Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.05–12.05.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.05.–12.05.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 6. mail osales Marika Saar ELVL kultuuri ja spordi töörühmaga läbirääkimistel Kultuuriministeeriumis. Tegemist on traditsioonilise kohtumisega omavalitsuste ja valitsuse eelarveläbirääkimistel.

Foto: Kayvo Kroon

Peamised teemad olid laulukooride ja tantsurühmade juhendajate tasusüsteem, raamatukogudele suunatud teavikute vahendite suurendamine, tervisespordikeskuste rahastamine ja paljud teised olulised teemad. Esmakordselt oli laual Tartu Maratoni kui olulise tervisespordiraja võimalik toetamine. 

Kolmapäeval, 8. mail tervitas Mare Tamm Konguta koolis maakondliku esmaabi võistluse “Karvik” osalisi. Esmaabi andmises võistlesid kuusteist Tartumaa tervist edendavate koolide võistkonda. Seekord kohtuti juba kaheksandat korda ja võistluse korraldas eelmisel aastal võitnud kool. 

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 6. mail osales Lauri Tamm Tallinnas Noortegarantii Tugisüsteemi infopäeval, kus jagasid kogemusi tugisüsteemi kasutavad kohalikud omavalitsused. Kokkuvõttes hinnati tugisüsteemi positiivseks, see annab võimaluse leida üles tegevuseta noored. Puudustena toodi välja veidi kohmakas kasutajaliides STARis, mille arendamisele lubati samuti tähelepanu pöörata.  

Teisipäeval, 7. mail osalesid Liis Lehiste, Mare Tamm, Piret Hallast, Lauri Tamm ja Milvi Sepp haridus- ja sotsiaalteemalisel nõupidamisel. Ettevalmistamisel on Elva valla tugispetsialistidele mõeldud 16. mai kohtumine. Esimese kokkusaamise eesmärk on omavahel tutvuda ja arendada haridusasutuste tugispetsialistide igapäevast koostööd. Sama oluline on hoida ja tõsta asjatundjate erialast pädevust kutsudes oma valdkonna eksperte jagama oma teadmisi ja oskusi. 

Teisipäeval kohtusid Eva Kuslap ja Tatjana Žuravljova SA Elva Laste- ja Perekeskuse esindajatega projekti “Hooldekandeteenuste arendamine Elva vallas” osas. 

ARENDUSVALDKOND

 

Teisipäeval, 7. mail kohtusid Kertu Vuks, Marika Saar, Jaanika Saar, Maarika Uprus Valga vallavalitsuse esindajatega. 

Kertu Vuks tutvustas avatud valitsemise rakendamist, kogukondade kaasamist, kaasava eelarve rakendamist ning külavanema statuudi koostamise ja rakendamise praktikat Elva vallas. Marika Saar andis ülevaate projekti- ja tegevustoetuste süsteemist ning haridusvaldkonna projektidest. Jaanika Saar ja Maarika Uprus andsid ülevaate Elva valla üldplaneeringu koostamise seisust. Ülenaabervallad jõudsid tõdemuseni, et üldplaneeringu koostamisega ollakse samas etapis. Mõlemad vallad kasutavad koostamiseks ArcGis platvormi ning sellega seoses lepiti kokku uus kohtumine kogemuste vahetamiseks. Vallaarhitekt Jaanika Saar tutvustas külalistele Elva Linnasüdame ajakohastamise projekti ning rääkis tööde teostamise protsessist. 

Teisipäeval toimus arutelukoosolek kaasava eelarve Elva piirkonna idee autoriga.

Kertu Vuks ja Jaanika Saar arutasid idee autoriga erinevate võimalike atraktsioonide paigaldamist väikelastele ning täiskasvanutele. Üheskoos leiti atraktsioonid, mis võiksid sobida kõigile sihtrühmadele. Kohtumise põhjal lepiti kokku jätkutegevused kaasava eelarve idee elluviimiseks. 

Kolmapäeval, 8. mail osales Kertu Vuks Jõgeval toimunud NG Kollaste akende projekti koosolekul. Kohtumise eesmärk oli National Geographicu Kollaste akende projekti edasiste tegevuste kavandamine. Vaadati üle projekti ajakava ja eelarve. Täpsemalt arutati välispartnerite õppereisi Lõuna-Eestisse, mis toimub juuni lõpus.  

Neljapäeval, 9. mail osales Kertu Vuks Tartus TAS Emajõe turismivõrgustiku kohtumisel. Tegemist oli Emajõe turismivõrgustiku loomise esimese kohtumisega ning mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes tegutsevad Emajõe ääres või lähipiirkonnas. Elva, Kastre, Luunja ja Tartu valdade ning Tartu linna esindajad tegid ka lühiettekanded oma plaanidest seoses Emajõeäärsete alade arendamisega.    

 

5.–10. mail osales Mikk Järv Living Lakes 2019 konverentsil Valencias. 

Living Lakes on ülemaailmne võrgustik, mille peamine eesmärk on järvede, märgalade, teiste mageveekogude ja nende valgala kaitsmine ja taastamine. 

Konverentsil osales liikmeid 41. riigist üle maailma. Eestist osalesid Võrtsjärve ja Peipsi kalanduspiirkonna esindajad. Teemaks olid tegevused ja kogemused üle maailma, et suurendada teadlikkust inimeste seas veekogude puhtuse teemal elukeskkonna hoidmisel.  

Konverentsil oli väga palju riike Aafrikast ja teistest maadest, kus veekogude ja keskkonnaga seotud teemasid alles teadvustatakse. Nemad loodavad Living Lakes võrgustiku kaudu saada teadmisi arenenud riikidelt, kes on selle teemaga pikemalt tegelenud ja saavutanud märkimisväärseid arenguid. Nende riikide taseme ja teadlikkuse juures on arenenud riigid kindlasti neile mentoriks, kuidas kaitsta sealseid veekogusid.

Kuna teema on oluline üle maailma, siis on põhiküsimus ka teema üldine teadvustamine erinevatele vanuserühmadele. Eriti räägiti vajadusest tõsta teadlikkust noorte seas, kuna nemad peavad jätkama antud teemadele tähelepanu juhtimist ka tulevikus. 

Paljudel riikidel ei ole peamine murekoht enam veekogude prügistamine, vaid uued väljakutsed seoses kliimamuutustega. Ka Eestis on Võrtsjärve ja Emajõe veetaseme muutused mõjutanud siinset veekogude kasutust ja majandamist. Riikidel on erinevaid meetodeid, kuidas nad on kliimamuutustele reageerinud.

Eestis sõltub näiteks Võrtsjärve veetase sademete hulgast, mis aastate lõikes muutub palju ja mõjutab seeläbi siinset tegevust. Valencias reguleeritakse järve veetaset riisikasvatajate tegevuse kaudu, mis tagab stabiilse veetaseme. Oli mitmeid riike, kus veetaseme reguleerimine toimub lüüside kaudu. 

Konverents lõppes ühiste aruteludega laudkondade kaupa, kus arutati millistele tegevustele tuleb rohkem tähelepanu pöörata arvestades keskkonnast tulenevaid muutusi, et ka pikaajaliselt oleksid veekogud maailma erinevates paikades puhtad ja heas seisus.  

