu teede hooldusel on oluline nende olukord – takistuste korral nagu puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelu märgid jm, ei ole võimalik teehooldust teha. Elva Vallavalitsuse ja lumetõrje teenuse pakkujate ühine palve kinnistuomanikele on, et võimalusel tähistage oma sissesõidu teed ja võimalikud takistused (kivid, piiripostid jm) ning kärpige või laske kärpida puid ja põõsaid, mis ulatuvad teedele (ideaalis peab teekoridor olema okstest puhas vähemalt kaks meetrit tee servast ja nelja meetri kõrguselt).

Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd ka kodanikelt. Küsimuste korral pöörduda piirkonna koordinaatorite või taristuspetsialisti Kristjan Vilu poole.

Lumetõrje piirkondade kohta saate rohkem infot aadressil: www.elva.ee/lumelukkamine.

VARIA

21. detsembril tähistati vallavalitsuses koleda jõulukampsuni päeva.

 

Triin Kaaver, Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Marika Saar oma toredates jõulukampsunites.

Meeleolukat aasta lõppu!

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.12.-16.12.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.12.-16.12.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

EELARVE

Esmaspäeval, 10. detsembril toimunud Elva Vallavolikogu istungil võeti 27 poolthäälega vastu Elva valla 2019. aasta eelarve. Eelarve kogumaht koos investeeringutega on 27,4 miljonit eurot.

2019. aastal on investeeringute maht Elva vallas 6,12 miljonit eurot, mis on ligi neljandik eelarve mahust ja millest suur osa koosneb saadavatest toetustest. Kavandatud investeeringutest kaetakse 1,85 miljonit eurot saadavate sihtfinantseeringutega, 3,72 miljonit eurot võetavate laenudega ning 0,55 miljonit eurot valla eelarvevahendite arvelt.

Suurimad investeeringud on seotud Elva spordihoone rajamise, Elva linnasüdame kaasajastamise ning Rannu, Puhja ja Konguta koolide kaasajastamisega.

Peale selle investeeritakse veel näiteks Aakre Rahvamaja hoone kaasajastamisse, Ulila keskuse rekonstrueerimisse, Rõngu kõnniteede ja jalgteede ehitamisesse, tänavavalgustuse ehitusse ja renoveerimisse, Puhja staadioni uuendamisse ja Elva lasteaed Õnneseen kaasajastamisse.

Valdkondade lõikes planeeritakse enim investeeringuid vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonnas (44,6% eelarvest) ning majandusvaldkonnas (29,6%), kus investeeringud kaetakse suures osas sihtfinantseerimisel saadud toetustest ja haridusvaldkonnas (16,1%).

Elva vallas on 2018. aasta 1. detsembri seisuga 14671 elanikku. Elva valla maksumaksjate arv oli 2018. aastal Maksu- ja Tolliametile esitatud tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni alusel 6380 inimest ja keskmine sissetulek kuus 1077 eurot (2018. aasta augusti seisuga).

HUVIHARIDUS JA SPORT

Koostatakse huvitegevuse kava

Eelmisel nädalal toimus mitu koosolekut, mille eesmärk on valla kahe järgneva aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamine. Esmaspäeval kogunesid igast piirkonnast huvitegevuse eestvedajad, et analüüsida eelmise perioodi kava elluviimist ning arutada mõtteid uueks perioodiks.

Vaadati üle erinevate piirkondade jätkutegevused, mis on populaarsed noorte seas ning millega võiks jätkata ka uuel perioodil. Huvitegevuse kava vastuvõtmise tähtaeg on 15. jaanuar 2019.

Kolmapäeval, 12. detsembril toimus volikogu spordikomisjoni koosolek, kus vaadati üle lõplik variant spordihoone projektist ning anti ülevaade sportlaste tunnustamise, spordi sihtasutuse ja tegevus- ja projektitoetuste hetkeseisust. Ühtlasi tähistati pidulikumas õhkkonnas spordikomisjoni esimese koosoleku möödumist täpselt aasta tagasi.

KOGUKOND

Esmaspäeval, 10. detsembril toimunud Elva Vallavolikogu istungil võeti 27 poolthäälega vastu Elva valla külavanema statuut.

