Elva Vallavalitsuse nädalakiri 28.01.-3.02.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 28.01.-3.02.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS

Kolmapäeval, 30. jaanuaril osalesid Marika Saar ja Mare Tamm lasteaedade direktorite kokkusaamisel.

Kohtumine toimus Rõngu lasteaias Pihlakobar. 

 

Arutluse all olid ühtse haridusjuhtide töö tagasisidestamise põhimõtte loomine ja valla uue haridusteenuse Arno käivitamine alates veebruarist.

KOGUKOND

Teisipäeval, 29. jaanuaril toimusid Elva vallamaja volikogu saalis mõttetalgud teemal “Kuidas muuta Turuplatsi park funktsionaalsemaks?”. Avalikul arutelul osalesid Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen, Jaanika Saar, Allan Allik, Maano Koemets ja Sten Saarekivi.

Heiki Hansen ja Sten Saarekivi tutvustasid Turuplatsi pargi hetkeolukorda ning ideesid seoses pargi võimaliku arendamisega. Kohtumisel osales ka pargi arhitektuurilise lahenduse autor, maastikuarhitekt Edgar Kaare, kes jagas oma mõtteid pargi funktsionaalsemaks muutmiseks.

Arutelul osalejad tõid välja, et oluline oleks lahendada turukauplejate töötingimuste probleemid - turulettide asukohta oleks mõistlik muuta, ühtlasi tuleks üle vaadata ka lettide disain, et need vastaksid kauplejate vajadustele. Tulevikus võiks park olla funktsionaalsem - rohkem atraktsioone erinevas vanuses lastele.

 

VALLAVOLIKOGU

Vallavolikogu 2019. aasta esimene istung toimus 28. jaanuaril. Istungi päevakorras oli kaheksateist punkti, toome välja olulisemad neist.

Maakonna arengustrateegia heakskiitmist ei toetatud üksmeelselt
Maakondliku strateegia puhul oli omavalitsuste roll see ühiselt koostada ja seejärel heaks kiita või mitte heaks kiita. Maakondlik arengustrateegia sai heakskiidu ehk siis poolthäälte enamuse vallavolinikelt. Heakskiit anti peale pool tundi kestnud arutelu. Suurima puudusena toodi välja see, et strateegia jäi jätkuvalt liiga Tartu linna keskseks ja ei sisaldanud Elva valla poolt tehtud ettepanekuid.
 
Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Ettevõte X-building OÜ soovib rajada ridaelamut Käärdi alevikus aadressile Rukki tn 2a, kuid Rõngu üldplaneering ei võimalda sellist ehitusõigust anda. Kuna vallavalitsus leidis, et asukoht ridaelamule on siiski sobiv ja elamuturul valitseb nõudlus uute pindade järele, siis üks võimalik lahendus on muuta kehtivat üldplaneeringut ja võimaldada seega ehitusõigus. Vastav eelnõu ja keskkonnamõju hindamise vajaduse eelhinnang sai 24 volikogu liikme heakskiidu, edasi algab planeeringuprotsess.
 
Sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport kasuks hoonestusõiguse seadmine
Hoonestusõigus antakse kinnistule Tartu mnt 3, Elva linn, kuhu rajatakse spordihoone. Spordihoone eesmärk on teenindada Elva Gümnaasiumi ning piirkonna elanikke ja spordiklubisid. Otsusega anti ka vallavalitsusele õigus garanteerida sihtasutuse võetavat laenu spordihoone ehitamiseks.
 
Vallavara otsustuskorras võõrandamine
Volikogu otsustas lubada vallavalitsusel võõrandada 582 euro eest valla elanik Raigo Kollinale puukuur Kapsta külas. Põhjus, miks vallavara enampakkumisele panemata müüakse, on selles, et Raigo Kollina on 20 aasta jooksul kuuribokse parendanud ja kasutanud, kuid ta ei esitanud avaldust erastamiseks õigel ajal, sest tal ei olnud hoone omandit. Pärast seda, kui vald tunnistab hoone peremehetuks ja maa omandatakse, on võimalik kinnistu müüa, et see ei oleks vallale koormaks. Elva vald ei vaja seda kuuri oma tegevuseks ja võõrandamine on kooskõlas vallavara eeskirjaga.
 
Vald ostab eraisikutelt teealuse maa
Volikogu otsustas nõustuda vallavalitsuse esitatud eelnõuga osta maatükk Aakre külas. Tegemist on transpordimaa omandamisega. Omandatav kinnistu on teemaa, kus asub osa Kuusiku – Tuuleveski teest ning see tagab juurdepääsu mitmetele kinnistutele ning on valla hooldada. Omandamisega seotud kulud võtab Elva vald enda kanda, sealhulgas kinnistu ost hinnaga 250 eurot ning kõik asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud.
 
Ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni puudutavad määrused ja otsus
Volikogu kinnitas otsuse, millega kinnitati AS Emajõe Veevärk Elva vallas vee-ettevõtjaks nende objektide osas, kus AS on varade omanik. Vee-ettevõtjana tegutsemise tähtaeg on 31.12.2030 ja vee-ettevõtja kohustus on tagada ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenuse osutamine Elva valla elanikele ja ettevõtetele.
Peale otsuse võttis volikogu vastu kaks määrust, ühisvee- ja ühiskanalisatsiooniga liitumise kord reguleerib liitumist ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ning kasutamise kord reguleerib, kuidas neid rajatisi kasutada tohib. Samuti, missugused kohustused on tarbijal ja missugused teenuse pakkujal. Nendest kordadest kirjutame pikemalt järgmises lehes.
 
Keskkonnamõju hindamisega seotud otsustused teeb edaspidi vallavalitsus
Vallavolikogu volitas vallavalitsuse keskkonnamõju hindamise seadusest tulenevad õigused ja kohustused. Need on teistelt asutustelt tulnud kooskõlastused ja seisukohtade andmised keskkonnamõju teemalistele eelnõudele. Peale selle kuuluvad nende alla ka valla enda otsused, kas algatada keskkonnamõju hindamist või mitte, näiteks erinevate ehitusvaldkonna loataotluste menetluses. Volitamise eesmärk on tagada kiirem vastus päringutele.
 
Sotsiaalosakonnale ja majandusosakonnale autode soetamine
Vallavalitsus planeerib hankida viieaastase kasutusrendile võtmisega kolm uut sõidukit, mille hankelepingu eeldatav kogumaksumus on 58 000 eurot, käibemaksuta (sisaldab sõidukite jääkmaksumust – võimalikku väljaostu maksumust). Plaanis on soetada kaks mahtuniversaaltüüpi sõidukit sotsiaalosakonnale ja üks maastikuvõimekusega auto majandusosakonnale.
 