FINANTSOSAKOND

Kolmapäeval, 8. mail osales finantsosakond Tallinnas toimunud avaliku sektori raamatupidajate koolituspäeval. Koolitusel osales ligi 300 finantsala asjatundjat. Loengud toimusid paralleelselt kahes saalis ja esines 10 lektorit päevakajaliste raamatupidamis- ja finantsalaste teemadega. Käsitleti nii töötasu arvestamise keerukamaid nüansse, erisoodustusi, maksustamist, aga ka tegevuspõhist eelarvestamist ja eelarvestamise erinevaid süsteeme, pettuste ennetamist jms ning toimus arutelu teemal “Finantsjuhi- ja osakonna roll ühinenud KOV-is". 

KOMISJONID

Kolmapäeva, 8. mai õhtul osales abivallavanem Heiki Hansen vallavolikogu majanduskomisjoni koosolekul. 

Arutlusel oli Karijärve III uuringuruumi maavara uuringuloa taotlus, millega soovitakse teostada uuringuid antud piirkonda kruusakarjääri rajamiseks. Komisjon jäi juba teistkordselt seisukohale, et lähtuvalt kohalike elanike vastuseisust ning mitme avatud karjääri olemasolust piirkonnas, ei peaks volikogu vastava uuringuloaga nõustuma. 

Arutati ka eelnõud, mille vastuvõtmisel hakkab Elva vald toetama tiheasustuses olevate elamute fassaadide ja piirdeaedade värskendamist. Eelnõu kiideti komisjonis heaks ja suunati volikogule arutamiseks. 

Kolmanda punktina oli päevakorras Rannu aleviku kaugkütte taristu ehituse riigihanke korraldamiseks loa andmine vallavalitsusele. Mõnede parandusettepanekutega otsustas komisjon saata eelnõu volikogusse vastuvõtmiseks. Kui eelnõu saab volikogu toetuse, leitakse hanke tulemusel ettevõte, kes ehitab välja ja hakkab sooja müüma Rannu kaugkütte piirkonda jäävatele hoonetele, millest suurem osa on vallale kuuluvad hooned. Kahjuks ei soovinud enamus Rannu kortermaju kaugkütteteenusega liituda.

Neljapäeval, 9. mail osales Marika Saar volikogu kultuurikomisjoni koosolekul, kus oli teemaks ühinemislepingu muutmise sõnastus Hellenurme külaraamatukogu osas. Samuti tutvustas kultuurispetsialist Elva valla laulupeo tule teekonda, rääkisime Tartu kandideerimisest Euroopa kultuuripealinnaks, Elva Elamusfestivalist, ühisest kultuuriveebist ja suurematest suvesündmustest.  

VARIA

Esmaspäeval, 6. mail osales suur osa vallavalitsuse meeskonnast konfliktikoolitusel. Koolitusel räägiti erinevate konfliktide olemusest, konfliktikäitumise tunnustest ning sellest, kuidas käituda konfliktiolukorras erinevat tüüpi inimestega. Saime rohkem teada sellest, missugused on põhjused, miks üldse konfliktid tekivad. Samuti käsitleti seda, mismoodi anda tagasisidet ning mismoodi seda vastu võtta.

Koolitusel puudutati ka teemat, missugused osad elust on igale inimesele kõige olulisemad ning kuidas suurendada nende tegevust tegemist, mis annaksid igaühele rohkem motivatsiooni ja positiivset energiat. 

Koolitaja oli Marju Koor.

 

Kolmapäeval, neljapäeval ja reedel toimusid Office 365 koolitused, kus kogu meeskond sai juhtnööre selle kohta, kuidas kasutada Office 365 erinevaid võimalusi. Saime palju mõtteid, mismoodi rakendada pakutavat oma meeskonnas ja osakondades. 

6.–10. mail käis Maano Koemets kogemusreisil Ukrainas, Ternopili piirkonnas, kus tutvuti sealsete omavalitsustega. 

MTÜ Võrtsjärve Ühendus korraldas kogemusreisi Leader-ühingu liikmetele Ukraina Vabariiki, Ternopili regiooni. Osavõtjaid oli neliteist, nendest kolm olid Elva vallavolikogu liikmed – Mari-Liis Vanaisak, Aivar Kuuskvere ja Maano Koemets (esindas Elva valda). Tutvusime kolme päeva jooksul regiooni omavalitsuste, ettevõtete ja vabaühendustega. Ternopili linn kui regiooni keskus (on Viljandi partnerlinn) korraldas esmalt kohtumise lähipiirkonna omavalitsusjuhtidega, kes olid huvitatud koostööst Eesti omavalitsustega. 

Esimene kohtumine toimus Ternopili volikogu saalis ja saime hea ülevaate linnast ning Ukraina haldusreformist. Kohtumisele olid tulnud piirkonna omavalitsused, kes olid huvitatud edasisest koostööst. 

Kohalikus teaduskeskuses (Ahhaa sarnane asutus) toimunud kohtumisel saime ülevaate Ternopili vabaühenduste tegutsemisest. Kohale olid tulnud mitmed noorte ja muud ühingud, kes tutvustasid oma tegevusi. Noorteorganisatsioonid on seal aktiivsed ja nende tegevuse üks põhilisi eesmärke on noorte vaba aja sisustamine patriootliku kasvatusega.

Olulised on ka praktilised enesekaitseoskused. See tuleneb sellest, et Ukraina on sõjas Venemaaga (Krimm ja Donbass on okupeeritud) ja rahvuslik eneseteadvus ja selle tõstmine on neile väga oluline. Loomulikult on eesmärk ka vaba aja kasulik sisustamine. 

Külastasime mitmeid kohalikke ettevõtteid ja asutusi, näiteks puidutööstust, mesilat, kondiitriäri, suurejoonelist arengujärgus vabaaja keskust ratsutajatele; turismiinfopunkti, põhikooli jne.  

Baykovi vaba-aja keskus ja ratsaklubi võib saada piirkonna tõmbenumbriks. Nagu fotolt näha, võttis ka hobune vestlusest osa.

Kohtusime ka Ternopili naaberomavalitsuse, Baikivtsi valla juhtkonnaga, kohal olid vallajuhid ja osakondade juhatajad. Saime põhjaliku ülevaate, missugused probleemid on Ukraina maapiirkonnas. Eesti ja eestlaste maine on Ukrainas väga kõrge.

Ka sealsed väiksemad omavalitsused soovivad teha eestlastega rohkem koostööd omavalitsuste tasandil, kuna probleemid on sarnased ja mõlemas riigis on toimunud ka haldusreform (Ukrainas on selle tähtaeg 2021).

Ukrainlased on hoolimata keerulisest olukorrast Ida-Ukrainas ja Krimmis positiivsed, avatud ja erakordselt külalislahke rahvas, kes usub, et Ukraina paremad ajad on ees.  

 

Paku Rally Estonia ajal kodumajutust!

Rally Estonia korraldajad kutsuvad kõiki lõunaeestlasi üles rallifännidele ulualust pakkuma.

Iga aastaga on kasvanud nii kodu- kui välismaiste rallikülastajate arv ja seetõttu on suurenenud vajadus ööbimiskohtade järele. Selleks kutsutakse inimesi üles jagama ralli ajaks vaba tuba, voodit, korterit, majaosa, maja või kasvõi telkimisplatsi, et kõik rallikülastajad leiaksid endale öömaja.

Teie pakutav öömaja ei pea olema spetsiaalselt majutuseks kohandatud, aga eeldus on, et see oleks puhas, korras ja valmis külaliste vastuvõtmiseks.