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuksi sõnul on oluline, et Elva vallas kehtiksid ühtsed reeglid külavanemate valimiseks ning et külavanemate ja piirkondade tegevust soodustataks. „Elva vallas on kokku 78 küla, 6 alevikku ja 1 linn, varasemalt on külavanema statuut kehtestatud Rõngu ja Konguta vallas," lisas Vuks.

Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemislepingus on kirjas punkt, mis sätestab külade ühistegevuse, sealhulgas külavanemate tegevuse soodustamise. „See hõlmabki endas piirkonnakogude ja külavanemate kaasamist juhtimisse, aga ka külaliikumiste ja külavanemate tegevuse toetamist," selgitas Vuks.

Külavanem on kogu küla usaldusisik, kellel on õigus esindada küla ja külaelanikke kohalikus omavalitsuses ja muudes asutustes oma volituste piires. Külavanem on kogukondliku identiteedi kandja ja Elva Vallavalitsuse kontaktisik ning külavanema ülesandeid täidetakse vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel. Külavanema kandidaat peab olema vähemalt 18-aastane isik, kellel on külas alaline elukoht.

Külavanema valimise saab algatada vähemalt kaks külaelanikku ning kandidaadiks saab esitada elaniku ainult tema nõusolekul. Samuti võib mitme küla peale valida ühise külavanema, kuid ühes külas võib valida vaid ühe külavanema. Külavanem valitakse ametisse vähemalt kolmeks aastaks, kui külakoosolek ei otsusta teisiti.

Külavanema statuudiga saab lähemalt tutvuda Elva valla kodulehel.

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 12. detsembril kohtus lastekaitsemeeskond ning SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Gerda Kiipli-Hiir vanemlusprogrammi “Imelised aastad” koolitajate Marika Käggo ja Rena Pentiga. Arutati selle aasta kahe grupi tulemusi ning võimalusi uuel aastal veelgi tõhusamalt koostööd teha.

Programm “Imelised aastad” sobib 2-8-aastaste laste vanematele, kes soovivad laste kasvatamisel tekkinud küsimustele vastuseid saada ning õppida, kuidas paremini toime tulla.

Koostöös Tervise Arengu Instituudiga on Elva vallas 2019. aastal vanemlusprogrammi “Imelised aastad” raames kaks rühma. Koolitus toimub väikeses grupis (14 inimest), kord nädalas 2–2,5 tundi, kokku on 16 kohtumist. Parimad tulemused tagab mõlema vanema osalemine ning motivatsioon muutuste tegemiseks.

Kolmapäeval, 12. detsembril avas Elva Laste- ja Perekeskus uued nõustamis- ja kontoriruumid Elva linnas, Kesk tänaval. Elva Laste- ja Perekeskus pakub perenõustamist, perelepitust, mängu- ja loovteraapiat, logopeedi teenuseid.

 

Reedel, 14. detsembril toimus Toomas Järveoja ja Marika Saare traditsiooniline kohtumine Elva päevakeskuses. Vallavalitsuse liikmed andsid ülevaate olulisematest tegevustest ning kohtumisel osalenud küsisid küsimusi erinevate teemade kohta, sh näiteks ülekäigurajad ja kalmistu heakord. Räägiti ka eakatele suunatud loengutest, mis toimuvad jaanuari- ja veebruarikuus.

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 10. detsembril kohtusid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Mikk Järv, Hegri Narusk, Kayvo Kroon, Kullo Laos ja Terje Korss Elektrilevi esindajatega. Teemaks oli kiire interneti arendamine Elva vallas.

Elektrilevi esindajad tutvustasid oma plaane kiire internetivõrgu rajamiseks. Esialgsete plaanide kohaselt peaks järgmisel aastal saama kiire internetiühenduse ligi 700 Elva valla majapidamist. 

Eelistatud arenduspiirkonnad on sellised, kus kaableid on võimalik paigaldada olemasolevate elektripostide külge. Kogu võrgu arendus on planeeritud viiele aastale ja augusti lõpu seisuga on Elektrilevile liitumiseks sooviavalduse esitanud ligi 3000 Elva valla majapidamist.

