Elva Vallavalitsuse nädalakiri 5.11.-11.11.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 5.11.-11.11.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KOGUKOND

Esmaspäeval, 5. novembril, arutlesid Infolehe arendamise koosolekul Kertu Vuks, Kayvo Kroon, Marika Saar, Merilyn Säde ja Kerli Metsallik selle üle, missugune võiks olla valla lehe uus kujundus ning kas on vajalik teha ka sisu uuendusi. Plaanis on muuta Infolehe nime ning muuta lehe kujundus lugejasõbralikumaks.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

5. novembril osales Karmen Moont Viimsis Eesti Sõjamuuseumis soomusrongi projekti nõupidamisel. Eesti Sõjamuuseum veab Vabadussõja 100. aastapäeva puhul projekti, mille raames ehitatakse soomurongilaadne veerem.

Veeremi sisse tuleb näitus ja see hakkab 2019. aasta jaanuaris liikuma mööda toonast rindejoont. Rong peatub ka Elva raudteejaamas: 17.-24. jaanuaril. Eelmise nädala kohtumisel said kokku omavalitsuste esindajad, kus rong peatub, ning Eesti Sõjamuuseumi esindajad. Peagi saab projektist ka lähemalt kuulda.

7.-8. novembril osalesid Mare Tamm, Triin Kaaver, Marika Saar ja Karmen Moont Rakveres toimunud kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevadel. Kohtumisel kuulati ettekandeid hariduspoliitika kujundamisest koostöös kohalike omavalitsustega, koolivõrgu ja noorsootöö arengutest, üldhariduskoolide pidajate rahastamisest ja haridusjuhi hindamise “360 kraadi” mudelist. Töörühmades arutleti erinevate täienduskoolituste vajalikkuse üle ning sõnastati alushariduse uue seaduseelnõu võtmeküsimusi. Teisel päeval tutvuti Rakvere linnavalitsuse töökorraldusega ja külastati kohalikku lasteaeda.

Laupäeval, 10. novembril, toimus Elva Linnaraamatukogus Konrad Mägi 140. sünniaastapäeva tähistamise raames maalimishommik, mida juhendas Konrad Mäe ateljees maaliv Katrin Moora. Esialgu anti ülevaade kunstniku elust ja loomingust ning seejärel asuti järgi maalima tema teost "Lõuna-Eesti maastik". Kolme tunni jooksul möödus õdus hommik ning kohale tulnud maalijad nautisid algatust. Töötoas osalenute maalid tulid kõigil töötoas osalenutel välja võrdlemisi sarnased Mägi maaliga.

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 8. novembril, võttis Marika Saar osa Johannes Mihkelsoni 25. sünnipäevast. Elva Vallavalitsus on Johannes Mihkelsoni Keskuse projektide “Väärikas töö noortele” ja “Töö tänab tegijat” koostööpartner, mis tegeleb peamiselt tööotsijate koolitamise, nõustamise ja toetamisega. Pildil Mustvee, Elva, Tartu, Kastre ja Põltsamaa valdade omavalitsusjuhtide ühine tervitus.

Reedel, 9. novembril, toimus Tartus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse korraldatud konverents „Kogukonnagarantii“, kus jagati kogemusi hariduse omandamisest ning töötamisest kõrvalejäänud noortega (NEET-noored) tehtavast tööst. Ettekandeid peeti noorte kaasamise olulisusest, kolm aastat töös olnud Noorte Tugila projektist, Mobiilsest Kontakt noorsootööst ning arutati selle üle, kuidas noorte kaasamisega seonduvaid takistusi ületada ning tööd tulemuslikumalt teha.

VALLAMAJANDUS

Vallamajandusosakonna poole on paljud inimesed pöördunud prügi sorteerimist puudutavate küsimustega. Tuletame siinkohal meelde, et vanad ajalehed ja ajakirjad saab viia Elva jäätmete kogumispunkti aadressil Nooruse tn 8, Elva (avatud esmaspäeval kell 15-20 ja laupäeval kell 10-15). Peale selle võib vanu ajalehti ja ajakirju viia AS Eesti Keskkonnateenuste ning TVO pakendikonteineritesse. ETO „paber ja papp“ konteineritesse tohib panna vaid puhtaid papp- ja paberpakendeid.

Konteinerisse ei sobi: määrdunud või vettinud papp ja paber. Paber, mis sisaldab muud materjali (foolium), näiteks mahlapakid. Samuti ei sobi konteinerisse kasutatud pabernõud, jäätise- ja kommipaberi ning määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.

Avalike pakendikonteinerite lähedusse palume jäätmeid mitte jätta, sest sellisel juhul ei tühjendata konteinerit.

Info, milliseid jäätmeid kogutakse ja lähima jäätmepunkti leiab kaardirakendusest: www.kuhuviia.ee.

Ohtlike jäätmete vastuvõtukohad Elva vallas leiate siit: http://www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott.

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 6. novembril, osalesid  Kertu Vuks, Hegri Narusk ja Terje Korss Elamumajanduse arendamise seminaril Tartus. Seminaril jagati infot ja soovitusi, kuidas kohaliku omavalitsuse üksused saavad elamufondi investeerimiseks riigilt raha taotleda ning millised on juba varasemalt rahastuse saanud omavalitsuste kogemused. Seminaril esinesid ettekannetega nii ministeeriumi ja kohaliku omavalitsuse esindajad kui ka valdkonna asjatundjad.

6-7. novembril arutas Tartumaa Arendusseltsi juhatus Mäetagusel Tartumaa Leader piirkonna arengustrateegia uuendamist. Kuulati ettekandeid sealse Leader piirkonna ja Alutaguse vallavalitsuse tegemistest. Haldusreformi järgselt on Tartumaa Arendusseltsi piirkonnas planeeritud mitmeid muudatusi, mis viiakse sisse ka uuenevasse strateegiasse. Uuenduste käigus soovitakse taotlusvorme muuta lihtsamaks ja arusaadavamaks.

Arengustrateegia uuendused soovitakse kinnitada üldkoosolekul veebruaris-märtsis, et kevadises taotlusvoorus saaks lähtuda juba uuest strateegiast. Tartumaa Arendusseltsist saavad Leader meetme toetust küsida Elva vallast Puhja ja Konguta piirkonna ettevõtted ja kolmanda sektori organisatsioonid. Juhatuse koosolekul osales Mikk Järv.