Selleks, et oma majutusvõimalusest teada anda, ei ole vaja teha muud, kui täita Rally Estonia leheküljel ankeet ja jääda huvilisi ootama.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.04.–5.05.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.04.–5.05.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 29. aprillil allkirjastasid ühiselt Euroopa kultuuripealinnaks pürgivad Lõuna-Eesti omavalitsused (Põlva, Võru, Valga, Tartu maakonnad ja Viljandi ning Tartu linnad), sh Elva vald hea tahte ehk koostöö lepingu, mis toetab Tartu kandidatuuri 2024. aastal Euroopa kultuuripealinnaks. 

Fotod: Mikko Leo Selg

Lõuna-Eesti omavalitsused allkirjastasid Suurel Munamäel hea tahte lepingu, millega kinnitasid oma huvi ja koostöösoovi pürgida ühiselt Euroopa kultuuripealinnaks. “Kui ühendada Tartu linna ja Lõuna-Eesti tugevused, looduslik ja kultuurilooline mitmekesisus, on tulemuseks ka tugevam taotlus,” rõhutas Tartu linnapea Urmas Klaas.

Milline Eesti linn võidab 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli, selgub juba augustis. Konkursi lõppvooru jõudnud Eesti linnadelt Narvalt ja Tartult oodatakse lõplikku taotlust ehk kandidatuuriraamatut 1. augustiks. 26.-27. augustini külastab lõppvooru jõudnud linnasid Euroopa kultuuripealinnade žürii. 28. augustil kaitsevad linnade esitlusmeeskonnad rahvusvahelise žürii ees oma lõppvooru taotlusi, misjärel žürii kuulutab välja 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli võitja.

Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna kandidatuuri kohta saab rohkem lugeda koduleheküljelt ja sotsiaalmeediakanalitest Facebook või Instagram.

 

Esmaspäeval osalesid Marika Saar ja Mare Tamm ETKA kohalike omavalitsuste ümarlaual täiskasvanuhariduse teemal. Ümarlaua teemadeks olid täiskasvanuhariduse praegune seis Eestis ja maakonnas, piirkondliku koostöö edendamine ja maakonna võrgustiku tegevus. Teemal “Kas tehisintellektil on huumorimeel? Miks inimene on kõige tähtsam?” esines Maarja Vaino, Tallinna Kirjanduskeskuse direktor. Töörühmades arutleti, milline on kohalike omavalitsuste roll täiskasvanute õppimise toetamisel.

Marika Saar ja Mare Tamm

Teisipäeval, 30. aprillil kohtusid Marika Saar, Mare Tamm, Imbi Rõivassepp, Inna Rebane, Kaisa-Karoliina Kokk ja Liis Lehiste juba teist korda õpetajate töötasustamise pilootprojekti mentori Alo Saviga. Vaatluse all olid meie koolide senised töötasustamise alused ja põhimõtted.

Teisipäeval osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste kaasava alushariduse päeval Haridus- ja teadusministeeriumis. Kohtumisel anti ülevaade ja nõuandeid viimastest suundumustest ja praktikatest hariduslike erivajadustega laste kaasamisel meie lasteaedades ja hoidudes. Selgitati põhimõtteid, millest lähtuda õpetajate ja tugispetsialistide töös, et koosolemine oleks rõõm nii lapsele kui ka täiskasvanule.

Marika Saar osales teisipäeval Kultuurikompassi foorumil “Kuidas teha kultuuris sotsiaalmeediaturundust?”.  Kultuuriürituse korraldamisel on üks tähtsamaid tegevusi ürituse turundamine ning ka sotsiaalmeedia roll selles on väga oluline. Oma sotsiaalmeedia turundamise kogemusi jagasid STARTUp Day, Tartu Kunstimuuseumi kommunikatsioonispetsialistid ning lühikoolitust korraldas Andrus Kiisküla.

 

Neljapäeval, 2. mail osalesid Heiki Hansen, Marika Saar, Karmen Moont, Mare Tamm Rõngu Rahvamaja logo esitlusõhtul. Esitlusõhtu muutsid meeleolukaks kohalikud esinejad ning logo kujunemisloost rääkisid nii logo autor Ivo Kosk kui ka rahvamaja juhataja Mari-Liis Vanaisak.

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 29. aprillil kohtus Eva Kuslap SA Innove projekti koordinaatoritega. Kohtumise käigus anti ülevaade projekti “Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas” arengust, tutvuti kohapealse olukorraga ning anti soovitusi projekti paremaks toimimiseks.

Projekti eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine. Samuti tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks. Projekti raames osutatakse Elva vallas koduteenust, tugiisikuteenust ja väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust - intervallhooldusteenust.

Teisipäeval, 30. aprillil kohtusid Milvi Sepp  ja Alo Rebane MTÜ Iseseisev Elu juhataja Maire Koppeliga. MTÜ Iseseisev Elu soovib ümber korraldada igapäevaelu toetamise teenust Puhja piirkonnas, pakkudes teenust ka Puhja alevikus. Koostöökohtumisel arutati ka toetatud elamise võimaluste pakkumist Elva linnas.

VALLAMAJANDUS

Teisipäeval, 30. aprillil kohtusid Toomas Järveoja, Heiki Hansen ja Mikk Järv RMK esindajatega Vapramäe Loodusmajas. Kohtumisel arutati Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse matkaradade võimalikku üleandmist RMK-le.

Reedel, 3. mail osalesid Marika Saar, Toomas Järveoja ja Heiki Hansen heakorrateemalisel koosolekul. Vaadati üle heakorraküsimused enne suvehooaega ning tehti plaane tiheasustuste haljastuskontseptsiooni väljakujundamiseks.

Nädalavahetusel, 4. mail toimus üle Eesti “Teeme Ära” päeva raames mitmeid talguid, ka Elva vallas toimus ligi 30 erinevat talgut. Kui suur osa talgutest toimusid ka meie vallas 4. mail, siis oli ka neid talguid, mida korraldati juba enne või mis toimusid ka pärast seda. Oleme väga tänulikud kõikidele inimestele, kes aitasid oma vabal päeval kaasa kõigile talgutöödele, nende korraldamisele ja neis osalemisel.

5. mail toimus Elva vallas esmakordselt ohtlike jäätmete kogumisring. Ohtlike jäätmete kogumisring toimus koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja AS Epler & Lorenziga. Kellel jäi kogumisringil osalemata või jäätmed üle andmata, siis anname siinkohal märku, et sügisel toimub teine ohtlike jäätmete kogumisringi. Kindlasti teavitame sellest ka valla erinevates kanalites.

Elva valla jäätmepunktid:

 • Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt); E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15;
 • Rõngu piirkond: Tehase tn 8, avatud iga päev;
 • Rannu piirkond: Ringtee tn 4, K kell 12–14, muul tööajal helistada tel 5396 6511;
 • Puhja piirkond: Nooruse tn 4, L kell 10–12

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 30. aprillil osales Kertu Vuks Tallinnas transpordi ja liikuvuse arengukava 2021+ linna- ja lähipiirkondade ja ligipääsetavuse töörühma kohtumisel. Töörühmas arutati, millised on transpordi ja liikuvuse valdkonna trendid (globaalsed mõjutajad, EL suundumused, Eesti arengud) ning arenguvajadused, ootused, kohustused ja vastutus riik vs. kohalikud omavalitsused vaatest. Fookuses oli eelkõige linnaliste ja linnalähedaste  piirkondade liikuvus (alateemad: meeldiv ja kestlik elukeskkond; liiklusohutus; rahvatervis ja ligipääsetavus).  