Volikogu kinnitas logo sümboolikaks ja valis rahvakohtunikud
Volikogu otsusega kinnitati, et Elva valla logo on valla sümboolika hulka kuuluv kujutis. Seega on Elva valla sümboolika valla vapp, valla lipp ja edaspidi ka logo. Logo kasutamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse poole. Logo kujutis ja variandid on avalikult nähtavad SIIN. Volikogu kinnitas üheksa rahvakohtunikukandidaati, kes esitatakse Tartu Maakohtule. Volikogus korraldati salajane hääletamine, kus valiti 11 kandidaadi hulgast välja 9. Rahvakohtuniku kandidaatide sobivuse üle otsustab Tartu maakohus.
 
Elva valla tunnustuste saajad
Elva valla Täht on Elva valla tunnustusavaldus inimestele, kes on oma töö ja tegudega eriliselt silma paistnud ja keda on esitatud tunnustamisele.
Elva valla esimesed Tähed on kauaaegne Rannu apteeker Eeva Pärsimägi, tantsutreener ja tantsustuudio RN asutaja Merit Täht ning Elva Lend teatri loomisele ja tegutsemisele üks suuremaid kaasaaitajaid Margus Möll.Volikogu tegi salajase hääletamise teel valiku ka Elva valla Aasta Teo ja Aasta Tegija kandidaatide vahel. Tunnustuse saajad avalikustatakse Vabariigi aastapäeval.
 
Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
Volikogu kinnitas Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide nimetused, asukohad ja ka isikkoosseisud. Vallasekretär selgitas, kuidas valimised korraldatakse.
 
Volikogu istung on järelevaadatav elva.ee/video. Järgmine istung toimub 25. veebruaril.

SOTSIAALVALDKOND

Reedel, 1. veebruaril toimus Elva valla laste ja perede komisjoni esimene istung, kus olid arutlusel kolme pere heaolu puudutavad küsimused. Lisaks komisjoni liikmetele olid vastavalt juhtumile kaasatud ka teised erialaspetsialistid. Järgmine istung on planeeritud 21. veebruarile.

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 28. jaanuaril kohtus Kertu Vuks Eesti Looduskaitse Seltsi Elva osakonna esindaja Maido Urbasega. Arutati võimalusi korraldada vallavalitsuse ja Eesti Looduskaitse Seltsi koostöös loodusõhtu ning konverents.

Teisipäeval, 29. jaanuaril osalesid Kertu Vuks ja Marika Saar Põltsamaa, Mustvee ja Elva valla koostööprojekti “Tugispetsialisti tugiteenuse osutamise ja juhtimise struktuuri ja mudel väljatöötamine” kohtumisel Põltsamaa Vallavalitsuses. Koostööprojekt sai Riigi Tugiteenuste Keskuselt positiivse rahastamisotsuse. Kohtumisel osalesid kõikide projektipartnerite esindajad, et arutada veelkord läbi lähteülesanne konsultandi leidmiseks.

Teisipäeval osales Allan Allik Valgamaa Partnerluskogu taotlusvooru infopäeval. Infopäeval räägiti läbi olulisemad taotlemistingimused. Elva vallast jääb Partnerluskogu piirkonda Aakre ning Palupera piirkond. Antud taotlusvooru jaoks valmistab Allan Allik ette taotluse Palupera staadioni välijõusaali rahastamiseks.

Kolmapäeval, 30. jaanuaril osalesid Heiki Hansen, Hegri Narusk, Mikk Järv ja Terje Korss energiatarbimise juhtimise seminaril Elva Kultuurikeskuses.

Richard Morisson Iirimaalt rääkis energiajuhtimissüsteemide (EnMS) rakendamisest ja sellest tõusvatest tuludest. Peamine fookus näidetel oli avalikust sektorist, kuid võrdlusena toodi näiteid ka tööstustest ja kodumajapidamistest.

Giorgi Davidov, Tartu Ülikoolist, rääkis, kuidas ja miks inimesi energiasäästu ja taastuvenergia kasutuselevõtu teemadel kaasata.

Neljapäeval, 31. jaanuaril osales Allan Allik Põhjamaade Ministrite Nõukogu taotlusvoorude infopäeval. Programmi eesmärk on tihendada kontakte Balti- ja Põhjamaade MTÜde ning KOVide vahel. See programm on hea võimaluse, et tihendada kontakte sõpruslinnade vahel või õppida eeskujulikelt lahendustelt, mida on ellu viidud Põhjamaades.

 

VARIA

Fotovõistlus "Päeva parim hetk" toimus 14.-27. jaanuaril ning selles ajavahemikus said kõik saata foto oma päeva toredast hetkest Elva valla nutirakenduse kaudu. 
Fotovõistlusele saabunud fotosid hindasid Elva vallamaja töötajad. Pildid pandi Elva vallamajja üles ajavahemikuks 30. jaanuar-1. veebruar.
Oma lemmiku sai valida viies erinevas kategoorias: kõige ilusama kompositsiooniga foto, kõige humoorikam foto, kõige toredam foto, kõige rohkem tuju tõstvam foto ja kõige huvitavam foto. Kõige tasavägisem oli võistlus kategoorias "Kõige rohkem tuju tõstvam foto", kus võitnud foto sai teistest vaid ühe hääle rohkem.
Võistlusele saadeti kokku 16 fotot, millest kaks diskvalifikatseeriti, kuna ühest fotost polnud aru saada, millega on tegu ning teise pildi näol oli tegemist fotovõistlusele mittesobiva fotoga.
Fotovõistluse võitjaid ootavad Elva vallamajas (Kesk 32, Elva linn) kingitused. Palume kõikidel võitjatel võtta ühendust kommunikatsioonijuhi Merilyn Sädega (merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120), et leppida täpsemalt kokku kingituse kättesaamine.

Allpool näete galeriid võitnud fotodest.

Võidufoto kategoorias "Kõige ilusam kompositsioon".

 

Võidufoto kategoorias "Kõige humoorikam foto".

 

Võidufoto kategoorias "Kõige toredam foto". Autor Kätlin Liidemaa.

 

Võidufoto kategoorias "Kõige rohkem tuju tõstvam foto". Autor Annela Kams.

 

Võidufoto kategoorias "Kõige huvitavam foto".