Neljapäeval, 8. novembril, osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv Ettevõtjate mentorklubi kohtumisel. Seminari teemast “Ettevõtja eneseareng - stressiennetus” rääkis Kadri Koppel. Mentorklubi koguneb korra kuus ning osalema on oodatud kõik ettevõtjad ja ettevõtlusest huvitatud inimesed! Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 6. detsembril ja kõik huvilised on oodatud!

Reedel, 9. novembril osalesid Maano Koemets ja Kertu Vuks Tallinnas toimunud visioonifoorumil “Viimane vile. Kuidas me kestame?”. Foorumil arutati ja analüüsiti üheskoos Arenguseire Keskuse uuringu “Tuleviku töö 2035” alusel välja töötatud nelja põhimõttelist valikut Eesti tulevikuks: talendikeskus Tallinn, rändajate maailmaküla, alahõive Eesti ja isearenev Eesti. Arutelude tulemusi arvestatakse ka “Eesti 2035” strateegias.

Visioonifoorumil esinesid ettekannetega Swedbank Grupi uuringute juht Olof Manner ja Arenguseire Keskuse uuringujuht Johanna Vallistu, ettevõtja ja kirjanik Armin Kõomägi, tudeng ja esseekonkursi “Eesti loost ja lootusest” võitja Mikael Raihhelgauz ning Tallinna linna personalidirektori Vilve Raik. Visoonifoorumit korraldas Arenguseire Keskus ja Eesti Rahvusringhääling koos vabaühenduste ja ettevõtlusorganisatsioonidega.

9. novembril osalesid Marika Saar, Toomas Järveoja ja Heiki Hansen seminaril “Aasta pärast haldusreformi. Kuidas edasi?”. Seminari eesmärk oli arutada koos asjatundjate ja poliitikutega, kuidas hinnata haldusreformi võimalikku mõju maaelule ja kuidas hinnata kohaliku omavalitsemise taset. Samuti, mida tuleks teha Eesti haldusjaotusega edaspidi.

Seminari juhatas sisse riigihalduse minister Janek Mäggi ning oma kogemusest haldusreformiga rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas. Maaeluarengu vaatenurgast andis haldusreformist ülevaate Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor Rando Värnik. Osavaldade teemale keskendus Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, külaliikumise poolse vaatenurga tõi kuulajateni Ants Kuningas.

Omavalitsuspoliitika tegemistest andis ülevaate regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv ning tulemuste mõõtmisele keskendus Veiko Sepp. Seminar lõppes erakondade esindajate vaadetega haldusreformile ja eelseisvatele plaanidele. Kokkuvõttes võib öelda, et haldusreform ei ole lõppenud, kuid väikest vaherahu on igati mõistlik hoida.

KANTSELEI

Esmaspäeval, 5. novembril osalesid Kaisa-Karoliina Kokk ja Kristi Kalmus Tartus rahvastikuregistri valimisjaoskondade moodustamise kaardirakenduse koolitusel.

Kolmapäeval, 7. novembril, ja reedel, 9 novembril, korraldasid andmekaitsespetsialistid Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk Rõngu Lasteaias Pihlakobar ja Puhja Lasteaias Pääsusilm andmekaitse seire. Seire eesmärk oli saada ülevaade asutustes andmekaitsealaste nõuete täitmise kohta.

Vaatluse alla võeti lasteaedade kodulehed ja seal avalduv info ning eraisikute isikuandmete kogumine ja töötlemine. Seoses isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisega, on isikuandmetega toimetamine erilise tähelepanu all, mistõttu korraldatakse hallatavate asutuste personaalne juhendamine, et isikuandmete kogumine ja töötlemine toimuks õiguslikul alusel lähtudes kehtestatud töötlemise põhimõtetest ja nõuetest.

Neljapäeval, 8. novembril, osalesid Salle Ritso ja Margit Kiin Riigikogu 2019 valimiste korraldajate koolitusel. Kohalikul omavalitsusel on 2019. aasta kevadel täita oluline roll - märtsis tuleb korraldada Riigikogu valimised ning mais Euroopa Parlamendi valimised. Kuna maavalitsusi enam ei ole, tuleb valimiste juhi roll täita vallasekretäril.

Elva vallas tuleb ümber kujundada seniste valimisjaoskondade piirid. Seetõttu on oluline, et iga valija veenduks valijakaarti saades, kus asub tema valimisjaoskond.

Kõikidele valijatele, kelle e-aadress on Eesti.ee keskkonnast edasi suunatud, saadetakse elektrooniline valijakaart. Valijakaart saadetakse üks iga elukoha kohta, ehk ühele kaardile kantakse kõikide valijate nimed, kes antud elukohta on sisse kirjutatud. Selline meetod toimib ka hästi elukohaandmete korrastajana. Kellele on edastatud elektrooniline valijakaart, sellele paberkaarti enam ei saadeta.

VARIA

22. oktoobril alustas tööd hooldustöötaja Andra Kongo. 29. oktoobril alustas tööd ehitus- ja hankespetsialist Meelis Hõbemägi ning 1. novembril alustas tööd hooldustöötaja Sirje Naur.

Reedel esinesid haridus- ja kultuuriosakonna esindajad Mare ja Karmen etteastega “Nii Sind ootan” Elva linna kultuurirahva peol. Tegemist on traditsioonilise kollektiivide sügisese kokkusaamisega, kus igaüks astub vastavalt loositud teemale ka väikese etteastega üles. Seekordse peo teemad olid rütmid. Vallavalitsus pani samuti enda esinduse välja - teemaks osutus loosi tahtel blues.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.10-4.11.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri
29.10-4.11.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KOGUKOND

Laupäeval, 3. novembril osales abivallavanem Marika Saar segakoor U-Tuur 10. aastapäeva kontserdil Aakre Rahvamajas.

Segakoor U-Tuur on Elva ja Otepää valla ühine koor, kes koguneb proovideks igal pühapäeval just Aakre külla.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 31. oktoobril kohtusid abivallavanem Marika Saar ja Rõngu lasteaia direktor Marge Jaasi-Tamm Hellenurme lasteaia lastevanematega. Tegemist oli infokoosolekuga, kus räägiti muudatustest lasteaias. Nimelt korraldab alates 1. novembrist lasteaia tööd Rõngu lasteaed.