KOGUKOND

Neljapäeval, 2. mail osalesid Terje Raadom, Toomas Järveoja ja Maano Koemets Karijärve III kaeveloa uuringuloa avalikul koosolekul Konguta Koolis.

Karijärve III uuringuloa (kruusamaardla uurimiseks Väike-Padu kinnistul, Külaaseme külas) taotluse kohta antud Keskkonnaameti eelnõu on ringiga tagasi Elva vallavolikogus. Volikogu ei nõustunud eelmise aasta detsembris uuringuloa andmisega. Uuringuloa taotleja pöördus selle aasta jaanuaris Tartu Halduskohtusse ja halduskohus kohustas Elva vallavolikogu asja uuesti arutama.

Vallavalitsus korraldas avaliku koosoleku selleks, et anda elanikele teada, mis seisus on menetlus ja kuidas see jätkub. Koosoleku eesmärk oli saada teada lähipiirkonna elanike arvamus. Uue koostatud otsuse eelnõu kohaselt annab vald nõusoleku uuringuteks, sest Tartu Halduskohtu otsus ei jätnud ühtegi võimalust selleks, et vald saaks üldse uuringutele öelda “ei”. Volikogu on kohustatud andma oma arvamus uuesti.

Koosolekul osalesid peamiselt uuringuala piirkonnas elavad inimesed, kes leidsid, et uuringuid ei tohiks Väike-Padu kinnistul korraldada, sest see võib kahjustada piirkonnas elavate elanike kinnisvara väärtust ja mõjutada põhjavee kättesaadavust. Volikogu istung toimub 20. mail 2019.

ETTEVÕTLUS

Neljapäeval, 2. mail osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja ja Kertu Vuks kohtumisel Estoveri Piimatööstuses.

Kohtumisel osalesid OÜ Estover Piimatööstuse juhid ja AS Emajõe Veevärk juhataja Andres Aruhein ning arendusjuht Katrin Kõnd. Estover Piimatööstuse Kaarlijärve tsehh toodab juustu- ja muid piimatooteid ning on üks Elva valla suuremaid tööandjaid ning suurim toiduainetööstus Elva vallas. Kohtumise konkreetne teema oli reovee puhastamine, aga ka ettevõtte arenguplaanid.

Estover Piimatööstusel on kavas rajada biogaasijaam tootmisprotsesssis tekkiva reoveemuda baasil. Reoveemuda tekib suurtes kogustes ja see eraldab ka ebameeldivat lõhna .Biogaasijaama rajamise eel on vajalik ümber korraldada küla ühiskanalisatsiooni ja biopuhasti töö. Elanike ja tootmise reoveed tuleb lahutada ja neid tuleb eraldi puhastada. Kolmepoolse kohtumise eesmärk oli arutada Kaarlijärve küla ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni erinevaid lahendusvõimalusi valla, AS Emajõe Veevärk ja OÜ Estover Piimatööstus koostöös. Kokku lepiti ümberkorralduse etappides ja erinevate osapoolte ülesannetes lahenduste jõudmisel.

Ettevõte on tootmist viimasel viiel aastal oluliselt suurendanud ja laiendanud oma sortimenti. Ettevõtte juhid rääkisid ka tulevikuplaanidest ja sellest, missugused probleemid takistavad nende arvates ettevõtjat.

OÜ Estover Piimatööstuse Kaarlijärve tsehh

VARIA

Reedel, 3. mail osales “Teeme ära” Lustimäe korrastustalgutel suur osa vallavalitsuse meeskonnast.

 

4. mail toimus Elva linna päev, kus sai külastada kevadlaata, nautida kultuurikollektiivide etteasteid, osaleda traditsioonilises Kellatornijooksus, uudistada Eviko rammumehe ja -naise võistlust ning osaleda vabaõhukontserdil, kus esines ansambel IZ-58.

Fotod: Kayvo Kroon

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.04.–28.04.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.04.–28.04.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 22. aprillil osalesid Kertu Vuks ja Mare Tamm Elva Muusikakooli arengukava koostamise seminaril. Kertu Vuks tutvustas arengukava koostamise põhimõtteid ning korraldas rühmatöö, kus osalesid Elva Muusikakooli õpetajad.

Teisipäeval, 23. aprillil osales Liis Lehiste Elva Gümnaasiumis metoodikapäeval. Metoodikapäeva peamine eesmärk oli jagada häid kogemusi ja praktikaid õpetajalt õpetajale.

Teisipäeval kohtusid Marika Saar, Karmen Moont ja Merilyn Säde valla kultuurijuhtidega Hellenurmes. Teemaks olid kultuuriürituste turundamine, plakatite kujundamine, uue kodulehekülje loomine ning koostööpõhimõtete arutelu.

Neljapäeval, 25. aprillil osalesid Marika Saar ja Mikk Järv SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolekul. Nõukogu kinnitas 2019. aasta tegevuskava ja eelarve, uue struktuuri ning langetati kõik spordihoone ehitamiseks vajalikud otsused.

Reedel, 26. aprillil osales Mare Tamm Pärnus koostööseminaril KOV haridusjuhtide ja eraüldhariduskoolide pidajatega. Ühine päev kulges koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga, kellega oldi aruteludes ja töörühmades, et saada parem pilt omavalitsuste koolivõrgu hetkeolukorrast ja eraüldhariduskoolide tulevikuplaanidest, samuti nende ootustest omavalitsustele. Elva valla näitel toodi esile head suhted ja koostöö Tartu Erakooliga.

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 24. aprillil toimus Elva Kultuurikeskuses SA Elva Laste- ja Perekeskuse korraldatud konverents “Teekond abivajava lapseni”, kus osalesid Marika Saar, Liis Lehiste, Karmen Moont, Mare Tamm, Hille Deede, Eve Jõgi, Triin Vask ja Piret Hallast.

Konverents oli väga huvitav, sest see ühendas sotsiaal- ja haridusvaldkonnateemad. Päeva juhtis ja modereeris Urmas Vaino. Saime konverentsilt häid mõtteid ning leidsime mitmeid koostöökohti teistega.

Konverentsil esinesid Sotsiaalministeeriumi laste hoolekandepoliitika juht Signe Riisalo, laste ja noorukite psühhiaater Jürgen Künter, Lõuna lastemaja juhtivspetsialist Kai Hallik, Krabi kooli pidaja Ale Sprenk, JJ-Street tantsukooli looja ja hinnatud noorsootöötaja Joel Juht ning Elva abivallavanem Marika Saar.

Päevale pani punkti Tõnis Niinemetsa humoorikas etteaste.

Konverentsist on saanud traditsioon ning Elva vallale väga oluline koostöö ja mõtetevahetamise paik, mis ühendab haridus- ja sotsiaalvaldkonna asjatundjad. Kalendrisse tasub kirja panna juba järgmise aasta konverents - see toimub 22. aprillil!

Neljapäeval, 25. aprillil osalesid Marika Saar, Liis Lehiste, Salle Ritso, Mare Tamm, Karmen Moont, Lauri Tamm ja Piret Hallast projekti “Tugispetsialisti teenuse osutamise ning juhtimise struktuuri ja mudeli väljatöötamise” fookusgrupi kohtumisel. Kohtumisel räägiti Elva valla praegusest olukorrast ning võimaliku tulevikumudeli plussidest ja miinustest.