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.01.-27.01.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.01.-27.01.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 21. jaanuaril kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Imbi Rõivassepp lasteaed-algkoolide juhtidega. Arutluse all olid Konguta, Valguta ja Aakre koolide haldamisküsimused ja finantskorralduse põhimõtete ühtlustamine. 

 

Lasteaed- algkoolide puhul on tegemist eripäraste haridusüksustega, kus samas asutuses tegutsevad koos nii koolieelne lasteasutus kui ka kool.

Kolmapäeval, 23. jaanuaril osales Mare Tamm Elva Gümnaasiumi koostöölepingu sõlmimisel Elva Lendteatri ja MTÜ Improkraatiaga. Elva Gümnaasiumi poolt allkirjastas lepingu direktor Tarmo Post, Elva Lendteatri poolt Aire Pajur. Komöödiaklubi Ruutu 10 esindaja lepingu sõlmimisel oli juhataja Martin Junna.

Koostööl on mitu eesmärki: tekitada õpilastes laiemat kultuuri- ja draamahuvi, arendada koostööd nii õpilaste kui ka õpetajatega, 8. klasside õppekavajärgse tegevuse tagamine kirjandustundide raames ning tulevikus ka draamaringi korraldamine ja huvilistest õpetajate koolitamine.

KOGUKOND

Teisipäeval, 22. jaanuaril osalesid Toomas Järveoja, Maano Koemets ja Mare Tamm Rannu piirkonnakogu koosolekul. Mare Tamm tutvustas piirkonnakogu soovil 2018. aasta oktoobris Rannu Koolis korraldatud laiaulatuslikku rahulolu-uuringut ja selle tulemusi.

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval ja kolmapäeval, 22.-23. jaanuaril, osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu töö,- sotsiaal- ja tervisevaldkonna ning hariduse ja noorsootöö teemarühma koosolekutel. Töö,- sotsiaal- ja tervisevaldkonna töörühma koosolekul andis Sotsiaalministeeriumi esindaja ülevaate muudatustest erivajadustega inimeste poliitikas ning ELVL asedirektor tutvustas varasemalt kohtumisel räägitud hoolekandepoliitika uusi suundi.

Hoolekandepoliitika üks suundi on see, et tulevikus kasvaks riigi ja kohalike omavalitsuste roll ning väheneks omaste panus hoolekandeteenuste rahastamisel. Erivajadustega inimeste poliitika peamine suund on liikuda “ühe ukse” poliitikale ning luua rohkem vajaduspõhiseid lahendusi ja parandada vajalike sotsiaalteenuste kättesaadavust.

Hariduse ja noorsootöö teemarühm keskendus planeeritavatele muudatustele alushariduses, kus on mõte muuta kooliks ettevalmistav aasta kohustuslikuks, mis omakorda tähendab, et viimasel aastal peaks lasteaiakoht olema tasuta ning see nõuab ligi 10 miljonit eurot täiendavaid vahendeid. Arutelud on algusjärgus ning teemaga jätkatakse suvisel teemarühma koosolekul. Tutvustati Haridus- ja Teadusministeeriumi, ELVL ja INNOVE ettevalmistamisel olevat kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitusprogrammi, mis on väga oluline, et tõsta koolipidaja kompetentsi haridusvaldkonnas.  Marika Saar tõstatas probleemid seoses ENTKga huvitegevuse kava esitamise ja aruandlusega, mida käsitletakse järgmisel kohtumisel.

23. jaanuaril osales Sille Kask Tartumaa rahvatervise nõukogu ja turvalisuse nõukogu teabepäeval, kus tutvustati riigi rahastamisvõimalusi Tartu maakonna jaoks rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas sel aastal ning anti ülevaade erinevate valdkondade tegevusplaanidest (Päästeamet, Politsei ja Piirivalveamet, Punane Rist, Maanteeamet, Tartu Ülikool jt. s.h. kohalikud omavalitsused jt. koostööpartnerid).

Neljapäeval, 24. jaanuaril toimus Elva Vallavalitsuse ja Otepää Vallavalitsuse sotsiaalosakondade kohtumine. Kohtumisel osales ka Marika Saar, kes andis ülevaate Elva valla sotsiaalosakonna tööst, eelmise aasta olulisematest tegevustest ning uue aasta plaanidest. Kohtumine oli väga sisukas ning kindlasti saab tulevikus jätkata koostööd osakondade vahel.

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 22. jaanuaril osales Mikk Järv Tartumaa Turismi nõukogu koosolekul. Tutvustati SA Tartumaa Turism 2019 turundustegevuste ülevaadet ning kinnitati 2019. aasta eelarve.

 

Kolmapäeval, 23. jaanuaril osalesid Maano Koemets ja Kertu Vuks Smart Manufacturing Meetup üritusel. Ürituse eesmärk oli kokku tuua ettevõtjaid, kes on seotud eelkõige tootmisega, et jagada mõtteid ja kogemusi digitaalsete muutuste ja maailmas samas valdkonnas toimuvate trendide osas. Teiste seas esines Eesti majanduse tuleviku teemalise ettekandega Robert Kitt (Swedbank Eesti tegevdirektor) ja Kuldar Väärsi (Milrem Robotics tegevdirektor) rääkis toodete innovatsioonist Milrem Roboticsi näitel.

Väga põneva ettekande tegi Triin Kõrgmaa (Salvesti tegevdirektor), keskendudes innovatsioonile toidutööstuses. Oma kogemust digitaalses innovatsioonis Enics Eesti näite jagas Jaanus Aal. Seminar keskendus eelkõige digitaalsete muutuste ja uuenduslike lahenduste rakendamise võimalustele ja parimatele praktikatele.

 

Kolmapäeval toimus Puhja Seltsimajas Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava avalik arutelu. Arutelul osalesid Heiki Hansen, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Hegri Narusk.

Arutelu toimus Puhjas, kuna sellesse piirkonda on planeeritud kõige suurem reoveekogumise ala laiendus (see puudutab aleviku osa, mis jääb Tartu - Viljandi maanteel põhja poole). Enamik esitatud küsimusi puudutas Puhja või Ulila ja Rõngu piirkondade ÜVK probleeme -  näiteks reoveeala laiendamine nii Puhja kui ka Ulila alevikus. Kõik küsimused said Emajõe Veevärgi esindajatelt vastused. ÜVK ehitus Puhja alevikus saab alata kõige varem 2020. aasta suvel. Täpne tööde algusaeg sõltub riigi rahastusest ja muudest ettevalmistavatest tegevustest, mis ei sõltu valla tegevusest ja tahtest.