Reedel, 2. novembril kohtuti Haridusministeeriumi ja TERA kooli direktoriga, et rääkida koostööst TERA Peedu Kooliga. Nimelt toimub koolis plaanipärane järelevalve, et pikendada kooli tegevusluba teise kooliastme lõpuni. Kohtumisel osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Mare Tamm ja Triin Kaaver.

1. novembril toimus raamatukogutöötajate väljasõit, kus osalesid abivallavanem Marika Saar ning haridus-ja kultuuriosakonnast Karmen Moont, Triin Kaaver ja Mare Tamm. 

Eesmärk oli saada inspiratsiooni raamatukogust kui kogukonnakeskusest.

Koos külastati Sänna kultuurimõisa Võrumaal, kuhu on kokku koondatud kogukonnakeskus, raamatukogu, kaugtöökohad, lastehoid ja demokraatlik kool. Esialgu töötas mõisas ainult raamatukogu, kuid kogukonna toel on saadud jõudu ruumide uuendamiseks ja kooli avamiseks. Samuti käidi Suurel Munamäel ja Mooska suitsusannatalus, kus perenaine Eda Veeroja andis ülevaate liha suitsutamise protsessist ning saunaskäimise rituaalidest. Inspireeriv päev lõpetati Kubija hotell-loodusspaas.

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 29. oktoobril osalesid Piret Hallast, Marika Saar ning Lauri Tamm Tartu- ja Jõgevamaa noortele õigusrikkujatele ja sõltlastele rakendatavate teenuste messil, mille eesmärk on vahetada infot ja kontakte Tartu- ja Jõgevamaal alaealistele õigusrikkujatele ja noortele sõltlastele rakendatavate teenuste kohta. Kohal oli 22 teenusepakkujat ning arutasime, kuidas valla ja teenusepakkujatevahelist koostööd paremaks muuta ning saime väärt ideid, kuidas muuta ennetustööd tõhusamaks.

Kolmapäeval, 31. oktoobril osales Marika Saar sotsiaal- ja terviseosakonna ning perearstide koostöökohtumisel. Kohtumine oli väga positiivne ja konstruktiivne, arutati võimalikke koostöökohti ja varajast märkamist Elva valla abivajajate aitamisel. Milvi Sepp ja Eva Kuslap tutvustasid sotsiaaltransporditeenuse korraldust ja Elva valla hoolekandeteenuste arendamise projekti. Jaanuarikuuks lepiti kokku uus kohtumine, mis keskendub laste ja perede heaoluga seotud teemadele.

Eelmisel nädalal toimusid valla igas piirkonnas Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" infopäevad. Jagati teavet koduteenuse, intervallhooldusteenuse ja tugiisikuteenuse kohta ning inimeste küsimustele vastasid projektimeeskonna liikmed Milvi Sepp, Eva Kuslap, Anneli Salumaa ja Gerda Kiipli-Hiir. Kohtumistel osales kokku ligi 70 Elva valla inimest.  

Küsimusi küsiti ka sotsiaaltransporditeenuse korraldamise ja hooldekodude järjekorra pikkuse kohta.

VALLAMAJANDUS

Väike-Rakke Sangla kaupluse pakendikonteineritel on uus asukoht. Oktoobri alguses eemaldati Sangla poe juurest olmeprügi ühiskogumismahutid, kuid eraisikud toovad sinna jätkuvalt olmejäätmeid. Seni poe juures asunud TVO (Tootjavastutusorganisatsioon) segapakendi ja Keskkonnateenuste „papp ja paber" konteinerid teisaldati seetõttu 29. oktoobril Tamme kooli kinnistule Väike-Rakke Seltsimaja juurde.

Tuletame meelde, et pakendikonteinerisse võib panna ainult puhtaid pakendeid! Olmejäätmete pakendikonteinerisse panemine on keelatud! Siit leiate TVO pakendi konteineri sorteerimisjuhendi.

Jäätmemajandust puudutava teabe leiate ka SIIT.

Eelmisel nädalal algasid Elva valla kergliiklusteede ehitustööd, mille tähtaeg on järgmise aasta suvi, 22.06.2019. 

Jalg-või kergliiklusteed rajatakse Elvas Jaani tänavale, Tartu maanteel Kirde tänavast kuni Kulbilohu tänavani ning Valga maanteel Puiestee tänavast linnapiirini. Peale selle ehitatakse kergteed endiste Palupera ja Rõngu valla maadel.

Töid teostab Roadwest OÜ ja lepingu maksumus on ilma käibemaksuta ca 944 000 eurot. Töid alustati juba sel aastal seetõttu, et Jaani tänaval saaksid inimesed bussipeatusest ohutult kodudesse jõuda. "Teistel lõikudel loodetakse ettevalmistustöödega jõuda nii kaugele, et kergteede põhi jääks talveks seisma ja vajuma, nii saab kevadel vajadusel aluspinda korrigeerida ja asfalteerida," rääkis vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk.

Loe veel valla kodulehelt: https://bit.ly/2P4PXw4.

Elva vald hakkab koostama Kurelaane küla keskkonnajaama detailplaneeringut, mille eesmärk on rajada Elva jäätmejaama ja Jäätmejaama kruntidele jäätmete liigiti kogumise, sortimise ja taaskasutuse edendamiseks keskkonnajaam.

Elva vallavalitsuse planeeringuspetsialist Maarika Uprus ütles, et kavandatavas keskkonnajaamas soovitakse luua elanikele võimalused kodumajapidamises tekkivate liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks, et edendada jäätmete taaskasutust.

Keskkonnajaamas hakatakse vastu võtma puhtaid liigiti kogutud jäätmeid. Segaolmejäätmete vastuvõttu ei kavandata. „Niisamuti ei kavandata jäätmete käitlemist, seega ei kaasne keskkonnajaamaga negatiivseid häiringuid nagu müra, hais või tolm," ütles Uprus. Samuti ei teki jäätmete üleandmisel ja hoidmisel õhuheitmeid.

Rohkem infot valla kodulehel: https://bit.ly/2CTxIS.