VALLAMAJANDUS

24. aprillil osalesid volikogu esimees Maano Koemets ja vallavaraspetsialist Terje Korss ERMis Muinsuskaitseameti korraldatud uue muinsuskaitseseaduse tutvustamisel. Teabepäeva eesmärk oli tutvustada uut Muinsuskaitseseadust, mis jõustub selle aasta 1. mail. Seaduse eesmärk on korrastada valdkonna regulatsioone ja lihtsustada toetuste taotlemist. Räägiti toetusmeetmetest, eritingimustest ja arheoloogiavaldkonna eripäradest.

Vallamajandusosakond kolis vallamajas esimesele korrusele, maja paremasse tiiba, kus varem asus lümfoloogia- ja taastusravikeskus.

Kullo Laos ja Kristjan Vilu oma uues ruumis tööülesannetesse süvenemas.

ETTEVÕTLUS

 

Teisipäeval, 23. aprillil osales Mikk Järv turismiettevõtluse infopäeval Tartus.

Turismiettevõtluse infopäeval tutvustati 2018. aasta Tartu ja Tartumaa turistide statistikat. Räägiti turistide külastatavuse üldistest trendidest. Tutvustati visittartu.com lehte, mille kaudu leiab värske info Tartus ja Tartumaal toimuvate tegevuste ja sündmuste kohta. Tartu linn tutvustas ka 8. juunil käivituvat rattaringlust.

VARIA

Teisipäevast reedeni (23. aprillist 26. aprillini) osalesid Heiki Hansen ja Kertu Vuks UBC juhatuse kohtumisel Peterburis. Juhatus kohtumise päevakorras oli uute partnerlinnade vastuvõtmine (Jonava, Leedu), eelarve kinnitamine ning ettevalmistused selle aasta oktoobris toimuvaks üldkoguks. Peale selle toimusid seminarid keskkonnasäästlikkuse ja noorte kaasamise teemadel.

Kertu Vuks ja Heiki Hansen osalesid UBC üldkogu korraldusmeeskonna aruteludel,  meie poolt välja pakutud idee korraldada digitaliseerimise töötuba valiti üldkogu programmi, ning oleme selle töötoa korraldajad ja koordineerijad koostöös Kieli linnavalitsusega. UBC üldkogu toimub 15-18. oktoobril Kaunases.

Laupäeval, 27. aprillil osales Marika Saar Heli Rassi laskespordi 47. mälestusvõistluse avamisel. Tegemist on kõige pikema traditsooniga laskespordi võistlusga, kus on rohkelt osalejaid ka Lätist ja Soomest.

Laupäeval, 27. aprillil tervitas abivallavanem Marika Saar kõiki Elva lahtiste meistrivõistluste osalejaid ilu- ja rühmvõimlemises. Tänusõnad ürituse korraldajale, treeneritel ja osalejatele.

 

Laupäeval, 27. aprillil andis vallavalitsuse tervitused edasi abivallavanem Marika Saar Huvimaratoni lõppkontserdil, millega tähistati huvihariduse 40. aastat ja noorsootöö 15. aastat. Oma kõnes rõhutas Marika, et võime olla väga rahulolevad, sest vallas ei ole kunagi varem olnud nii palju huviringe ja sellisel hulgal lapsi osalemas. Huviharidusel ja noorsootööl on olnud nii minevikus kui ka tulevikus tegijate kujundamisel väga tähtis roll. Suur tänu huvihariduse juhendajatele ja eestvedajatele!

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.04.–21.04.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.04.–21.04.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR

Kolmapäeval, 17. aprillil osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Karmen Moont kultuuripoliitika strateegilise kujundamise infopäeval Tartus. Infopäeva korraldas Rahvakultuuri Keskus ja Kultuuriministeeriumi kunstide osakond. Eesmärk oli arengukava Kultuur 2030 protsessist ülevaate andmine nii kohalike omavalitsuste kui ka riigi vaatenurgast.

Anu-Maaja Pallok Kultuuriministeeriumist tegi ettekande “Kultuur-ettevõtlus-loomemajandus: sihid ja ootused kultuuri- ning loomesektori ettevõtlussuutlikkuse kasvatamisel, rahvusvahelistumisel ning koostöö edendamisel teiste elu- ja majandusvaldkondadega”. Ruumiloome teemadel (kuidas arendada teadlikult planeeritud ruumilist keskkonda, mis oleks atraktiivne nii elanikele, ettevõtjatele kui ka investoritele ja külalistele) rääkis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer.

 

Kolmapäeval, 17. aprillil osales Marika Saar kultuuripealinn Tartu 2024 kohtumisel. Tartu linnapea Urmas Klaas kutsus kohtumisel kõik Tartumaa omavalitsusjuhid, et anda ülevaade Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise protsessist ning koostööst tulevikus.

Neljapäeval, 18. aprillil osales Karmen Moont kohtumisel laulupeo tule tehnilise meeskonnaga Tartumaa Omavalitsuste Liidus. Laulupeo tuli liigub juunikuus mööda Eestimaad ning on Tartumaal 20.–22. juunil, Elva vallas 21. juunil. Maakonna kultuurijuhid on tuleteekonna detailselt paika pannud ning neljapäeval arutati veel tehnilisi üksikasju tule saatemeeskonna esindajaga.

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 15. aprillil osalesid Maano Koemets ja Marika Saar eestseisuse koosolekul.

Volikogu eestseisus koguneb igal kuul, nädal enne volikogu istungit. Eestseisuse ülesanded tulenevad põhimäärusest, kohustuslik on arutada läbi volikogu istungi päevakord, arutatakse ka tekkinud volikogu töökorralduse küsimusi ja päevakohaseid teemasid. Eestseisus annab seisukoha nende eelnõude osas, mida ei arutata volikogu komisjonides.

Seekord oli eestseisuse päevakorras Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu arutamine, kuna sellise eelnõu on vallavalitsus esitanud volikogule. Eestseisuse liikmed arutasid peamiselt ujula rajamisega seonduvaid küsimusi ja lõpptulemusena jäädi ühinemislepingu muutmise algatamise vajaduse osas eriarvamusele. Arutati ka teisi 22.04.2019 volikogu istungi eelnõusid ja päevakorda. Muude küsimuste all arutati Uderna Hooldekodu pöördumist katuse osas, kooskõlastati Maano Koemetsa välislähetus Ukraina Vabariiki. Samuti teavitati fraktsiooni juhte, et komisjoni liikmete osalemise statistikat tuleb vaadata ja uurida, miks ei osale osad komisjoni liikmed komisjonide töös.

KOGUKOND

Teisipäeval, 16. aprillil toimus Ulila Keskuses Kureküla küla nime muutmise teemaline koosolek, kus osalesid Maano Koemets, Daisy Sild ja Mikk Järv.

Ulila keskuses toimus koosolek, mille kutsus kokku vallavalitsus selleks, et arutada Kureküla (Puhja piirkonna Kureküla) inimestega nende küla nime muutmise mõtet. Idee muutmise mõte on tulnud külaelanikelt. Elva vallas on kaks Kureküla ja see on tekitanud probleeme Kureküla elanikele. Kureküla (Puhja piirkonnas) on väike küla, kus on 15 elamut ja see asub Ulila aleviku kõrval.