Arendamise kavas on investeeringud jagatud lühiajalisse (kuni 4 aastat) ja pikaajalisse (4+ aastat) perspektiivi.

 

Reedel, 25. jaanuaril toimus Elva Kultuurikeskuses konverents “Kuidas luua ruumi, milles elame?”. Konverentsil osalesid Maano Koemets, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Hegri Narusk, Toomas Järveoja ja Heiki Hansen. Konverentsi eesmärk oli Elva valla üldplaneeringu koostamise protsessi raames koos oma valdkonna asjatundjatega ministeeriumitest, kohalikest omavalitsustest ja ettevõtlusest arutada ruumiloome ja planeerimise teemadel laiemalt. Konverentsi avas Elva valla arhitekti Jaanika Saare ja planeerimisspetsialist Maarika Upruse ettekanne Elva valla üldplaneeringu seisust.

Andres Meesak, MTÜ-st Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon, esines ettekandega päikeseparkide teemal, üldplaneeringu koostamise kogemusi jagas arhitekt Toomas Paaver. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist tegi ülevaate riiklikest suundadest elamupoliitika ja ehitussektori tootlikkuse teemadel.  

Elva valla Keskkonnaameti esindaja Märt Öövel keskendus oma ettekandes ranna- ja kaldaaladele ning nende eripärale planeerimisel ja ehitustegevuse kavandamisel. Hannes Puu Põllumajandusametist keskendus maaparandussüsteemidele ning selgitas nende mõju elu- ja looduskeskkonnale.

Maaeluministeeriumi esindaja Helve Hunt rääkis pikemalt põllumajandusmaa kui loodusressursi hoidmisest ning selle hõivamisega seotud probleemidest nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Elva valla põllumajandusettevõtja kogemust planeerimisprotsessis ja ruumiloomest oma tegevuspiirkonnas jagas Üllar Kaaver.

Konverentsipäeva lõpetas Maanteeameti esindaja Kuno Männiku ettekanne teedevõrgu omandisuhete teemadel.

Konverentsi korraldas Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond, konverentsist võttis osa ligi 70 inimest, sh mitmed valdkonna asjatundjad teistest omavalitsustest.

VARIA

Neljapäeval, 24. jaanuaril osalesid Toomas Järveoja ja Marika Saar Elva valla lusikapeol. Kutsed peole said eelmise aasta septembris-detsembris sündinud 60 last, nende seas 29 poissi ja 31 tüdrukut. Nende seas oli ka kaks paari kaksikuid, kes on kõik poisid. Peole kohaselt maiustati tordiga ning esinesid Murumuna lasteaia lapsed. Beebid said traditsiooniliselt Elva valla sümboolikaga lusikad ja kaardid nind kingitusena Kultuuriministeeriumilt ja Eesti Lastekirjanduse Keskuselt raamatu “Pisikene puu”. Elva vallas sündis 2018. aastal kokku 184 last. Palju õnne veelkord ning lastele toredat kasvamist ja vanematele palju jaksu!

PS! Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva Vallavalitsusest, ruumist 204.

Rohkem fotosid leiab aadressilt: www.flickr.com/photos/elvavald/albums

 

StartupDay 2019

Reedel, 25. jaanuaril osales Merilyn Säde StartupDayl. Enim inspireerisid oma kõnedega Rootsi astronaut Christer Fuglesang, idufirma SprayPrinteri üks juhtidest Sirla ja The Power House’i juht Lisa Lang.

SprayPrinteri juht Sirla rääkis oma loo sellest, kuidas ta teismelisena kooli kõndides tüdines ühest ja samas n-ö hallist kooliteest. Seega otsustas ta ühel külmal jaanuarikuu päeval kleepida ühele seinale kleepsu sõnumiga “Kohe tuleb suvi”. Pärast mõnda aega ilmus Sirla kleepsu kõrvale kellegi teise kleeps ja ta mõistis, et nii on tekkinud juurde üks kommunikatsioonikanal ja võimalus levitada positiivseid sõnumeid ning muuta oma igapäeva teekond inspireerivamaks. Nii saigi Sirlast tänavakunstnik.

Tema sõnum oli, et reklaamplakatite asemel võiks mõelda rohkem inspireerivate ja head emotsiooni tekitavate sõnumite levitamisele ilusas vormis. Mõtlema pani tema väide sellest, et inimesed ei kleebi tavaliselt oma koju seintele reklaamplakateid ning miks teeme seda siis avalikus ruumis.

 

Skewed Productioni asutaja Marcus Engman, kes töötas varem IKEA disainijuhina.

Väärtustava taaskasutuse meetodit rakendav disainer Reet Aus.

Põnev oli kuudla ka disainer Reet Ausi juttu sellest, kuidas ta säästva tootmiseni jõudis ning kuidas nad seda Bangladeshis täpsemalt teevad. Hirmutava faktina tõi ta välja, et moetööstuses on üks suurimaid probleeme tootmisel tekkivad materjali jäätmed ning et Bangladeshis toodab ainult üks riiete tootja 200-300 miljonit eset aastas. Seega on jäätmete hulk meeletu ja seega toimub ka kohutav ressursi raiskamine.

Inspireerivaid kõnelejaid oli muidugi veel ning kogu StartupDay andis uusi mõtteid ja suundi, mida saaksime kõik oma igapäevatöös mingil moel rakendada.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.01.-20.01.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.01.-20.01.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 15. jaanuaril osalesid Marika Saar ja Mare Tamm Elva valla koolidirektorite kohtumisel. Kohtumise fookusteema oli tulemusjuhtimine ning Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa tutvustas 360 kraadi hindamispõhimõtteid. 

 

Lepiti kokku järgmiste kohtumiste teemad. Järgmine koosolek toimub 19. veebruaril koos lasteaia direktoritega ning teema on finantsjuhtimine ja raamatupidamine.

Neljapäeval, 17. jaanuaril osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Karmen Moont Elva valla kultuurijuhtide koosolekul, kus oli peamine teema EV aastapäeva ürituste korraldamine, ühise koostöö planeerimine ning kino näitamise korraldamine vallas. Järgmine koostöökohtumine toimub 14. veebruaril Puhjas.

KOGUKOND

Elva vald võttis kasutusele kogukonda ühendava äpi

Elva vald võttis kasutusele nutirakenduse, mille kaudu on kõigil võimalus saada värskeid uudiseid vallas toimuva kohta ning anda vallale tagasisidet.