Elva huviala- ja koolituskeskuses käivad ventilatsioonisüsteemide ehitustööd. Riigihanke võitis AS Eviko ehitamine, kes peaks tööd valmis saama hiljemalt 18.12.2018. Vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ütles, et töö tulemusena paraneb keskuses sisekliima, mille tulemusena on ruumides värske õhk ja ühtlane niiskuse tasakaal. "Värske õhuga ruumides ei väsi inimesed nii kiiresti ning neil on võimalik töödes ja tegemistes aktiivsemalt osaleda," sõnas Narusk. Kuna varem olid huvikeskuses pidevalt probleemid kondenseeruva õhuniiskusega, mis rikkus siseviimistlust ja konstruktsioone, parandavad ventilatsioonisüsteemide ehitustööd ka selle olukorra.

Sel nädalal loodetakse hanke "Lumetõrje Elva valla teedel 2018-2022" saada lepingupartnerid kõikidesse piirkondadesse. 

ARENDUSVALDKOND

MTÜ Eesti Andmesidevõrk teostab Elva vallas kiire interneti baasvõrgu rajamist. Selle raames ühendatakse kiire internetiga esmalt Elva valla asutused.

Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et töid teostatakse kuni lume ja külmade saabumiseni. „Baasvõrgu rajamine on eeldus jaotusvõrgu väljaehitamiseks, millega ühendatakse majapidamised ja asutused," sõnas Järv.

Jaotusvõrgu rajamist alustatakse 2019. aasta sügisel ja terve vald peaks kaetud saama 2020. aasta jooksul.

1.-2. novembril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Allan Allik Tartus planeerimiskonverentsil. Konverentsi esimesel päeval kõneldi uudsetest lahendustest avaliku ruumi kujundamisel, kommunikatsiooni ja kaasamise tugevdamisest planeerimisprotsessis ning eeskujulikest lahendustest meilt ja mujalt.

Esimese päeva lõpus korraldati jalutuskäigud, et tutvuda kohapeal Hruštsovkade renoveerimisprojektiga, renoveeritud ning turvalisemaks muudetud raudteejaama väljakuga ning  vastloodud lasteaiaga, mis on lahendatud murukatuse, päikesepaneelide ning nutikate lahendustega.

Konverentsi teise päeva peamine arutelu puudutas probleeme üleriigilise planeerimisprotsessiga, üleriigilise seire korraldamise ning rannikualade planeeringuga seotud kitsaskohti ja konflikte. Konverentsi tähtsündmus oli debatt riigihalduse ministri Janek Mäggi ja advokaat Allar Jõksi vahel, teemaks riiklikud eriplaneeringud.

 

KANTSELEI

29. oktoobril korraldasid Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk Elva Lasteaias Õnneseen andmekaitse seire, mille käigus kontrolliti isikuandmete töötlemist asutuses ning täideti andmeregistri vorm.

30. oktoobril korraldasid Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk Rannu lasteaias andmekaitse seire, mille käigus kontrolliti samuti isikuandmete töötlemist asutuses, kodulehe nõuetekohasust ning täideti andmeregistri vorm.

VARIA

Kuni 31. oktoobrini oli kõigil võimalik saata kauneid pilte Elva valla sümboolsetest kohtadest ja hoonetest fotokonkursile “Elva valla pärlid.” Konkursile saadeti 121 pilti. Konkursi võitjad selguvad rahvahääletuse teel. Kõikidel on võimalik anda oma lemmik(utele) hääl Elva valla Facebooki-lehel asuvas albumis. Hääletada on võimalik kuni kolmapäevani (7. novembrini)!

31. oktoobril toimus Elva Linnaraamatukogus Hellenurme mõisas 1878. aastal sündinud maalikunstnik Konrad Mägi elulootutvustuse- ja filmiõhtu. Ülevaate eluloost andis vallavalitsuse haridusspetsialist Triin Kaaver. Kohale oli tulnud üle kahekümne ajaloo- ja kunstihuvilise, kelle senine tagasiside üritusele oli positiivne. Üheskoos vaadati 2001. aastal välja tulnud eluloofilmi “Konrad Mägi” ja arutleti tema maalimise stiili muutumise üle läbi aastate.

2. novembril õnnitleti Puhja Seltsimajas kuld- ja teemantpulma paare. Üritusel osalesid volikogu esimees Maano Koemets, vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar. Juba teist korda kutsuti Elva vallas kokku paarid, kes on abielus olnud 50 või 60 aastat. Pidulikul sündmusel astusid üles Liine Leetberg ja Maria-Elise Poom Puhja Koolist.  

2. novembril tervitas Elva abivallavanem Mikk Järv Elvas Vabatahtlike Pritsimeeste rongkäiku “Stiilne tulemine”. 2.-3. novembril toimus Vehendis Vabatahtlike Päästjate 16. üldkogu, mille raames sõideti erinevate tuletõrjemasinatega ka Elvasse. Elvast liikus rongkäik edasi Rõngu.

Vabatahtlike Pritsimeeste üldkogust võtsid osa ka Soome, Läti ja Leedu vabatahtlikud ning näidati uuemat tuletõrjetehnikat, arutleti kohaliku vabatahtliku tuletõrje ajaloo ja tänapäeva üle. Samuti räägiti tööohutusest ning Päästeameti ja PPA haldusalas vabatahtlike suunal toimuvast.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.10-28.10.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.10.-28.10.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KOGUKOND

Sädeinimeste tunnustamine! Ootame jätkuvalt kogukonnavaldkonna tunnustustele kandidaate kuni 30. oktoobrini. Välja antakse kaks aunimetust:
Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine. Taotlemise kohta saab lähemalt lugeda siit: https://bit.ly/2QHC9DR

Laupäeval, 27. oktoobril toimus Kodukant Tartumaa 20. aastapäeva tähistav üritus Rõngu rahvamajas, kus erinevates töörühmades arutleti külaliikumise oleviku ja tuleviku üle. Abivallavanem Marika Saar juhtis kohaliku omavalitsuse ja kogukonna koostöö arutelu. Oma külasid tutvustasid ka Tartumaa aasta küla nominendid, mille hulgas on ka Elva vallast Kirepi küla.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

23. oktoobril osales Karmen Moont Tartumaa laulu- ja tantsupeo komisjoni koosolekul, kus anti ülevaade XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ korralduse hetkeseisust. Tartumaa kollektiivide eelproovide ajad selguvad 1. novembril ning kollektiivid saavad info laulu- ja tantsupeo registri kaudu. 