Esmaspäeval kohtusid Kertu Vuks, Merilyn Säde, Kerli Metsallik ja Kayvo Kroon Elva vallalehe kujunduse värskenduse osas Taivo Oruga. Vaadati üle siiani tehtud töö ning räägiti viimastest elementidest ajalehes, mille osas tuleb veel veidi tööd teha. Uue kujundusega ajaleht ilmub 2019. jaanuaris. Senine Infoleht hakkab kandma nime Elva valla leht, uus kujunduslahendus toob ajalehte veidi rohkem õhku ning on üldiselt lugejasõbralikum. Uuendusi tehakse ka sisu osas - püütakse peale vallavalitsuse ja hallatavate asutuste info kajastada ka muid teemasid ja arenguid Elva vallas, et pakkuda lugejale mitmekülgsemat sisu.

Valminud on tervisekeskuse detailplaneeringu eskiislahendus

Elva Vallavalitsus algatas Elva Supelranna tn 17 ja Supelranna tn 19//21//23 kruntide ning Supelranna tänava maa-ala detailplaneeringu 2018. aasta augustis.

Planeeringu algatamise taotluse tegi Tartumaa Tervisekeskus OÜ sooviga laiendada olemasoleva haiglahoone peakorpust tervisekeskuse rajamise eesmärgil. Planeeringu lahendust koostab Skepast&Puhkim OÜ, kes on Elva Vallavalitsusele esitanud planeeringu eskiisi. Eskiisi alusel hakatakse koostama planeeringu lahendust.

Planeeringuga lahendatakse kavandatav hoonestus, liikluskorraldus, parkimine, haljastus, sh ka langetatavate ja juurde istutatavate puude arv.

Planeeringu eskiisiga saab tutvuda Elva valla kodulehel: elva.ee/detailplaneeringud ning Elva Vallavalitsuses, Kesk 32, Elva linn, arengu- ja planeeringuosakonnas (teisel korrusel).

VARIA

Teisipäeval, 11. detsembril osales Maano Koemets Rannus Vabadussõja mälestussamba juures toimunud mälestussündmusel.

Kaitseliit tähistas üle Eesti Vabadussõja algusest 100 aasta möödumist. Kaitseliidu Tartu Maleva poolt asetati pärg Rannu Vabadussõja mälestussambale Rannu kalmistul, et meeles pidada neid, kes andsid oma elu Eesti iseseisvuse eest ja tähistada sõja taandumislahingute perioodi algust. Kaitseliidu Tartu maleva kaplan Priit Tamm pidas mälestuspalve, Elva Malevkonna mehed olid auvalves ja Maano Koemets tänas neid Rannu inimesi, kes aitasid algselt mälestussamba kalmistule püstitada ja ka neid, kes aitasid samba uuesti taastada. Kohal olid Rannu kodutütred ja mitmed inimesed, nende seas ka need, kes aitasid kaasa samba taastamisele perioodil 1988-2015. Süüdati ka küünlad.

Toomas Järveoja ja Marika Saar edastasid Elva Vallavalitsuse tervitused neljapäeval Rõngus ja reedel Puhjas eakate jõulupidudel. Tegemist on traditsiooniliste kogunemistega, kus toimus väike kontsert ja tantsuõhtu.

 

15. detsembril toimus vallavalitsuse, volikogu liikmete, hallatavate asutuste, sihtasutuste ja osaühingute juhtide jõuluõhtu.

 

21. detsembrini on kõigil vallaelanikel võimalus panustada Elva valla avalike teenuste hindamisse! Rahuloluküsitluse tulemuste abil saab vallavalitsus teha järeldusi, millistes valdkondades tuleb vallaelanikele pakutavaid teenuseid või teenindust parandada ning missuguste valdkondadega ollakse rahul. Seega on väga oluline, et vallaelanikud annaksid oma tagasisidet! Küsitluse lingi leiad SIIT. Küsitlusele vastanute vahel loositakse välja erinevaid auhindu, näiteks on auhinna välja pannud mahedaid kasemahlu tootev BirchLagoon OÜ, restoran Waksal, Elva Kultuurikeskus, Tartumaa tervisespordikeskus, Elva Kultuurikeskus, Komorebi Sushi ja L-Kõrtsi Talu.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, meetme "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames. Küsitlust korraldatakse Elva vallas iga-aastaselt.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 81-85
Elemente lehe kohta 5
of 25
Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4