„Nutirakendus annab vallavalitsusele paremad võimalused, et teavitada elanikke sündmustest ning jagada kiirelt vajalikku informatsiooni,“ ütles Elva Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde.

Äpi kaudu on võimalik lugeda ka Elva valla lehe fookuslugusid, Elva Vallavalitsuse nädalakirja ning hoida end kursis vallas toimuvate sündmuste ja üritustega.

"Elva valla äpi üks olulisemaid funktsioone on võimalus anda tagasisidet valla heakorra, ehituse, teede ja tänavate hoolduse, jäätmemajanduse, sotsiaaltoetuste- ja teenuste, ühistranspordi, meelelahutuse ja teiste pakutavate teenuste kohta,“ rääkis arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks.

Näiteks on rakenduse kaudu võimalik laadida üles foto probleemsest olukorrast ning lisada kaardile ka asukoht ja olukorra kirjeldus. „Pärast tagasiside andmist saavad vallaametnikud info kiirelt kätte ning igale inimesele antakse omakorda tagasisidet, kuidas ja millal olukord paraneb,“ lisas Vuks.

Samuti saab rakenduse kaudu küsida infot haridust ja kultuuri puudutavate teemade kohta ning elukoha, sünni ja surma registreerimise toimingute kohta.

Lähitulevikus on plaanis rakendusega siduda ka erinevate taotluste vormistamine, mis muudab elanikele asjaajamise veelgi lihtsamaks. Peale selle on arendamisel turismiinfo edastamise võimalus äpi kaudu.

Android operatsioonisüsteemikasutajad saavad äpi alla laadida SIIN ja iOs operatsioonisüsteemikasutajad SIIN.

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 16. jaanuaril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna väljasõit Rõuge Vallavalitsusse. Üheskoos käidi kogemusi vahetamas Rõuge vallas. Kohtumisel tutvustas valla tegemisi vallavanem Mailis Koger ning Võrumaa heaolu valdkonna arendusplaanidest rääkis Kadri Kangro. Kohtumine oli väga inspireeriv: saime rohkem teada loometalgutest Vunki Mano, sotsiaalvaldkonna vabatahtlike kaasamise projektist, sotsiaaltranspordi pilootprojektist ja sellest, kuidas kaasav eelarve oli seotud tervisedendusega.

Rääkisime sellest, et oluline ei ole teenuste arendamine iseenesest, vaid inimeste aitamine. Oluline on kogukondade võimestamine ning see, et me suudaks ise pakkuda välja sobivaid lahendusi. Tegelikkuses ei ole ju sotsiaalprobleemide lahendamine pelgalt sotsiaalvaldkonna asi! Külastasime ka Rõuge noortekeskust ja lasteaeda.

 

KOMISJONID

Kolmapäeval, 16. jaanuaril algusega kell 18 toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek, kus osalesid Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Maarika Uprus. Koosolekul andis Maarika Uprus ülevaate menetluses olevatest detailplaneeringutest ja üldplaneeringu koostamisest. Vallavalitsus esitas komisjonile ka eelnõu Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta. Komisjoni liikmed leidsid, et algatamine on põhjendatud ja eelnõu suunatakse volikogu istungile.

Mikk Järv andis ülevaate vallavalitsuse korraldatavatest hangetest ja projektidest.

Kertu Vuks tutvustas Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõu, mille osas toimub 23. jaanuaril avalik arutelu Puhjas. Seejärel tegi Kertu Vuks ülevaate rahuloluküsitluse korraldamisest vallas.

Maano Koemets rääkis Tartumaa Arengustrateegiast 2040 ja selle heakskiitmise vajadusest.

Neljapäeval, 17. jaanuaril toimus rahanduskomisjoni koosolek, kus osales Mikk Järv. Komisjonis tutvustati sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport kasuks hoonestusõiguse seadmist. Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on Elva spordihoone ehitamine Tartu mnt 3 kinnistule. Tutvustati otsustuskorras Väike-Kasevälja kinnistu võõrandamist ning tarbeautode ostmiseks loa andmisest vallavalitsusele. Komisjon kiitis eelnõud heaks ning need suunati volikogu päevakorda.

Reedel, 18. jaanuaril osalesid Heiki Hansen ja Maano Koemets majanduskomisjoni koosolekul. Teemaks olid Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava ja eelnõule tehtud muudatusettepanekud. Vallavalitsus on komisjonile esitanud eelnõud: Elva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ja Elva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. Peale selle taotleb AS Emajõe Veevärk vallavolikogult vee-ettevõtjaks määramist.

Arutlusel oli määruse eelnõu: Raieloa andmise tingimused ja kord Elva vallas. Esitati küsimusi, kas on vajalik komisjoni moodustamine, kes otsustab puude raielube teatud erijuhtudel. Toodi ka näide erakrundil asuva puu kohta, mis segab liiklust tänaval, kuidas selliste puude raie toimub.

Keskkonnaamet on esitanud kaks eelnõu: otsuse eelnõu „Ulila turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmine“ ja otsustuse eelnõu „Ulila turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelhinnangu eelnõu“. Komisjon otsustas, et keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine on õigustatud, kuna uut tegevust ei tule, jätkuks sama tegevus. Kaevandamisloa osas leiti, et enne selle andmisega nõustumist tuleks ettevõtjalt nõuda olemasoleva silla, kui ainsa juurdepääsu rabasse, korrastamist. Vastasel juhul on oht, et silla purunemisel ei saa üldse Elva jõest üle raba-alale.

ARENDUSVALDKOND

Neljapäeval, 17. jaanuaril kohtusid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks ja Hegri Narusk RTS Infraga Kesk tänava rekonstrueerimise teemadel. Arutati ehitustöödega seonduvat ning kohalike ettevõtjate ja elanike teavitusplaani.

 

Reedel, 18. jaanuaril, osales Allan Allik EL URBACT infopäeval Tallinnas. Urbact programmi eesmärk on toetada säästvat integreeritud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. Programm pakub rahalist toetust teadmiste ja kogemuste vahetamise ning võrgustike loomise kaudu, mis võimaldavad läbi mõelda, kuidas ühes kohas järelproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal.

Toetusele kandideerimine ning projekti korraldamine eeldab koostööd kuni üheksa Euroopa linnaga erinevatest regioonidest. Näiteks on toetuse saanud võrgustik, milles osaleb Tartu linn ning mille nimi on ‘’SilverCities’’. Antud võrgustiku projekt on seotud vanemaealistega arvestamisega linnade tegevuskavades.