Arutleti veelkord ka laulupeo tule teekonna üle - tuli on Tartumaal 20.-23. juuni 2019, Elva valda läbib tuli 21. juunil.

Laupäeval, 27. oktoobril, andsid Elva kultuurikollektiivid suurepärase kontserdi Rannu Rahvamajas Elva valla 1. sünnipäevapeol. Eriilmelise kavaga astusid lavale Johara tantsijad, naiskoor Helletajad, Linde Leetberg, FC Elva tantsutüdrukud, Elva lõõtsapoisid, Konguta segakoor, JJ-Street tantsijad, Gretten-Gelis Vesso, Hanno Padar ja Co, Kitarriansambel Ümarlaud, Rannu segarühm Kolumats, Konguta naisansambel Mesi. Suur tänu esinejatele! Loodetavasti muutub igasügisene kultuurikollektiivide kontsert traditsiooniks.

SOTSIAALVALDKOND

24.-25. oktoobril osalesid Milvi Sepp ja Marika Saar Tallinnas toimunud Eesti sotsiaaltöö 6. kongressil “Sotsiaaltöö läbi aja. Aeg sotsiaaltööks”. ESTA korraldatud sotsiaaltöö 6. kongressil „Sotsiaaltöö läbi aja. Aeg sotsiaaltööks“ keskenduti kahe päeva jooksul muutustele sotsiaaltöös.

Ettekanded rääkisid sotsiaaltööst valimiste aastal, sotsiaaltöö professioonist ning sellest, kuidas sotsiaaltöö avalik kuvand ei ole kooskõlas sotsiaaltöö tegelike võimaluste ja taotlustega. Samuti arutati, kuidas on haldusreform mõjutanud kohalikku sotsiaaltööd. Fookusteemad olid bürokraatia vähendamine, killustunud projektitöö, andmebaaside mitteühildumine, sotsiaaltöötaja haridus ja isikuomadused, muutused poliitikates ja töömaailmas. Marju Lauristin rääkis sotsiaaltöö tulevikust - üks sotsiaaltöö eesmärke on aidata inimestel ise toime tulla ja nende olukordade hulk, kus inimesed tuge vajavad, paraku tulevikus laieneb.

Eva Kuslap, Piret Hallast, Alo Rebane ning Lauri Tamm osalesid möödunud nädala jooksul koolitusel “Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate õigusalase teadlikkuse tõstmine”. Koolitus andis juriidilisi teadmisi sotsiaaltöö valdkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride korrektseks loomiseks ja rakendamiseks.

Elva vald on üks 39st kohalikust omavalitsusest, kes võttis oktoobrist kasutusele noortegarantii tugisüsteemi, mille eesmärk on pakkuda tuge 16-26-aastastele noortele, kes soovivad abi ja on erinevatel põhjustel jäänud eemale tööturult või hariduse omandamisest. Mitteõppivaid ja haridust mitteomandavaid vastavas vanuses noori on Elva vallas 209, mis moodustab 11% 16-26-aastastest noortest. Tänu noortegarantii laiendusele STAR-is on oluliselt lihtsustunud nende noorte leidmine ning esmase kontakti loomine, misläbi saame tutvustada valla võimalusi noorte toetamiseks.

26. oktoobril korraldas Sotsiaalkindlustusamet Elva vallamajas volikogu saalis asendushoolduse teemalisele ümarlaua, kus osalesid  Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ja teenuse osutajate esindajad. Koos arutati asendushooldusteenuse rakendamise kitsaskohti, räägiti lepingute sõlmimisest kohaliku omavalitsuse ja teenuse osutaja vahel, lapse isiklike kulude arvestusest, kohtule  eestkoste aruannete koostamisest ning hoolduspere leidmise võimalustest.

VALLAMAJANDUS

Elva valla üldplaneeringu juhtrühm kogunes esimest korda 25. oktoobril. Koosolekul arutati ning vaadati üle koostatava Elva valla üldplaneeringu tööplaan ning tehti otsuseid edasise tegevuse osas.

Lepiti kokku üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise tegevused ja eeldatav ajakava. Otsustati, et üldplaneeringu lähtekohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuse koostab Elva vallavalitsus ning selle jaoks kaasatakse nõu saamiseks konsultant. Üldplaneering loodetakse esialgse kava kohaselt avalikuks aruteluks välja panna 2020. aasta oktoobris.

Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine. Üldplaneeringuga kavandatakse kogu vallas võimalikult ühtsed põhimõtted maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks, maakasutuse juhtotstarbe, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ning projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramiseks.

Elva vald otsib uue riigihangete registri kaudu Konguta ja Palupera piirkondade koolibusside vedaja teenuse osutajat, samuti Elva linnaliinile. Leping sõlmitakse aastateks 2019-2021.

Kõik Elva linna elanikud, kes soovivad oma kinnistu puhastusalalt prügikottidesse kokku kogutud puulehtede äravedu, tuleb oma soov registreerida numbril 730 9880 või automaatvastajale heakorratelefonil 333 3666, registreerimata lehekotte minema ei toimetata.

Nädala jooksul on valla elanikelt laekunud teateid Sangla kaupluse ja Vallapalu surnuaia konteinerite ümber kogunenud prügist. 25. oktoobrist asuvad kalmistu juures olnud ETO pakendikonteiner ja AS Keskkonnateenuste "papp ja paber" konteinerid uues asukohas - Vallapalu kalmistu kõrval endise Rannu vallamaja parklas.

Konteinerid paigutati ümber, sest need olid pidevalt ületäitunud ning ei olnud kalmistu väravas esteetiliselt ilusad. Elva vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Terje Raadom selgitas, et pakendikonteinerisse ning "papp ja paber" konteinerisse pandi olmeprügi. "Sellisel juhul on tootjavastutusorganisatsioonil õigus jätta konteiner tühjendamata ning siin ei oleks kahjuks aidanud ka graafiku tihedamaks muutmisest," ütles Raadom.