Elanikud arutasid kolme varianti nime muutmiseks. Esiteks kerkis küsimus, kas Kureküla ühendamisest Ulila alevikuga oleks mõtet, sest siis poleks nime vaja muuta. Valla esindajad selgitasid, et see on võimalik, kuid küla ühendamine alevikuga tähendab, et küla elanikud ei saa enam osaleda hajaasustuse programmis, nende jäätmeveograafik tiheneb ja on võimalik,  et ka maamaks suureneb. Kuna vallavalitsus sai sellisest plaanist teada esmakordselt, siis ei olnud kõiki kaasnevaid lisakohustusi (ehitusõiguse ja planeeringute teemad jms) võimalik kohapeal kohe läbi arutada. Teine variant oli nimetada Kureküla Ilvese külaks, kolmas variant pakuti kohapeal – nimetada Kureküla Lille külaks. Kuna hääletamisel selgus, et 4 toetab Lille küla ja 2 Ilvese küla, siis oli valla ettepanek, et vald saadab kirjad elanikele nimemuutmise variantidega ja palub vastata, kumb variant meeldib elanikele rohkem. Siis otsustatakse edasine menetlus selle järgi. Edasi arutati Ulila aleviku heakorraprobleeme ja lähiaastate investeeringuid. Esitati mitmeid ettepanekuid ja kogu arutelu kestis kokku 2,5 tundi. Aitäh kõigile, kes osalesid arutelul!

Ulila ja Kureküla kaart 1937. aastast.

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 15. aprillil toimus sõpruskohtumine Tartu Linnavalitsusega, kus osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap. Asjaliku arutelu käigus jagati kogemusi üldhooldusteenuse omaosaluse hindamisest, sotsiaaltranspordi korraldamisest, lastekaitsespetsialistide töö korraldamisest, koostööst varjupaiga ja turvakodu teenuse pakkumisel ning muudel valdkonna olulistel teemadel.

 

Teisipäeval, 16. aprillil osalesid Marika Saar ja Kertu Vuks SA Laste- ja Perekeskuse arengukava koostamise arutelul. Lepiti kokku arengukava koostamise metoodika ning kaasamisürituste kava.

Neljapäeval, 18. aprillil osales Marika Saar ELVL töö-, sotsiaal- ja tervisetöörühma kohtumisel Sotsiaalministeeriumis. Ministeerium andis ülevaate olulisematest valdkondade arengutest ning räägiti läbi täiendavad eelarvevahendite vajadused sotsiaalteenuste osutamiseks. Kõige teravam oli asendushoolduse rahastamise küsimus. Läbirääkimistega otsustati jätkata.  

VALLAMAJANDUS

Elva valla ohtlike jäätmete kogumisring toimub hajaasustusega piirkondades 5. mail.

Kogumisringist jääb välja Elva linn. Elva linna elanikud saavad jäätmeid üle anda kolm korda nädalas Nooruse tn 8 jäätmejaamas.

Elanikud saavad kogumisringil anda ohtlikud jäätmed ära tasuta. Kogumisringil võetakse vastu: olmekemikaalid, akud, patareid, värvi- ja lakijäätmed, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, saastunud pakendid, mürgid, õlijäätmed, õlifiltrid, kompaktsed elektroonikaseadmed, vanarehvid ja eterniit.

Ettevõtetelt kogumisringil ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta. Eraettevõtted peavad oma ohtlikud jäätmed andma ise üle vastavat jäätmeluba omavatele jäätmekäitlejatele.

Peatused jäätmete vastuvõtmiseks tehakse ainult väljatoodud asukohtades. Väljaspool märgitud asukohti jäätmeid vastu ei võeta.

NB! Kellaajad võivad sõltuvalt huviliste arvust ja kogustest nihkuda, seega peaks varuma veidi aega ja kannatust. Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda, mitte neid varem kogumiskohta kokku viia! Jäätmeid ei tohi tee äärde jätta.

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja AS Epler & Lorenziga.

Suuremates kogustes üleantav eterniit, rehvid ja kompaktsed elektroonikaseadmed on vaja eelregistreerida. Palume sellest märku anda Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile Terje Raadomile tel 730 9898, e-post: terje.raadom@elva.ee.

Pühapäeval, 5. mail toimuva kogumisringi ajagraafik ja peatumiskohad:

 • 9–9.45 Väike-Rakke küla, Sangla kaupluse parkla
 • 10–10.25 Kureküla alevik, kaupluse parkla
 • 10.35–11.35 Ervu küla, Ringtee 4 Harry Metalli ees olev plats
 • 11.55–12.10 Karijärve küla, bussipeatuse kõrval olev plats
 • 12.20–12.35 Annikoru küla, Annikoru tee 16 vana katlamaja kõrval
 • 12.45-–13 Kurelaane küla, Emajõe Veevärgi biopuhasti juures oleval platsil
 • 13.05–13.20 Käärdi, Rukki tn 1 kortermaja juures
 • 13.35–14.35 Rõngu alevik, Tehase tänaval vana bensiinijaama juures
 • 14.45–15 Aakre küla, Aakre Seltsimaja parkla
 • 15.15–15.30 Valguta küla, Valguta Seltsimaja parkla
 • 15.45–16 Palupera küla, Palupera koolimaja kõrval
 • 16.05–16.20 Hellenurme küla, Hellenurme endise kaalukoja juures

Ohtlikke jäätmeid saab kogumisringi välisel ajal viia Elva valla jäätmejaamadesse (NB! Välja arvatud eterniit ja rehvid!):

 • Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt); E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15
 • Rõngu piirkond: Tehase tn 8, Rõngu; avatud iga päev
 • Rannu piirkond: Ringtee tn 4, Rannu; K kell 12–14, muul tööajal helistada tel 5396 6511
 • Puhja piirkond: Nooruse tn 4, Puhja; L kell 10–12
 • Konguta piirkond: Annikoru tee 16, Annikoru, (endise katlamaja juures); ettehelistamisel tel 5918 2180

ETTEVÕTLUS

Neljapäeval, 18. aprillil külastasid Toomas Järveoja, Kertu Vuks ja Maano Koemets OÜ Melior- M ja OÜ-d Rannu Mõis. Külastuse eesmärk oli kohtuda kohalike ettevõtjatega ning saada tagasisidet ning ettepanekuid valdkonna arendamiseks.

Kohtumisel tutvustasid ettevõtete juhid oma erinevaid tegevusvaldkondi ja igapäevast tegevust. Toimus arutelu selle üle, millised ootused on ettevõtluse, sh põllumajandusettevõtluse arendamisele Elva vallas. Üheskoos külastati ka OÜ Rannu Mõis Koopsi farmi.

Kertu Vuks ja Toomas Järveoja

Neljapäeval, 18. aprillil toimus Mentorklubi kohtumine, kus osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv. Sel korral räägiti äriplaani koostamise praktilistest tööriistadest. Tiit Urva tutvustas  Osterwalderi ärimudelit ning sellest tulenevat veebikeskkonnas kõigi jaoks kättesaadava iPlanneri äriplaani kirjutamise keskkonna kasutamist. Tegemist on keskkonnaga, mis loob nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtjatele võimaluse oma äriplaani efektiivseks arendamiseks koostöös konsultantide, finantsnõustajate ning mentoritega. Mentorklubis osalejad said keskkonda oma äriplaani eripärast lähtudes katsetada ning praktilisi näpunäiteid edasisteks tegevusteks äriidee arendamisel.

Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 23. mail.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 8.04.–14.04.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 8.04.–14.04.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Elva Vallavalitsus ja MTÜ Tõusvad Tähed Rannu Pere- ja Noortekeskusest osalevad Sotsiaalse innovatsiooni labori koolitusprogrammis, mille raames otsime lahendust, kuidas suurendada Rannu Pere- ja Noortekeskuses põlvkondadevahelist koostööd ja luua keskus, kus leiavad mõtestatud tegevust nii noored, nende pere kui ka eakad. Programmis kasutatakse disainmõtlemise lähenemist ja see koosneb kolmest koolitusmoodulist.

KOGUKOND

Kolmapäeval, 10. aprillil osalesid Kertu Vuks ja Karmen Moont Alatskivil Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise maakondlikul arutelul. Tartu kandideerib 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega. Ühise kanditatuuri juhtidee on „Ellujäämise kunstid“.  Arutelu raames otsiti vastuseid küsimustele: mis on Tartumaa omapära Euroopas ning kuidas loovad ja saavad kultuuripealinnast osa lõunaeestlased, kui tiitli võidame? Aruteluringis osalesid Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo, Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Astrid Hallik ja Voronja Galerii eestvedaja Raul Oreškin. Vestlusringi juhtis Tartu 2024 kanditatuurimeeskonna juht Erni Kask.

Arutelule järgnes Tartu Elektriteatri kinoõhtu, kus linastusid laste valmistatud animatsioonid, Sergei Kibuse animafilm "Teofrastus" (2018) ning Ants Tammiku soomaastikke vaatlev loodusfilm „Habras maailm“ (2016).

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 8. aprillil osales lastekaitsemeeskond SKA Tartumaa lastekaitse valdkonna infopäeval Tartus, kus osalesid lastega töötavad spetsialistid maakonna kohalikest omavalitsustest. Erinevad Sotsiaalkindlustusameti ametnikud tutvustasid erinevaid nende pakutavaid teenuseid ning ministeeriumi esindaja rääkis põgusalt ka arengusuundadest. Hea praktika näitena paluti Elva vallas tehtavat ennetustööd tutvustada Lauri Tammel.

Teisipäeval, 9. aprillil ning kolmapäeval, 10. aprillil osales Eve Jõgi mitmel erineval ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis. Samuti toimus koostöökohtumine kooliõde Elis Lessinguga, et arutada koolilaste terviseprobleeme. Elis Lessing töötab kooliõena Elva Gümnaasiumis ja Konguta Koolis.

 

Neljapäeval, 11. aprillil osalesid Hille Deede, Eve Jõgi, Ene Sõber, Sirje Erm, Elo Kasetalu ja Laura-Liis Õnneleid Eesti Sotsiaalvaldkonna Foorumil Tartus. Foorumil räägiti näiteks sellest, kuidas mõista kõneleja kehakeelt ja mis mulje me endast näiteks käte asendi järgi kõnelemise ajal jätame. Südamega kuulamisest rääkis EELK õpetaja Annika Laats.

Töötubades sai kuulata loenguid vaimsest tervisest depressioonini kliinilise psühholoogi vaatevinklist; job craftingust töö ümberkorraldamiseks; enesejuhtimisest karjääris, ajas, suhetes ning konfliktides; hoolivast hoolekandest, mindfulness-ist ning mittesuhtleva lapsega suhtlemisest. Ettekanded olid väga huvitavad ja põhjalikud. Soovijad said osaleda ka kehakeele ja esinemise töötoas, mida korraldas näitleja Inga Lunge.

 

Reedel, 12. aprillil osalesid Marika Saar, Toomas Järveoja, sotsiaalnõunikud ja sotsiaaltööspetsialistid Elva valla eakate tervisepäeval. Tervisepäeval kogunes Tartumaa Tervisespordikeskusesse üle 70 inimese kogu vallast. Osa rühmast sai matkata giidi saatel Väikesel Väerajal ning teine osa rühmast võimles Kaie Tali saatel Tervisespordikeskuses. Pärast füüsilist tegevust sai mõõta kolesterooli, veresuhkrut ja vererõhku.

Seejärel toimus ühine supisöömine, pärast seda toimus Maanteeameti ettekanne turvalisest liikumisest. Milvi Sepp rääkis eakate tegevusest Elva vallas ning lõpetuseks andsid Toomas Järveoja ja Marika Saar ülevaate Elva vallas käsil olevatest projektidest ja tegevustest.

VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 8. aprillil osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavaraspetsialist Terje Korss Vehendi külas arutelul korteriühistutega. Teemaks oli elanike kasutuses kõrvalhoonete teenindusmaa ja elanike aiamaade edasine kasutus. Hooned ja aiamaad asuvad Maaülikoolile kuuluval maal.

Näide elanike aiamaadest Vehendis.

 

Kolmapäeval, 10. aprillil kohtusid abivallavanem Heiki Hansen, vallavaraspetsialist Terje Korss ja SA Elva Teenuste esindus Viljandis Kinnisvara Haldusameti meeskonnaga. Teemaks oli kinnisvara halduse arendamine, tarkvara kasutus jms.

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 8. aprillil osales Kertu Vuks Kollaste akende projektimeeskonna koosolekul Tartumaa Arendusseltsis. TAS-i meeskond tegi ülevaate projekti seisust ja tegevustest, sh rahvusvaheliste tegevuste planeerimisest. Vaadati üle Innovatsioonimarsruudi objektid, mida erinevad piirkonnad olid esitanud, ning arutati National Geographicu kollaste akende projekti edasiseid tegevusi, sh valiti NG projekti assistent.

 

Liiklusruumi arendamise põhimõtted.

Neljapäeval, 11. aprillil osales Kertu Vuks taristu- ja liikuvuse arengukava koostamise avaseminaril Tallinnas. Seminari eesmärk oli tutvustada taristu- ja liikuvuse arengukava koostamise protsessi ning edasiseid tegevusi. Kohal olid esindajad erinevate transpordiliikide valdkondadest, lisaks Maanteeameti ja Veeteede Ameti esindajad. Ettekannetega esinesid  teiste seas Euroopa Komisjoni ja OECD esindajad, tuues välja transpordi- ja liikuvusega seotud üldisemad trendid ja väljakutseid, mida peaks arengukava koostamisel arvestama. Üks väljakutse on kindlasti autode paljusus ja inimeste vähene harjumus kasutada ühistransporti. Tulevikutrend maanteetranspordis on nõudluspõhise ja jagamispõhise transpordi areng, see on tulevik, millega peab juba praegu arvestama ja seda ära kasutama.  

Elroni visioon aastaks 2035.

Rongiliiklusest ja selle arengust lähiaastatel rääkisid nii Eesti Raudtee, Elroni kui ka Operaili esindajad. Rail Balticu projekti seisu tutvustas Rail Baltic Estonia projektijuht Kristjan Kaunissaare.

Rail Balticu kavandatav trass ja projekti hetkeseis.

Lennuliiklusteeninduse AS ja AS Tallinna Lennujaam esindajad selgitasid tulevikuplaane. Valdo Kalm AS-ist Tallinna Sadam selgitas meretranspordi hetkeolukorda ja megatrende. Praktilist kogemust nõudetranspordi piloteerimisel jagas Saaremaa vald. Raimond Tamm Tartu Linnavalitsusest tutvustas Tartu strateegiat linlase liikuvuse moderniseerimisel.