VARIA

Neljapäeval, 17. jaanuaril osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde ettevõtjate Mentorklubis. 2019. aasta kevadhooaja esimese kohtumise teema oli “Turundamine sotsiaalmeedias”, seminari korraldas Kaisa Hansson Rahvaülikoolist. Kohtumisel võeti fookusesse Facebook ning kohalolnutel oli võimalus saada teada, mismoodi töötab Facebook täpsemalt, kui palju võiks päevas või nädalas oma leheküljele postitada ning kuidas mõjutab reklaamiostmine edasiste postituste levikut.

Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 21. veebruaril.

 

Reedel, 18. jaanuaril oli viimane tööpäev meie haridusspetsialistil Triin Kaaveril. Triin kinkis sotsiaal- ja terviseosakonnale HKO 1.0 tähenduslikud maalid. Soovime Triinule kõrget lendu!

Pildil vasakult haridus- ja kultuuriosakonnajuhataja Mare Tamm, kultuurispetsialist Karmen Moont, abivallavanem Marika Saar ja haridusspetsialistina töötanud Triin Kaaver.

 

Laupäeval, 19. jaanuaril osales Marika Saar V Monomaania avamisel Lendteatris. Tegemist on juba viiendat korda toimuva üle-eestilisel harrastusteatrite monolavastuste festivaliga Monomaania, kus kahe päeva jooksul on võimalik vaadata väga erinevaid monolavastusi. Lavastusi hindab professionaalne žürii.

 

Laupäeval, 19. jaanuaril osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar ja Karmen Moont Soomusrongi Wabadus tervitamisel Elva raudteejaamas.

Eesti Sõjamuuseumi ja EV100 toimkonna ellu kutsutud projekti raames liigub Vabadussõja 100. aastapäeva puhul mööda Eestit soomurongi makett nimega Wabadus. Elvas on rongi kõige pikem peatus - 17.-24. jaanuaril saab rongiga tutvuda kell 11-18.

Laupäeval tervitas rongi Elva Puhkpilliorkester, naiskodukaitsjad jagasid laiali 250 portsu sõdurisuppi ning lapsed said sõita Tornimäe Talli hobuse ja ponidega. Pühapäeval tähistati Rannus ka Rannu lahingu 100. aastapäeva ning kohal olid ka EV100 toimkonna esindajad. Igal õhtul toimuvad Elva jaamahoones ka teemaõhtud riigikaitse teemadel.

 

Rannu lahing 100

20. jaanuaril toimus Rannus Rannu lahingu 100 aastapäeva tähistamine, mis algas Vabadussõja mälestussamba juures Rannu kalmistul. Korraldajad Viive Vink ja Liis Jaamets.

Mälestuspärja asetas samba jalamile Elva valla esindajana Maano Koemets, Riigikantselei poolt võttis sõna ja asetas pärja EV 100 korraldustoimkonnast Toomas Kiho ning pärja asetas Kaitseliidu poolt reservkapten Aarne Salo. Rannu kirikuõpetaja Timo Švedko ütles hukkunute mälestuseks palvesõnad. Seejärel asetati küünlad viie mehe haudadele, kes andsid Vabadussõjas elu.

Lahingu meenutamiseks läks suurem osa osavõtjaid jalgsi kalmistult Rannu alevikku, et pidada sel moel meeles lahingukäiku. Rannu Rahvamajas ootas ees suupistelaud ning Urmas Salo rääkis Rannu lahingu sündmustest ajaloolase pilgu läbi. 

Ajaloolane Toivo Kikkas tutvustas Vabadussõja aegset elu-olu alates sõjaväelaste palkadest kuni igapäevase toidulauani. Seejärel meenutati kohaliku Muinsuskaitseklubi asutajaliikme Aare Mäemetsa 90ndat sünniaastapäeva, sõna said tema tütar Helle Mäemets ja kolleeg Reet Laugaste.  

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 7.01.-13.01.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 7.01.-13.01.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 7. jaanuaril külastasid Marika Saar, Mare Tamm ja Karmen Moont Hellenurme raamatukogu. Hellenurme raamatukogu asub nüüdsest uutes ruumides koos teenuskeskusega, et parandada oluliselt raamatukoguteenuse kättesaadavust.

 

Neljapäeval, 10. jaanuaril osalesid Toomas Järveoja ja Karmen Moont Tartumaa kultuurirahva tänuüritusel Tabiveres.

Üle anti tunnustused Tartumaa kultuurirahvale. Eesti kultuurkapitali Tartumaa ekspertrühm nimetas 2018. aasta kultuuripärliks näitekirjaniku, lavastaja ja näitleja Janno Puusepa. Elvasse tuli neljast aasta kultuuritegija tiitlist suisa kolm - Aire Pajur, Margus Möll ja Lea Kurvits. Tartumaa Omavalitsuste Liidu tänukirja said ka tublid raamatukogude ja rahvamajade töötajad, kelle hulgas oli ka Elva Linnaraamatukogu direktor Imbi Härson. Tänukirja said peale selle veel ka Viive Vink (Rannu Raamatukogu juhataja) ja Anti Mehine (Rõngu pillimuuseumist) Eesti Vabariik 100 sündmuste korraldamise eest. Õnnitleme omalt poolt tublisid kultuuritegijaid!

Reedel, 11. jaanuaril toimus huvihariduse ja -tegevuse aruande ja uue kava koostöökohtumine meie piirkondade huvitegevuse eestvedajatega. Koos täpsustati kava aruannet ning vaadati üle uue kava olulisemad punktid. Rõõm on tõdeda, et paljud seni käimas olnud ringid jätkavad oma tegevust. Samuti avatakse kava rahadest uusi ringe pea igas piirkonnas.
 

Uued ringid näiteks Kongutas, Rannus, Puhjas ja Rõngus on enesekaitse, IT-ring, seikluskasvatuslikud tegevused, draamaõpe, omaalgatusring, loovusring, lauamänguring, võrkpall.


Riigi rahastust uue kava raames on oodata ligikaudu 293 000 eurot. Aruande ja uue kava esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.

KOGUKOND

Esmaspäeval, 7. jaanuaril kohtusid Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks ja Jaanika Saar koertepargi loomise teemal MTÜ-ga Elva Elama. Arutati edasisi tegevusi ja rahastusvõimalusi koertepargi idee elluviimiseks Elva linnas.