ARENDUSVALDKOND

22.-24. oktoobril osalesid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Planning Cities Commission seminaril Visbys, Rootsis. UBC korraldatud selleaastane planeerimisseminar toimus Gotlandi ajaloolises hansalinnas Visbys. Seminari ja praktilise töötoa peamiseks ülesandeks oli seatud arendusideede leidmine linna alakasutatud vanale sadama alale ning ajaloolise linnamüüri tagusele alale, mis ühendab vanalinna uue linnaosaga.

Seminarist võttis osa ligi 50 inimest. Nendest moodustati neli töörühma. Esimesel päeval oli võimalus tutvuda linna kahe kõnealuse piirkonnaga ning kuulata linnaarhitekti ettekannet Visby praegusest linna logistikast ja väljakutsetest linna arendamisel.

Töötoas õnnestus meie rühmal teha koostööd Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Soome ja Rootsi planeerijatega ning workshop’i alaks valisime sadama-ala.

Selle kaunite vaadetega ja huvitava reljeefiga tuulise linna kahele arendusalale tuli lõppkokkuvõttes hulk huvitavaid ideid, mida kohalikud planeerijad saavad edaspidi arvesse võtta. Seminaril osalenud said kindlasti suurepärase kogemuse rahvusvahelise koostöö osas. Üksmeelselt leiti, et igas linnas on oma planeerimise väljakutsed, ühendavaks nendes on, kuidas planeerida võimalikult inimesesõbralik mitmefunktsiooniline linnaruum.

KOMISJONID

Spordi-, kultuuri, sotsiaal- ja tervisekomisjonide peamiseks teemaks oli Elva valla 2019. aasta eelarve arutelud.

Spordi- ja kultuurikomisjonis arutati lisaks ettepaneku üle laiendada SA Elva Kultuur tegevust ka spordivaldkonda. Kultuurikomisjonis oli keskne teema raamatukogu põhimääruste kinnitamine, raamatukogude kasutamise eeskirja vastuvõtmine ja Hellenurme raamatukogu ümberkorraldamine. Kultuurikomisjon kinnitas ka Elva valla 2019. aasta esindusürituste nimekirja. Esindusüritused on: Eesti HipHop Festival 2019; Elva südaööjooks, Elva kohvikutepäev, konverents lastega töötavatele spetsialistidele ning Tartu Maratoni üritused.

KANTSELEI

Registripidaja Kristi Kalmus, õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk ja piirkonna koordinaatorid Ede Möldre, Ene Joosing ja Kerli Metsallik osalesid Siseministeeriumi korraldatud rahvastikuregistri seminaril.

Seminaril keskenduti uuele, 2019. aasta 1. jaanuarist jõustuvale rahvastikuregistri seadusele. Üks oluline muudatus on elukoha andmete n-ö kustumine. Uuel aastal jõustuva seaduse alusel jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pole pärast kolimist oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht praegu linna või valla täpsusega.

Kui inimesel puudub uuel aastal rahvastikuregistris elukoht, siis võib isik jääda ilma paljudest kohaliku omavalitsuse teenustest ja toetustest (nt lasteaiakoht, sotsiaaltoetused). Samuti ei saa ilma registreeritud elukohata inimene pikendada juhiluba ega teostada oma hääleõigust valimistel. Seetõttu soovitame kõigil inimestel, keda antud muudatus puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed elukoha andmed kohalikule omavalitsusele.

VARIA

Elva vald sai üheaastaseks!

24. oktoobril 2017. aastal hakkasid kehtima Elva vallavolikogu liikmete volitused ning jõustus Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Elva vald.

Selgusid Elva valla fotokonkursi „Ole särav!“ võitjad

Alates 20. septembrist kuni 15. oktoobrini toimus Elva valla fotokonkurss „Ole särav!“, mille eesmärk oli tähelepanu pöörata pimeda aja saabumisel helkuri kandmisele. Tuletame meelde, et halva nähtavuse korral või pimedal ajal valgustama teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat. Oluline on olla nähtav ka linnakeskkonnas!

„Ole Särav!“ fotokonkursi raames saabus vallale mitmeid vahvaid pilte. Parimaks fotoks tunnistati Elva Lasteaed Õnneseene laste foto „Sära nagu päike“. Teise koha pälvis Laura-Liis Pihlak pildiga „Ole nähtav“ ja kolmanda koha Andero Teder.

Elva Vallavalitsus tänab kõiki konkursil osalejaid helkuri ja tänukirjaga ning parimad kolm saavad tunnustatud meenekotiga, kus on olemas ka helkur ning teha suu magusaks. Kõik osavõtjad saavad oma meelehea kätte vallavalitsusest sekretäri juurest.

Palju õnne kõikidele võitjatele!

 

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.-21.10.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.10.-21.10.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KAASAV EELARVE

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletuse võitis 393 poolthäälega idee rajada välijõusaal Puhja alevikku, mille eeldatav maksumus on 15 000 eurot.

Rahastuse saavad ka Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine (171 häält) ning Verevi ranna arendused põnevamaks ja hubasemaks (148 häält). Kuni hääletuse lõpuni käis tihe rebimine Puhja aleviku välijõusaali ja Ulila piirkonna idee „Sihtmärki jõudmine turvalisemaks" vahel.

9.-15. oktoobril toimunud Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 1177 hääletajat, kes andsid kokku 1857 häält.

Vastavalt Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi saavad rahastuse kolm enim hääli saanud ettepanekut, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla eri piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot. Kaasava eelarve kogusumma on 45 000 eurot.

 

Rahastamise saanud ideed:

Välijõusaali rajamine Puhja alevikku

Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine

Verevi rand põnevaks ja hubasemaks

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Jätkuvalt saab esitada 2019. aasta projekti- ja tegevustoetuste taotlusi - tähtaeg on 1. november. Lähemalt saab taotlemise kohta lugeda valla kodulehelt: https://bit.ly/2QGPI6A

Teisipäeval, 16. oktoobril toimus haridus- ja noorsootöökomisjon. Abivallavanem Marika Saar tutvustas 2019. aasta eelarve haridusvaldkonna plaane ja haridusspetsialist Triin Kaaver tegi põhjaliku ülevaate kevadel INNOVE korraldatud rahuloluküsitlustest Elva valla haridusasutustes.