Reedel, 12. aprillil osales Kertu Vuks Rahandusministeeriumi korraldatud arutelul planeeringute infosüsteemi RPIS arenduste teemadel. Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid RPIS-e arenduste hetkeseisu ja võimalikke tulevikuplaane. Arutelu tulemusena otsustati, et Andmevara arendatud RPIS süsteemi enam edasi ei arendata, sest kasutajaid on liiga vähe (kasutatakse alternatiivseid keskkondi) ning keskkond ei vasta kasutajate ootustele. Tiit Oidjärv tutvustas ministeeriumi plaane üleriigilise planeeringute registri arendamisel.

KOMISJONID

Teisipäeval, 9. aprillil osalesid Maano Koemets, Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Mikk Järv volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul. Osales seitse komisjoni liiget. Maarika Uprus andis neile ülevaate vallavalitsuse menetluses detailplaneeringutest, probleemidest ja ka saavutustest. Mikk Järv ja Kertu Vuks tutvustasid valla 2019. aasta arendusprojekte ja hankeid. Komisjon sai ülevaate, mis seisus on Verevi järve piirkonna detailplaneering. Komisjon andis seisukoha volikogu otsuse eelnõule, millega kehtestatakse Järve tee 1 Rannu alevik detailplaneering. Arutati Ulila tööstusala arendusprojekti seisu ja tulevikuvõimalusi.

Kolmapäeval, 10. aprillil osalesid Maano Koemets ja Heiki Hansen volikogu majanduskomisjoni koosolekul.

Komisjonile oli esitatud arutamiseks kolm volikogu eelnõu. Täiendavalt võeti päevakorda otsuse eelnõu Mälgi külas asuvate ühiskanalisatsiooni ja veevärgiga seotud objektide tasuta võõrandamiseks AS-le Emajõe Veevärk. Pikalt ja sisukalt arutati otsuse eelnõu üle, millega antakse OÜ PM Kaubandusgrupp kaevandamisloa taotlusele arvamus. Kohalike elanike esindajad tegid ettekande, kus nad leidsid, et komisjon ja volikogu ei tohiks nõustuda loa andmisega. Vastuväitena toodi välja loataotlusele antud ekspertarvamuses esinevad vastuolud, keskkonnamõju hindamata jätmine laiemas piirkonnas ja elanike huvide eiramine. Asjatundja esitas omapoolsed vastuväited, kus lükkas ümber esitatud süüdistused ekspertarvamusele ja leidis, et kaevandamine ei saa tekitada neid mõjusid, mida elanike esindaja väidab. Komisjon kuulas kõik osapooled ära ja esitas küsimusi. Selle tulemusel hääletati ning loa andmise poolt oli kuus komisjoni liiget kaheksast.

Arutati ka korteriühistute toetamise määrust, millega soovitakse toetada korteriühistute parklate ja jäätmemajade rajamist. Komisjon nõustus eelnõuga.

Komisjon nõustus ka otsuse eelnõuga, mille alusel ostab vald 500 euro eest Männiladva tee kinnistu praeguselt eraomanikult. Tegemist on avaliku teega. Komisjon andis vallavalitsusele ka nõusoleku võõrandada tasuta Mälgi külas asuvad ÜVK objektid AS-le Emajõe Veevärk.

Ruusamäe kasutuselolev karjäär Rebaste külas.

Kolmapäeval toimus ka spordikomisjoni koosolek, kus osalesid Marika Saar ja Mikk Järv. Arutati spordihoone põrandakatte materjali üle ning komisjon otsustas poolthäältega, et spordihoone põrandale pannakse projektijärgselt parkettpõrand. Anti ülevaade spordihoone hetkeseisust, peale selle vaadati läbi spordijuhi ametijuhend ning arutati spordiobjektidega haldamise ja hooldamisega seonduvat.

Neljapäeval, 11. aprillil osalesid Marika Saar ja Mikk Järv ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul. Arutati turismijuhi ametikoha ja ametijuhendiga seonduvat, anti ülevaade VVV SAga seonduvatest plaanidest ning tutvustati Elva Vallavalitsuse struktuuri. Peale pikka arutelu leiti, et Elva vallale on turismijuhi ametikoht vajalik ning tuleb alustada sobiva inimese leidmisega.

VARIA

Teisipäeval osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Mare Tamm, Merilyn Säde, Hegri Narusk, Imbi Rõivassepp, Milvi Sepp ja Salle Ritso meeskonnajuhtimise koolitusel.

 

Kolmapäeval, 10. aprillil osales Maano Koemets korruptsiooniteemalisel teabepäeval Lõuna prefektuuris. Politseiamet kutsus omavalitsuste volikogude liikmeid osalema teabepäeval, kus anti ülevaade politsei tööst võitluses korruptsiooniga.

Anti ülevaade viimaste aastate värvikamatest ja ka vastuolulisematest korruptsoonimenetlustest. Enamus korruptsioonijuhtumeid omavalitsustes on tekkinud siis, kui täitevvõim eirab seadusi ja volikogu ei täida talle pandud järelevalvelist rolli, volikogu ei ole piisavalt tähelepanelik. Paljud korruptsioonijuhtumid saavad alguse ka teadmatusest ja valedest hoiakutest. Korruptsioonikuritegude puhul on majanduslikust kahjust suurem moraalne kahju ja omavalitsuste maine kahjustumine korruptsioonijuhtumite avalikuks tulemisel. Ülevaate leiad siit

Kui tekib kahtlus, kas tegemist on korruptsiooniga või mitte, siis abi saad SIIT.

 

Pühapäeval, 13. aprillil osales Maano Koemets 50+ kevadpeol Konguta Rahvamajas.

Traditsiooniline 50+ kevadpidu oli mõeldud nendele, kellel on tõesti 50 eluaastat seljataga. Loomulikult kontrolliti ukse peal ka isikut tõendavaid dokumente. Tegemist oli väga meeleoluka pühapäeva pärastlõunapeoga. Külla oli tulnud multitalent Heino Seljamaa, kes rääkis oma elust, sõltuvustest, haigustest ja nendega toimetulemisest. Loomulikult laulis ta teada-tuntud repertuaari ja ütles lõpus, et tema sai publikult tõeliselt teraapilise kogemuse ja läheb siit Saksamaale esinema heade emotsioonidega.

Kuna 50+ inimesed tahavad tantsida, siis selle eest kandis hoolt perebänd Sirje ja Rein Kurg, kelle repertuaaris oli nii vanemaid kui ka uuemaid tantsulugusid. Lõpulugu oli väga asjakohane “Head ööd, head ööd….” ja rahvas lahkuski rõõmsalt koduteele. Seega kokkuvõttes oli tore pühapäeva pärastlõuna, millest võtsid osa Konguta, Puhja ja ka Elva toredad inimesed. Aitäh korraldajatele!

Kolmapäevane traditsiooniline sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek toimus sel korral Annikorus, kus osakond käis vaatamas uusi teenuskeskuse ruume. Nagu ikka, viidi soolaleiva puhul kingituseks soola ja leiba. Jõudu tööle ilusates ruumides!

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 61-65
Elemente lehe kohta 5
of 24
Esmaspäev,   13 . juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
Esmaspäev,   6. juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm vii vad 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4