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 10. jaanuaril toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni ning sotsiaal- ja tervisekomisjoni ühiskoosolek Elva Laste- ja Perekeskuses, kus anti ülevaade keskuse tegemistest. Peale selle olid päevakorras NEET noorte ja Tugilaga seonduvad teemad ning anti ülevaade Elva valla tugispetsialistide ja tugiisikute olemasolust.

VALLAMAJANDUS

Reedel, 11.jaanuaril kohtusid Terje Raadom ja Sten Saarekivi MTÜ Elva DGC liikmega. Elva disc-golfi platsil teostati üheskoos paikvaatlus. Arutlusel oli raja võimaliku parendamise ja hooldamise ulatus ning selle võimalikkus.

 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 7. jaanuaril kohtusid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Ulila piirkonna elanikega. Arutlusel oli Ulila randumisala vahetus läheduses paikneva vana Ulila Keesikoja varemete saatus. Mõtteid vahetati varemete konserveerimise teemadel ja rajatise võimalikust avalikust kasutusest tulevikus.

 

Teisipäeval, 8. jaanuaril kohtusid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Peep Roosmaniga.

Kohtumisel betoonikunstnik Peep Roosmaniga arutati Elva valla bussiootepaviljonide ühtset arhitektuurset kontseptsiooni. Räägiti juba mujal tehtud paviljonidest ning Elva valla eripäradest ja motiividest, mida võiks bussiootepaviljonide puhul kasutada.

VARIA

Laupäeval, 12. jaanuaril osales Marika Saar hobifotograafide üle-eestilisel linnuliikide näituse avamisel. Avaettekande tegi Remo Savisaar, tunnustati ja tänati kõige rohkemate linnuliikide pildistajaid. Ürituse korraldajad on Elva valla inimesed - Helina Greenberg, Kristjan Moorast ja Katrin Tarand! Muusikaelamust pakkus Bonzo.

Pildil vasakult Rõngu Rahvamaja juhtaja Mari-Liis Vanaisak, abivallavanem Marika Saar, korraldajad Kristjan Moorast ja Helina Greenberg.

 

Pühapäeval, 13. jaanuaril osales Marika Saar traditsioonilisel isetegevuslaste talvepeol Hellenurmes. Esinesid naiskoor Helletajad ja Mathilde Tantsuklubi tantsurühmad.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 31.12.2018-6.01.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 31.12.2018-6.01.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Kolmapäeval, 2. jaanuaril osales Mare Tamm koos Rõngu Keskkooli rahvaga õppekäigul Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal. Helilooja isikuarhiiv ning info- ja muusikakeskus on avatud kohtumispaik muusikutele, teadlastele ja muusikahuvilistele – kõigile neile, kes tunnevad huvi tema loomingu või mõttemaailma vastu.

Selle asutasid helilooja ja tema perekond sooviga luua võimalused Arvo Pärdi loomingulise pärandi säilitamiseks ja mõtestamiseks tema emakeelses keskkonnas - Eestis. Keskus asub looduslikult kaunil poolsaarel, männimetsa servas. Keskuse süda on arhiiv, mis sisaldab helilooja loominguga seotud infot ja dokumente nii füüsilisel kui ka digitaalsel kujul. Suurepärane oli näha liikumas ja töötamas heliloojat tema igapäevases töökeskkonnas.

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 2. jaanuaril osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Piret Hallast, Lauri Tamm ja lastekaitsespetsialistid koostöökohtumisel Elva Laste- ja Perekeskusega. Arutasime omavahelise koostöö sujuvamaks ning selgemaks muutmise võimalusi asendushoolduse ja perenõustamise korraldamisel. Leiti võimalusi dokumendihalduse kiiremaks muutmiseks, et abivajajad saaksid tõrgeteta vajalikule teenusele. Laste- ja Perekeskus edastas oma informatsiooni teenusel mitteosalejate kohta. Peredega tegelevad edasi lastekaitsespetsialistid.

Neljapäeval, 3. jaanuaril toimus laste ja perede heaolu visioonipäev “Ennetus- ja koostöö Elva vallas”. Visioonipäeval osalesid Marika Saar, Milvi Sepp ja Mare Tamm.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et laste ja perede heaolu toetamine on väljakutseid pakkuv valdkond, kus peamine eesmärk on valdkondadeülene ladus koostöö, tõhus lastekaitsesüsteem ning lapsevanemate nõustamine. „Seekordne visioonipäev keskendus abivajavate laste ja perede märkamisele ning toetamisele – otsisime erinevate osapooltega töörühmades vastuseid küsimustele, mis aitaksid meie asjatundjad nende igapäevatöös,“  sõnas Saar.

„Eelmise aasta visioonipäeva ühe ettepanekuna on Elva vallas loodud laste ja perede komisjon ning toimunud on erinevad võrgustikukohtumised, käivitatud on vanemlusprogramm „Imelised aastad“ ning oleme tegelenud lastekaitsemeeskonnatöö tõhustamisega“,“ tõi Saar näiteid eelmise visioonipäeva mõjudest.

Visioonipäeval esines Sotsiaalkindlustusameti ennetusvaldkonna juht Barbara Haage, kes kõneles ennetustööst Eestis ning räägib täpsemalt, kas ja kuidas seda praegu tehakse. Endine noorsoopolitseinik, Kõrveküla Põhikooli sotsiaalpedagoog Marina Paddar rääkis Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevatest võimalustest käitumisraskuste ja erivajadustega laste toetamisel.  

Samuti tutvustasid Elva Vallavalitsuse ametnikud valla lastekaitsemeeskonna tööd. Elva Laste- ja Perekeskuse tutvustas lastele ja peredele suunatud teenuseid ning töörühmades toimusid arutelud teemadel: ennetustöö võimalused, mõjutusvahendid koolis ja lasteaias, koostöö korraldamine vallas, koostöö lapsevanematega ja alaealine õigusrikkuja kui abivajaja.

Visioonipäevale olid kutsutud Elva valla koolide ja lasteaedade juhid, tugispetsialistid, noorsootöötajad, lastekaitse- ja haridusspetsialistid ja teised partnerid, kes tegelevad laste ja perede heaolu tagamise ja toetamisega. Seesugune visioonipäeva toimus Elva vallas teist korda.