18.-19 oktoobril toimus Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse koostöös huvihariduse ja huvitegevuse konverents “Huvi. Väärtus(ed). Tulevik”. Konverentsi esinejate hulgas oli aktiivseid noori ja edukaid huvikoole ning räägiti häid kogemuslugusid. Inspireerivaid näiteid enda kogemustest huviharidusega jagasid teiste hulgas Gerd Kanter ja Kristjan Järvi. Konverentsi raames sai häid teadmisi selle kohta, kuidas tekitada noortes huvi, kasvatada väärtuseid ning kuidas võiks kujuneda huvihariduse ja -tegevuse ja selles osalevate noorte tulevik. Konverentsil osalesid Triin Kaaver ja Karmen Moont.

Marika Saar, Mare Tamm ja Kertu Vuks külastasid 19. oktoobril Puhja Kooli karjääripäeva, mis pakkus erinevate elualade ja hobide tutvustusi alates 1. klassist. Näiteks saadi osa vangivalvuri töö tutvustusest, meisterdati tsirgukesi ja kooli logoga magneteid. Päev pakkus väga palju erinevaid võimalusi ka väljaspool kooli.

Puhja kooli karjääripäev

KOGUKOND

Sädeinimeste tunnustamine! Ootame jätkuvalt kogukonnavaldkonna tunnustustele kandidaate kuni 30. oktoobrini.

Välja antakse kaks aunimetust:
Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.

Taotlemise kohta saab lähemalt lugeda siit: https://bit.ly/2QHC9DR

SOTSIAALVALDKOND

17. oktoobril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna ametnikele ühine STAR-i koolitus volikogu saalis. Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR) on riigi keskne andmekogu/infosüsteem, mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel sotsiaaltöö korraldamiseks. Koolitaja oli Eve Jürgenson STAR teenusetoe meeskonnast. Koolitusel parandati STAR-i kasutamise oskusi ning saadi teada uutest andmeregistri võimalustest.

Sotsiaalnõunikud Alo Rebane ja Piret Hallast osalesid 18. oktoobril sotsiaalkindlustusameti korraldatud infopäeval Tartus. Infopäeva eesmärk oli tutvustada olulisemaid muudatusi sotsiaalvaldkonnas ning leida lahendusi ühistele kitsaskohtadele. Peamised teemad, millest sotsiaalkindlustusameti ja -ministeeriumi esindajad infopäeval rääkisid, olid järgmised: tulumaksumuudatuste mõju, ESF-i meetmetest ja investeeringurahadest, sotsiaalteenuste kvaliteedist ja järelevalvest, puude määramisest, STAR-i andmeregistrist ja kasutajatoest, erihoolekanne muudatustest 2019. aastal, abivajava lapse ja tema pere toimetulekut ning elukvaliteeti parandavate ja toetavate teenuste arendamisest, eluruumide kohandamisest puudega inimestele.

ARENDUSVALDKOND

17. oktoobrist 19. oktoobrini Poolas toimunud energiatõhususe konverentsil ja Act Now töögrupi koosolekul Balti mere regiooni riikidega vahetati kogemusi energiakulude monitoorimiseks. Act Now energiatõhususe projekti raames on esialgu kokku lepitud, et vähemalt viis Elva vallale kuuluvat hoonet saavad 2019. aasta jooksul energiakulude jälgimist võimaldavad automaatseadmed. Sellele lisaks võetakse luubi alla energiale tehtavad kulutused ka muudes vallale kuuluvates hoonetes ja otsitakse võimalusi kasutusmugavuse tõstmiseks ning kulude vähendamiseks. Seadmete hankimine ja paigaldus on plaanis 2019. aasta esimeses pooles. Konverentsil osalesid Mikk Järv ja Allan Allik.

VALLAMAJANDUS

15. oktoobrist algas puulehtede äravedu Elva linna erakinnistute puhastusaladelt. Soovijad saavad lehed üle anda kuni 15. novembrini, registreerides oma aadressi telefonil 730 9880 või heakorratelefonil 333 3666.

Tuletame samas ka meelde, et puulehtede põletamine on seadusega keelatud. Palume mõelda end ümbritsevale keskkonnale ja inimestele ning vajadusel korraldada oma kinnistusiseselt maa-alalt lehtede äravedu.

 

VARIA

Elva vald kutsub osalema fotokonkursil “Elva valla pärlid”.

Elva vald ootab kõikide vallaelanike pilte kaunitest valla sümboolsetest või enda lemmikpaikadest. Fotot saates kirjutage ühe kuni kahe lausega, miks on just see koht Sulle oluline või miks on see Elva vallale omane.

Konkursi võitjad selgitatakse välja rahvahääletuse teel. Hääletus toimub Elva valla Facebooki-lehel, kus igaüks saab oma lemmikfoto poolt anda hääle märkides selle meeldivaks. Laikida võib ka rohkem kui üht pilti. Kõige rohkem laike kogunud fotode tegijad saavad Elva valla poolt auhinnatud.

Pildid palume saata e-aadressile foto@elva.ee. Palume veenduda, et foto(de) suurus oleks vähemalt 1 MB! Kõik konkursist osavõtjad nõustuvad oma foto(sid) saates piltide jagamisega Elva valla sotsiaalmeedia kontodel ja annavad nõusoleku, et Elva vald võib ka edaspidi fotosid koos autoriviitega kasutada.

Pilte võib saata 31. oktoobrini 2018 aadressile foto@elva.ee. Pärast seda on fotod hääletamiseks üleval veel ühe nädala.

Konkursile juba saadetud pilte näeb siit

 

Elva vallas möödus laupäev meisterdamise tähe all

Elva linnaraamatukogu sünnipäeva puhul toimus perepäev, kus pakuti pannkooke, näomaalinguid, katsetada sai kartulitrükki ning toimus orienteerumine. Täiskasvanud õppija nädala raames toimus koolituslaat.

Rõngu Rahvamajas toimus üle-Eestilise käsitöökodade raames meisterdamise päev, kus sai proovida savitööd, viltimist, puutööd, ehete ja lõhekotlettide tegemist. Hellenurme kultuurimajas oli käsitöökodade raames noortele korraldatud meisterdamist, vahvlite küpsetamist ja püsti oli pandud sügisene fotonurk.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 8.10.-14.10.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 08.10.-14.10.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KAASAV EELARVE

Eelmisel nädalal algas kaasava eelarve hääletus ning oma lemmiku poolt saab hääle anda kuni 15. oktoobrini VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust - tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Rahvahääletusele edastati:
Aakre külla aastaringselt kasutatava tuletõrje veevõtukoha loomine
Annikoru puhkepargi arendus
Bussi ootamine bussipeatustes Elva-Rõngu
Kiirustabloode paigaldamine
Kirepi bussijaamad valgeks
Mõeldes lastele
Palupera mõisakooli staadioni jõulinnak
Rannu ja Kureküla mänguväljak
Rõngu Vabadussõja monumendiplatsi rekonstrueerimine
Rõngu rahvamaja siseõuealale laste mänguala ja minigolfiradade rajamine
Skatepargi, male/kabe ja välitennise väljaku rajamine Annikorru
Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine
Verevi rand põnevaks ja hubasemaks
Välijõusaali rajamine Puhja alevikku
Laste mänguväljak
Sihtmärki jõudmine turvalisemaks!

Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideed tutvustama  2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

09.10. valitsuse istungil sai kinnitatud tegevustoetuste taotluse vorm ning ka tegevustoetuste taotlemine on alanud. Tähtaeg, mil peavad esitatud olema kõik 2019. aasta projekti- ja tegevustoetuste taotlused, on 1. november. Lähemalt taotlemise kohta saab lugeda valla kodulehelt: https://bit.ly/2QGPI6A

 

Esmaspäeval, 8. oktoobril kohtusid Elva valla koolijuhid, et arutada koostööd sotsiaal- ja terviseosakonnaga laste ja perede heaolu tagamisel ning lisaks arutleti õpetajate tasustamise põhimõtete üle.

Elva valla kultuurijuhid kogunesid 10. oktoobril, et teha plaane Elva valla 1. sünnipäevapeoks ning järgmise suve laulu- ja tantsupeo tule vastuvõtmiseks.

Reedel korraldas ansambel Helisev Horoskoop Elva Kultuurikeskuses kontserdi, et meenutada telesaate Horsoskoop 50 aasta tagust menu ja olulisust Eesti muusikaelus.

Ansambel Helisev Horoskoop

KOGUKOND

On aeg tunnustada sädeinimesi! Ootame kogukonnavaldkonna tunnustustele kandidaate kuni 30. oktoobrini. 
Välja antakse kaks aunimetust:
1. Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

2. Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.

Tunnustamise kohta saab lähemalt lugeda siit: https://bit.ly/2QHC9DR

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 8. oktoobril kohtusid sotsiaal- ja terviseosakond hooldusplatvormi CareMate meeskonnaga. Veebiplatvormi eesmärk on vahendada kodu- ja isikuhooldusteenuseid professionaalsetelt hooldajatelt vanemaealistele ja erivajadustega inimestele, leevendades paljude perede muret hoolduskoormusega. Piloteerimise käigus katsetatakse teenuse toimimist kogu Eestis ainult Tallinnas, Tartus ja Elva vallas.

10.-11. oktoobril toimus Rakveres MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku üldkoosolek ning sügiskool, üldkoosolekul valiti MTÜ-le uus juhatus ning ühtlasi muudeti MTÜ nimetust, milleks sai MTÜ Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik.

Sotsiaalministeeriumi esindaja rääkis rahvatervisest ning oodatavast elueast. Keskmine eluea ning tervena elatud aastate arvestuses on Eesti näitajad küllaltki kurblikud, edestame Euroopa Liidu riikidest vaid Lätit ning Leedut. Laste vaimsest tervisest KOV-i võtmes toonitati varajase märkamise ning erinevate peret toetavate meetmete olulisust. Tiina Tõemets MTÜ-st Saagu Valgus tutvustas ühingu tegemisi ning tutvustas nende poolt hallatavat projekti peret toetavate teenuste koondamiseks kompetentsikeskustesse, mis luuakse piloodis osalevatesse Põlva, Põltsamaa ja Türi valda ning Viljandi linna. Tartu Ülikooli teadurid Liikumislaborist tutvustasid lihtsaid ja toredaid viise laste kooli- ja vahetundide aktiivsemaks muutmise võimalustest. Rakvere abilinnapea tutvustas uhkusega ka hiljuti valminud linnavalitsuse hoonet, tegemist on väga targa majaga tänu erinevatele infotehnoloogilistele lahendustele. Ja muidugi oli maja ka tore ja avar ja valge.

Teisel päeval tutvustati esmalt kohalikke spordirajatisi – Rakvere ning Aqva Spordikeskust. Loodud on väga head tingimused erinevate spordialadega tegelemiseks – näiteks 6 väljakuga sisetennisehall, squashiväljakud, kergejõustikumaneež jne. Linn toetab erinevaid spordiringe tasuta või soodustusega saalirendi tingimustega. Rohuaia Lasteaed on 3 aastat tagasi renoveeritud moodne lasteaed.

MTÜ-l on plaanis korraldada ühtseid tervisekampaaniad ühinguga liitunud KOV-ides.

Reedel, 12. oktoobril toimus sotsiaal-ja terviseosakonnas seoses projekti “Elva valla hoolekandeteenuste arendamine” hooldustöötajate kandidaatidega töövestlused. Kandidaate oli kokku neli, neist kaks valitakse välja.

FINANTSOSAKOND

Finantsosakonnas alustab esmaspäevast tööd uus raamatupidaja - Triinu Põlgast.

 

VARIA

Teisipäeval, 9. oktoobril käis Elva vallas TV3 Seitsmeste saatemeeskond, kes uuris, kuidas Elva vallal pärast haldusreformi läinud on. Vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar vastasid reporteri küsimustele. Peale selle uuriti Aakre küla esindajatelt ja Rõngu Rahvamaja jumping-trennis käijatelt, kuidas on aasta möödunud.

Elva Vallavalitsuses alustas tööd kommunikatsioonijuht Merilyn Säde.


Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 201-205
Elemente lehe kohta 5
of 47
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 28. november 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 21. november 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 14. november 2022   Kell 9 vallavalitsuse
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4