VALLAMAJANDUS

Lumetõrje meelespea

  • Lumetõrjet alustatakse kindlasti kui lumekihi paksus on vähemalt 10 cm;
  • Väiksema kui 10 cm lumekihi korral hinnatakse olukorda ja puhastatakse teid vastavalt vajadusele;
  • Vastavalt vajadusele tähendab ka osalist lükkamist. Traktorid ei sõida iga kord kõikidele teedele, kui selleks puudub päriselt vajadus;
  • Lumetõrje teostatakse üldjuhul 12 tunni jooksul lumesaju/tuisu lõppemisest;
  • Sissesõiduteede hooldusel on oluline nende olukord. Takistused, nagu näiteks puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelumärgid jm takistavad teehoolduse tegemist;
  • Palume puhastada oma tee okstest ja puudest vähemalt 4 meetri laiuselt ja 4 meetri kõrguselt;
  • Palume tähistada oma sissesõiduteed ja võimalikud takistused (kivid, piiripostid jm);
  • Vallas on kaheksa lumetõrje piirkonda, mida hooldavad erinevad töövõtjad. Sellest tulenevalt tekivad olukorrad, kus piirkondade piiridel võib tekkida tunne, et traktorit nähti, aga see ei jõudnud teieni. Palume varuda kannatust, küll teieni jõuab ka teine traktor.
  • Anna muredest või probleemidest teehoolduses teada kas heakorratelefonil +372 3333 666, rakenduse „Anna teada“ kaudu (viite sellele leiad elva.ee) või helista piirkonna koordinaatoritele: Konguta: Kerli Metsallik, tel 518 1542; Palupera: Maia Kukk, tel 511 2479; Puhja: Ede Möldre, tel 504 9912; Rõngu: Ene Joosing, tel 509 6202 või taristuspetsialistile Kristjan Vilule, tel 5342 2067.

Info Elva valla lumetõrje kohta leiad ka SIIT.

Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Lauri vesiveski, Illi  küla, Nõo vald (katastritunnus 58201:012:0645), sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 5277 m², millel asuvad amortiseerunud hooned: elumaja, kuur, töötuba ja laut. Puuduvad elektriühendus puudub ning vee- ja kanalisatsioonirajatised. Kinnistu asub 2,5 km Elvast, külgneb Illi ojaga ja sellele on juurdepääs Tamsa-Varesepalu kohalikult teelt. Põlispuudega looduskaunis koht sobib uue kodu rajajale.

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 12 500 (kaksteist tuhat viissada) eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda Elva valla kodulehel ning palju tutvustavaid pilte on kinnisvaraportaalis www.kv.ee.

Enampakkumisest osavõtutasu 125 eurot ja tagatisraha 625 eurot tuleb tasuda hiljemalt 3. märtsil 2019. Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kinnises ümbrikus, märkega „Lauri vesiveski pakkumus“, hiljemalt 4. märtsil 2019., kell 10 Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald 61507, kas tähitult või käsipostiga. Avalduse esitamisel kasutada Elva Vallavalitsuse koostatud vormi, mis asub aadressil www.elva.ee/vallavara-muuk.

Pakkumuste avamine toimub Elva vallamajas 4. märtsil kell 10:15, kus võivad kõik pakkujad  osaleda. Kolme tööpäeva jooksul on korraldaja juures võimalik avamise protokolliga ka tutvuda. Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee.

Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel bussi ISUZU TURQUOISE, 2012.a., reg nr 098BHC, VIN: NNAM0ATLE02000266. Müügihinna algsuurus 23 000 (kakskümmend kolm tuhat) eurot. Bussi müügikuulutus koos piltidega jm ka https://www.auto24.ee/used/3011106

Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda SIIN.

Vormikohane avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada kas tähitult või käsipostiga kinnises ümbrikus, märkega "Bussi pakkumus", hiljemalt 21.jaanuaril 2019 kell 14 Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald 61507. Samas kell 14:15 toimub ka pakkumuste avamine, kus võivad kõik pakkujad osaleda. Kolme tööpäeva jooksul on korraldaja juures võimalik avamise protokolliga ka tutvuda. Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee.

Kuulutusega saab tutvuda ka kinnisvaraportaalis KV.

ARENDUSVALDKOND

Elva Vallavalitsus kuulutas välja Elva spordihoone ehitustööde riigihanke. Pakkumisi oodatakse riigihangete registri kaudu 30. jaanuarini.

Hoone esimesele korrusele on planeeritud suur spordisaal koos riietus- ja administreerimisruumidega. Hoone teisel korrusel hakkavad paiknema jõusaal, aeroobika- ja treeningsaalid ning kõrgushüppeala.

Peale selle on teisele korrusele planeeritud siserõdu soojendusjooksuks ning pealtvaatajatele kasutamiseks. Spordihall on galerii abil ühendatud koolimajaga.

Ehitatava spordihoone suurus on 4000 ruutmeetrit, hoone hakkab asuma Elva linnas, Tartu mnt 3 paikneva koolimaja taga.

Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30. jaanuar, kell 9.

 

Elva Vallavalitsus kuulutas välja Puhja kooli rekonstrueerimise riigihanke. Pakkumisi oodatakse riigihangete registri kaudu 30. jaanuarini.

Puhja kooli kaasajastamise projekti eesmärk on luua juurde mitmekülgselt kasutatavat funktsionaalset ruumi, mis vastaks tänapäevastele kooliruumi vajadustele ning tagada parem õpikeskkond.

Hoonele ehitatakse juurde suur saali- ja fuajeeblokk, mis aitab neljakorruselise hoone siduda ühtlasemaks tervikuks. Ümber ehitatakse ka mitmed klassiruumid ning luuakse väikeklassid eripedagoogi ja logopeedi tarbeks. Projektis on tähelepanu pööratud klassiruumide valgustuse parandamisele.

Hankedokumentidega saab tutvuda Riigihangete registris. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30. jaanuar, kell 12.

VARIA

Kolmekuningapäeval kogunes ligi 80 Rannu aktiivset väärikate uusaastapeole. Elva valla poolt edastasid tervitused volikogu esimees Maano Koemets ja abivallavanem Marika Saar. Muusikalist elamust pakkus ansambel Helisev Horoskoop.

Neljapäeva, 3. jaanuaril oli Vabadussõjas langenute mälestuspäev ning sellega seoses viisime Rõngu Vabadussõjas langenute mälestussamba juurde küünla.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 71-75
Elemente lehe kohta 5
of 23
  Esmaspäev, 1. juuni 2020 Kell 8.30 vallavalitsuse koosolek Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek Kell 10 vallamajanduse osakonna koosolek Kell
Esmaspäev, 25. mai 2020 Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 Kertu Vuks Tartumaa
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4